Menu
Loštice
MĚSTOLoštice

...metropole tvarůžků

 

 

Loštice

Informace o zpracování osobních údajů

Město Loštice tímto dle čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) poskytuje informace o zpracování osobních údajů v rámci své působnosti:

1. Správce osobních údajů:

Město Loštice

Náměstí Míru 66/1, 789 83 Loštice

IČ: 00302945

ID datové schránky: wneb267

E-mail: podatelna@mu-lostice.cz

Telefon: +420 583 445 101, +420 731 501 003

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Renáta Czislinská

E-mail: czislinska@mohelnice.cz

Telefon: +420 776 772 855

3. Účely zpracování:

Město, jakožto správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje zejména pro následující účely:

 • plnění povinností v samostatné a přenesené působnosti dle příslušných právních předpisů, které naleznete zde
 • plnění povinností vyplývajících z uzavřených smluv a postupu před uzavřením smlouvy např. se zaměstnanci, nájemci, dodavateli, odběrateli apod.,
 • plnění povinností vyplývajících z veřejného zájmu správce,
 • ochrana práv a oprávněných zájmů správce na zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku (např. provozování kamerových systémů).

4. Právní základ pro zpracování:

Osobní údaje mohou být zpracovávány pro uvedené účely na základě následujících právních titulů:

 • splnění právní povinnosti,
 • splnění smlouvy nebo opatření před uzavřením smlouvy,
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
 • oprávněný zájem správce či třetí strany,
 • souhlas subjektu údajů.

5. Kategorie příjemců osobních údajů:

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem nebo pokud neposkytl subjekt údajů souhlas s takovým předáním

6. Doba uložení:

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou Spisovým plánem města.

7.Práva subjektu údajů:

 Subjekt údajů má právo:

 • na přístup k osobním údajům (čl. 15),
 • na opravu svých osobních údajů (čl. 16),
 • na výmaz (čl. 17),
 • na omezení zpracování (čl. 18),
 • na přenositelnost údajů (čl. 20),
 • vznést námitku (čl. 21),
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77),
 • kdykoli souhlas odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním (čl. 7).

Žádost k uplatnění práv subjektu údajů může být doručena:

 • do datové schránky správce,
 • poštou s úředně ověřeným podpisem na adresu správce uvedenou výše,
 • osobně na podatelnu správce, přičemž subjekt údajů je povinen prokázat svoji totožnost předložením průkazu totožnosti,
 • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na podatelna@mu-lostice.cz

Lhůta na zpracování žádosti:

Žádost bude zpracována do jednoho měsíce od jejího obdržení. Lhůtu lze v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O prodloužení lhůty bude subjekt údajů ze strany správce informován, a to včetně důvodů vedoucích k prodloužení.

8. Automatizované rozhodování:

Správce osobních údajů neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
4
11
4
12
4
13
4
14
4
15
4
16
5
17
5
18
5
19
5
20
6
21
5
22
4
23
4
24
4
25
4
26
5
27
4
28
4
29
5
30
5
31
5
1
5
2
5
3
4
4
4

Komunální služby

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5 6 7
8
9 10
11
12 13 14
15
16
17
18
19 20
21
22
23 24
25
26 27 28
29
30
31
1
2 3
4

Kalendář mikroregionu

 

Senioři

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

senioři

Rozpočet

Rozpočet

Hlášení závad

Hlášení

Webkamera - živý přenos

YT