ࡱ> ]bjbj8n||h)l l 8Hl4!p"  hhhLoNoNoNoNoNoNo$rtroihhhhhro HohT LohLo$c j [Xe>8oo0!pe.uu| j j\u|jhhhhhhhrorohhh!phhhhuhhhhhhhhhl 6 : DOPORU EN PRO OBCE KREALIZACI MIMOXDNHO OPATXEN MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTV VSOUVISLOSTI S PROKZNM VSKYTU KORONAVIRU (OZNA OVAN JAKO SARS COV-2) POKYN KPOSTUPU PXI KONN SGATE NCH OBXADn OD 20. DUBNA 2020 Praha 16. dubna 2020 vod Dne 14.4.2020 vlda zveYejnila harmonogram uvolHovn opatYen ve akolch, akolskch zaYzench, podnikatelskch a dalach innost. Z tohoto harmonogramu plyne, ~e s innost od 20.4.2020 bude mo~no konat svatebn obYady do 10 osob. Harmonogram je dostupn zde HYPERLINK "https://www.vlada.cz/cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-180969/" https://www.vlada.cz/cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-180969/ . Vnvaznosti na tento harmonogram vydalo dne 15.4.2020 Ministerstvo zdravotnictv pod .j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN mimoYdn opatYen o zkazu volnho pohybu osob, vnm~ je stanovena vjimka ztohoto zkazu pro konn sHate nch obYado od 20.4.2020. Text relevantnch vHatko mimoYdnho opatYen Ministerstva zdravotnictv MIMOXDN OPATXEN Ministerstvo zdravotnictv jako sprvn Yad pYsluan podle 80 odst. 1 psm. g) zkona . 258/2000 Sb., o ochran veYejnho zdrav a o zmn nkterch souvisejcch zkono, ve znn pozdjach pYedpiso (dle jen zkon . 258/2000 Sb. ), naYizuje postupem podle 69 odst. 1 psm. i) a odst. 2 zkona . 258/2000 Sb. k ochran obyvatelstva a prevenci nebezpe vzniku a rozaYen onemocnn COVID-19 zposoben novm koronavirem SARS-CoV-2 toto mimoYdn opatYen: 5. Zkaz volnho pohybu osob podle bodu 1 se nevztahuje na ast na sHate nm obYadu, a to pro snoubence, jejich dva svdky, osobu jednajc za orgn veYejn moci, anebo osobu, jednajc za orgn oprvnn crkve, matrikYe a nejvae tyYi dala osoby, v etn cesty na sHate n obYad; snoubenci v probhu sHate nho obYadu nejsou povinni nosit ochrann prostYedek dchacch cest (nos, sta), kter brn aYen kapnek. astnci sHate nho obYadu dodr~uj odstupy nejmn 2 metry od jinch osob s vjimkou leno domcnosti a snoubenco. Po skon en sHate nho obYadu je provedena dezinfekce vaech pou~itch pomocek. Vta prvn a~ tYet se obdobn pou~ij v pYpad prohlaen osob o tom, ~e spolu vstupuj do registrovanho partnerstv. 6. Toto mimoYdn opatYen se vydv s innost od 20. dubna 2020 od 0:00 hod. II. S innost ode dne 20. dubna 2020 od 0:00 hod. se rua mimoYdn opatYen ze dne 10. dubna 2020 . j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN. DOPORU EN PRO MATRI N XADY KREALIZACI OPATXEN MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTV .J. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN INNHO OD 20. DUBNA 2020 I. PRnBH OBXADU A PODMNKY KONN OBXADU Matri n Yady by pYi provdn sHate nch obYado mly od 20. dubna 2020 postupovat nsledovn: Osoby astnc se sHate nho obYadu ast na svatb umo~nit pouze osobm uvedenm vmimoYdnm opatYen Ministerstva zdravotnictv, tj. oddvajcmu, matrikYi, snoubencom, svdkom, dle pak maximln dalam 4 osobm. Do tohoto po tu 4 osob se zapo tv i tlumo nk astnc se obYadu vzkonem stanovench pYpadech. SHate nho obYadu se nemohou astnit jin osoby ze strany orgnu veYejn moci ne~ oddvajc a matrikY (tedy napY. rozn asistentky zajiaeujc organizaci obYadu, hudebnk zajiaeovan obc atp.). OvYovn toto~nosti PYi ovYovn toto~nosti snoubenco, svdko a pYpadn tlumo nka postupovat tak, ~e nejprve pYistoup kmatrikYi jednotliv snoubenci, pYedaj mu doklad toto~nosti a neprodlen od nj odstoup do vzdlenosti 2 m. MatrikY snoubence postupn ztoto~n a vrt jim doklady toto~nosti. Pot kmatrikYi pYistoup jednotliv svdci, v~dy pYedaj doklad toto~nosti, odstoup na vzdlenost 2 m, na pokyn matrikYe si na nkolik vteYin odkryj obli ej a po ztoto~nn jej opt zakryj. Stejn bude postupovno vpYpad asti tlumo nka. Hygienick opatYen Osoby astnc se sHate nho obYadu jsou (svjimkou snoubenco bhem konn obYadu) povinny F H J L N P ŷ|k|Z|C,-hy5B* CJ KH$OJQJ\^JaJ php-h(5B* CJ KH$OJQJ\^JaJ php hj5CJOJQJ\^JaJ hoE5CJOJQJ\^JaJ&hOh(5CJOJQJ\^JaJ*hOh(5CJKH$OJQJ\^JaJ hOhyCJOJQJ^JaJhyCJOJQJ^JaJh(CJOJQJ^JaJhOhCwCJaJ hOh!CJOJQJ^JaJ hOh9fCJOJQJ^JaJ 8J L N P R u $xa$gd/S $x@&a$gd/Sx@&gd/Sxgd/SJkd$$Iflr t 6`644 layt(Kx$&`#$/Ifgd/Sxgd/S P R  ( ζo[J<.Jh!CJOJQJ^JaJhp[CJOJQJ^JaJ hOh(CJOJQJ^JaJ&hOh(5CJOJQJ\^JaJ3hOhj5B* CJ KH$OJQJ\^JaJ php/h6hj5B* CJ OJQJ\^JaJ php)hj5B* CJ OJQJ\^JaJ php/hOh(5B* CJ OJQJ\^JaJ php-hQa5B* CJ KH$OJQJ\^JaJ php3hOhy5B* CJ KH$OJQJ\^JaJ php R * , 8 : $x-DM a$gdRr $xa$gd1@ $xa$gd; $xa$gdp[ $xa$gd/S $xa$gd/S $x@&a$gd/S( * , . 8 : $ % йxj\jN9) *h1@5B*CJOJQJ^JaJphh;B*OJQJ^JphhB*OJQJ^Jphh1@B*OJQJ^JphhQa0J$OJQJ^J$jhQaB*OJQJU^JphhQaB*OJQJ^Jph& *hB*CJOJQJ^JaJph,hOh(5B* CJOJQJ^JaJphp hOh(CJOJQJ^JaJhjCJOJQJ^JaJ hOhjCJOJQJ^JaJ npPR468̷̦}v}vo}vha}hQDhQah(OJQJ^JhQahQa5OJQJ\^J h1@5\ hQahQa hQah1@ hQa5\hQahQa5\hQahQa5OJQJ^JhQahQaOJQJ^JhQa h;h;CJOJQJ^JaJ)h;hp[5>*CJOJQJ\^JaJ#h;h;5CJOJQJ^JaJhQa5CJOJQJ^JaJ#h6hp[5CJOJQJ^JaJnp68xgd/S$x-DM a$gdRr%$-DM a$gdRr %-DM gdRr$d-DM a$gdRr$d-DM a$gdRr$x-DM a$gdRr *nϸϞoU8!,h;5>*B* CJOJQJ\^JaJphp9jh1@0J5>*B* CJOJQJU\^JaJphp2h6h;5>*B* CJOJQJ\^JaJphp/h_hQa5>*B*CJOJQJ^JaJph.t,hGh5>*B* CJOJQJ\^JaJphp2h6h(5>*B* CJOJQJ\^JaJphp,hQa5>*B* CJOJQJ\^JaJphp2hOh(5>*B* CJOJQJ\^JaJphp,h5>*B* CJOJQJ\^JaJphp  XZf *"˶q_qKq=, hV;hV;CJOJQJ^JaJh1@CJOJQJ^JaJ'jhGh0JCJOJQJU^JaJ#h1@h1@5CJOJQJ^JaJhGhCJOJQJ^JaJhn\CJOJQJ^JaJ hGhhn\CJOJQJ^JaJ/hOh85>*B* CJOJQJ^JaJphP)h85>*B* CJOJQJ^JaJphP)hOh8B* CJOJQJ^JaJphP#h8B* CJOJQJ^JaJphPh(CJOJQJ^JaJZf,"."X"&&&P?>@bEFI I$ & Fdxa$gd_$dx^a$gd1@$dx^a$gdV;$ & Fdxa$gdGh $dxa$gdGh $dxa$gdn\ [$\$gd8*","."X"x#|######$\%^%&&&&&&&''R'T'V'b'd'>>>P??φuggegS#hRrhSZ5CJOJQJ^JaJUhSZCJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJ hRrhCJOJQJ^JaJh(+CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJhV;CJOJQJ^JaJhGdCJOJQJ^JaJ#h1@h1@5CJOJQJ^JaJh1@CJOJQJ^JaJ hV;hGhCJOJQJ^JaJ nosit ochrann prostYedek dchacch cest (nos, sta), kter brn aYen kapnek. Sohledem na mimoYdn opatYen snoubenci pYi obYadu zakryt nos a sta mt nemus. astnci sHate nho obYadu dodr~uj odstupy nejmn 2 metry od jinch osob s vjimkou leno domcnosti a snoubenco. Obecn Yad mus zajistit dala potYebn hygienick opatYen vsouvislosti skonnm sHate nho obYadu. Mezi tato opatYen patY zejmna zabezpe en dostate nho mno~stv psacch potYeb tak, aby ka~d zosob, kter se vprobhu obYadu podepisuje, mla vlastn pero. Psac potYeby i stol, na nm~ dochzelo kpodpisu potYebnch dokumento, pYpadn dala potYeby u~it pYi obYadu, je nutno po ka~dm obYadu vydezinfikovat. Doporu ujeme, aby pYinejmenam matrikYka mla pYi obYadu a vaech konech snm spojench gumov rukavice, kter je nutno po ka~dm obYadu bu vyhodit (jsou-li pouze jednorzov), nebo dezinfikovat. Psemn dokumentace se nedezinfikuje. Je nezbytn dodr~ovat hygienu rukou. Podn ruky ke gratulaci je mo~n pouze po vzjemn dohod vaech dot ench osob. VpYpad podn rukou je nsledn nutno je dezinfikovat. Kpodpisu protokolu o uzavYen man~elstv pYistupuj osoby, kter jej podepisuj, jednotliv sdodr~enm dvoumetrovch rozestupo. Je-li to potYebn, uk~e matrikY snoubencom, svdkom, pYpadn tlumo nkovi msto na protokolu, kam je nutno se podepsat a na dobu podpisu odstoup od podepisujc osoby. Msta konn obYado Podle 11a odst. 3 zkona o matrikch se man~elstv uzavr v mst ur enm obc pro konn slavnostnch obYado. Jeliko~ ani zkon o matrikch, ani zkon o obcch nestanov jinak, je pYsluanm orgnem kur en msta pro uzavrn man~elstv rada obce podle 102 odst. 3 zkona o obcch. Pokud by sohledem na po~adavky uveden v mimoYdnm opatYen nebylo mo~n uzavrat man~elstv vnyn ur enm mst, mo~e rada obce (a vobcch, vnich~ nen rada obce volena, starosta) ur it jin vhodn msto. ObYady je mo~no konat jak vmstech stanovench pro konn obYado radou obce, tak na jinch vhodnch mstech povolench na zklad 12 zkona o matrikch. VnitYn prostory, kde se svatby konaj, je vhodn co nejvce vtrat. Povrchy, jich~ se osoby z astnn pYi obYadu dotkaly po ka~dm obYadu vydezinfikovat. M-li matri n Yad mo~nost konat obYady na dostojnm mst pod airm nebem (ideln ve vlastnictv obce a vbezprostYedn blzkostiobecnho Yadu), pYi em~ mo~e zajistit, aby se na tomto prostoru neshroma~ovaly jin osoby ne~ svateb an (v povolenm po tu), doporu ujeme takov msto pro konn obYado za pYznivho po as vyu~t (zahrnout jej alespoH po dobu epidemiologickch opatYen mezi msta ur en obc ke konn svatebnch obYado, tj. nechat schvlit radu rozaYen mst pro konn svateb). Je-li to mo~n, je vhodn mt alespoH jeden vnitYn a jeden venkovn prostor pro konn obYado. Byla-li povolena uzavYen man~elstv na jinm vhodnm mst podle 12 zkona o matrikch, lze je na tchto mstech uzavYt, vyhovuj-li z hygienickch hledisek (v obdobnm rozsahu, jako jsou vae kladeny na prostory obce) a lze-li zajistit, aby se na tomto mst neshlukoval vce ne~ povolen po et osob. II. REGISTROVAN PARTNERSTV Prohlaen o vstupu do registrovanho partnerstv je mo~no od 20. dubna 2020 init t~, a to za obdobnch podmnek, jako je tomu u vstupu do man~elstv (viz st I.). III. INFORMOVN VEXEJNOSTI Doporu ujeme kontaktovat snoubence, kteY maj bezprostYedn po 20. dubnu 2020 domluven smatri nm Yadem termn svatby a sdlit jim podmnky konn sHate nho obYadu. Doporu ujeme informace o konn sHate nch obYado a podmnkch, za nich~ je mo~no je konat, zveYejnit na webovch strnkch matri nch Yado a pYpadn i na Yednch deskch tchto Yado. Dle jen mimoYdn opatYen . 39 zkona . 301/2000 Sb., o matrikch, jmnu a pYjmen a o zmn nkterch zkono, ve znn pozdjach pYedpiso (dle jen zkon o matrikch ).   PAGE PAGE 2 ??<@b@r@~@@@ AAAB2ChClCE`EbEEELFNFνΫzlz^zlPl>l^#hRrh(+5CJOJQJ^JaJhGhCJOJQJ^JaJhGdCJOJQJ^JaJh(+CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJ#hRrhGh5CJOJQJ^JaJ#hRrh5CJOJQJ^JaJ hhGhCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hRrhCJOJQJ^JaJ#hRrh5CJOJQJ^JaJNFFFFGI I*IHI$L6L4MBM NlNNOOO~P䵣pbT?)h(+h(+B*CJOJQJ^JaJphhGdCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ#hRrh(+5CJOJQJ^JaJhuCJOJQJ\^JaJ#h8h8CJOJQJ\^JaJ#h1@h1@5CJOJQJ^JaJh1@5CJOJQJ^JaJ#hRrhPX5CJOJQJ^JaJhPXCJOJQJ^JaJh(+CJOJQJ^JaJhuCJOJQJ^JaJ IHI4MlNORTVVV@XBXXYN[[\$ & Fdxa$gdV;$ & Fdxa$gd8 [$\$gd8 $dxa$gdE [$\$gdE$dx^a$gd(+$dx^a$gd8$ & Fdxa$gd1@~PPR0RSTPTRTU VVVVVVV>X@XBXƴؐآ~iT<~~/hOhE5>*B* CJOJQJ^JaJphP)hE5>*B* CJOJQJ^JaJphP)hE5B* CJOJQJ\^JaJphP#hEB*CJOJQJ^JaJph#hGdB*CJOJQJ^JaJph#h(+B*CJOJQJ^JaJph#hV;B*CJOJQJ^JaJph#h8B*CJOJQJ^JaJph)h(+h(+B*CJOJQJ^JaJph#huB*CJOJQJ^JaJphBXDXHXJXNX|X~XXVYdYrYtYYYJZPZJ[ըwi[M[?[hn\CJOJQJ^JaJhGhCJOJQJ^JaJhV;CJOJQJ^JaJh(CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJh8CJOJQJ^JaJ)h85>*B* CJOJQJ^JaJphP/hOh85>*B* CJOJQJ^JaJphP)hK ;5B* CJOJQJ\^JaJphP)h85B* CJOJQJ\^JaJphP)hOh8B* CJOJQJ^JaJphPJ[L[N[P[[[[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]]]~m`mQh 0JCJaJmHnHuhYhZ0JCJaJ!jhYhZ0JCJUaJhZ hZ0JjhZ0JUh'~hmh9fjUh5UmHnHujh26Uh26hhGhjhGh0JUh1@jh1@0JU&hOh(56CJOJQJ^JaJ&hOhV;56CJOJQJ^JaJ\\\\\\\\\\\\\\\ ] ]]]]$ & Fdxa$gdV;$a$gd% &`#$gdk p#o#gd9f]] ] ]]]]ѽ&hOh(56CJOJQJ^JaJh26h'~hmCJaJhYhZ0JCJaJ!jhYhZ0JCJUaJ6&P 1h:pk . A!"n# $% S$$If!vh#v:V l t 6`65yt(K%DdN  s fA?logo_cmykobrzek 1logo_cmykR$R~0"B2m{$oF$R~0"B2m{JFIFC  #%$""!&+7/&)4)!"0A149;>>>%.DIC;C ;("(;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;n" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?սy瑷8һ ]yG%,wQw2I+1l>jӂXa@¨^'N5O; J( ( ( ( ( ( (9\[Y,ȳ1~`xnX8J]3ֻ+{saA)Ɍvڽ Xp鵩UT!TOCJ(oU=vPYdV([U'4*k[Cgn H`^&`<6:Sz~gڽΣ13DV (Y{ ]rVΒMpZH_# }yggۦ_̟SEzgEF+PЭ SzE瞈QEQEQEQExRH-he8'?fx_T]Z;WlIʺOK`\NU_ oR0A!^ø5NgSOB+Hbvsk úZ0)c#1={WgiI\pTxnLB8V)WZZSע+=((((((((((((((((jW2AnU6+=k֥6#r֫kx 'zVahz4WBTT` =7C ĐE m8$ַ-OYH.N!`7<+mw\֎AZ 噺ZQ^5ܤ.QE瞈QEQExX+Ki [{O8*ɯs+Ύ9R9[Ɖo"yȟvEDw}!Uvf½V:~^,ծlR{W1qgxg[}N;KxJ umWcd$Q֪GǘM+0Q(Z ׼]THU\iֱ%ly1M]]R'I♶#n ]f־D9W^j{m6\<2 Z)U2ZZ5RM( (JoZx-{l`R"/ir|y":+_5XiQۛ˹QdEhc'q;,47%d @x"E^MO0ܝEc,rNͤ¦-eV60Vj )\r>\6okqOqBTT$hxziM׺r8B2vx'ӥu4V"^/mU .Nͤh^"f ŧN@ m 9~fCkU9aWtʂyB4I,lC+_;WQ%-pr8u9(:lOȁGO|C[TE %_2+&vyQB淴t4;SOrkʚT֧F=;T>-r8s]/I5];͘66 ֳwx>Hd)|s[ZffВcEzyQJ PFszKMr#NkwZXXcp= Vռ'\q䴇.r iPDL]w#4Vtp1⛬^=JC?#cx+wFѡ̒9˹ϠҊ0:xrM*(9VWKghQ< Wivcޏ:xz=]eəFaK~-_6gKc@+w}gSNsyn뽟 gʠοww{;C(`9ZރahGZwΘQB+^wry.v*@onkZ,Z(9#$AWEz]eΕA \ uqk AZUqwqi%tgG{izg٤v,Zlɟ{4>0j C5_xcSKti`hOcO1]zMZڲAXdqx>xNSMF%$o}ޡ3€$ZyKooE\'ͷC7)29Cgi l8$P0>€<&^ͧxM.-rwrrZ~5+m?S CvY61r2?ח&}/#cFI9'V>#h{~Yvמ9r_iƹk (wȻ:p08bW]6~1Xm#b[ P緯uޭkMoEeevRz9>J]L/Dg2yo,L?\o검T>3ÑZ/?Aum ַ h\H{ea~ULGAynA]NJ-V?!3lVe'hDgoT\>aǻ6Mwz}]@hK@#cSGPEV. KFMpf\C/c%qRDZ$s|0d ;hq͸K"O[[Ago1 K#B@Jfc\X]..bhh-J61RGF,m?'>io{s{ {<Y6.~9/Z{/Afk Ē7 .Ags]گo[Un,amWҬmI`yjɸxc89z5]&[+dlr9P+,]oE{׫1Z:eZ|SZM2Doa )j}GOt/md#D^"ZH>5&⽕tQcvd%zd8slq(D\ UtOl~çۈm3{ Oz'-<"HtrI=G\Eprxn7xtssJ@3$8kҭZEg b76љ\R}A׸[iC2) Az(vՒ8TP?ҺRӒWWQX7 n#XXk]ǦXdK'C,;睆%T~ocY|/͖(b* lw9AN΁dFtϨR|=Hۊ>~Rzi6"y's1^XwE{=JMwZMZl$,P#Zhk} gj{׹;$V&hbHs1EiaUv[z+rէjMZ uhqJY ƺ#w|PE_дU%WJ?pOXlM(w+}׆ٵO6 l`0e>w'SU~*ƃ$wI4K{/F8?O[K=w;g^ Rnc#U3c{*886 ďajVA^E#Psi=֏v5 |4*җ=Si>#P4S{E1VYAGsUu O6ڎ ֭\o}j6;'뺽ž$-iۍſ qxP:?hAz1ohierHu'k[1__CIjY=23yY? Α%at>w_# uGF ! G ϩhz!XT Ia]sE#Vt0(ǎ0s|_6âZ̶Hm?xxĶ2\[E4A3AqopdE+—:uSPi|mU=,] uu1) 琠EEҼA IBS fS#>afM5 6TdKK N2WY"7V!J!-tikqn99i$u Os@Q@Q@Q@Q@m献 H -ֺ]'Q]SOK]28"$F9GJ鴝9t=-U͎ס^s}g?i~/HˍpIb?ꋫX N\s.[7#Ò WACIo۝B}b϶~ocXeŵqǶ&ֶ4c^ͤd ,mt" \_sf񕕷2RzƃdYn呷9=(g۾w_5hL}g@+G @DF=;]wf>9hHC+\n~T/\)gSӮiP =>כWY"'gªSjktG8;V;$wV@%~7g.b/M.eEiJf~B =*̫2tai"캜uj겅}i\sr2 (gOXLpH7e(|?Iu+it$*J2p:T"V1nF60|=tۣwvd B"=I4/__?gOk:"b@Knw5KAD *;VǏz2I+[iY!t]rNmXf{.i3e KzEd`!7yuyشO\B(,xsKÒx~ ao- #>'ZÇ[ yvW.:|0=:WaEs4_M{żF${[ NHtt{)}AB]w>iBa&4R[l>003&7_{;97%J֢*jZtqh.b1I#-> V,Q9;T2~ ( ( ( (9;bэ(n3 VOdb^0{{ׂ#mOG\bN=Z\" t';Mq:(c 2z4 0zh<GLQB4#(n V3Z`I> gqText komentYe CharPj@P #gqPYedmt komentYe"5\mHsHtHJo1J "gqPYedmt komentYe Char5\FU`AF Qa0Hypertextov odkaz >*phboRb QaDefault %7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmHphsHtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vߩy$>hkI37%һ[HLO*n{R‚awxJsc"\>1[XՖbL%8\}$R=61s1`(|&ɖn'׿|a^]T Y?[C Kmf~څ-b꘵u}e ESih(S^ z}i6+NN󴻵fKdnu:f+5 ؘïԖހ,9otֻeo@.Ͼ$Ϫ0h݋f۴s;1el\}k14G5Hp>U )4uO eF:(fC쑳#zHy`p~(Bs-i'et># F4Sn&/Tš hpYÁ3h[n1^8K${GuNu{IBad6Y>f+WM:\X)ԁTHedCLe!ʿdR,@0kR]ג҈}J)("QpFl"v1_*P W"6SnqΒ|3fpv4Y)gT`JnNI3R3U~7K#)m qBiDi*6mY& viHE(K&^@]$*+S+65pY M5ʀ?=ˠQr9{mӝMfPʭæ_X]ծ7󽷬Y<+Yi+hei"rkNf.xq^c,>_>:P[| l iG8AL5m:iw#֒ߧ4vќ\ \ J!Jn (((+P ( *"?NF~PBXJ[]]/02346R I\]15$JX"$+!!T # @H 0( 0( B S ? T\xmw 0 : _ i 6xs}5?gh "#%&()+,08;EHK!*imT X g ;EKe44[fh!Olzg ##,-08;EKPDf#ycL f`Na~dR0uƍ [6]/@pm4r1af8gd);lȱVON;9*~|^hh^h`B*OJQJo(phhHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJQJo(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhh^h`B*OJQJo(phhHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJQJo(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhh^h`B*OJQJo(phhHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJQJo(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhh^h`B*OJQJo(phhHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJQJo(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhh^h`B*OJQJo(phhHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJQJo(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH h^h`OJQJo(8^8`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^ `OJQJo( ^ `OJQJ^Jo(o x^x`OJQJo( H^H`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(ho^o`B*OJQJo(phhH?^?`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^ `OJQJo( ^ `OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( O^O`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(^`o(.^`OJQJ^Jo(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJQJo(hh^h`OJQJo(hHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJQJo(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhh^h`B*OJQJo(phhHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJQJo(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH80^8`0o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h^h`B*OJQJo(ph8^8`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^ `OJQJo( ^ `OJQJ^Jo(o x^x`OJQJo( H^H`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(phhHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJQJo(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhh^h`B*OJQJo(phhHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJQJo(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hHhh^h`B*OJQJo(phhHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJQJo(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^`OJQJo(-h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH^`B*OJPJQJ^Jo(ph-^`OJQJ^Jo(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJQJo( h^h`OJQJo(8^8`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^ `OJQJo( ^ `OJQJ^Jo(o x^x`OJQJo( H^H`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHhh^h`OJQJo(hH8^8`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^ `OJQJo( ^ `OJQJ^Jo(o x^x`OJQJo( H^H`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(h^h`B*OJQJo(phhH^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.hh^h`B*OJQJo(phhHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJQJo(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH ^`56o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. h^h`OJQJo(-8^8`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^ `OJQJo( ^ `OJQJ^Jo(o x^x`OJQJo( H^H`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(-^`OJQJ^Jo(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJQJo(^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJQJo(cx [cB|"Pv LHyLVm#Ps]/;Y[rPDd);Q ]ur O_cL d*<aggDyrVON;6{Cpm4| z ]af8ClCnV>iǚ4[$S$S$S$S$S $S $SXlta-$S$SZ9$SoY> $S$SH)oo(*k-9=_aNPfEv)1@5T7g"!`x|$9Qauqz.g V k %4kr8gq Osb]'SoYeLRZ':Q8KZ "T'"_$h%y'H)L)9*@D*W* b*-b-/~/k1WJ23zr3i5Jv5H6V|7/J9t:K ;=B >(n>@A )B C[)DcEoERIK.K(KbK= MwP#QHQ!U1UV)VMmV.W.pWuWXYBYSZ]Zp[>\_\]C~^._m_AbEbBc!d[:ef9f6g3jmPmnpRr`ragrotuuB!vNv.wCw=Cy z3Yz%|Q|/SxvA5@J!,K`?Oo 29V;Gh{%#7Qz = x&i}dpct_P fo4YJ]`]j0}vZ6GI;jha fIO.t;by-VB_<u$n\U!mZ!'uy26_ aMe4{:3h(+WGdW6 e6UJe$/] Q^O Pq.DG;[LGMW:]$e D[OQ %yQ_".(PXuy~ | $VF%sK'0{.9Td7%^w !n'~Eh(Wn)?mhj@d J @>UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ Calibri?= .Cx Courier New5. .[`)Tahoma;WingdingsA$BCambria Math"16g6gɂh7h7! 0YY BqHP ?D[2!xx 0C:\Users\horovap\AppData\Local\Temp\2359031B.doc DEMOX000AGMKHOROV Petra, Mgr.Jolana Slavkov|            Oh+'0l  ( 4 @LT\dDEMOX000AGMKHOROV Petra, Mgr.2359031B.docJolana Slavkov2Microsoft Office Word@@@%T@%Th՜.+,D՜.+,L hp GORDIC spol. s r. o.7Y DEMOX000AGMK Nzev\ 8@ _PID_HLINKSARSnhttps://www.vlada.cz/cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-180969/ !"#$%&'()*+,-./012345679:;<=>?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F0`[@Data 8/&1TableLvWordDocument 8nSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStoreو[[1IBOUC2AEJPG==2و[[Item PropertiesUCompObj {  F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q