ࡱ> pro5@ibjbj22(nXX&    <D$ 6ht(5555555$8RT:5] 5 T6qqq 5q5qqg2 73h fGf( 35j606!3:-::,73   73 : A5Z@q64j55 D dg dPracoviat CzechPoint na M Loatice INCLUDEPICTURE "http://www.novy-jicin.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/Image/logo/czech-point.gif" \* MERGEFORMATINET (Czech POINT pracuje na adrese: innost od 01.03.2008 M Loatice, Nmst Mru 66/1, 1.patro, kancelY slo 11,Ing. Jolana Slavkov Yedn hodiny: Po,St: 08:00-17:00 hodin t, t: 08:00-15:00 hodin Ptek: 08:00-12:00 hodin Poledn pYestvka: 11:30-13:00 hodin Co je Czech POINT: Czech POINT ( esk Podac OvYovac Informa n Nrodn Terminl) je nejpohodlnja zposob pro komunikaci ob ana s veYejnou sprvou. Je to projekt, kter by ml zredukovat pYlianou byrokracii ve vztahu ob an - veYejn sprva. Z pracoviat Czech POINT lze odnst ovYen vstupy z ~ivnostenskho a obchodnho rejstYku, z katastru nemovitost a z rejstYku tresto. Upozornn ! Tato slu~ba nen ur en k nahl~en do registro ale pouze k vystaven ovYenho vstupu z pYsluanho registru. Tento ovYen vstup se stv veYejnou listinou. Czech POINT poskytuje: Czech POINT na M Loatice v sou asn dob poskytuje: Vpis z Katastru nemovitost bez mapovch podklado!!! Vpis z Obchodnho rejstYku Vpis z ~ivnostenskho rejstYku Vpis z RejstYku tresto Vpis z bodovho hodnocen Yidi e Vydn ovYenho vstupu ze Seznamu kvalifikovanch dodavatelo Podn do registru astnko provozuMA ISOH(Modul Autovraky Vpis z insolven nho rejstYku Autorizovanou konverzi dokumento na ~dost Podn ~dosti o zYzen datov schrnky Zneplatnn pYstupovch dajo do datov schrnky Optovn vydn pYstupovch dajo do datov schrnky Vpisy ze Zkladnch registro HYPERLINK "http://www.czechpoint.cz/web/" Czech POINT - dala informace (www.czechpoint.cz) Sprvn poplatky: Legalizace za ovYen ka~dho podpisu na listin (legalizace) 30,- K Vidimace za ovYen opisu nebo kopie listiny (vidimace) 30,- K za ka~dou i zapo atou strnku Vpis z katastru nemovitost Vydn prvn strany vpisu je zpoplatnno stkou, jej~ maximln vae je zkonem omezena na 100,- K ; ka~d dala strana vpisu je zpoplatnna stkou, jej~ maximln vae je zkonem omezena na 50,- K . Vpis z obchodnho rejstYku Vydn prvn strany vpisu je zpoplatnno stkou, jej~ maximln vae je zkonem omezena na 100,- K ; ka~d dala strana vpisu je zpoplatnna stkou, jej~ maximln vae je zkonem omezena na 50,- K . Vpis z ~ivnostenskho rejstYku Vydn prvn strany vpisu je zpoplatnno stkou, jej~ maximln vae je zkonem omezena na 100,- K ; ka~d dala strana vpisu je zpoplatnna stkou, jej~ maximln vae je zkonem omezena na 50,- K . Vpis z bodovho hodnocen Yidi o Sprvn poplatek, kter ~adatel zaplat na samosprvnch Yadech je za prvn strnku max. 100,- K a za ka~dou dala 50,- K . Seznam kvalifikovanch dodavatelo Vydn prvn strany vpisu je zpoplatnno stkou, jej~ maximln vae je zkonem omezena na 100,- K ; ka~d dala strana vpisu je zpoplatnna stkou, jej~ maximln vae je zkonem omezena na 50 K . Vpis z registru astnko provozu MA ISOH Vydn prvn strany vpisu je zpoplatnno stkou, jej~ maximln vae je zkonem omezena na 100,- K ; ka~d dala strana vpisu je zpoplatnna stkou, jej~ maximln vae je zkonem omezena na 50,- K . Vpis z insolven nho rejstYku Vydn prvn strany vpisu je zpoplatnno stkou, jej~ maximln vae je zkonem omezena na 100 K ; ka~d dala strana vpisu je zpoplatnna stkou, jej~ maximln vae je zkonem omezena na 50,- K . Vpis z rejsYku tresto V pYpad, ~e je mo~n vyYdit ~dost o vpis z RejstYk tresto elektronicky, zaplat klient podle zkona za tento vpis 100 -K (od 1.1.2012) jako sprvn poplatek Yadu za pYijet ~dosti o vydn vpisu z evidence RejstYku tresto. Na tento vpis se nevylepuje ~dn kolek. V pYpad, ~e ~dost nemohla bt vyYzena elektronicky a mus bt manuln zpracovna na pracoviati RejstYku tresto, mus ~adatel o vpis po~dat zposobem podle 11 odst. 1 zkona . 269/1994 Sb. o RejstYku tresto v platnm znn tedy formou paprov ~dosti. Systm Czech POINT umo~Huje vytisknout ~adateli tuto paprovou ~dost ji~ pYedvyplnnou jeho osobnmi daji, kter sdlil obsluze pracoviat Czech POINT. V tomto pYpad se neplat sprvn poplatek Yadu, ale ~adatel si zakoup kolek v hodnot 100 K a ~dost Yad poale ke zpracovn na RejstYk tresto. Proveden autorizovan konverze dokumentu do elektronick podoby 30,-K za ka~dou i zapo atou strnku konvertovan listiny (v etn CD/DVD) Proveden autorizovan konverze dokumentu z elektronick podobydo listinn podoby 30,- K za ka~doui zapo atou strnkukonvertovanlistiny }dost o zYzen datov schrnky- bezplatn Zneplatnn pYstupovch dajo DS- bezplatn Optovn vydn pYstupovch dajoDS- 200,-K Vpisy ze Zkladnch registro (od 1.7.2012) - poplatky za ovYen vpisy ze ZRJL> D F H , 2 4 6 V X Z x z ɾwcN9)hhB* CJOJQJ^JaJphk)h5B* CJOJQJ\^JaJphk'h0JB* CJOJQJ^JaJphkhB 5B* ph3h"Q5B* ph3h5B* ph3hwnh"Q5B* ph3 hwnh"Q5B* CJ$aJ$ph3hwnh"QB* ph3 j*h"QB*ph#h"QB* CJOJQJ^JaJphk,jh"QB* CJOJQJU^JaJphkh"QCJOJQJ^JaJJF X Z x z x6zt4 & Fdd[$\$^gd/gd/gddd[$\$^gdB -DM gd"Q -DM gd"Qx-DM [$\$gd"Qi  , P R T b d f h x z ƴƴآƴ؎|jUUUHhwnh5B* ph3)hB hB* CJOJQJ^JaJphk#h-B* CJOJQJ^JaJphk#hB* CJOJQJ^JaJphk'h0JB* CJOJQJ^JaJphk#hB B* CJOJQJ^JaJphk#h-B* CJOJQJ^JaJphk#he3B* CJOJQJ^JaJphk)hhB* CJOJQJ^JaJphk#h/B* CJOJQJ^JaJphkz xB\VX𻮟sgs㻮T%h/h/0JB* CJ^JaJphkh/h0J5^Jh/h5B* ^Jphk%jh/h5B* U^JphkhBmB* ^Jphkh/h/5B* ^Jphkh/h/B* ^Jphkh/h/0JB* ^JphkhLB* ^JphkhLh5B* ^Jphkh/hB* ^Jphkh/h0JB* ^JphkJz8!#+,- & Fdd[$\$^gd & Fdd[$\$^gd/gd/gd & Fdd[$\$^gd/z8rtJ,VH !*"#$ %%& &&(&*&4+:+ǹڦڀr_$h h 5B* CJ^JaJphkhZB* CJ^JaJphk$hdhZ5B* CJ^JaJphk$hZh/5B* CJ^JaJphk$hZhZ5B* CJ^JaJphkhB* CJ^JaJphk%h/h/0JB* CJ^JaJphk!h/h/B* CJ^JaJphk'h/h/5B* CJ\^JaJphk:+@++2,4,<,>,,---B.^...../////b/d/r//ɵɵɥܒohUGh[`B* CJ^JaJphk$h0hL5B* CJ^JaJphk hLhLhL0JB* CJ^JaJphk%h[`0J5B* CJ\^JaJphk$hdhd5B* CJ^JaJphkhd0JB* CJ^JaJphk'h/h/5B* CJ\^JaJphk%h/h/0JB* CJ^JaJphk!h/h/B* CJ^JaJphk$h h/5B* CJ^JaJphk-^../DDDDDDDDD0EvGKLNZQQXSWrYgdtw$a$gd.C$a$gdtwgd & Fdd[$\$^gd[` & Fdd[$\$^gd//////DDDDD.E0EE4FFvGKKKKLïo[NANh.Ch,N0JB* phh.Chtw0JB* ph'h.Chtw0J5B* CJ\aJph h,Nhtw5B* CJaJphh,NB* CJaJphhtwhtwB* CJaJph'h;h5>*B* CJ^JaJphk'h;htw5>*B* CJ^JaJphkh.C5>*B* ^Jphk!h/hLB* CJ^JaJphkUh[`B* CJ^JaJphkhLB* CJ^JaJphk se Yd zkonem o sprvnch poplatcch, vae poplatku je 100,-K za ka~d jednotliv vpis Vpisy a ~dosti zkladnch registro na CzechPointu Od 1.7.2012 jsou spuatny zkladn registry na zklad zkona .111/2009 Sb., o zkladnch registrech v pozdjam znn. Zkladn registry jsou registr obyvatel (ROB), osob (ROS), prv a povinnost (RPP) a registr zemn identifikace adres a nemovitost (RUIAN). Podle 14 vae zmnnho zkona bude kontaktn msto veYejn sprvy provdt hned nkolik agend. Jedn se o vpisov a zmnov formulYe. }adatelem mo~e bt fyzick osoba, nebo podnikajc fyzick osoba. Dle zmocnnec, kter mus pYedlo~it Yedn ovYenou plnou moc, nebo zkonn zstupce (rodi , opatrovnk), kter pYedkld doklady, je~ ho opravHuj bt zkonnm zstupcem (rodn list, rozhodnut od soudu, atd.). Cena za vpis je standardn dle Sazebnku sprvnch poplatko, tedy max. 100,- K za prvn stranu za ka~dou dala max. 50,-K . Vpis dajo z registru obyvatel - ROB neveYejn - Obsahuje daje o fyzickch osobch v R - o vaech ob anech, cizincch s povolenm k pobytu, cizincch, kterm byl udlen azyl nebo doplHkov ochrana, nebo fyzickch osobch o nich~ jin prvn pYedpis stanovuje, ~e maj bt v registru obyvatel. - V ROB se vedou pouze referen n daje jmno, pYjmen, adresu msta pobytu odkaz na RUIAN, adresa doru ovac, datum a msto narozen, datum a msto mrt, datum nabyt prvn moci rozhodnut soudu o prohlaen za mrtvho, den, kter je v rozhodnut uveden jako den smrti, odkaz na RUIAN na msto a okres narozen nebo mrt, sttn ob anstv, sla elektronicky itelnch identifika nch doklado, daj o datov schrnce. Vpis dajo z registru osob ROS - Obsahuje daje o prvnickch osobch a jejich organiza nch slo~kch, o podnikajcch fyzickch osobch, zahrani nch osoby a jejich organiza nch slo~ek, organizacm s mezinrodnm prvkem a organiza nch slo~ek sttu. - V ROS se vedou referen n daje obchodn firma nebo nzev, nebo jmno zapsan do obchodnho rejstYku, jmno a pYjmen fyzickch osob ve vazb na ROB, datum vzniku a zniku zpisu do evidence podle prvnch pYedpiso, prvn forma, zznam o datov chrnce, adresa sdla firmy nebo osoby, statutrn orgn ve vazb na ROB, datum zahjen a datum ukon en innosti v provozovn, adresa msta provozovny ve vazb na RUIAN, adresa msta pobytu v R ve vazb na RUIAN, popYpad bydliat v zahrani fyzick osoby ve vazb na ROB. Dle se vedou provozn daje a identifika n daje. - }adatelem mo~e bt podnikajc fyzick osoba, o n~ jsou daje v registru vedeny nebo oprvnn osoba, o n~ jsou daje v registru vedeny, lze za~dat o vaechny referen n daje veden v registru. VeYejn vpis dajo z registro osob ROS - Vpis z ROS ~adatelem mo~e bt fyzick osoba, kter pYedlo~ doklad toto~nosti, a neovYuje se, zda je oprvnna jednat za osobu, o n~ daje po~aduje. Vpis z dajo z registru prv a povinnost - RPP - Obsahuje informace pro informa n systm zkladnch registro pro Yzen pYstupu u~ivatelo k dajom ulo~ench v jednotlivch registrech. - Vedou se referen n daje o agendch orgno veYejn moci a o prvech a povinnostech fyzickch a prvnickch osob a prvech a povinnostech k vcem. Vpis o vyu~it dajo z registro obyvatel - Vpis obsahuje data o vyu~vn dajo z ROB  kdo se na m, kdy a za jakm elem dval , vol se obdob, za kter se vpis po~aduje. Vpis o vyu~it dajo z registru osob - Vpis obsahuje data o vyu~vn dajo z ROS  kdo se na m, kdy a za jakm elem dval , vol se obdob, za kter se vpis po~aduje. Vpis o vyu~it dajo z registru prv a povinnost - Vpis obsahuje data o vyu~vn dajo z RPP  kdo se na m, kdy a za jakm elem dval , vol se obdob, za kter se vpis po~aduje. }dost o zmnu dajo v registru obyvatel - }adatelem mo~e bt fyzick osoba, o n~ jsou daje v registru vedeny, nebo jej zmocnnec , nebo jej zkonn zstupce. - Umo~Huje po~dat o zmnu referen nch dajo v pYpad nesouladu se skute nm stavem. }dost o zmnu v registru osob - }adatelem mo~e bt podnikajc fyzick osoba, o n~ jsou daje v registru vedeny nebo oprvnn osoba prvnick osoby, o n~ jsou daje v registru vedeny. - Umo~Huje po~dat o zmnu referen nch dajo v pYpad nesouladu se skute nm stavem. }dost o poskytovn dajo tYet osob - }adatelem mo~e bt fyzick osoba, o n~ jsou daje v registru vedeny, nebo jej zmocnnec nebo jej zkonn zstupce. - Slu~ba umo~Huje po~dat o poskytnut dajo tYet osob nebo tento souhlas poslze odvolat, na zklad ~dosti budou referen n daje v ~adatelem vymezenm rozsahu poskytnuty jin fyzick nebo prvnick osob do datov schrnky tto osoby. PYevzato ze strnek Czech POINTU Ministerstva vnitra R 1.7.2012 LLZQQQWpYrYYYZ^[`[]]]] _V_X_l```a6b8bcddfLfNf iiiii嫠htw56B* phhtwhtw56B* phh.C0JB* CJaJph!htwhtw0JB* CJaJphh.Chtw0JB* phhtwhtwB* CJaJphh.ChtwB* ph$rYYZ`[]]]] _X_l``a8bcdfNf iiigd$a$gdtwgdtw&1h:pt. A!"#$%Dd \ S 8Aczech-pointbgRx-\2DpngRx-\2PNG IHDREuQPLTESgJx4 ʬ&3 ݺlR$Udp# g Z@+ IeqvaݘCg=Ȑ/7: pv؊!v>bKGDH cmPPJCmp0712HsmIDAThCZkCy'< py)UW' "==qI.oYQP % "{ð[tzgԢ`džZJt h8n[ k-`;2_%U 0I6x١Wľ%Z>e8fPI0B(ƥ|b3o5;{s% |gZIGrIn*YU~k튤 ,ۧ凜@>tOyQ*JґE-ws}kъ91xW,ʋO0?U4hA|9]7,-a(z~x嘙bpXh@7Kbn14;nE -?ZFCҢ'rsвd)hRݯv&?ˏ䥈aZ(M8?mT;#lOtRZmQZ%GXxJ}++tD-W 5)^ yBi1N7I tP^Z{R-(!'s R\,.,AKGT~\cne2wV5dh's{LH!x/{"h I+ĞHZηa8_0 ;aȽ!c:p1*ͤJ9xs5|9`<بA)-/6R*="VHr#jQYBi&PPpVc4Z#ZG.[qa׶*v¢N-xxRQ,xKeKQ<:i 8`{ fdes<=,B`1ޱNR%V*x; PրӃb*4O1WV /8v))g-9b !L''@dΰ~>%-!eίDZY?k -O2\f_ĝ3j;K!D%ώ^91)0i?iAÄv~eBHڮæI"a]X +dւcWnycb7Hџ!g:dKPhi'0iI&IjRry.m8 1jOמ+`D,{4D.FY9I% 3 |#^#6pdcYD^znb=3Yrm$IR\DPJ7(AsCW N--k.IƋz Mi]J_O%>^w6i纍~> rIZWtĬV_4XIsƵ+ bj|rZ+4==Ы?/ %6 0*)=auݭwʣ57lYNo_LUG Eɇ bQtEghf .j`y{x|Hǽw*XRRPfi)/.KL=KFvA0QG+zzWmO)ePlD?G2Rbk m0KoRyu<!Oz&SM*php @^@@ "QNormln (web) (W@( "QSiln5\LO!L "Qzpr-clanek-autor<rAr@3r 3MY~ka tabulky7:V0BoBB twNormln (web)2 x &n%,-<G}:y%^}=v g k/^89:;<=>?@t[ b!!"E"""##$%l&&&000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00p0 00 000p00000p00000000000p0 0 0 0 0 0 0 000 0p0p0p0 0p%-<G}:%}=v g k/^8[ b!!"E"""##$%l&&&Oy00E5,8O900(@0Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0Oy00pOy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00My00My00Oy00Oy00 z :+/Li!5-rYi 6i%&CXP]Q]4ݿR]DS]_T]TEU]L w&&+&&8*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsdate>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName 01031200820127DaylsMonthtransYear      "#*nw 27/:hs&&&$+-;<FG|}9:xy$%]^|<=u v f g jk./]^7@st89Z[ a!b!!!""D"E"""""####$$%%k&l&&&}y^&& Slavikova$NDP(~'4pc/ Xrqc.d?4s=6 mXn{!E<<^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(c.s=6 mX{!(~'?4c/ $N=hb` b` ,+T~f Ut5 V V ) =hJ =h%W=hM_@0 0 sp=$Ut5 +.=h|3 o$ݺݺݺݺ_C5f }:_C5fBDiYM=h OsPSmp%@XZ?@BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^`abcdefhijklmnqRoot Entry F: fGfsData 81TableA;WordDocument(nSummaryInformation(_DocumentSummaryInformation8gCompObjj FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q