Město Loštice

Nejdůležitější předpisy

 

 

Nejdůležitější předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město Loštice jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři MÚ.
·        Ústava České republiky
·        Listina základních práv a svobod
Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:
·        zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
·        zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
·        zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
·        zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
·        zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách
·        Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
·        vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
·        zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
·        zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
·        zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
·        zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
·        nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady
·        zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
·        zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
·        zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
·        zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
·        zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
·        zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
·        zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
·        zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
·        zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
·        zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
·        zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
·        zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
·        nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
·        zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
·        vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu
·        zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
·        zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
·        vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
·        zákoník práce č. 65/1965 Sb.
·        zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
·        zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
·        zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
·        Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
·        zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
·        zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
·        zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
·        nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
·        zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
·        zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
 
Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami města Loštice, které jsou v plném znění uveřejněny na této internetové úřední desce v kategorii „Vyhlášky a nařízení“.
Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:
Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz
 

Zveřejněno: 3.4.2003

Jste zde: Loštice  >  Informace dle zákona 106/1999 Sb.  >  Nejdůležitější předpisy

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Mobilní rozhlas Loštice 

Rozhlas Loštice

 Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace