Město Loštice

Úřední e-mailová adresa

Informace zveřejňované podle vyhlášky 259/2012 Sb.

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů zveřejněné na základě vyhlášky 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby:

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Město Loštice, Městský úřad Loštice

Náměstí Míru 66/1

789 83 Loštice

IČ: 00302945
DIČ: CZ00302945

podatelna Města Loštice, (MěÚ Loštice):

budova radnice, první poschodí, číslo kanceláře 11

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí:         8.00 – 11.30 hod.       12.30 – 17.00 hod.

Úterý:              8.00 – 11.30 hod.       12.30 – 15.00 hod.

Středa:           8.00 – 11.30 hod.       12.30 – 17.00 hod.

Čtvrtek:          8.00 – 11.30 hod.       12.30 – 15.00 hod.

Pátek:             8.00 – 12.00 hod.      

So – Ne: zavřeno 
státní svátky: zavřeno

Úřední e-mailová adresa podatelny, adresa elektronické pošty:
podatelna@mu-lostice.cz

Identifikátor datové schránky:
wneb267

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Renáta Czislinská, mobilní telefonní číslo: + 420 776 772 855, e-mail: czislinska@mohelnice.cz

Další možnosti elektronické komunikace:
Nejsou

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých Město Loštice (MěÚ Loštice), přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

formát TXT (prostý text – kódování WIN1250)
formáty HTM, HTML, MHT (hypertextový formát – kódování WIN1250)
formát RTF
formát DOC, DOCX (soubory ve formátu Microsoft Word 97-2003,2010)
formát PDF (Acrobat Portable Document Format)
formát XLS, XLSX (soubory ve formátu Microsoft Excel 97-2003,2010)
formáty JPG, JPEG, TIF, GIF (grafické formáty)
formát fo/zfo (602XML Filler dokument) 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých Město Loštice (MěÚ Loštice) přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
DVD se souborovým systémem UDF
USB flash disk se souborovým systémem FAT, FAT32

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu:

Dokument v digitální podobě se považuje za doručený, pokud je ve formátu, ve kterém Město Loštice (MěÚ Loštice), přijímá dokumenty v digitální podobě, lze-li jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a neobsahuje-li škodlivý kód. 
Pokud je Městu Loštice (MěÚ Loštice), doručen dokument v digitální podobě, který obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení Města Loštice (MěÚ Loštice), vyrozumí zaměstnanec podatelny, případně pracoviště – úsek MěÚ, které dokument zpracovává, odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, Město Loštice (MěÚ Loštice), dokument nezpracovává.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

Pokud je na podatelnu Města Loštice (MěÚ Loštice), doručen dokument v analogové nebo digitální podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a je možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, pak zaměstnanec podatelny Města Loštice (MěÚ Loštice), vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu. Nepodaří-li se tato odstranit nebo nejsou známy odesílatel a jeho kontaktní údaje, podatelna Města Loštice (MěÚ Loštice), dokument nezpracovává.

Vzor datové zprávy:

Potvrzení doručení datové zprávy
Datová zpráva byla doručena na úřední e-mailovou adresu - podatelně Městského úřadu Loštice podatelna@mu-lostice.cz DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
Identifikátor dokumentu:
Dobrý den, oznamujeme Vám, že Vaše podání č……./……. ze dne DD/MM/RRRR v HH/MM bylo přijato podatelnou naší organizace Město Loštice [IČ 00302945] 

Vaše podání však NEBYLO/BYLO digitálně podepsáno.

Podání zpracovala podatelna – Město Loštice 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu úřední e-mailové adresy podatelny zasílejte na úřední e-mailovou adresu podatelna@mu-lostice.cz, případně na poštovní adresu městského úřadu.

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců městského úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

Kvalifikované certifikáty vydala První certifikační autorita a.s. (I.CA)
Město Loštice – kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť, Sériové číslo certifikátu: ICA - 11486212 (od 10.01.2019 do 10.01.2020)

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu podle § 3 odst. 1 písm. i) nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů.

  • 1. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád, §19)
  • 2. zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (§21)
  • 3. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (§13)
  • 4. zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (§3)
  • 5. zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech (§4)
  • 6. zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (§91)

Obecně:
Podání lze činit ústně do protokolu, písemně nebo prostřednictvím datové zprávy (v elektronické podobě) opatřené zaručeným elektronickým podpisem. Datovou zprávou se rozumí elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou. Elektronickým podpisem se rozumí údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. Zaručenost elektronického podpisu vyplývá z jeho vytvoření a připojení k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou. Elektronický podpis je k datové zprávě připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat. Výše uvedené náležitosti elektronického podpisu zaručuje certifikát, vydaný k tomu oprávněnou osobou.

Speciálně:
Ad.1.
Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je nutné označit poskytovatele certifikačních služeb nebo svůj certifikát připojit k podání.
Ad.2.
Podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků je nutné označit poskytovatele certifikačních služeb nebo svůj certifikát připojit k podání.
Ad.3.
Při podávání žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je nutné podání v elektronické podobě opatřit identifikací žadatele.
Ad.4.
Při žádání o informaci o životním prostředí elektronicky je vždy nutné doplnit žádost písemně nebo ústně do protokolu.
Ad.5.
Při žádání o vydání nového občanského průkazu z důvodů skončení platnosti občanského průkazu uplynutím doby v něm vyznačené, je žadatel povinen k žádosti připojit digitální zpracování své fotografie a svého podpisu. Byla-li žádost o vydání občanského průkazu podána elektronicky, odevzdá občan dosavadní občanský průkaz při převzetí nového občanského průkazu.
Ad.6.
Nabídka v otevřeném řízení, žádost o účast v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním a v jednacím řízení bez uveřejnění může být učiněna pouze listinou s originálem podpisu osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo zájemce nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
V případech, kdy je tímto zákonem vyžadována písemná forma právního úkonu, se za písemný právní úkon považuje i právní úkon učiněný elektronickými prostředky, splňuje-li požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem.
Město jako zadavatel může rozhodnout, že v zadávacím řízení mohou být právní úkony podle věty první rovnocenně činěny elektronicky podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

 Datové zprávy, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

Zveřejněno: 2.11.2007

Jste zde: Loštice  >  Městský úřad  >  Úřední e-mailová adresa

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Mobilní rozhlas Loštice 

Rozhlas Loštice

 Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace