Město Loštice

Závěr zjišťovacího řízení-Kanalizace Loštice

 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Sp.zn.: KÚOK/58184/2006/OŽPZ/7149                                         V Olomouci dne 12. 6. 2006
Č.j.: KUOK 68811/2006                                                                                                                       
Sp. a skart. znak: 8.25-V/5

Vyřizuje: Mgr. Marie Zeidlerová
tel.: 585 508 632
fax: 585 508 424
e-mail: m.zeidlerova@kr-olomoucky.cz
 
                                                                                                         

 
 
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
 
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů.
 
 
Identifikační údaje:
 
Název:
 
„Kanalizace Loštice“
 
 
Kapacita (rozsah) a charakter záměru:
 
Stručná charakteristika záměru:
Předmětem posuzovaného záměru je rekonstrukce stávající kanalizační sítě v Lošticích pro 6 lokalit města. Kapacita stávající čistírny je 400 m3 odpadních vod denně pro 3 511 EO. Připojeno má být 380 EO ke stávajícímu počtu 2 720 EO. Záměr předpokládá 341 nových přípojek v délce 1 705 m a 34 ks rekonstruovaných stávajících přípojek v celkové délce 170 m.Rekonstruováno bude 288 m nové jednotné kanalizace a 7 984 m nové splaškové kanalizace.
 
 
Umístění:
 
Kraj:                    Olomoucký
Okres:                 Šumperk
Obec:                   Loštice
Kat. území:          Loštice
 
 
 
Zahájení stavby:  I/2009
Ukončení stavby: XII/2010
 
 
 
Údaje o oznamovateli:
 
Obchodní firma: Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
 
Identifikační číslo: 47674954
 
Sídlo: Jílová 6, 787 01 Šumperk
 
Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Jiří Vepřek, ředitel a.s., Ležáky 5, 787 01 Šumperk
 
 
Souhrnné vypořádání připomínek:
 
K záměru byla doručena vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Olomouckého kraje, Krajské hygienické stanice (KHS) Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, OI Šumperk a České inspekce životního prostředí, OI Olomouc. V žádném případě nebyl vznesen požadavek aplikace procesu EIA.
 
 
  • Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
 
 
Oddělení ochrany přírody
 
 Orgán ochrany přírody (RNDr. Vala, tel. 585 508 641)
 
Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
 
       -   Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (RNDr. Buriánek, tel.585 508 622)
 
Bez připomínek
 
 
Oddělení ochrany životního prostředí
 
-          Orgán ochrany ovzduší (Ing. Kučerová, tel.585 508 645)
Při posuzování stavby je nutné respektovat stanoviska místně příslušných orgánů obcí, která vydávají v přenesené působnosti, jako dotčené správní orgány v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona. V rámci výstavby je nutné v maximální míře eliminovat znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanizmů a prašnost související s přesunem sypkých materiálů.
 
Z hlediska ochrany ovzduší nemá k realizaci předmětné stavební akce zásadních připomínek.
 
 
 
- Orgán odpadového hospodářství (Ing. Doležalová, tel. 585 508 425)
 
Bez připomínek
 
 
Oddělení lesnictví (Ing. Dřímal, tel. 585 508 623)
 
Bez připomínek
 
 
Oddělení vodního hospodářství (Mgr. Haluzíková, tel. 585 508 406)
 
Bez připomínek
 
 
  • Olomoucký kraj
 
K zamýšlenému záměru nemá připomínky a zastává názor, že není nutno dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějšího předpisu.
 
 
·        KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Šumperk
 
Nemá zásadní připomínky a nepožaduje další posuzování záměru.
 
 
  • ČIŽP OI Olomouc
 
Nemá k předložené dokumentaci připomínky a na dalším posuzování záměru netrvá, neboť jej lze dostatečně ošetřit při územním a stavebním řízení.
 
 
Závěr:
 
Záměr „Kanalizace Loštice“ naplňuje dikci bodu 1. 9. – „Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm., resp. bodu 10.15. – „Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny“, kategorie II, přílohy č. 1, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu bylo v kontextu s § 4 odst. 1 písmene b) a § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude ve smyslu tohoto zákona posuzován.
 
Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle § 7 citovaného zákona, přičemž ze strany veřejnosti ani dotčených orgánů státní správy nebyly vzneseny závažnější připomínky k uvažované investici, došel příslušný orgán k závěru, že záměr
 
 
 
 
 
„Kanalizace Loštice“
 
n e b u d e
 
p o s u z o v á n  p o d l e  c i t o v a n é h o  z á k o n a.
 
 
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Je však nezbytné v navazujících správních řízeních zohlednit výše uvedené podmínky a připomínky uplatněné k předmětnému záměru dotčenými správními úřady.
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ing. Josef Veselský
                                                           vedoucí odboru
                                              životního prostředí a zemědělství
                                           Krajského úřadu Olomouckého kraje
 


Přílohy:
-          Vyjádření Olomouckého kraje doručené dne 15. 6. 2006.
-          Vyjádření ČIŽP OI Olomouc doručené dne 26. 6. 2006.
-          Vyjádření KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, OI Šumperk, doručené dne 4. 7. 2006.
 
 
Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky
 
·               Město Loštice
·               Město Mohelnice
·               Olomoucký kraj - zde
 
Dotčené správní úřady
·               Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
·               Městský úřad Mohelnice, odbor životního prostředí, U Brány 2, 789 85 Mohelnice
·               Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Šumperk, Lidická 56, 787 01 Šumperk
·               ČIŽP OI, odd. ochrany ovzduší, Tovární 41, 772 00 Olomouc
 
Oznamovatel
·               Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk
 
Na vědomí
·               MŽP ČR, OVSS VIII, Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc
·               MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC, Vršovická 65, 110 00
Praha 10

Zveřejněno: 18.7.2006

Jste zde: Loštice  >  Záměry města  >  Závěr zjišťovacího řízení-Kanalizace Loštice

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace