Město Loštice

Návrh pravidel pro poskytnutí finančního příspěvku města občanům-zpracování PD, kanalizační přípojky (430ks)

 

 

 
Č.j.1922/2007
Datum:2007-11-01
 
 
Předkládá: PhDr.Ctirad Lolek,starosta města
 
Zasedání Rady města Loštice
konané dne 5.11.2007
 
Zasedání Zastupitelstva města Loštice
konaného dne 19.11.2007
 
 
Návrh Pravidel pro poskytnutí finančního příspěvku Města Loštice občanům města na zpracování PD a vybudování kanalizačních přípojek v nově navrženém projektu (počet přípojek 430).
 
 
Důvodová zpráva:
 
Pravidla pro poskytnutí dotace z prostředků, které mají být získány, stanovují, že je dotace možné použít (tzv. uznatelné náklady) na pořízení hlavního řádu, včetně vyvedení pro kanalizační přípojku po okraj komunikace.
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění upravuje kanalizační přípojku v § 3 odst. 2, jako samostatnou stavbu tvořenou úsekem potrubí, od vyústění vnitřní kanalizace stavby, nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. V § 3 odst. 6 pak stanoví, že kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
 
Město Loštice nepovažuje za vhodné budovat a tudíž vlastnit kanalizační přípojky. Většina přípojek je uložena v soukromých pozemcích a před zahájením stavby by město muselo mít k těmto pozemkům zřízeno věcné břemeno. Na druhé straně si uvědomujeme, že realizace přípojky znamená pro občany nemalou finanční zátěž.
 
V závislosti na podmínkách, které Město Loštice stanovilo pro realizaci přípojek v předchozí etapě budování kanalizační sítě, RM doporučuje „Pravidla pro poskytnutí příspěvku občanům na vybudování přípojky v nově navrženém projektu“ takto:
 
Město nabídne úhradu zpracování projektu kanalizačních přípojek jednotlivým občanům za následujících podmínek.
  1. Občan se zaváže připojit se na kanalizační síť do 1 roku ode dne, kdy bude kanalizační síť uvedena do provozu.
  2. Občan dá souhlas pro zpracování projektu odbornou firmou, kterou určí město (firma, která zpracovává projekt kanalizační sítě města) pro účely stavebního řízení.
  3. Občan svým podpisem stvrdí platnost místa napojení svého domu na kanalizační přípojku, dle své potřeby a nebude jej v budoucnu měnit.
  4. Občan přistoupí na následující podmínky realizace přípojky:
 
I.        Přípojku na pozemcích města bude realizovat (varianta):
I.1.    dodavatelská firma, která bude provádět realizaci výstavby hlavních rozvodů
I.2.    firma, která projde výběrovým řízením na realizaci všech přípojek.
II.     Město s výše vybranou firmou uzavře dodavatelskou smlouvu na realizaci všech odsouhlasených přípojek hromadně. 
III.   Realizaci přípojky na vlastních pozemcích bude provádět občan na vlastní náklady.
IV. Město přispěje občanu na úhradu části přípojky realizované na pozemcích města (od určeného místa napojení na hlavní kanalizační řád, až po čistící jímku, včetně jímky) příspěvek 50% skutečně vynaložených nákladů, nebo ceny vzešlé z výběrového řízení za práce prováděné dodavatelskou firmou. Forma tohoto příspěvku bude realizovaná jako sleva kupní ceny při prodeji části přípojky.
V.     Občan uzavře s městem kupní smlouvu o odkoupení části přípojky vybudované na pozemcích města nejpozději do 2 měsíců od uvedení hlavního kanalizačního řádu do provozu.
VI. Vlastní úhrada dodavatelské firmě realizující části přípojek bude provedena souhrnně za všechny přípojky městem. Občan uhradí městu svůj podíl v dohodnutém termínu ve smlouvě podle čl. V.
 
V případě, že občan nepřistoupí na tyto podmínky, město vybuduje hlavní kanalizační řád jen pro napojení budoucí kanalizační přípojky na hranice komunikace a provede její zaslepení. Občan bude mít v budoucnu možnost se napojit v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Město projekt kanalizační přípojky nebude zpracovávat.
 
Návrhy vzorů „Prohlášení občana při projednání nabídky možnosti vybudování kanalizační přípojky s občanem“.
 
Vzor prohlášení č.1
 
Prohlašuji, že provedu připojení svého domu č.p……..dle projektové dokumentace  zpracované firmou AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno. Projekt bude zpracován v rozsahu potřebném pro provedení stavebního řízení, včetně stavebního povolení. Náklady projektu, mimo poplatky (kolky) uhradí Město Loštice. Poplatky – kolky uhradí budoucí vlastník přípojky a doloží je k potřebné žádosti.
 
 
V Lošticích, dne: ………………..                                     Podpis ……………………….
 
 
 
 
 
Vzor prohlášení č.2
 
Prohlašuji, že nemám zájem o realizaci zpracování projektu kanalizační přípojky za podmínek jak je navrženo v bodu č.4,
         
Nemám zájem na vybudování kanalizační přípojky. 
 
V Lošticích, dne: …………….                                     Podpis ………………………………
 
 
Vzor prohlášení č.3
 
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje potřebné pro realizaci přípojky jsem pravdivě uvedl v přiloženém tiskopise - Protokol o prohlídce možnosti napojení na nově budovanou kanalizační síť ve Městě Loštice. Uvedené údaje jsem odsouhlasil vlastním podpisem, za účasti zástupce projekční firmy
 
 
V Lošticích,dne : …………….                                    Podpis ………………………………….
 
 
Vzor prohlášení č.4
 
Prohlašuji, že při realizaci přípojky k objektu v mém vlastnictví č.p…………a p.č……… přistoupím na podmínky nabízené Městem Loštice
(viz. bod.č I, II, III,IV,V,VI).
 
V Lošticích,dne : ………………                                    Podpis ………………………………
 
Vzor prohlášení č.5
 
Prohlašuji, že na podmínky nabízené městem nepřistoupím a vybudování kanalizační přípojky si zabezpečím sám.
    .  
V Lošticích,dne : ………………                                    Podpis ……………………………….
 
 
Vzor prohlášení č.6
 
Prohlašuji, že nemám zájem se na kanalizační řád města připojit.
 
V Lošticích,dne: …………………                                   Podpis ………………………………
 
 
 
Nehodící se škrtněte.
 
Předpokládaná Kalkulace nákladů na zpracování projektové dokumentace „Kanalizační přípojky, 436 ks – Loštice“
 
 

Počet přípojek

 
430 ks
Předpokládaná cena PD 1 přípojky
1676,-Kč
Předpokládané celkové náklady na PD
720 680,-Kč

 

 
Vysvětlivky:
PD – projektová dokumentace
 
V případě, že občané uhradí poplatky (ceniny-kolky), bude cena kanalizační přípojky o náklady na ceniny ponížena. Ceny jednotlivých kanalizačních přípojek budou stanoveny po zpracování projektové dokumentace.
 

Předpokládané celkové náklady na vybudování kanalizačních přípojek (430ks)

 
8 600 000,-Kč
Průměrná cena na 1ks kanalizační přípojky
20 000,- Kč
Předpokládaný podíl města - 50%
4 300 000,-Kč

 

 
 
 
Návrh na usnesení:
 
Rada města Loštice po projednání
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
Zastupitelstvo města Loštice po projednání

Zveřejněno: 21.11.2007

Jste zde: Loštice  >  Záměry města  >  Návrh pravidel pro poskytnutí finančního příspěvku města občanům-zpracování PD, kanalizační přípojky (430ks)

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace