Město Loštice

Dražební vyhláška

 

Exekutorský úřad  Šumperk, soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň

IČO: 478 44 582,   DIČ: CZ460603459, zapsán u Exekutorské komory ČR pod reg.č. 065
www.petrun.cz        E-mail: exeuradspk@petrun.cz      Tel: 583 301 455      Fax: 583 301 454
______________________________________________________________________________________________
č. j.15 Nc 6721/2002-8                                                                                                spisová značka: 65 Ex  FORMTEXT 364/02- FORMTEXT 101
 
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
 
Ve smyslu ustanovení § 66 odst. 7 zák. č. 120/2001 Sb. Vám oznamuji, že na základě vykonatelného exekučního titulu - platební rozkaz: č.j.Ro 1261/2002-26, který vydal Okresní soud Šumperk dne 16.9.2002 a který se stal pravomocným a vykonatelným dne 5.10.2002, se bude konat
DRAŽBA NEMOVITOSTI
dne  FORMTEXT 22.2.2006 v 10,00 hod.
I. Čas a místo dražebního jednání
Dražba se uskuteční dne 22.2.2006 v 10,00 hod. v sídle Exekutorského úřadu v Šumperku, Hlavní třída 25 – II.podlaží. Prohlídka dražených nemovitostí se uskuteční po telefonické domluvě (tel.583301463). Registrace zájemců o dražbu se uskuteční od 9.00 hod do zahájení dražby. Dražby se mohou zúčastnit pouze ti, kdo zaplatili do zahájení dražby dražební jistotu. Fyzická osoba může dražit jen osobně nebo prostřednictvím zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena, za právnickou osobu, obec, vyšší územně správní celek nebo stát draží osoby oprávněné za tyto subjekty jednat, své oprávnění musí prokázat listinou, jež byla úředně ověřena, nebo jejich zástupce jehož plná moc byla úředně ověřena. Jako dražitelé nemohou vystupovat pracovníci Exekutorského úřadu v Šumperku, dlužník a dále ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní předpis.
II. Předmět dražby (označení nemovitostí a jejího příslušenství)
Budovy: 
Část obce:              číslo budovy:                      způsob využití:                                                                             na parcele:
Loštice              čp. 643                    bydlení                                                           p.č. 820/2, LV 660
zapsaných na listu vlastnictví č. 1639, pro obec Loštice a katastrální území Loštice u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pracoviště Šumperk ve vlastnictví povinného.
 
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.
III. Výsledná cena  nemovitostí byla určena ve výši  900.000,- Kč.
IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši   600.000,- Kč. Minimální příhoz činí 20.000,-Kč.
Výše nejnižšího podáníje stanovena ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovitosti a jejího příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot k dražebnímu celku, Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. K zaplacení nejvyššího podání se určuje lhůta jednoho měsíce, která počne běžet právní mocí příklepu. Nejvyšší podání je třeba zaplatit na účet exekutorského úřadu převodem z účtu vydražitele u České spořitelny, a.s., č.ú. 1908815319/0800, SS 364/02, VS rodné číslo nebo IČ vydražitele nebo složením hotovosti u exekutorského úřadu proti potvrzení. Nezaplatí-li nejvyšší podání včas, soudní exekutor nařídí opětovnou dražbu.
V. Výše jistoty a způsob jejího zaplacení.
a) Výši  jistoty  soudní  exekutor určuje  ve výši  200.000,- Kč
b) Způsob zaplacení: Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu převodem na účet soudního exekutora či vkladem v hotovosti na účet soudního exekutora do dne 21.02.2006, a to na účet Exekutorského úřadu v Šumperku, Hlavní třída 25, bankovní spojení – Česká spořitelna a.s., Hlavní třída 25, Šumperk,               č.ú.: 1908814359/0800, KS 0558, VS 364/02, SS rodné číslo nebo IČ dražitele, nebo v hotovosti v den dražby před zahájením dražby. Neúspěšnému dražiteli se dražební jistota vyplatí zpět nejpozději do jednoho týdne ode dne konání dražby.
VI. Práva a závady spojené s nemovitostí:
Věcné břemeno: - není
Zástavy: - zástavní právo zákonné pro: Finanční úřad v Zábřehu,pro pohledávku ve výši 34.737,-Kč  
                                                                    z rozhodnutí správce daně o zřízení zást.pr. č.j.30747/2003/400921/2567 ze
                                                                   dne 16.04.2003, právní moc ke dni 20.05.2003                                                                     
                - soudcovské zástavní právo pro: Okresní správa sociálního zabezpečení v Šumperku, pro pohledávku ve
                                                                      výši 80.655,-Kč dle usnesení OS v Šumperku o zřízení soudc.zást.práva
                                                                      č.j.E 2722/2003-12 ze dne 28.07.2003, ke dni 16.07.2003
                - soudcovské zástavní právo pro: Okresní správa sociálního zabezpečení v Šumperku, pro pohledávku ve
                                                                      výši 32.804,-Kč dle usnesení OS v Šumperku o zřízení soudc.zást.práva
                                                                      č.j.E 3317/2003-10 ze dne 29.08.2003, ke dni 27.08.2003
             - zástavní právo zákonné pro: Finanční úřad v Zábřehu,pro pohledávku ve výši 354.108,-Kč  
                                                                    z rozhodnutí správce daně o zřízení zást.pr. č.j.39053/2004/400921/2567 ze
                                                                   dne 03.06.2004, právní moc ke dni 23.07.2004
                - soudcovské zástavní právo pro: Okresní správa sociálního zabezpečení v Šumperku, pro pohledávku ve
                                                                      výši 141.899,-Kč dle usnesení OS v Šumperku o zřízení soudc.zást.práva
                                                                      č.j.22 E 6/2005-11 ze dne 28.02.2005, ke dni 19.01.2005
                         - zástavní právo zákonné pro: Finanční úřad v Zábřehu,pro pohledávku ve výši 264.070,-Kč  
                                                                    z rozhodnutí správce daně o zřízení zást.pr. č.j.26447/2005/400921/2567 ze
                                                                   dne 01.04.2005, právní moc ke dni 21.05.2005
                - soudcovské zástavní právo pro: INDEX PLUS, spol.s.r.o., pro pohledávku ve výši 41.736,20Kč dle 
                                                                     usnesení OS v Šumperku o zřízení soudc.zást.práva č.j.22 E 45/2005-9 ze
                                                                     dne 23.03.2005, ke dni 18.02.2005
                - soudcovské zástavní právo pro: atlantis datacom, spol. s r.o., pro pohledávku ve výši 37.573,70 Kč dle
                                                                      usnesení OS v Šumperku o zřízení soudc.zást.práva č.j.22 E 48/2005-10 ze
                                                                      dne 07.04.2005, ke dni 18.02.2005
     Předkupní právo:  - není
VII. Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále (§ 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.): NEJSOU
VIII. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu (§ 336l odst. 1 a 2 o.s.ř.).
IX.   Exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokážou-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 336f o.s.ř.).
X. Exekutor vyzývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a ostatní věřitelé povinného,kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty (§ 336f o.s.ř.), aby soudu sdělili, zda žádají zaplacení svých pohledávek, a upozorňuje, že nepožádají-li o zaplacení před zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného vůči nim převzít (§ 336g o.s,ř,).
XI. Exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby je uplatnil u soudního exekutora a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání, a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.
XII. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, že je mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Udělením příklepu předkupní právo zaniká.
Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je prokázat nejpozději před zahájením dražebního jednání. Soudní exekutor ještě před zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda předkupní právo je prokázáno. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
XIII. Po udělení příklepu se vydražitel může ujmout držby vydražených nemovitostí, o čemž je povinen uvědomit exekutora.
Poučení:
Proti bodům III., IV, V a VII dražební vyhlášky mohou podat odvolání jen oprávněný, ti kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný a osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení u podepsaného soudního exekutora. Odvolání proti zbývajícím bodům není přípustné.
 
V Šumperku dne 16.1.2006
 
                                                                                               JUDr. Jiří Petruň,v.r.
                                                                                              soudní exekutor
 
Za správnost vyhotovení: Bc.Lucie Winklerová (tel.:583301463, e-mail.:lucie.winklerova@spk.cz)
Dražební vyhláška   se doručuje:
-      oprávněný (do vlastních rukou)
-          povinný (do vlastních rukou)
-          oprávnění ze zástavního práva (do vlastních rukou) – atlantis datacom, spol. s r.o.                                     
-          Finanční úřad v Zábřehu ( v jehož obvodu je nemovitost a bydliště povinného /sídlo, místo podnikání/)
-          Městský úřad Loštice, Mohelnice ( obecní úřad obce s rozšířenou působností)
-          OSSZ Šumperk ( v jehož obvodu je nemovitost a bydliště povinného /sídlo, místo podnikání/)
-          Vojenská zdrav. poj.  ( v jehož obvodu je nemovitost a bydliště povinného /sídlo, místo podnikání/)
-          Okresní soud v Šumperku (v jehož obvodu je nemovitost a bydliště povinného, místo podnikání - k vyvěšení na úřední desce) 
-          Katastrální úřad, prac. Šumperk ( v jehož obvodu je nemovitost- k vyvěšení na úřední desce)
      -        Exekutorský úřad v Šumperku, Hlavní třída 25 ( k vyvěšení na úřední desce)
 

Zveřejněno: 26.1.2006

Jste zde: Loštice  >  Různé  >  Dražební vyhláška

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Lucie Grundová, mobilní telefon: 776 772 855, e-mail: grundova@mohelnice.cz

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace