Město Loštice

Komunitní plánování

 

 

Projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji
Tato akce je spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj
 
 
Komunitní plánování
 
    Projekt komunitní plánování sociálních věcí je v České republice zaváděno Ministerstvem práce a sociálních věcí.
 
     Komunitní plánování sociálních služeb je otevřený a cyklický proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání řešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potřebám lidí.     Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb, zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb na základě zjištěné poptávky jejich uživatelů, a k nastavení procesů, které zajistí efektivní fungování systému a transparentní financování této oblasti, která se v posledních letech velmi dynamicky vyvíjí. Slovo komunitní dává tušit, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity – v případě sociálních služeb se tedy jedná zejména o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti.
 
     Využitím komunitního plánování by měla být prioritně posílena sociální soudržnost a aktivita obyvatel kraje, jejímž výstupem budou sociální služby, které podporují samostatnost člověka a jeho sociální začleňování. Cílem předkládaného projektu je vytvoření uceleného funkčního systému sociálních služeb.
 
Jaký má komunitní plánování pro obec přínos?
 
q       Zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb do přípravy a uskutečňování plánu a zvyšuje tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování
q       Podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje
q       Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti
q       Zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné.
 
     Výsledkem komunitního plánování je zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány.
 
 
 
 
     Vážení čtenáři,
     tímto článkem bychom Vás chtěli seznámit se sociálními službami, které jsou dostupné
v Mohelnici a jeho okolí. Nabídka služeb je velmi různorodá a pestrá. Mnoho z Vás nebo někdo z Vašeho okolí jistě tyto služby zná a využívá je. Každý z nás se může během života dostat do nepříznivé životní situace, kdy bude tyto služby potřebovat.
     Tímto krokem bychom Vás chtěli zapojit do procesu Komunitního plánování sociálních služeb, do kterého se město Mohelnice zapojilo začátkem roku 2006. Vaše město/obec se zapojilo do tohoto projektu po schůzce „Svazku obcí mikroregionu Mohelnicko“, která proběhla dne 7.2.2006. Tento projekt je připravován ve spolupráci s Olomouckým krajem.
     Jeho smyslem a cílem je kvalitní, dostupná síť sociálních služeb a to na základě vzájemné komunikace mezi Vámi – občany, uživateli, ale také poskytovateli a zadavateli sociálních služeb. Aby sociální služby mohly co nejlépe plnit Vaše přání a požadavky, potřebujeme znát Vaše názory, potřeby, připomínky a proto Vás vyzýváme ke spolupráci.
     Budete průběžně informováni o postupu v tomto procesu – můžete sledovat naše další kroky týkající se komunitního plánování na webových stránkách města Mohelnice a v Mohelnickém Zpravodaji, následovat budou dotazníky, zmapování a analýza současného stavu, zjišťování potřeb veřejnosti, vytvoření adresáře sociálních služeb.
     Pokud máte zájem zapojit se nebo získat bližší informace, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: grycovap@mu-mohelnice.cz nebo na tel. čísle: 583 452 180 (Petra Grycová).
 
 
Domov penzion pro důchodce
     Příspěvková organizace zřízená městem Mohelnice. Zařízení pro seniory, jejichž zdravotní stav a věk umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách a ve kterém se poskytuje ubytování a základní péče. Poskytují se zde i další placené služby (např. stravování, praní a žehlení, nákupy). Kapacita Domova penzionu je 76 obyvatel.
 
Kontaktní údaje: Domov penzion pro důchodce, Medkova 1, 789 85 Mohelnice
ředitel: Karel Junek, tel.: 583 430 502, e-mail: dpd-mohelnice@c-mail.cz
 
 
Domov důchodců
      Zřizovatel město Mohelnice – pod správou Domova penzionu Mohelnice. Zařízení určeno pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního, invalidního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči. Ta představuje ubytování, stravování, zdravotní péči a další sociální služby a péči. Kapacita domova je 20 lůžek.
 
Kontaktní údaje: Domov důchodců, Lidická 4, 789 85 Mohelnice, tel.: 583 433 295
 
 
Domy s pečovatelskou službou
      Jedná se o byty v domech se zvláštním určením. Město Mohelnice má 2 tyto domy, které se nachází na ulici Lékárnická 1 (11 bytových jednotek) a na ulici Třebovská 17 (7 bytových jednotek). Je zde poskytována pečovatelská služba dle zdravotního stavu a potřeb obyvatel.
 
Kontaktní údaje: ul. Lékárnická 1, ul. Třebovská 17, 789 85 Mohelnice
 
Žádosti a informace ohledně Domova penzionu pro důchodce, Domova důchodců a Domů
s pečovatelskou službou - na odboru sociálních věcí MěÚ Mohelnice.
 
 
Pečovatelská služba
     Poskytuje Středisko pečovatelské služby Šumperk. Klient si ji částečně hradí sám dle ceníku pečovatelských služeb. Pečovatelky zajišťují služby starým, nemocným, invalidním občanům v jejich domácnostech – provádí služby spojené s údržbou domácnosti, nákupy, dovoz nebo dovážku obědů, osobní hygienu, doprovod.
 
Kontaktní údaje: SPS – Kozinova 4, 787 01 Šumperk, tel.: 583 213 734, e-mail: sps.spk@cbox.cz
 
 
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba - CHOPS
     Poskytuje Charita Zábřeh. Služby zajišťují 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
Ošetřovatelská služba - zdravotní sestry chodí přímo do domácnosti za klientem a zabezpečují například tyto úkony: hygienická péče u ležících a méně pohyblivých klientů, zajištění odběrů krve, aplikace injekcí, inzulínu, léků, hospicová péče. Hrazena je na základě ordinace ošetřujícího lékaře zdravotní pojišťovnou klienta. V případě ošetřovatelské péče můžete požádat svého ošetřujícího lékaře nebo přímo ve středisku: Mohelnice, Nádražní 9 („Měďák“).
Pečovatelská služba – pečovatelky chodí do domácnosti klienta, který si tuto službu částečně finančně hradí. Mezi nabízené služby patří například běžný úklid domácnosti, praní a žehlení prádla, dovoz oběda, ohřátí a podání jídla, nákupy a pochůzky, doprovod klienta na vyšetření, donáška léků, odborná pedikúra a jiné.
 
Kontaktní údaje: CHOPS Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 412 587
 
 
Okýnko – centrum denních služeb
     Charita Zábřeh otevřela v Mohelnici od 1.září 2005 centrum Okýnko pro denní pobyt mládeže s kombinovaným, mentálním nebo těžkým zdravotním postižením, kteří jsou starší dvaceti let. Cílem centra je zajištění následné péče a nabídnutí možnosti smysluplně a užitečně vyplnit volný čas, prohlubovat schopnosti intelektové i motorické a v rámci možností naučit zvládat základní úkony nutné k vlastní sebeobsluze. Okýnko v současné době poskytuje služby 8 klientům.
 
Kontaktní údaje: Okýnko – centrum denních služeb, Medkova 1, 789 85 Mohelnice
vedoucí: Mgr. Miloslava Šotolová, tel.: 736 509 440, e-mail: okynko@charitazabreh.cz
 
 
Chráněná dílna Palonín 
     Zřizuje Charita Zábřeh. Projekt chráněných dílen vyrovnává příležitost lidem se zdravotním či tělesným postižením obstarat si dlouhodobé zaměstnání vzhledem k jejich omezeným možnostem, zvýšené nemocnosti nebo potřebě speciálních podmínek. Hlavní pracovní náplní jsou výroba svící, kompletační práce, hygienické balení cukru,…Nyní zde pracuje 22 lidí.
 
Kontaktní údaje: Chráněná dílna Palonín, Palonín 78, 789 83 Loštice, tel.:583 445 901
 

Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje pro oblast Mohelnicka
     Centrum plní roli kontaktního místa pro zdravotně postižené občany, informačního a poradenského centra. Poradní dny v Mohelnici – v tyto dny pracovník CZP Ol. kraje, pracoviště Šumperk poskytuje informace z oblasti sociálně právní, daňové i pracovně právní problematiky občanů se ZPS, konzultace k vybraným pomůckám pro sluchově a tělesně postižené občany.
 
Kontaktní údaje: místo konání: DPS, Lékárnická 1 – klubovna, Mohelnice, poradní hodiny: vždy poslední úterý v měsíci od 13 –16 hodin, tel/fax: 583 212 019, e-mail: szdp.sumperk@centrum.cz,
 
 
SONS
     Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Šumperk.
V Mohelnici jsou jedenkrát za tři týdny poradní dny, kde je k dispozici odborné poradenství, obstarávání kompenzačních pomůcek, informace o změnách v zákonech a další užitečné rady.
 
Kontaktní údaje: SONS ČR, 8.května 22, 787 01 Šumperk, poradní dny v Mohelnici: Dům s pečovatelskou službou, Lékárnická 1 – klubovna, tel/fax: 583 217 105, email: sumperk@sons.spk.cz, web: www.sons.cz
 
 
Občanské sdružení zdravotně postižených pro oblast Mohelnicka
     Sdružují zdravotně postižené (tělesně, zrakově, sluchově) z okolí Mohelnicka. Pořádají pro své členy akce, zájezdy, zajišťují masáže, bazén, úhradu rehabilitačních služeb, poradenskou činnost. Dvakrát za rok pořádají valnou hromadu. Nyní mají kolem150 členů.
 
Kontaktní údaje: Jiří Kuba (předseda), Sokolská 556, 789 83 Loštice, tel.: 583 445 412
                              Jaromíra Lobodová (jednatel), Žadlovice 346, Loštice, tel.: 583 445 086
 
 
Krédo
     Kontaktní a poradenské centrum v oboru drogových závislostí. K-centrum Šumperk je nízkoprahové zařízení určené pro rizikové skupiny mládeže, osoby ohrožené drogami, nebo již na drogách závislé, blízké a příbuzné uživatelů drog. Město Mohelnice od roku 2004 dotuje terénní program soustředěný na vyhledávání a kontaktování skupin závislých osob.
 
Kontaktní údaje: K-centrum Krédo, Polská 1/82, 787 01 Šumperk, vedoucí: Bc. Miloslav Kubíček, tel.: 583 212 168, e-mail: k-centrum@pontis.cz, web: www.pontis.cz
 
 
Sklíčko
     Občanské sdružení rodičů tělesně postižených dětí. Snaží se o integraci dětí se zdravotním postižením mezi ostatní. Uskutečňují volnočasové aktivity, zájmové akce, pořádají výlety, týdenní pobyty.
 
Kontaktní údaje: Lenka Jarošová (předsedkyně sdružení), Na Zámečku 11, 789 85 Mohelnice, tel.: 724 293 444, e-mail: sklicko-mohelnice@post.cz
 
Další poskytované služby:
     Osobní asistence v Lošticích; Domov penzion pro důchodce v Lošticích; Dům s pečovatelskou službou v Doubravici; Nadace Hvězdička; dále je možno využívat sociální služby poskytované Charitou Zábřeh – Domovinka, Oáza v Zábřehu

Zveřejněno: 23.3.2006

Jste zde: Loštice  >  Různé  >  Komunitní plánování

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace