Město Loštice

Rozhodnutí - stavební povolení, Lenka Kratochvílová

 

Městský úřad Mohelnice - odbor výstavby
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
telefon
583 452 111

 
Č.j.: VÝST-1061/06/Sk-1                                                                                             Mohelnice, dne 8.1.2007
Vyřizuje: ing. Skvrna Jan
 
 
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
 
Výroková část:
Městský úřad Mohelnice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení na stavební úpravy, kterou dne 12.12.2006 podal
Lucie Kratochvilová, nar. 28.4.1978, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
p o v o l u j e
stavbu
rekonstrukce bytového jádra, výměna oken
Loštice č.p. 724, Sídliště 6
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1535 v katastrálním území Loštice.
 
Stavba obsahuje:
·         Rekonstrukci bytového jádra (vybourání a vyzdění jádra porobetonem podle přiložené technické zprávy – posouzení)
·         Výměnu 4ks dřevěných oken za okna plastová stejných rozměrů
 
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1.       Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Dagmar Hanzelková, Nám. Tyrše Fugnera 3, Mohelnice, IČ 448 87 141, která je přílohou pro stavebníka a příslušnou obec; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2.       Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3.       Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
4.       Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5.       Stavba bude prováděna dodavatelsky: bude vybrán na základě výběrového řízení
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Lucie Kratochvilová, nar. 28.4.1978, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
 
Odůvodnění:
Dne 12.12.2006 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 5.1.2007 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili:
·          
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Stavebník přiložil:
-          doklad o vlastnictví, výpis z KN ze dne 29.11.2006,
-          informace o parcele č.p. 724,
-          kopie katastrální mapy,
-          technickou zprávu, posouzení, „ Rekonstrukce bytového jádra“, vypracovala Ing. Dagmar Hanzelková.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Stavební bytové družstvo Zábřeh, Město Loštice, Ing. Pavel Večerka, Martina Večerková, Eliška Škarková, Petra Šilberská, Petr Mazal, Rudolf Rozsypal, Jarmila Rozsypalová, Jaroslav Vyroubal, Věra Vyroubalová, Miroslav Ellner, Květuše Ellnerová, Miroslav Pyšný, Marta Pyšná, Vlastimil Bober, Blanka Boberová, Zbyněk Horák, Marie Horáková, Ladislav Kraus, Hana Krausová, Miroslav Hecl, Eliška Heclová, Jan Ellner, Alena Ellnerová, Milan Dočekal, Františka Dočekalová, Ing. Karel Toman, Marie Tomanová, Libuše Bernardová, Michal Podsklan, Helena Vaculová, Blanka Heclová, Alois Valouch, Květoslava Valouchová, Jiří Hadra
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
·          Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
·         Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje v Olomouci, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi, případně dalším osobám podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předá štítek o povolení stavby. Stavebník je povinen štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
 
 
 
 
Ing. Richard Horák
vedoucí odboru výstavby
 
Otisk úředního razítka, podpis ověřené osoby
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f/ ve výši 300,- Kč byl zaplacen.
 
Obdrží:
navrhovatelé
Lucie Kratochvilová, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
 
ostatní účastníci
Stavební bytové družstvo Zábřeh, Havlíčkova 20, 789 01 Zábřeh
Město Loštice, nám. Míru 66, 789 83 Loštice
Ing. Pavel Večerka, Luční 1283/7, 789 85 Mohelnice
Martina Večerková, Luční 1283/7, 789 85 Mohelnice
Eliška Škarková, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Petra Šilberská, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Petr Mazal, Olomoucká 285/61, 789 83 Loštice
Rudolf Rozsypal, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Jarmila Rozsypalová, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Jaroslav Vyroubal, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Věra Vyroubalová, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Miroslav Ellner, Boženy Němcové 650/1, 789 85 Mohelnice
Květuše Ellnerová, Boženy Němcové 650/1, 789 85 Mohelnice
Miroslav Pyšný, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Marta Pyšná, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Vlastimil Bober, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Blanka Boberová, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Zbyněk Horák, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Marie Horáková, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Ladislav Kraus, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Hana Krausová, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Miroslav Hecl, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Eliška Heclová, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Jan Ellner, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Alena Ellnerová, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Milan Dočekal, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Františka Dočekalová, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Ing. Karel Toman, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Marie Tomanová, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Libuše Bernardová, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Michal Podsklan, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Helena Vaculová, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Blanka Heclová, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Alois Valouch, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Květoslava Valouchová, Sídliště 724/6, 789 83 Loštice
Jiří Hadra, Jižní 741/22, 789 83 Loštice

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
 
Vyvěšeno dne:…………………                                                          Sejmuto dne:……………………….
 

Zveřejněno: 18.1.2007

Jste zde: Loštice  >  Různé  >  Rozhodnutí - stavební povolení, Lenka Kratochvílová

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace