Město Loštice

Stavební povolení

 

 

Na stavbu silnice č. III/37322 ve městě Loštice - část město Loštice


MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE
odbor dopravy
U Brány 2, 789 85 Mohelnice
 
VÁŠ DOPIS ZN.:
 
 
 
 
 
ZE DNE:
 
 
 
 
 
NAŠE ZN.:
OD/9203-07/710-07/Kall
 
 
              Město Loštice
              Nám. Míru 66
 789 83 Loštice
 
 
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
oprávněná úřední osoba Kalousová Lenka
583 452 184
583 452 151
kalousoval@mohelnice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM:
12.3.2007
 
 
 
 

 
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
 
Výroková část:
Městský úřad Mohelnice, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 26.1.2007 podal žadatel:
Město Loštice, Nám. Míru 66, 789 83 Loštice, IČO 00302945
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
 
I.          Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
s t a v e b n í   p o v o l e n í
na stavbu:
Silnice č. III/37322 ve městě Loštice - část město Loštice

 
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 113/1, 114/1, 1318/1, 1370, 1498, 1499, 1500, 1527/1, 1527/3, 1575/1, 1576/1, 2239, 2253/1, 2253/2, 2253/3, 2254/3, 2254/4, 2256/1 v katastrálním území Loštice.
 
Stavba obsahuje:
-            Jedná se o rekonstrukci chodníků ve městě Loštice, a to v prostoru Náměstí Míru, ulice Hradská, ulice Jevičská – podél průtahu silnice č. III/37322, včetně bezbariérové úpravy chodníků a bezbariérové úpravy přechodů a sjezdů, úprava parkoviště na Náměstí Míru s vymezením dvou parkovacích míst pro osoby pohybově postižené a úprava parkoviště v ulici Hradská, před budovou č. p. 107 – PALOMO, a.s., s vymezením jednoho místa pro osobu pohybově postiženou – podél průtahu silnice č. III/37322.
-            Začátek rekonstruovaného úseku je v km 0,000 na Náměstí Míru v místě odbočení ze silnice č. II/635, po km 0,08880, dále úsek chodníku podél autobusového nádraží až po křižovatku s ul. Olomouckou a ul . Moravičanskou, zde bude zachována původní nástupní hrana podél domů č. p. 115 – 117 a 598 ve výšce 200 mm.
-            Řešení zahrnuje i výměnu konstrukce parkovací plochy pro kolmá stání v prostoru Náměstí Míru, se zachováním dlážděného povrchu, vpravo od  km 0,011 po km 0,078 s umístěním vjezdů v nezměněné poloze a chodník, dále podélná parkovací stání pro osobní automobily vlevo ve směru staničení (směr Vlčice) od km 0,015 po km 0,060, které pokračuje ve směru Olomouc, vlevo jednosměrné větve silnice č. III/37322. Parkovací stání pro vozidla postižených osob budou vyznačena vodorovným a svislým dopravním značením.
-            Na rozhraní povrchu silnice a parkovišť bude osazen řádek z dlažebních kostek 160 x 160 mm, který bude uložen do betonu B10 s boční opěrou.
-            Další části úpravy se zabývají obnovou a doplněním obrubníků a chodníků v celé délce trasy silnice, začátek je v km 0,08880 až po km 0,60590, částečně oboustranně - po km 0,390, dále pokračuje chodník jako pravostranný, dle projektu v ulici Hradská a Jevičská,.
-            Ohraničení chodníků a zeleně bude provedeno vybouranými kamennými obrubníky, tyto budou osazeny 12 cm nad úroveň přilehlé plochy. Podél obrubníků bude dvouřádek, resp. odvodňovací proužek z kostek 100 x 100 mm osazených do B 10 a vyspárovaných cementovou maltou. Odvodňovací proužek bude i v místech, kde je usměrňována voda do uličních vpustí.
-            Při úpravách budou respektována všechna napojení stávajících sjezdů. Trasa kopíruje stávající výškové uspořádání , které vyplývá z návaznosti na okolní zástavbu.
-            Úprava chodníků řeší vytvoření homogenní bezbariérové trasy podél průtahu silnice. Povrch bude upraven zámkovou dlažbou, mimo náměstí a části přilehlé ulice. Zde bude použit původní materiál, a to drobná žulová dlažba. Předpokládá se ve velké míře využití stávajícího materiálu.
-            V místě vstupů a sjezdů do budov a v místě přechodů bude konstrukce chodníku a obruby upravena nájezdem bezbariérově. Výška obruby v těchto místech bude 20 mm nad přilehlou komunikací a sklon chodníku nebude větší než 8,33 %. V místech kamenného obrubníku bude kryt chodníku z drobné žulové dlažby, v dalších úsecích bude kryt ze zámkové dlažby tl. 60 mm.V místech vjezdů bude provedena zesílená konstrukce a zádlažba žulovou dlažbou 10/10 cm, nebo zámkovou dlažbou tl. 80 mm. Na rozhraní mezi chodníkem, zelenou plochou nebo vjezdy bude použit chodníkový obrubník tl. 100 mm. Výška obrubníků bude v místech sjezdů a bezbariérových úprav měněna plynule sešikmením navazujícího obrubníku.
-            Chodník v délce 33 m před městským kulturním střediskem (km 0,154 –0,187), bude mít rovněž zesílenou konstrukci, vzhledem k občasnému částečnému nájezdu nákladních vozidel při obsluze kulturního střediska. Šířka chodníků je proměnlivá od 1,6 m do cca 2,0 m a je závislá na prostorových možnostech mezi zástavbou (úsek 2). Od km 0,340 vlevo má chodník stabilní šířku 1,9 m a od km 0,340 – 0,450 vpravo má šířku 1,75 m (včetně silničního obrubníku). 
-            Pěší komunikace budou odpovídat požadavkům vyhlášky č. 369/2001 Sb., požadavky na stavby pro osoby s omezenou schopností pohybu.
-            Zemní pláň parkovacích ploch pro osobní automobily a chodníků musí být zhutněna nebo stabilizována na hodnotu modulu přetvárnosti Edef = min. 30 Mpa.
 
 
Konstrukce vozovky parkovacích stání osobních vozidel a sjezdů:
Kostková dlažba                                   tl. 100 mm
Písek říční                                             tl. 40 mm
Kamenivo zpevněné cementem            tl. 120 mm
Mechanicky zpevněná zemina min.      tl. 150 mm
Geotextilie 500 gr.m-2
 
 
Konstrukce chodníku:
Kostková dlažba                                  tl. 80 mm
 Písek říční                                           tl. 40 mm
Štěrk drcený                                min. tl. 200 mm                                          
Geotextilie 500 gr. m-2
II.       Stanoví podmínky pro provedení stavby:
 
1.       Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala firma Dopravní projektování , spol. s r.o., středisko Křížkovského 5, Olomouc, Ing. Radovan Komínek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, osvědčení o autorizaci č. 18789, která je přílohou tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.
2.       Investor zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3.       Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi v souladu s vyhláškou č. 591/2006 Sb.
4.       Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
5.       Před zahájením stavebních prací musí být vytyčena všechna podzemní vedení a práce v prostoru všech vedení budou prováděny dle pokynů příslušných správců.
6.       V průběhu stavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
7.       Stavebník je povinen mít na stavbě stavební povolení , dokumentaci a jednoduše a přehledně vést stavební deník, který předloží na požádání ke kontrole oprávněným orgánům a osobám.
8.       Jednotlivé fáze stavby budou nahlášeny dle plánu kontrolních prohlídek, v souladu s ustanovením § 133 a 134 stavebního zákona, speciálnímu stavebnímu úřadu, a to s dostatečným časovým předstihem.
9.       Staveniště musí být označeno tabulkou „Stavba povolena“.
10.   Po dokončení stavby podá stavebník návrh na kolaudační souhlas MěÚ Mohelnice odboru dopravy, jako speciálnímu stavebnímu úřadu. Návrh bude obsahovat všechny náležitosti a přílohy v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., příloha č. 5 část B.
11.   Odpad vzniklý při realizaci stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími.
12.   Zhotovitel stavby požádá před vlastním započetím prací příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání ve smyslu § 25 odst. 6 písm c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích.
13.   Budou respektovány a splněny podmínky a požadavky uplatněné ve vyjádřeních zainteresovaných účastníků řízení.
14.   Případné vstupy na soukromé či pronajaté pozemky budou včas s předstihem projednány s jejich vlastníky a uživateli.
15.   Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
16.   Stavba bude prováděna dodavatelsky: bude vybrán na základě výběrového řízení. Zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů. Před zahájením prací bude speciálnímu stavebnímu úřadu dodavatel stavby písemnou formou oznámen.
17.   Vzhledem ke skutečnosti, že dojde k zemním pracím na území s archeologickými nálezy, je nutno před zahájením prací ohlásit akci příslušnému Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně, Královopolská ul. č. 147, případně uzavřít dohodu o archeologickém dohledu ( ustanovení § 22 zákona 20/1987 Sb., o památkové péči, v platném znění). Termín zahájení zemních prací musí být této organizaci písemně ohlášen s předstihem nejméně 10 pracovních dnů.
18.   Budou dodrženy podmínky společnosti Telefónica O2, as., 1. máje 2673/3, 709 05 Ostrava –Mariánské Hory, uvedené ve vyjádření ze dne 29.01.2007 pod č. j. 10936/06/MOL/002.
19.   Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ – Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, uvedené ve vyjádření ze dne 19.02.2007 pod č. j. 1009539473.
20.   Budou dodrženy podmínky společnosti Severomoravská plynárenská a.s., Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, uvedené ve vyjádření ze dne 20.02.2006 pod č. j. 233/2006.
21.   Budou dodrženy podmínky Šumperské provozní vodohospodářské společnosti a.s, Jílová 6, 787 01 Šumperk uvedené ve vyjádření ze dne 05.02.2007 pod č. j. 020/02/2007.
22.   Budou dodrženy podmínky MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, uvedené ve vyjádření ze dne 28.08.2006 pod č. j. ŽP/21253-06/4927-06/cerp:
·            Stávající vzrostlá zeleň bude respektována v maximální možné míře a bude zajištěna její ochrana před možným poškozením během stavebních prací.
·            Uvažované kácení stromu bude projednáno s orgánem ochrany přírody MěÚ Loštice, který je oprávněn povolovat kácení dřevin rostoucích mimo les.
·            Při realizaci stavebních objektů v blízkosti stromů bude dodržena dostatečná vzdálenost od nich a bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému.
·            Stavební práce budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
21. Budou dodrženy podmínky MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, uvedené ve vyjádření ze dne 15.08.2006 pod č. j. ŽP/21491-06/4619-06/Dram:
·         Výstavbou objektu ani jeho provozem nesmí dojít k ohrožení ani ke zhoršení jakosti podzemních a povrchových vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
22. Budou dodrženy podmínky MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, úseku odpadového hospodářství, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, uvedené ve vyjádření ze dne 21.08.2006 pod č. j. ŽP/21253-06/4737-06/olgsp:
·         Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani okolí.
·         Investor bude odpady vznikající při stavbě přednostně využívat v rámci této stavby (§ 11 odst. 1 zákona o odpadech). Odpady musí být s vyjímkou zeminy před dalším využitím na stavbách recyklovány na schváleném zařízení (§ 12 odst. 2 zákona o odpadech).
·         V případě využití odpadu na povrchu terénu musí odpad splňovat obecné technické požadavky a podmínky § 12 a § 14 odst. 2, vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
·         Odpady, které není možno využít, musí být odstraněny na zařízení, které je k tomu určeno ( §12 odst. 2 zákona o odpadech).
·         Požadavky a podmínky ukládání odpadu na skládky – vyhláška č. 294/2005 Sb.
·         Investor bude dodržovat i další povinnosti původce odpadů vyjmenované v § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, včetně vedení evidence odpadů, kterou předloží při kolaudaci stavby.
·         Dřevo je možno použít jako palivo jen v tom případě, že nebude chemicky ošetřeno.
23. Budou splněny podmínky Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, Kozinova 13, 787 01 Šumperk, uvedené ve vyjádření ze dne 16.08.2006 pod č.j. 148/2006/Ja:
·         Řešení chodníků, přechodů, výškových rozdílů u přechodů bude respektovat požadavky bodů 1.1, 1.2, 1.4, 1.5. přílohy č. 1 vyhlášky č. 369/2001 Sb.
24. Budou splněny podmínky Správy silnic Olomouckého kraje p.o., Střediska údržby Šumperk, Zábřežská 70, 787 01 Šumperk, uvedené ve vyjádření ze dne 25.08.2006 pod č. j. SSOK/Hl/229/06/3222:
·         Práce na silničním pozemku lze zahájit na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, vydaném silničním správním úřadem (MěÚ Mohelnice, odbor dopravy), ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích.
·         Jednotlivé uzavírky s objížďkami budou povoleny silničním správním úřadem na základě ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích.
·         Jednotlivé uzavírky a objížďky budou označeny dle stanovení příslušného silničního správního úřadu, označení zabezpečí žadatel na svůj náklad a bude odpovídat za jeho stav po dobu trvání uzavírek a objížděk.
·         Po ukončení jednotlivých uzavírek bude dopravní značení uvedeno do původního stavu.
·         Při úpravách budou respektována všechna napojení silnic, MK, a všech stávajících sjezdů k nemovitostem.
·         Bude zajištěno řádné odvodnění silničního tělesa (realizováno pomocí odvodňovacích proužků, výšková úprava stávajících dešťových vpustí + doplnění nových dešťových vpustí).
·         Po ukončení stavby bude provedeno geometrické zaměření s dořešením majetkoprávních vztahů, ve smyslu ustanovení § 11 zákona o pozemních komunikacích.
·         Nově navržené dopravní značení bude osazeno do doby kolaudace stavby na základě stanovení silničního správního úřadu.
 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád):
Město Loštice, Nám. Míru 66, 789 83 Loštice, IČO 00302945
 
Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady:
1.      Žádost o stavební povolení, podaná v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.
2.      Projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení
3.      Osvědčení o autorizaci projektanta a živnostenský list.
4.      Soupis vlastníků přilehlých nemovitostí a výpis z katastru nemovitostí parcel stavbou dotčených a    sousedních.
5.      Plán provádění kontrolních prohlídek v průběhu stavby.
6. Vyjádření společnosti Telefónica O2, as., 1. máje 2673/3, 709 05 Ostrava –Mariánské Hory, ze dne    23.01.2006 prodloužené dne 29.01.2007 pod č. j. 10936/06/MOL/002
6.      Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 ze dne 22.02.2006 pod č. j. 1004667135 doplněné dne 19.02.2007 pod č. j. 1009539473.
7.      Vyjádření společnosti Severomoravská plynárenská a.s., Plynární 2748/6, 70272 Ostrava – Moravská Ostrava, ze dne 20.02.2006 pod č. j. 233/2006/So.
8.      Vyjádření Šumperské provozní vodohospodářské společnosti a.s., jílová 6, 787 01 Šumperk, ze dne 05.02.2007 pod č. j. 020/02/2007.
9.      Vyjádření společnosti UPC Česká republika a.s., Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava, ze dne 28.08.2006 pod č. j. Ju 908.
10. Vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru dopravy, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, ze dne 23.08.2006 pod č. j. OD/21291-06/4641-06/Kall.
11. Souhlas MěÚ Mohelnice, odboru výstavby, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, vydaný dle § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
12. Vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, ze dne 28.08.2006 pod č. j. ŽP/21253-06/4927-06/cerp.
13. Vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, ze dne 15.08.2006 pod č. j. ŽP/21491-06/4619-06/Dram.
14. Vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, úseku odpadového hospodářství, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, ze dne 21.08.2006 pod č. j. ŽP/21253-06/4737-06/olgsp.
15. Souhlas Policie ČR – DI Šumperk, Havlíčkova 8, 7897 01 Šumperk, ze dne 21.08.2006 pod č. j. ORSU-17-56/DI-2006.
16. Vyjádření Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, Kozinova 13, 787 01 Šumperk, ze dne 16.08.2006 pod č. j. 148/2006/Ja.
17. Vyjádření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Šumperk, Lidická 56, 787 01 Šumperk, ze dne 25.08.2006 pod č. j. 2006/700/611.SU.
18. Vyjádření Hasičského záchranného sboru, územního odboru SEVER, Nemocniční 7, 787 01 Šumperk ze dne 23.08.2006 pod č. j. HSOL-900/SU-STA-2006.
19. Vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje po., Střediska údržby Šumperk, Zábřežská 70, 787 01 Šumperk, ze dne 25.08.2006 pod č. j. SSOK/Hl/229/06/3222.
20. Vyjádření společnosti Connex Morava a.s., Vítkovická 3056/2, 702 00 Ostrava – Moravská ostrava, ze dne 29.08.2006 pod č. j. 112/Ha/06.
21. Vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru školství a kultury, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, ze dne 16.10.2006 pod č. j. OŠK/27630-06/5008-04/sro.
 
Odůvodnění:
Dne 26.1.2007 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Speciální stavební úřad oznámil dne 30.01.2007, v souladu s § 47 správního řádu, zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Oznámení proběhlo veřejnou vyhláškou s vyvěšením dne 31.01.2007 a sejmutím dne 19.02.2007 na úředních deskách města Mohelnice a města Loštice a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Speciální stavební úřad k projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 22.2.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Při ústním jednání nebyly proti plánované akci vzneseny žádné námitky a připomínky.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního souhlasu o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
 
Účastníci řízení - další dotčené osoby, dle § 27 odst. 2 správního řádu:
Správa silnic Olomouckého kraje p. o., Středisko údržby Šumperk + úřední desky
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
 
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 81 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
 
 
 
 
Miroslav Jurníček
vedoucí odboru dopravy
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
 
Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
 
 
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 2500,- Kč byl zaplacen dne 23.1.2007.
 
Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
1. Město Loštice + úřední desky, Nám. Míru 66, 789 83 Loštice
 
dotčené orgány
2. Policie ČR, Okresní ředitelství - DI, Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk
3. Městský úřad Mohelnice odbor školství a kultury, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
4. Městský úřad Mohelnice odbor životního prostředí, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
5. Městský úřad Mohelnice odbor výstavby, U Brány 2, 789 85 Mohelnice
6. Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, Kozinova 13, 772 00 Šumperk
 
ostatní
7. Telefónica 02, Czech Republic, a.s., POS Šumperk, 1. máje 3, 709005 Ostrava
8. Severomoravská plynárenská, a.s. Ostrava, Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava
9. ŠPVS, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk
10. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
11. Správa silnic Olomouckého kraje příspěvková organizace, středisko údržby Šumperk, Zábřežská 70, 787 01 Šumperk
12. Správní cestmistr Ing. Hlobilová, Tunklova 7, 789 01 Zábřeh
13. Město Mohelnice + úřední desky, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

 

Zveřejněno: 13.3.2007

Jste zde: Loštice  >  Různé  >  Stavební povolení

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace