Město Loštice

Zpráva k činnosti komunitního plánování soc.služeb za rok 2006

 

Zpráva k činnosti ke komunitnímu plánování sociálních služeb na Mohelnicku

za rok 2006
 
 
Průběh projektu komunitního plánování sociálních služeb na Mohelnicku
 
Od ledna 2006 začal v Mohelnici projekt komunitního plánování sociálních služeb, jehož ukončení je plánováno na červen 2007. Projekt je realizovaný na základě partnerské smlouvy s Poradenským centrem sociálních služeb Olomouckého kraje, na základě druhé výzvy Společného regionálního operačního programu SROP, Krajského úřadu Olomouckého kraje a je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Olomouckým krajem. Metodickou podporu pro Mohelnici poskytuje krajská metodička Jana Rozehnalová, DiS, která zajišťuje soustavnou konzultační činnost při realizaci procesu.
 
V lednu 2006 v rámci organizační struktury byla ustanovena řídící skupina ke komunitnímu plánování sociálních služeb, kterou schválila svým usnesením č. 74.52. Rada města dne 22.2.2006. Řídící skupina koordinuje chod celého projektu a poprvé se sešla 23.2.2006. V řídící skupině je zastoupena triáda – zadavatel, poskytovatel, uživatel. Schválen Statut a Jednací řád řídící skupiny. Jednou z prvotních činností bylo vytvoření SWOT analýzy – přehled o současné situaci poskytovaných služeb v Mohelnici a jeho okolí; zaměření na faktory vnějšího a vnitřního prostředí sociálních služeb a vytipování jeho silných a slabých stránek, stanoveny priority. Analýza zpracována z pohledu cílových skupin uživatelů sociálních služeb, což posloužilo pro tvorbu pracovních skupin. Dále byl vytvořen přehled poskytovatelů sociálních služeb na Mohelnicku. Řídící skupina se v současnosti schází pravidelně jedenkrát měsíčně.
Náklady na činnost řídící skupiny (vydání Katalogu poskytovatelů sociálních služeb, zpracování Socio-demografické analýzy, zpracování Výzkumné zprávy – analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb na Mohelnicku, zpracování výsledného komunitního plánu, odměna pro účastníky procesu KPSS) jsou hrazeny z rozpočtu projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“.
 
Na zasedání Valné hromady Svazku obcí mikroregionu Mohelnicko, konané dne 7.2.2006, byli starostové obcí seznámeni s projektem komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji a byli osloveni ke spolupráci. Všechny obce mikroregionu vyjádřily svůj souhlas se zapojením do procesu KPSS → komunitní plánování probíhá v obcích v rámci správního obvodu Mohelnice. Obce jsou pravidelně informovány o průběhu KPSS na základě zasílání zápisů ze schůzí řídící skupiny, dále jsou informováni o jednotlivých výstupech činností.
 
Informační kampaň - k informování a k zapojení občanů v KPSS byly využity místní mediální zdroje – Mohelnický zpravodaj a mohelnická televize, webové stránky města (které jsou průběžně aktualizovány) a obcí, informační články ve zpravodajích obcí mikroregionu, veřejné setkání. Proběhla prezentace místních poskytovatelů soc. služeb v Mohelnickém zpravodaji.

 
Dne 28.3.2006 proběhlo setkání poskytovatelů sociálních služeb na Mohelnicku – poskytovatelé byli seznámeni s projektem KPSS, s dosavadními postupy v procesu KPSS, byli požádání o vyplnění dotazníku pro poskytovatele sociálních služeb, jehož výstup posloužil ke zpracování Katalogu poskytovatelů soc. služeb. Poskytovatelům byla nabídnuta možnost setkávání se a spolupráce a projednána možnost prezentace na veřejném setkání.

 
Dne 15.5.2006 od 16 hodin se v Městském kulturním středisku Mohelnice uskutečnilo veřejné setkání ke komunitnímu plánování sociálních služeb v městě Mohelnici a okolí. Veřejnost se zde mohla dozvědět více o komunitním plánování, o sociálních službách na Mohelnicku a setkat se a diskutovat s poskytovateli sociálních služeb, působícími na Mohelnicku. Setkání se zúčastnili členové řídící skupiny ke komunitnímu plánování, členové nově vznikajících pracovních skupin, široká veřejnost a poskytovatelé sociálních služeb na Mohelnicku (Okýnko - denní centrum, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba CHOPS, Chráněná dílna Palonín, Domovinka Zábřeh, Středisko osobní asistence Zábřeh, Domov – penzion pro důchodce Mohelnice, Domov důchodců Mohelnice, Domy s pečovatelskou službou v Mohelnici, Penzion pro důchodce Loštice, Středisko pečovatelské služby Šumperk, Krédo – Pontis Šumperk, SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Občanské sdružení Sklíčko, Obecně prospěšná společnost Hvězdička). Hostem na tomto setkání byl Mgr. Miroslav Hájek – vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Bruntál, který předal konkrétní zkušenosti s komunitním plánováním sociálních služeb ve městě Bruntále.
 
V květnu 2006 začala tvorba Katalogu poskytovatelů sociálních služeb v mikroregionu Mohelnicko na základě vyplněných dotazníků pro poskytovatele sociálních služeb v Mohelnici a okolí. Tvorba katalogu byla zadána p. Jiřímu Doležalovi, pracovníku denního centra Okýnko. V katalogu se prezentují poskytovatelé sociálních služeb, jsou zde uvedeny kontaktní údaje a u některých fotografie objektu, kde jsou služby poskytovány. Součástí katalogu jsou doplňující informace – mapa mikroregionu Mohelnicko a výčet obcí s kontakty. Počet výtisků byl v návaznosti na cenu stanoven na 1.500 ks, tisk - Tiskárna Křupka Mohelnice. Vydání katalogu bylo hrazeno z rozpočtu projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“. Veřejnosti jsou katalogy volně k dispozici u poskytovatelů sociálních služeb, na MěÚ Mohelnice, na úřadě práce, na obecních úřadech obcí mikroregionu Mohelnicko a na webových stránkách města Mohelnice.

Během dubna a května 2006 vytvořeny tři pracovní skupiny pro cílové skupiny uživatelů sociálních služeb:
I. pracovní skupina – Senioři
II. pracovní skupina – Občané se zdravotním postižením; mentálně postižení občané; dlouhodobě duševně nemocní občané  
III. pracovní skupina – Děti a mládež; Osoby ohrožené návykovým chováním, drogou; Občané v přechodné sociální krizi a občané společensky nepřizpůsobeni   
Složení členů pracovních skupin projednala řídící skupina a jmenovala vedoucí jednotlivých pracovních skupin. V pracovních skupinách je zastoupena triáda. Úkolem pracovních skupin je zpracovat problematiku daných cílových skupin, podrobně se zaměřit na popis současné sociální situace v dané cílové skupině uživatelů. Konečným výstupem jejich činnosti bude koncepce komunitního plánu (hlavní problémy oblasti, stanovení priorit, dílčích cílů a návrh opatření – nové služby, doplnění stávajících, transformace současných služeb).
Jednotlivé obce mikroregionu byly požádány o delegování zástupců obcí do jednotlivých pracovních skupin.
 
V měsíci květnu 2006 proběhla anketa na téma sociální služby v Mohelnici a okolí, která měla za cíl u široké veřejnosti zjistit povědomí o sociálních službách a jaká soc. služba zde chybí. Celkový počet vyplněných anketních lístků byl 159. Jako nejdůležitější problémy se ukázaly bariéry, úpravy chodníků a komunikací, přístupy do veřejných budov a objektů, dále také např. chybějící bezbariérové byty, centrum pro drogově závislé, poradenská činnost, atd.
 
Od měsíce května 2006 do měsíce října 2006 probíhalo zpracování Socio-demografické analýzy správního obvodu obce s rozšířenou působností obce Mohelnice, která bude součástí výsledného komunitního plánu a posloužila pro činnost pracovních skupin. Analýza probíhala ve dvou fázích. Nejprve byl proveden sběr dat a následně došlo k jejich zpracování. Analýza obsahuje základní sociálně demografické údaje Mohelnicka (počet obyvatel, vývoj počtu obyvatel; věková struktura obyvatel; národnostní struktura; rodinný stav obyvatelstva; nezaměstnanost obyvatel; poskytovatelé sociálních služeb na Mohelnicku), dále statistické údaje měst na Mohelnicku, demografické údaje k cílovým skupinám (senioři; oblast sociální pomoci a péče o zdravotně postižené občany; osoby v obtížných životních situacích a společensky nepřizpůsobení; osoby ohrožené závislostmi; oblast sociální pomoci a péče o rodiny s dětmi a mládeží) a rozvojové kapacity poskytovatelů sociálních služeb. Sběr dat a zpracování sebraných údajů bylo zadáno Bc. Petře Damborské z Kréda, Pontis Šumperk.
Analýzu obdrželi členové řídící i pracovních skupin a městská rada. Analýza byla vyvěšena na webových stránkách města Mohelnice. Byla zaslána též všem obcím mikroregionu Mohelnicka s požadavkem o zveřejnění na webových stránkách obcí a aby byla také v tištěné verzi k dispozici občanům k nahlédnutí.
 
Dalším zpracováním dat z oblasti sociálních služeb byla v měsíci červnu 2006 realizace dotazníkových šetření pro výzkum potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb, jehož vytvoření a zpracování bylo zadáno Doc. RNDr. Ivaně Loučkové ze Sociotrendu Olomouc. Výsledná výzkumná zpráva – analýza potřeb uživatelů sociálních služeb na Mohelnicku je členěna do tří hlavních oddílů. V prvním oddílu jsou shrnuty výsledky (jako společensky nejdůležitější jsou respondenty vnímány služby - celkové rozšíření informovanosti a poradenství pro různé oblasti života, odstraňování technických bariér) a navržená sociotechnická doporučení, ve druhém jsou uvedeny použité analýzy včetně zdůvodnění závěrů a třetí oddíl obsahuje kompletní tabulkové přílohy, ze kterých byla zpráva pořízena. Cílem průzkumu bylo zmapovat potřeby občanů a spokojenost uživatelů s kvalitou, dostupností a poptávkou po sociálních službách.
Výstupy byly předány pracovním skupinám, které zpracují návrhy opatření v systému soc. služeb. Výstupem těchto činností bude zpracování vize systému poskytování sociálních služeb. Výzkumná zpráva byla zveřejněna na webových stránkách města a zaslána obcím mikroregionu Mohelnicko.
 
Probíhají pravidelná setkání krajské pracovní skupiny ke KPSS v Olomouckém kraji, kterých se zúčastňují vedoucí odboru sociálních věcí Eva Fričarová a koordinátorka KPSS Petra Grycová. Dále také proběhla vstupní konference projektu Podpora komunitního plánování sociálních služeb v OK ve dnech 20. a 21. 4. 2006 v Olomouci.
Poradenským centrem sociálních služeb Olomouckého kraje bylo nabídnuto vzdělávání a semináře ke KPSS pro účastníky KPSS a vedoucí pracovních skupin. Další nabídka uceleného vzdělávání účastníků KPSS – výcvik v KPSS krajskými vzdělavateli – proběhlo od září do prosince 2006 v rozsahu pěti dvoudenních setkáních. Do vzdělávání se zapojili někteří členové řídící i pracovních skupin. V současnosti nabídka dalšího vzdělávání – Vzdělávací programy komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji, členěno na vzdělávací moduly: Modul 1. Seznámení se s KPSS; Modul 2 Seminář pro zadavatele KPSS; Modul 3 Krok za krokem KPSS.
 
V měsíci září 2006 byli zástupci obcí mikroregionu Mohelnicko požádáni o vyplnění Dotazníku pro zadavatele sociálních služeb Mohelnice. Dotazník bude sloužit jako podklad k zpracování komunitního plánu sociálních služeb na území Mohelnice. Snahou je zachytit zejména regionální specifika Mohelnicka, jako podklad pro další financování sociálních služeb.
 
V současné době zpracována Analýza finančních prostředků na provoz sociálních služeb na Mohelnicku. Analýzu zpracovávala metodička KPSS pro Mohelnici Jana Rozehnalová, DiS. Data byla zjištěna v rámci již vyplněných dotazníků pro poskytovatele sociálních služeb. Dokument shrnuje finanční prostředky, se kterými disponovali poskytovatelé sociálních služeb na Mohelnicku v letech 2004 – 2005. Výsledky analýzy budou využity v procesech KPSS na Mohelnicku.
 
Dne 14.12.2006 se uskutečnilo druhé setkání poskytovatelů sociálních služeb na Mohelnicku. Zástupci poskytovatelů byli informováni o dosavadní činnosti a jednotlivých výstupech procesu komunitního plánování sociálních služeb. Poskytovatelé byli požádáni o zpracování cílů a návrhů opatření pro své stávající služby ipro nové (navržení rozšíření, zlepšení služby). Zpracované návrhy opatření budou sloužit jako podklad pro činnost pracovních skupin. Setkání se zúčastnila projektová manažerka KPSS Mgr. Monika Zbožínková, která vysvětlila jednotlivé náležitosti opatření.
 
 
Činnost pracovních skupin
 
Pracovní skupiny se scházejí s frekvencí 1 –2x za měsíc. Zpracovány SWOT analýzy, stanoveny priority a následně nyní zpracovávají návrhy opatření (nové služby, doplnění stávajícíh, transformace současných sociálních služeb), které budou použity pro zpracování návrhu opatření do komunitního plánu a které by měli zajistit transparentnost opatření, hodnocení jejich efektivity a monitoring při zavádění opatření do praxe.
 
Pracovní skupina – Senioři
Vedoucím pracovní skupiny jmenován Pavel Voslař.
 
Stanovené návrhy opatření pracovní skupiny:
Ø      Rozšířit informovanost o sociálních službách a standardeh kvality pro cílové skupiny KPSS v mikroregionu Mohelnicko
Ø      Zřízení denního stacionáře – Domovinka pro seniory v Mohelnici
Ø      Infocentrum pro seniory mohelnického regionu v Moravičanech
 
 
Pracovní skupina – Občané se zdravotním postižením; mentálně postižení občané; dlouhodobě duševně nemocní občané  
Vedoucím pracovní skupiny jmenován PhDr. Tomáš Kopp.
V rámci pracovní skupiny vznikly podskupiny, které zpracovávaly konkrétní opatření pro cílové skupiny uživatelů – Podskupina pro zdravotně postižené (vozíčkáře) – řešení 
                                           bariérovosti
                                           Podskupina pro podporované zaměstnávání
                                           Podskupina pro občany s dlouhodobým duševním onemocněním
 
- vize PS – stanovené cíle a návrhy opatření:
Ø      Vznik agentury podporovaného zaměstnávání
Ø      Centrum pro občany s dlouhodobým duševním onemocněním
Ø      Odstranění bariér
 
 
 Pracovní skupina – Děti a mládež; Osoby ohrožené návykovým chováním, drogou;  
 Občané v přechodné sociální krizi a občané společensky nepřizpůsobeni
 Vedoucí pracovní skupiny jmenována Bc. Petra Heidenreichová.
 
 Stanovené návrhy opatření pracovní skupiny:
Ø      Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
(aktivizační, preventivní a poradenské programy pro děti a mládež, možnost  
          efektivního naplnění volného času – budou nabídnuty různé aktivity (internet,  
          hudební produkce, společenské hry, přednášky, semináře…))
Ø      Zřízení místa terénního pracovníka a kontaktního místa pro osoby závislé na návykových látkách
                (poradenství pro rodiče, individuální poradenství, zprostředkování léčby, výměnný 
                program, testování HIV pozitivity, práce s prvokontakty,  
                krizová intervence)
 
 
 
 
 Konečné verze jednotlivých opatření se budou podle harmonogramu KPSS během měsíce 
 března 2007 projednávat na setkáních řídící skupiny a v měsíci květnu 2007 budou dány 
 Radě města ke schválení.
 
 
 
 
Zpracovala: Petra Grycová

Zveřejněno: 2.4.2007

Jste zde: Loštice  >  Různé  >  Zpráva k činnosti komunitního plánování soc.služeb za rok 2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace