Město Loštice

Analýza finančních prostředků na provoz soc.služeb 2004-2005

 

 

Analýza finančních prostředků 
na provoz sociálních služeb
na Mohelnicku
(2004 - 2005)
Tento dokument je zpracován v rámci krajského projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“. Výsledky analýzy budou využity v procesech KPSS na Mohelnicku.
Dokument shrnuje finanční prostředky, se kterými disponovali poskytovatelé sociálních služeb na tomto území v letech 2004-2005.
Data byla zjištěna v rámci dotazníku pro poskytovatele soc. služeb. Bylo kontaktováno 15 poskytovatelů působících na daném území. Dotazníkového šetření se zúčastnili všichni oslovení poskytovatelé.
Smyslem analýzy je získání náhledu na strukturu a množství finančních prostředků, které byly v letech 2004 2005 do této oblasti investovány. Při práci bylo zjištěno, že některé sledované položky nejsou vedeny (zachyceny) v evidencích poskytovatelů. Případná nedodaná data jsou uvedena v poznámkách k jednotlivým tématům grafů a tabulek, apod.
Seznam všech poskytovatelů na tomto území je uveden v příloze č. 1.
 
Tabulka č. 1
Přehled forem zřízení organizací působících v sociálních službách na Mohelnicku v letech 2004 a 2005
 

Forma zřízení
2004
%
2005
%
NNO
3
21,5
3
20
Státní organizace
0
0
0
0
Příspěvková organizace kraje
2
14,2
2
13,5
Organizační složka kraje
0
0
0
0
Příspěvková organizace obce
3
21,5
3
20
Organizační složka obce
0
0
0
0
Obecně prospěšná společnost
2
14,2
2
13,5
Nadace, nadační fondy
0
0
0
0
Účelová zařízení církve
4
28,6
5
33

Na Mohelnicku působí v oblasti poskytování sociálních služeb nemalý počet organizací. Z těch, které služby poskytují jsou stejnou měrou zastoupeny nestátní neziskové organizace spolu s příspěvkovými organizacemi obce (3), dále příspěvkové organizace kraje a obecně prospěšná společnost (2). Významné postavení zde zastávají účelová zařízení církve (4). V roce 2005 jejich zastoupení vzrostlo o další organizaci. Vedle státních organizací, organizačních složek obce a kraje zde nemá zastoupení ani nadace, případně nadační fond.
 
 
Graf č. 1, 2
Graf přehledu forem zřízení organizací působících v sociálních službách na Mohelnicku (Tabulka č. 1)
 
Rok 2004
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok 2005
 
 
 
 
Tabulka č. 2
Celkový součet všech finančních prostředků v sociálních službách na Mohelnicku v letech 2004 a 2005
 

 
2004
2005
Celkem
16 556 348
22 193 882

 
Do součtu finančních prostředků nebyly zahrnuty finance Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Tato organizace má sídlo v Šumperku, kde soustředí svou péči o klienty. Je velmi problematické určit, kolik z celkového množství finančních prostředků je investováno do zajištění služeb pro klienty z oblasti Mohelnicka.
 
Tabulka č. 3
Cílové skupiny uživatelů uváděné u poskytovatelů sociálních služeb
 

Cílové skupiny uživatelů
Počet organizací poskytující cílové skupině sociální službu
Děti a mládež ohrožená delikvencí
1
Neorganizované děti a mládež
1
Rodiny s dětmi
1
Osamělé matky, těhotné ženy v krizi
0
Senioři
10
Osoby s mentálním postižením
6
Osoby se sluchovým postižením
4
Osoby se zrakovým postižením
5
Osoby HIV a nemocní AIDS
1
Osoby s duševním onemocněním
2
Osoby s chronickým onemocněním
4
Osoby s jiným zdravotním postižením
2
Osoby s kombinovaným postižením
7
Osoby s tělesným postižením
6
Osoby ohrožené užíváním návykových látek
2
Oběti násilí
0
Osoby bez přístřeší
1
Osoby po výkonu trestu odnětí svobody
1
Uprchlíci a běženci
0
Osoby v tísni nebo v krizi
1
Osoby ohrožené prostitucí
1
Nezaměstnaní
3
Etnické menšiny
0

Sociální služby na Mohelnicku jsou zaměřeny zejména na seniory (10). Pozornost je věnována ve zvýšené míře rovněž osobám s kombinovaným postižením (7), osobám s mentálním postižením a tělesným postižením (6). Poskytovatelé se soustředí také na osoby se zrakovým postižením (5). Čtyři poskytovatelé zaměřují své služby na osoby s chronickým onemocněním a osoby se sluchovým postižením. Tři poskytovatelé uvedli služby poskytované nezaměstnaným. Tabulka uvádí služby poskytované skupinám osob s duševním onemocněním, jiným zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek. Dalšími cílovými skupinami jsou rodiny s dětmi, děti a mládeži, osoby HIV a nemocné AIDS, osoby bez přístřeší, osobáy po výkonu trestu odnětí svobody, osoby v tísni nebo v krizi, osoby ohrožené prostitucí.
Poskytovatelé se naproti tomu specificky nevěnují osamělým matkám a těhotným ženám v krizi, obětem násilí, uprchlíkům a běžencům a etnickým menšinám.
 
Graf č. 3
Graf cílových skupin uživatelů uváděných poskytovateli sociálních služeb (Tabulka č. 3)
 
 
Tabulka 4
Dotace do sociální oblasti podle zdrojů financování
 

 
2004
%
2005
%
MPSV ČR
1 117 028
6,7
0
0
MZ ČR
0
0
11 334
<0,1
MŠMT ČR
0
0
0
0
MV ČR
0
0
0
0
MK ČR
0
0
0
0
Rada vlády
50 000
0,4
50 000
0,2
Kraj
3 047 000
18,4
5 032 194
22,7
město, obec
3 660 479
22,1
6 792 668
30,6
Úřad práce
522 437
3,1
550 206
Zveřejněno: 2.4.2007

Jste zde: Loštice  >  Různé  >  Analýza finančních prostředků na provoz soc.služeb 2004-2005

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky