Město Loštice

Rozhodnutí o umístění stavby - ZŠ Loštice, VNk, TS, NNk

 

Městský úřad Mohelnice - odbor výstavby
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
telefon
583 452 111, fax 583 452 151
www.mohelnice.cz
e-mail: mesto@mohelnice.cz

 
Vyřizuje:
Pospíšilová Zdenka
samostat.referent odb.výstavby
pověřená úřední osoba
tel.:583 452 160
mail:pospisilovaz@mohelnice.cz
 
Č.j.: VÝST-285/08/Po/1                                                                                              Mohelnice, dne 6.6.2008
ROZHODNUTÍ
 
Výroková část:
Městský úřad Mohelnice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 21.3.2008 podala
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,
kterou zastupuje ENPRO, a.s., nábř.Dr.Edvarda Beneše 1913/20, 750 02 Přerov
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.          Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y
a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
s t a v e b n í   p o v o l e n í
na stavbu:
" Loštice - základní škola, VNk, TS, NNk "
(dále jen "stavba") na pozemcích v katastrálním území Loštice.
Stavba obsahuje:
Jedná se o nové zemní kabelové vedení VN 22 kV + nová DTS (kiosek) a úpravu kabelového vedení NN 0,4 kV. Nové zemní kabelové bude vybudováno mezi trafostanicemi DTS 1021 a DTS 1022 , na které bude zasmyčkována nová kiosková DTS 1016.Betonbau UF 3042 Trafostanice bude umístěna na pozemku parc.č.79 ve vlastnictví města Loštice.
II.       Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.       Stavba bude umístěna na pozemcích v katastrálním území Loštice tak, jak je zakresleno na situačním výkrese (č.1-13 490 1-08) v měřítku 1:1000, který je součástí ověřené projektové dokumentace.
III.    Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1.       Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala ENPRO, a.s., nábř.Dr.Edvarda Beneše 1913/20, Přerov, pracoviště Zábřeh (Ing. Jaroslav Brabec – ČKAIT 1201400), která je přílohou pro stavebníka a příslušnou obec; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2.       Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákoníku práce č.262/2006 Sb. v platném znění (část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví při práci), ustanovení zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a dále nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3.       Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb.
4.       V zájmovém území se nacházejí stávající inženýrské sítě v majetku a správě společnosti Telefónika O2 Czech Republic a.s. (vyjádření ze dne 7.3.2008, č.j.23524/08/MOL/VV0), ŠPVS a.s. Šumperk (vyjádření ze dne 11.3.2008, zn.059/03/2008), SMP a.s., (vyjádření ze dne 19.03.2008, zn.535/08/156 – RWE Distribuční služby s.r.o.). Před zahájením zemních prací je třeba zajistit u správců vytýčení těchto vedení a zajistit, aby nebyly v průběhu zemních prací porušeny, dále budou respektovány požadavky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců sítí, kteří PD odsouhlasili. Je třeba dodržet vzájemné ochranné vzdálenosti mezi jednotlivými vedeními (včetně přípojek) a dodržovat předpisy pro práci v ochranných pásmech podzemních vedení.
5.       Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6.       Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. O stavbě je třeba vést jednoduché a přehledné záznamy (stavební deník).
7.       Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Stavební podnikatel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů, před zahájením prací bude stavebnímu úřadu písemnou formou oznámen.
8.       Prostorová poloha stavby bude vytýčena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací subjektem k tomu oprávněným.
9.       Stavebník oznámí v předstihu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
-          v průběhu stavby před zahrnutím elektrických kabelů.
10.   Budou dodrženy podmínky Správy silnic OK, střediska údržby Šumperk uvedené ve vyjádření ze dne 10.3.2008 pod zn.SSOK/Hl/66/08/701 – část je obsahem rozhodnutí odboru dopravy MěÚ v Mohelnici ze dne 18.3.2008 pod zn.OD/9185-08/1320-08/Kall (rozhodnutí podle § 25 odst. 6 písm. d)), zejména:
-          práce na silničním pozemku lze zahájit na základě rozhodnutí o zvl.užívání silnice vydaném příslušným silničním správním úřadem (MěÚ Mohelnice, odbor dopravy) - ve smyslu ustanovení § 25 odst.6 písm.c) bod 3 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
-          práce budou zahájeny na základě předávacího protokolu vydaného správním cestmistrem stř.Zvole
-          práce budou prováděny mimo zimní období, tj. mimo termín 1.12.-31.3.
-          pracoviště bude řádně označeno dopravními značkami dle ustanovení odboru dopravy MěÚ Mohelnice
-          po ukončení prací bude pozemek uveden do původního stavu a protokolárně předán.
11.   Dle vyjádření města Loštic ze dne 18.3.2008, č.j.466/2008 je nutno stavbu koordinovat se stavbou „Revitalizace veřejného prostranství – nám.Míru, Loštice“ (rekonstrukce chodníků a veřejného prostranství) jejímž investorem je město Loštice a po vydání stavebního povolení projednat s městem Loštice harmonogram prací. Dále je nutno před zahájením výkopových prací na místních komunikacích a chodnících požádat o vydaní zvláštního užívání místních komunikací dle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (žádat na MěÚ Loštice).
12.   Odpad vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a s předpisy s ním souvisejícími. Při nakládání s odpady bude postupováno v souladu s upozorněním uvedeným ve vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí ze dne 14.3.2008 pod č.j.ŽP/8735-08/38-08/Spuo:
-          všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly danou lokalitu ani její okolí
-          nakládání s odpady zabezpečuje a zodpovídá za ně subjekt, při jehož činnosti vznikly, tzn. za odpady ze stavby zodpovídá zhotovitel stavby a za odpady z provozu zařízení odpovídá jeho provozovatel
-          investor bude odpady vznikající při stavbě přednostně využívat v rámci této stavby (§ 11 odst.1 zákona o odpadech), odpady musí být s výjimkou zeminy před dalším využitím na stavbách recyklovány na schváleném zařízení (§ 12 odst. 2 zákona o odpadech)
-          v případě využití odpadu na povrchu terénu musí odpad splňovat obecné technické požadavky a podmínky § 12 a § 14 odst. 2 vyhl.č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
-          investor bude dodržovat i další povinnosti původce odpadů vyjmenované v § 16 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, včetně vedení evidence odpadů, kterou předloží při závěrečné kontrole stavby
-          při vzniku odpadů obsahujících azbest jsou původce a oprávněná osoba, kteří nakládají s odpady obsahujícími azbest, povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahující azbestová vlákna. Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty
-          při vzniku nebezpečných odpadů lze s těmito odpady nakládat pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (tj. MěÚ Mohelnice při produkci do 100 tun nebezpečných odpadů za rok, Krajský úřad OK při produkci nad 100 tun nebezpečných odpadů za rok).
13.   Bude respektována stávající vzrostlá zeleň v maximální možné míře, během stavebních prací bude ochráněna před možným poškozením (zvýšený důraz je kladen na ochranu kořenových zón dřevin, při práci bude postupováno v souladu s normou ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích) a v případě potřeby odstraňování dřevin je třeba v předstihu zajistit povolení ke kácení od místního orgánu ochrany přírody (MěÚ Loštice). Jakékoliv změny nad rámec předložené PD musí být předem projednány s orgánem ochrany přírody - MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí.
14.   Dále budou respektovány požadavky a podmínky dotčených orgánů:
-          vyjádření MěÚ v Mohelnici, odboru životního prostředí ze dne 25.3.2008 pod č.j. ŽP/10710-08/1260-08/Dram. týkající se požadavků ochrany vodohospodářských zájmů.
15.     Vzhledem ke skutečnosti, že dojde k provádění zemních prací na území, které je pokládáno za území s možností výskytu archeologických nálezů, je nutno před zahájením prací ohlásit akci příslušnému archeologickému ústavu (s předstihem min. 30 dnů), případně uzavřít dohodu o archeologickém dohledu (ustanovení § 22 zákona č.20/1987 Sb., o památkové péči, v platném znění).
16.   Stavba může být dle § 122 stavebního zákona užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník doloží k závěrečné kontrolní prohlídce doklady o řádném odzkoušení stavby (revizní zpráva el.zařízení, příp.další doklady – předávací protokol atd.) a geodetické zaměření stavby, které bude vypracováno oprávněným subjektem.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Odůvodnění:
Dne 21.3.2008 obdržel stavební úřad žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a současně žádost o stavební povolení na provedení stavby včetně požadavku o spojení územního a stavebního řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad dne 4.4.2008 oznámil opatřením č.j.VÝST-285/08/Po zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 12.5.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Doložené doklady:
-          plná moc k zastupování
-          seznam dotčených parcel
-          dohody s vlastníky dotčených nemovitostí (smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene)
-          identifikace vlastníků-informace o parcelách KN
-          kopie katastrálních map
-          ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 17.3.2008, zn.K1016942254
-          Telefónica O2 Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne 7.3.2008, č.j.23524/08/MOL/V00
-          ŠPVS a.s. Šumperk, vyjádření ze dne 11.3.2008, zn.059/03/2008
-          RWE Distribuční služby s.r.o. (SMP a.s.), vyjádření ze dne 19.3.2008, zn.535/08/156
-          RWE Transgas Net, s.r.o., vyjádření ze dne 29.2.2008, zn.1145/08/OVP/N
-          MěÚ Mohelnice, odbor dopravy, rozhodnutí ze dne 18.3.2008 pod zn.OD/9185-08/1320-08/Kall
-          MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 14.3.2008, č.j.ŽP/8735-08/38-08/Spuo (odpady)
-          MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 13.3.2008, č.j.ŽP/8735-08/1351-2008/Krad (ochrana ZPF)
-          MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 10.3.2008, č.j.ŽP/8735-08/1291-08/cerp (ochrana přírody)
-          MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, sdělení ze dne 7.3.2008, č.j.ŽP/8735-08/1260-08/Dram (vodní hospodářství)
-          MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 25.3.2008, č.j.ŽP/10710-08/1260-08/Dram (vodní hospodářství)
-          MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, rozhodnutí-souhlas ze dne 21.4.2008, č.j.ŽP/13595-08/1260-08/Dram 
-          MěÚ Mohelnice, odbor výstavby, vyjádření ze dne 29.2.2008, č.j.VÝST-194/08/Po 
-          Město Loštice, vyjádření ze dne 18.3.2008, č.j.466/2008
-          Archeologický ústav akademie věd ČR, Brno, vyjádření ze dne 29.2.2008, zn.680/08
-          Správa silnic OK, SÚ Šumperk, vyjádření ze dne 10.3.2008, zn.SSOK/Hl/66/08/701
-          UPC ČR, a.s., vyjádření ze dne 3.3.2008, zn.Jur171
-          Povodí Moravy, s.p. Brno, vyjádření ze dne 18.3.2008, zn.PM 011046/2008-203/Le.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Městský úřad Mohelnice (úřední desky), Městský úřad Loštice (úřední desky), Město Loštice.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-          účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
-          nebyly vzneseny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-          účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
 
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje v Olomouci podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
 
 
Ing. Jana Bártová
zástupce vedoucího odboru výstavby
 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
 
Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
 
 
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 17.4.2008.
 
Obdrží:
žadatelé
Šula Vlastimil, ENPRO, a.s., P.Bezruče 5, 789 01 Zábřeh
 
ostatní účastníci
Městský úřad Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice + úřední desky
Městský úřad Loštice, nám. Míru 1/66, 789 83 Loštice + úřední desky
Město Loštice, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice
 
dotčené orgány
MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
MěÚ Mohelnice, odbor dopravy, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
 
ostatní
Správa silnic Olomouckého kraje, Zábřežská 70, 787 01 Šumperk

 

Zveřejněno: 16.6.2008

Jste zde: Loštice  >  Různé  >  Rozhodnutí o umístění stavby - ZŠ Loštice, VNk, TS, NNk

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace