Město Loštice

Výzva k předkládání žádostí, téma č.3: Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů

 

Program LEADER ČR splňuje všechny podmínky nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podpory, vyhlášeného v Úředním věstníku Evropské unie dne 1. listopadu 2006 pod č. L 302.

Program je realizován na základě blokové výjimky Evropské komise.
Tím vyhovuje ustanovení čl. 3, odst. 1, písm. b) tohoto nařízení.
 
V souladu se záměrem
 
Ty nejlepší investice podpoří MAS z Mohelnice
 
schváleným Ministerstvem zemědělství ČR v rámci Programu LEADER ČR 2008, vyhlašuje 
 
Místní akční skupina Mohelnicko, o.s.
 
výzvU k předkládání ŽÁDOSTÍ
 
na financování projektů pro realizaci výše uvedeného záměru. Předložené projekty musí být zaměřeny k tématu:
 
téma č. 3 „Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů“
 
a
 
Opatření
 
Opatření I. – Krajina, zemědělství a životní prostředí
Opatření II. – Ochrana tradic a historických kořenů
 
Cíle opatření
 
Cíl opatření I. - Cílem opatření je vytvoření a obnovení kvalitního životního prostředí, vytvoření systému ekologické stability krajiny a snaha minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na kvalitu životního prostředí. Investice jsou proto zaměřeny také na podporu a rozvoj zemědělství v regionu, které je zaměřeno především na ekologické způsoby hospodaření. Podpora speciálních metod by měla přispívat k udržitelnému rozvoji pomoci zemědělcům a majitelům lesů, zejména za účelem nutnosti zachovat přírodní bohatství a krajinu, chránit ji a zlepšovat místní přírodní zdroje.Z hlediska rozvoje regionu jsou podporovány aktivity také v oblasti tradičního a sportovního rybářství, které se neobejdou bez nutných investic.
 
Cíl opatření II. - Cílem je zatraktivnění regionu pro tuzemské a zahraniční hosty prostřednictvím ochrany a péčí o kulturní a historické dědictví s důrazem na rozvoj řemesel a služeb s nimi spojených a rozvoj cestovního ruchu s důrazem na vyšší kvalitu, modernizaci a stálou údržbu stávajících zařízení a služeb.
 
Územní vymezení
Projekty mohou být realizovány pouze na území MAS Mohelnicko, o.s., které je vymezeno správním územím obcí Klopina, Krchleby, Líšnice, Loštice, Maletín, Mírov, Mohelnice, Moravičany, Palonín, Pavlov, Police, Stavenice,Třeština a Úsov.
 
Vymezení vhodných žadatelů
Žadatelem – příjemcem podpory jsou právnické osoby podnikatelské subjekty se sídlem nebo působností ve schváleném mikroregionu (dále jen „území působnosti MAS“), nebo fyzické osoby podnikatelské subjekty s bydlištěm nebo místem podnikání ve schváleném území působnosti MAS, neziskové organizace se sídlem nebo s působností ve schváleném území působnosti MAS, dále obce a svazky obcí, jejichž katastrální území leží uvnitř schváleného území působnosti MAS, které svými projekty naplňují schválený záměr místní akční skupiny, a tím i strategii rozvoje území působnosti MAS.
 
Opatření I. - Krajina, zemědělství a životní prostředí
 
Ziskové subjekty:              podnikatelské právnické osoby,
podnikatelské fyzické osoby.
 
Neziskové subjekty:           obce,
                                      svazky obcí,
                                      neziskové organizace, vč. místních akčních skupin
 
 
Opatření II. - Ochrana tradic a historických kořenů
 
Ziskové subjekty:              podnikatelské právnické osoby,
podnikatelské fyzické osoby.
 
Neziskové subjekty:           obce,
                                      svazky obcí,
                                      neziskové organizace
 
 
Žadatelem – příjemcem podpory může být obec, svazek obcí nebo nezisková organizace za podmínek, že podpora nebude využita na ziskový projekt.   
Žadatelem – příjemcem podpory nemůže být organizační složka státu nebo organizace, kde podíl státu přesahuje 50 %, ani občanské sdružení podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ani nepodnikatelská fyzická osoba.
 
Vymezení uznatelných aktivit
Opatření I. - Krajina, zemědělství a životní prostředí
-          obnova zdevastované krajiny
-          pořízení a výsadba rostlin
-          rehabilitace přírodních lokalit
-          obnova kulturních památek nebo charakteristických stavebních prvků sídel a krajiny
-          pořízování nových strojů, technologie pro obnovu a údržbu přírodních lokalit nebo kulturního dědictví
-          stavební, technologické a strojní vybavení k využívání obnovitelných zdrojů energie
 
Opatření II. - Ochrana tradic a historických kořenů
-          obnova kulturních památek nebo charakteristických stavebních prvků sídel a krajiny
-          pořízování nových strojů, technologie pro obnovu a údržbu přírodních lokalit nebo kulturního dědictví
-          obnova a budování nových vhodných ploch a prostorů pro podnikání v cestovním ruchu (obchody, restaurace, kuchyně, ubytování)
-          obnova významných budov a jejich využití jako společenských a informačních center o přírodních a kulturních zdrojích, pořizování informačních systémů, informační technologie
 
Forma a výše podpory
Podpora bude poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace).
Program LEADER ČR je vyhlášený Ministerstvem zemědělství ČR v roce 2008 financovaný ze státního rozpočtu.
 
Opatření I. - Krajina, zemědělství a životní prostředí
Opatření II. - Ochrana tradic a historických kořenů
Projekty neziskových subjektů (obcí, svazků obcí, neziskových organizací):
Dotace max. 80 % způsobilých výdajů ze státního rozpočtu, min. 20 % z vlastních prostředků (v případě obcí nebo svazků obcí jde o územní rozpočty).
Celkové přijatelné náklady na jeden projekt: od 100 000 Kč do nejvýše 2 000 000 Kč
(za předpokladu většího podílu vlastních prostředků).
Maximální výše dotace je 1 500 000 Kč. Minimální výše dotace je 50 000 Kč.
Projekty ziskových subjektů (podnikajících právnických a fyzických osob):
Intenzita podpory činí u velkých podniků 40 % HEP (hrubý ekvivalent příspěvku), u středních podniků může být tento limit zvýšen o 10 procent a u malých podniků o 20 %.
Výše vlastních prostředků je u malých podniků stanovena ve výši minimálně 40 %, u středních podniků ve výši 50 % a minimálně 60 % u velkých podniků.
Celkové přijatelné náklady na jeden projekt: od 100 000 Kč do nejvýše 2 000 000 Kč.
Maximální výše dotace je 1 000 000 Kč. Minimální výše dotace je 50 000,- Kč.
 
Doba trvání projektu
Celý projekt musí být dokončen nejpozději do 20. prosince 2008. Dokončením se rozumí, v případě realizace projektu na základě stavebního povolení, minimálně předložení žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, v případě nákupu strojů a zařízení písemné oznámení o zahájení zkušebního provozu (pokud připadá v úvahu). Schválená dotace na projekt musí být vyčerpána v roce 2008, přičemž poslední termín pro podání požadavku na úhradu faktur je 12. prosince 2008.
Pro místní akční skupiny je za nejzazší termín dokončení projektu považován 31. prosinec 2008.
 
Vyhlášení výzvy:
Vyhlášení výzvy:                         7. října 2008
Ukončení příjmu žádostí:               27. října 2008 do 17.00 hodin
 
Místo podávání žádostí:      MAS Mohelnicko, o.s. Městský úřad Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice
 
Způsob podání žádostí je možno pouze osobně na výše uvedené adrese.
Žádosti, které budou obdrženy po stanoveném datu a hodině odevzdání, nebudou do soutěže zařazeny.
Žádost musí být odevzdána osobně a podepsána statutárním zástupcem žadatele odpo­věd­ným za předloženou žádost a musí obsahovat projekt, projektové přílohy a předep­sané doklady.Předběžné datum oznámení výsledků výběrového řízení je 31.října 2008.
 
Kritéria výběru
Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými projekty. Budou vybrány ty projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet podpořených projektů pak bude limitován výší alokace na dané opatření. Všechny projekty žadatelů budou vyhodnocovány podle dále uvedených kritérií:
  1. Splnění formálních náležitostí
  2. Splnění kritérií přijatelnosti
  3. Vyhodnocení kvality návrhů a finanční vyhodnocení
 
Formulář žádosti a požadované údaje
Žádost musí být předložena na předepsaném formuláři žádosti, který je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách http://www.mas-mohelnicko.estranky.cz/ nebo na www.mze.cz.
Formuláře žádostí, podrobná osnova záměru místní akční skupiny i osnovy projektů jsou na internetových stránkách www.mze.cz.
Žadatel musí předložit elektronickou žádost (CD) včetně tištěného výstupu elektronické žádosti a všechny povinné přílohy, jejichž seznam a ostatní detailní informace jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.mas-mohelnicko.estranky.cz/ nebo na www.mze.cz. Žádost včetně seznamu příloh (vše ve 3 vyhotovení – 1 originál a 2 kopie) doručí v řádně zalepené obálce osobně na adresu:
 
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MOHELNICKO, o.s.
Městský úřad Mohelnice
U Brány 2, 789 85 Mohelnice
22 670 157
Obálka bude označena:
 
 
MAS MOHELNICKO, O.S.
 
LEADER ČR 2008
 
Veřejná soutěž - neotvírat před zasedáním otevírání obálek.
 
 
 
Další informace
Veškeré informace neuvedené v této výzvě, včetně předepsaných formulářů apod., jsou uvedeny na internetových stránkách www.mze.cz (cesta: podpora z EU, národní dotace, LEADER ČR 2008). Projekt musí být v souladu se záměrem MAS Mohelnicko, o.s.
Další infor­mace lze získat na http://www.mas-mohelnicko.estranky.cz/nebo přímo v sídle MAS (v kanceláři MAS Mohelnicko, o.s. na Městském úřadě Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohel­nice). Dotazy týkající se vyhlášení programu adresujte následujícím kontaktním osobám:
 
 
Kontaktní osoby:
 
Vlasta Miketová, manažer MAS Mohelnicko, o.s.
 
 
 
 
Tel.: 606 537 549
 
 
 
 
 
Ivo Škrabal, poradce MAS Mohelnicko, o.s.
 
 
 
 
Tel.: 777 793 714
Odpovědnost za realizaci programu má Ministerstvo zemědělství ČR, které vykonává celkové řízení Programu, závěrečné vyhodnocení a osvětu. Adresa: Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 50 Praha 1.
 
 
V Mohelnici, dne 7.102008
 
                                                                           ……………………………………………….
                                                                                      Jan S a k s a
                                                                           předseda MAS Mohelnicko, o.s.
 

Zveřejněno: 8.10.2008

Jste zde: Loštice  >  Různé  >  Výzva k předkládání žádostí, téma č.3: Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace