Město Loštice

Usnesení č.56

 

U S N E S E N Í

z 56. zasedání rady města ze dne 16. 5. 2005

-          č. 56/1023 – RM schvaluje návrh smlouvy o nájmu pozemků s AVZO TSČ ZO Loštice (střelnice Masnice).

-          č. 56/1024 – RM schvaluje, aby z důvodu rozšíření parkovacích ploch na ulici Sídliště v Lošticích nebyly dány chodníky do původní podoby, ale aby místo chodníků bylo zbudováno parkoviště pro osobní vozidla.

-          č. 56/1025 – RM bere na vědomí, že bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby Oprava Synagogy a byla vybrána firma SAN-JV Šumperk. RM v této věci po projednání schválila, aby tato akce byla rozčleněna do několika etap v závislosti na zajišťování finančních prostředků, jelikož potřebné prostředky nebudou zajištěny jednorázově.

-          č. 56/1026 – RM na základě doloženého seznamu schvaluje organizaci tělesně postižených finanční dotaci ve výši 2.000,- Kč.

-          č. 56/1027 – RM bere na vědomí stav čerpání rozpočtu v oblasti příjmů a výdajů k 11.5.2005.

-          č. 56/1028 – RM schvaluje žádost Vladimíra Léhala z muzea historických vozidel o povolení vjezdu na lesní cesty, které jsou majetkem města Loštice, a to dne 2. 7. 2005 v rámci výstavy vojenských historických vozidel.

-          č. 56/1029 – RM schvaluje žádost Nadace SOUz Loštice o odsouhlasení pořádání letního karnevalu v rámci jezdeckých závodů Zlatá podkova dne 18. 6. 2005.

-          č. 56/1030 – RM schvaluje žádost Markéty Štikové o povolení vybudování letní předzahrádky na náměstí před restaurací U Rytíře.

-          č. 56/1031 – RM schvaluje žádost ZUŠ Loštice o schválení odpisového plánu pro rok 2005/2 na Lesní roh 106 S.

-          č. 56/1032 – RM schvaluje nahradit přeplatky za sociální příplatek Úřadu práce v Šumperku ve výši 1.968,- Kč a 1.377,- Kč, který vznikl na základě chybně potvrzeného výdělku za 2.- čtvrtletí roku 2004.

-          č. 56/1033 – RM schvaluje žádost manželů Jaroslava Miloslavy Dudových o odkoupení pozemku p.č.1814 o vým. 140 m2 v lokalitě pod Střelnicí a doporučí ZM zveřejnit záměr odprodat uvedený pozemek.

-          č. 56/1034 – RM neschvaluje žádost paní Kašparové, bytem Zábřeh ČSA 5 o odkoupení pozemku p.č.1529/a  a 1528 (dle žádosti pí.Kašparové) a p.č. 1528 o vým 529 m2 a p.č. 1529/2 o vým. 108 m2 na ulici Hradské v Lošticích a nedoporučí ZM zveřejnit záměr odprodat uvedené pozemky.

-          č. 56/1035 – RM bere na vědomí oznámení Květoslava Skopala, že již nemá zájem užívat pozemek v lokalitě Masnice a RM schvaluje vyvěšení záměru pronajmout uvedený pozemek s tím, že bude pronajat členovi ČZS ZO Loštice – Barborka.

-          č. 56/1036 – RM schvaluje Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. 16/LO/MO/2003 ze dne 1.1.2003 – výstavba kanalizace, který se týká změny bodu č. III – termín plnění – dokončení stavby bude 12/2005 z důvodu změny předmětu plnění – Výstavba nové kanalizace v ulici Ztracené.

-          č. 56/1037 – RM schvaluje žádost firmy MODOS spol. s r.o. o prodloužení povolení k zvláštnímu užívání místní komunikace – ulice Ke Koupališti a Sídliště ( výstavba kanalizace a kanalizačních přípojek ) do 30. 6. 2005.

-          č. 56/1038 – RM schvaluje žádost firmy Kamenolomy ČR o vyjádření k umístění stavby mostové váhy na pozemku, který je ve vlastnictví města.

-          č. 56/1039 – RM neschvaluje žádost Josefa Lamače ml., bytem Nábřeží 151, Loštice o povolení k vytěžení hlíny na parcele č. 1942, která bude použita na vyspárování studny a pro potřeby hrnčířských prací.

-          č. 56/1040 – RM bere na vědomí zahájení stavby plynofikace obcí Olešenice, Hvozdečko, Kovářov, Podolí, Obectov a Hrabí, jelikož trasa plynofikace vede kolem pozemků, které jsou ve vlastnictví města.

-          č. 56/1041 – RM schvaluje Smlouvu o věcném břemeni, které je ve prospěch Severomoravské energetiky, a.s.. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. Jedná se o břemeno na parcelách č. 259/2, 266/1, 269/2 a 1705/30 – lokalita K Pešti (inž. Sítě pro nové RD).

-          č. 56/1042 – RM schvaluje žádost Pavla Vařeku o odkoupení části pozemku p.č. 26 o vým. cca 650 m2 za účelem výstavby RD za cenu 350,- Kč/m2.

-          č. 56/1043 – RM projednala žádost Ing. Kalouse o písemné potvrzení  a souhlas s výstavbou RD na parcele č. 1549/1. RM potvrzuje, že uvedená parcela je v návrhu ÚP vedena jako zóna pro bydlení a město nemá námitek proti vybudování RD. RM upozorňuje investora, že k místu nevede přístupová cesta ani inž.sítě. Vše si bude muset investor zajistit na vlastní náklady.

-          č. 56/1044 – RM schvaluje doplnění dodatku č. 3 k pronájmu pozemků na Masnicích, že ještě dochází ke změně u všech uživatelů v odd.II tak, že cena nájmu bude u všech uživatelů vzhledem ke změně hodnot mincí zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

-          č. 56/1045 – RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 4 s firmou TERRA Pozemkové úpravy s.r.o. – POLDR v k.ú. Loštice za cenu 138.200,- Kč.

-          č. 56/1046 – RM schvaluje žádost  p. Parmy o povolení uzavření místní komunikace okolo jeho RD z důvodu demolice části domu a povolení uložení materiálu z demolice na veřejné prostranství.

-          č. 56/1047 – RM schvaluje vyvěšení záměru pronajmout pozemek p.č. 1929 o vým. 5919 m2 a p.č.1928 o vým. 21079 m2 – jedná se o pozemky v lokalitě Masnice, kde došlo k vykácení starých stromů a vysázení stromů nových. O nájem požádala Loštická lesní s.r.o. . Nájemné bude součástí stávající nájemní ceny.

-          č. 56/1048 – RM schvaluje žádost p. Bohumila Tilla o povolení zvláštního užívání MK – ulice Jižní z důvodu pokládky inženýrských sítí pro novostavbu RD.

  

 

 

Zapsal dne 20. 5. 2005 Zbyněk Mekiska

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                                 Ing. Ladislav Škoda

        starosta                                                                                místostarosta      

Zveřejněno: 9.8.2005

Jste zde: Loštice  >  RM 2005  >  Usnesení č.56

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace