Město Loštice

Usnesení č.58

 

U S N E S E N Í

z 58. zasedání rady města konaného dne 27. 5. 2005

 

-         č. 58/1055 – RM schvaluje žádost manželů Dlouhých o povolení novostavby rodinného domu na pozemku p.č. 879 v k.ú. Loštice.

-         č. 58/1056 – RM schvaluje žádost o možnost prodlení čtyř splátek na půjčku z fondu rozvoje bydlení. Jedná se o měsíce 04-07. V měsíci srpnu bude nedoplatek uhrazen a dále budou splátky probíhat dle splátkového kalendáře.

-         č. 58/1057 – RM RM za účasti předsedkyně sociální komise paní Kobzové projednala žádosti o přidělení bytů v nové výstavbě 22 bj a 11 bj na Hradské ulici v Lošticích. Celkem bylo přijato 182   žádostí o přidělení bytu. Po rozeslání dopisů o předložení materiálů nutných pro přidělení bytu se zpět vrátilo 49 žádostí. Z toho bylo 30 žádostí o bytovou jednotku 3+KK a 19 žádostí o bytovou jednotku 1+KK.

      RM, jako výběrová komise, si schválila kriteria výběru takto:

a) Základní kriteria stanovená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

    - Výše příjmu

    - Vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti

b) Doplňková kritéria – bez určení důležitosti a pořadí

    - Současné bydliště

    - Trvalý zájem o bydlení v Lošticích ( již žádal jako člen bytového družstva )

    - Uvolnění bytu v Lošticích pro možné další obyvatele

    - Perspektiva bydlení v Lošticích

    - Perspektiva zaměstnání v Lošticích a v okolí

    - Zájem místních firem o pracovníka a jeho stabilizace životních podmínek

    - Řešení sociální situace

    - Dosavadní životní styl

          

           Po schválení výše uvedených kritérií počal vlastní výběr a po konzultaci ke všem  

           žádostem, ze kterých bylo z důvodu nesplnění podmínek MMR ČR vyřazeno dalších šest

           žadatelů, byly jednotlivé bytové jednotky přiděleny žadatelům následovně.

 

      Dům č. 748/12 ( vchod první od náměstí )

 

      Byt č. 1       Havlíček Pavel

      Byt č. 2       Navrátilová Oksana

      Byt č. 3       Kindelová Kamila

      Byt č. 4       Coufalová Věra

      Byt č. 5       Bernardy Lenka

      Byt č. 6       Čujanová Marta

      Byt č. 7       Ryšavá Věra

      Byt č. 8       Hecl Michal

      Byt č. 9       Grézl Petr

      Byt č. 10     Večeřa Jan

      Byt č. 11     Večeřa Daniel

      Dům č. 749/14 ( vchod prostřední )

 

      Byt č. 1       ------------------ 

      Byt č. 2       Ruprechtová Jaroslava

      Byt č. 3       Kolářová Ludmila

      Byt č. 4       Šimšová Simona

      Byt č. 5       Kovaříková Andrea

      Byt č. 6       Tichá Miluše

      Byt č. 7       Schönsgiblová Petra

      Byt č. 8       Olešovská Julie

      Byt č. 9       Žáková Jana

      Byt č. 10     Kuzmanič Antonín

      Byt č. 11     Siegel František

 

      Dům č. 750/16 ( vchod třetí od náměstí )

 

      Byt č. 1       Štolc František

      Byt č. 2       Salamon Ferdinand

      Byt č. 3       Maksant Jiří

      Byt č. 4       Jelínková Irena

      Byt č. 5       Valenta Tomáš

      Byt č. 6       Snášelová Jana

      Byt č. 7       Komárková Růžena

      Byt č. 8       Heidenreich Dušan

      Byt č. 9       Pyšný Robert

      Byt č. 10     Koupil Jakub

      Byt č. 11     Holá Eva

 

 

      RM dále schválila návrh nájemní smlouvy s tím, že je tuto nutno doplnit o složení zálohy na   

      pronájem, a to ve výši dvou měsíčních nájmů. RM dále schvaluje, že předání bytů proběhne

      ve druhé polovině června po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

-    č. 58/1058 – RM bere na vědomí, že je mimo provoz ČOV na Sídlišti v Lošticích. RM

      souhlasí, aby byl odhlášen elektroměr. Co se týče vlastní likvidace budovy a septiků bude tato

      provedena v příštím roce.

-    č. 58/1059 – RM neschvaluje připomínku k ÚP prodloužení zóny veřejného vybavení za   

      Husovým sborem až po poslední příčnou ulici.

-    č. 58/1060 – RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Vodis Olomouc s.r.o. a

      Městem Loštice na zhotovení provozního řádu ČS 1 a ČS 2 a doplnění kanalizačního řadu o

      již zkolaudovanou část kanalizace. Dodatek se týká změny v částce DPH – místo 5% je

      účtováno 19%.

-     č. 58/1061 – RM bere na vědomí informace Ministerstva financí ČR ohledně výstavby     

       tělocvičny.

-     č. 58/1062 – RM schvaluje realizaci odvodnění ulice Sokolská v Lošticích, kterou provede   

       firma MODOS, s.r.o. Olomouc v termínu do 09/2005.

-     č. 58/1063 – RM schvaluje vyvěšení záměru města pronajmout rybníky v k.ú. Loštice a K.ú.

      Žádlovice. RM stanoví dobu pronájmu na 99 let za částku 1,- Kč/ročně. Jedná se o tyto

      parcely: -   p.č. 274/1 o vým. 13465 m2 – vodní nádrž přírodní – rybník v parku

-         p.č. 237 o vým. 6485 m2 – rybník u Veselkových

-         p.č. 184/1 o vým. 49002 m2 – rybník pod Moťkovým

-         p.č. 182 na části této parcely je vybudována odkalovací nádrž

-         p.č. 1654/1 o vým. 19734 m2 – jedná se o retenční nádrž – vlastnictví pozemků. Některé pozemky začleněné do nádrže jsou ve vlastnictví soukromých osob.

-     č. 58/1064 – RM schváluje žádost manželů Kašparových o povolení záboru a rozkopání 

       chodníku a travnaté plochy na ulici Olomoucké před rodinným domem č. 650 z důvodu

       rekonstrukce kanalizační přípojky a zábor chodníku pro opravu fasády na RD.

-     č. 58/1065 – RM bere na vědomí oznámení MěÚ Mohelnice – manželé Ellnerovi žádají o

       stavební povolení na demolici RD v ulici Moravičanská č. 294, jelikož v zahradě za tímto

       domem se nachází novostavba RD. Na místě starého RD bude postavena zděná zídka –

       hloubka 30 cm a výška 200 cm s vjezdem a vchodem na parcelu č. 575.

-     č. 58/1066 – RM schvaluje, že v rámci dokončovacích prací na výstavbě bytového domu

       budou namontovány elektroměry k jednotlivým bytům a na společné prostory, které budou

       v současné době vedeny na Město Loštice. Celkový náklad bude činit 33 x 1020,- Kč.  

-     č. 58/1067 – RM bere na vědomí nový návrh MUDr. Musilové na prodej pozemků, které se

       nachází podél silnice K Pešti a v ulici Kašparova. RM se navrhne po doložení potřebných

       podkladů zastupitelstvu města odkoupení níže uvedených pozemků za odhadní cenu. Jedná

       se o tyto pozemky:

     - p.č. 219 o vým. 173 m2

     - p.č. 218 o vým. 212 m2

     - p.č. 195/3 o vým. 67 m2

 

 

 

Zapsal dne 2. 6. 2005 Zbyněk Mekiska

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                            Ing. Ladislav Škoda

     starosta                                                                             místostarosta

Zveřejněno: 9.8.2005

Jste zde: Loštice  >  RM 2005  >  Usnesení č.58

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace