Město Loštice

Usnesení č.63 ze dne 29.8.2005

 

U S N E S E N Í

z 63. zasedání rady města konaného dne 29. 8. 2005

 

-č. 63/1110 – RM bere na vědomí výsledky intenzity dopravy v Lošticích a porovnání s rokem 2005 a dále dopis z Ministerstva dopravy ČR týkající se změny dopravního značení na silnici I/35 v úseku Mohelnice – Palonín.

-č. 63/1111 - RM schvaluje žádost sportovního klubu cyklistiky Loštice o poskytnutí finanční dotace na cyklistický závod BUDVAR CUPu, který proběhne v Lošticích dne 2. 10. 2005 ve výši 80.000,- Kč dle schváleného rozpočtu na rok 2005.

-č. 63/1112 – RM schvaluje podání žádosti o dotace na opravu střechy KD Loštice do max. výše 400.000,- Kč z KúOk Olomouc. RM dále schvaluje, aby v rozpočtu na rok 2006 byla schválena částka na údržbu KD ve výši 700.000,- Kč. RM toto doporučí ke schválení zastupitelstvu města.

-č. 63/1113 – RM schvaluje, aby celou záležitost týkající se územního plánu dokončil stávající projektant pan Ing. Tempír za částku ve výši 30.000,- Kč, která bude zahrnuta do rozpočtu na rok 2006 a dále RM schvaluje zaplacení částky ve výši 27.000,- Kč panu Ing. Tempírovi za vícepráce na územním plánu města Loštice ( propočty pozemků – Zolotarenková, změny dle projednávání v ZM ). Tato částka je v rozpočtu na rok 2005.

-č. 63/1114 – RM schvaluje koncept projektu na vybudování hráze s cestou od restaurace Na Pešti směrem na Horní Krčmy v Mohelnici.

-č. 63/1115 – RM bere na vědomí stav rozpočtu ke dni 22. 8. 2008.

-č. 63/1116 – RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení formou oslovením 5 firem na dodavatele stavby Oprava spodní stavby mostu, aby tyto předložily své nabídky na opravu spodní části mostu. Toto zajistí paní Tomanová. Podmínkou je termín realizace v měsících říjen – listopad. RM schválila složení výběrové komise a to pan Ing. Kašpar, pan Till a pan heidenreich Vlastislav. Zapisovatelkou bude paní Tomanová.

-č. 63/1117 – RM projednala žádost pana Miroslava Němce o zaplacení částky za zatrubnění pozemku města do Líšničky pro odvod extravilánových vod. RM rozhodla, aby celá věc byla předána k posouzení stavbení komisi a na základě jejího vyjádření souhlasí s uhrazením částky ale až po kolaudaci celé stavby, kterou zajišťuje pan Miroslav Němec st.

-č. 63/1118 – RM schvaluje žádost pana Jana Konečného o příspěvek na provoz WC v restauraci U Coufalů ve výši 3.000,- Kč.

-č. 63/1119 – RM schvaluje žádost ZUŠ Loštice o stanovení školného na školní rok 2005/2006.

-č. 63/1120 – RM bere na vědomí Rozhodnutí KúOk, odboru životního prostředí a zemědělství o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa v kamenolomu.

-č. 63/1121 – RM schválila žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okrsku 12 o prominutí poplatku ze vstupného z karnevalu v Žádlovicích dne 13. 8. 2005.

-č. 63/1122 – RM schvaluje vyřazení z evidence a následnou likvidaci elektronických varhan Verona ET6/2 včetně ozvučovacího zařízení, jelikož tyto byly vyrobeny v letech 1973 – 1977 firmou, která již neexistuje a ne uvedený nástroj již nejsou náhradní díly. RM dále schvaluje, aby paní Grohmannová zajistila nabídky na zakoupení nových varhan, které budou umístěny v obřadní síni.

-č. 63/1123 – RM schvaluje bezplatné přidělení popelnice v hodnotě 892,50 Kč do ZUŠ Loštice.

-č. 63/1124 – RM schvaluje, aby do průjezdu ke květince byly vyhotoveny a namontovány mříže, které zabrání stálému znečišťování uvedeného průjezdu. Mříže vyhotoví a nainstaluje pan Josef Pokorný v částce do max. výše 10.000,- Kč.

-č. 63/1125 – RM schválila umístění DZ zákaz vjezdu pro nákladní automobily s dodatkovou tabulkou dopravní obsluze vjezd povolen na ulici U Rybníků.

-č. 63/1126 – RM schválila žádost firmy Projekce, která zastupuje paní Jitku Sládkovou o vyjádření a vydání souhlasu s vybudováním vodovodní přípojky k rodinnému domu č. 517 na Pivovarské ulici v Lošticích a souhlas s uložením vodovodní přípojky k rodinnému domu v pozemku č. 1527/1, který je ve vlastnictví města.

-č. 63/1127 – RM schvaluje žádost paní Marty Vitáskové k montáži zahradní chatky o rozměrech 4x4 m v zahrádkářské osadě Barborka, která je majetkem města.

-č. 63/1128 – RM schvaluje žádost sportovního klubu cyklistiky o povolení zvláštního užívání místní komunikace Ke Koupališti a Pod Lesem pro konání závodů Budvar Cup a současně o povolení úplné uzavírky místních komunikací Ke Koupališti od Křižovatky pod Ohrádkou ke kamenolomu a místní komunikace Pod Lesem dne 2. 10. 2005 v době od 10.00 – 15.15 hodin. Uzavírka je možná pouze bez zajištění objížďky.

-č. 63/1128 – RM schvaluje žádost firmy CASKA INVEST o vyjádření k záboru silnice při opravě fasády objektu čp. 56 na ulici Palackého za podmínek, že průjezd bude oboustranně zajištěn semaforem, v Palackého ulici budou oboustranně umístěny značky zákaz zastavení s výjimkou zásobování a bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce.

-č. 63/1129 – RM schvaluje žádost firmy CASKA INCEST o vydání rozhodnutí na povolení záboru místní komunikace chodníku z důvodu opravy fasády domu čp. 56 na Palackého ulici v Lošticích.

-č. 63/1130 – RM schvaluje žádost Pavla Vařeku o sepsání smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odkoupení pozemku p.č. 26 o výměře 644m2, která je potřeba pro vyřízení půjčky na úhradu uvedeného pozemku. Podmínkou je, že celá částka bude uhrazena před sepsáním kupní smlouvy.

-č. 63/1131 – RM schvaluje žádost Lubomíra Bártu o vydláždění části pozemku, který je ve vlastnictví města na ulici Pod Střelnicí.

-č. 63/1132 – RM schvaluje z důvodu obsazení pracovního místa správce hřbitova v budoucnu pronajmout domek panu Jaroslavu Bakálarovi.

-č. 63/1133 – RM schvaluje žádost firmy Projekce o vyjádření a souhlas se stavbou Skateboard a in-line hřiště v Lošticích.

-č. 63/1134 – RM bere na vědomí oznámení KúOk o zahájení projednávání návrhu Zadání územního plánu velkého územního celku Olomouckého kraje, které se uskuteční dne 19. 9. 2005 v 10.00 hodin v Olomouci. Případné připomínky budou podány v daném termínu.

-č. 63/1135 – RM  schvaluje podání žádosti na Ministerstvo zemědělství o povolení změny dokončení výstavby kanalizace z důvodu změny projektu.   

 

 

Zapsal dne 5. 9. 2005 Zbyněk Mekiska

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                            Ing. Ladislav Škoda

     starosta                                                                             místostarosta

Zveřejněno: 6.9.2005

Jste zde: Loštice  >  RM 2005  >  Usnesení č.63 ze dne 29.8.2005

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace