Město Loštice

Usnesení č.65 ze dne 26.9.2005

 

U S N E S E N Í

z 65. zasedání rady města konaného dne 26. 9. 2005

 

-č.65/1149 – RM schválila Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Loštice a panem Pavlem Vařekou na odkoupení pozemku p.č. 26/3 o vým. 644 m2 v k.ú. Loštice.

-č.65/1150 – RM schválila žádost ZUŠ Loštice o převod finanční částky 10.000,- Kč z neinvestičního finančního příspěvku na investiční finanční příspěvek.

-č.65/1151 – RM neschválila žádost ZUŠ Loštice o navýšení dotace na provoz pro rok 2005 – neinvestiční náklady, vzhledem k napjatému a vyrovnanému schválenému rozpočtu na rok 2005.

-č.65/1152 – RM schválila cenovou nabídku firmy Dopravní projektování spol. s r.o., Olomouc na vypracování projektové dokumentace na umístění zpomalovacích prahů na ulici Sokolské v Lošticích.

-č.65/1153 – RM bere na vědomí závěrečnou zprávu NKÚ o provedené kontrole na výstavbu infrastruktury pro 33 b.j.. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

-č.65/1154 – RM schvaluje uhrazení faktury č. 37 ve výši 44.151,- Kč firmě Lubomír Michek za opravu chodníku v areálu u základní školy.

-č.65/1155 – RM schvaluje  podání žádosti na Ministerstvo zemědělství ČR ve věci změny termínu dokončení stavby na 3/2006, změnu závazného ukazatele – délka kanalizační sítě 2175,15 m a o změnu finanční částky celkových nákladů na 15489 tis. Kč. Přílohu tvoří formuláře RA 80 a RA 81.

-č.65/1156 – RM schvaluje, aby se všude užíval název ulice Žádlovická s krátkým „a“ a nikoliv Žádlovická s dlouhým „á“.

-č.65/1157 – RM schvaluje Domovní řád v novém bytovém domě na Hradské ulici.

-č.65/1158 – RM schvaluje, aby v každém vchodu v novém domě byla osoba, která bude proškolena na obsluhu kotelny a tyto osoby se budou vzájemně zastupovat v případě nepřítomnosti jedné popřípadě druhé osoby.

-č.65/1159 – RM schvaluje žádost Povodí Moravy, s.p. při zajištění skládky vytěženého materiálu z koryta řeky Třebůvky. RM schvaluje, aby tento materiál byl uložen na pozemku v Žádlovicích, naproti restauraci Na Pešti.

-č.65/1160 – RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene u domu č. 564 v Lošticích, na ul. Sokolská pro uložení kabelu NN s panem Jaromírem Ambrožem. RM cenu věcného břemene stanoví dle schváleného sazebníku pro osobu nepodnikající.

-č.65/1161 – RM schvaluje, aby byl opětovně zaslán požadavek na PF, že město trvá na převodu pozemků.

-č.65/1162 – RM schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Loštice a Povodím Moravy, s.p., který se týká změny DPH.

-č.65/1163 – RM schvaluje odkoupení pozemku od pana Moťky ze Žádlovic za cenu dle znaleckého posudku 41.660,- Kč + 20% dle uzavřené smlouvy.

-č.65/1164 – RM schvaluje žádost Miroslava Zemánka o povolení zásahu do pozemku v majetku města z důvodu výstavby komínu u RD v ulici Trávník.

-č.65/1165 – RM schvaluje návrh kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 454/3 o vým. 44 m2 za 1,- Kč od KOH-I-NOOR Hardmuth, s.p. v likvidaci. RM toto předloží ke schválení zastupitelstvu města.

-č.65/1166 – RM schválila žádost paní Sládkové z ulice Pivovarská v Lošticích na uložení vodovodní přípojky do místní komunikace a povolení pro rozkopání MK v období říjen – listopad. S podmínkou, že komunikace bude dána do původního stavu.

-č.65/1167 – RM schvaluje náhradníky do výběrové komise na dodavatele stavby  „ Víceúčelové zařízení pro rozvoj mimoškolní a zájmové činnosti dětí a mládeže v Lošticích“ a to pana Tilla, paní Mackovou za projektanta, pana Konečného Jana a pana Jana Weisera a jednoho náhradníka dodá firma ENVI Agentura Olomouc, která zajišťuje výběrové řízení.

-č.65/1168 – RM projednala zveřejnění článků v tiskovině Mohelnicko a ukládá starostovi, aby tento vyžádal posouzení právnické firmy, zda těmito články nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu popřípadě přestupku.

-č.65/1169 – RM schvaluje, že veřejné zasedání zastupitelstva města se uskuteční dne 24.10.2005 v 17.00 v KD Loštice.

 

 

 

Zapsal dne 30. 9. 2005 Zbyněk Mekiska

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                            Ing. Ladislav Škoda

     starosta                                                                             místostarosta

Zveřejněno: 6.10.2005

Jste zde: Loštice  >  RM 2005  >  Usnesení č.65 ze dne 26.9.2005

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace