Město Loštice

Usnesení RM č.66 ze dne 17.10.2005

 

U S N E S E N Í

z 66. zasedání rady města konaného dne 17. 10. 2005

 

-č.66/1170 – RM schválila nový Spisový a skartační řád Městského úřadu v Lošticích.

-č.66/1171 – RM schválila nový termín konání veřejného zasedání zastupitelstva města na den 7. 11. 2005 od 18.00 hodin v KD Loštice.

-č.66/1172 – RM schválila Smlouvu o dílo č. 12/2005 s firmou TERRA-Pozemkové úpravy s.r.o. Šumperk na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby „Protipovodňová hráz Žádlovice“ v ceně 10.353,- Kč včetně DPH.

-č.66/1173 – RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy v Lošticích za školní rok 2004/2005.

-č.66/1174 – RM schvaluje žádost pana Aleše Grygara o odkoupení části pozemku p.č. 2104/1 pod skalou ve Vlčicích. Pan Grygar zajistí a uhradí zaměření pozemku. RM doporučí ZM zveřejnění záměru o prodeji uvedeného pozemku.

-č.66/1175 – RM  schvaluje a doporučí ke schválení ZM zveřejnění záměru odprodat pozemek p.č. 562 o vým. 252 m2 – orná půda za cenu dle znaleckého posudku.

-č.66/1176 – RM schvaluje Smlouvu o provozování kanalizace a úpravě vzájemných vztahů na provozování další části zkolaudované kanalizace – hlavní řad – v ulici Ke  Koupališti včetně kanalizačních přípojek na veřejné části a provozování ČS 2.

-č.66/1177 – RM schválila žádost Církve římskokatolické Loštice o vyjádření a povolení uložení kanalizačních a vodovodních přípojek do místních komunikací a o povolení rozkopání místní komunikace, a to chodníku před domem čp. 22 a místní komunikace – silnice – u kostela. Jedná se o přípojky pro dům čp. 22 na Moravičanská ulici (fara) a přípojky pro kostel. Veškeré přípojky budou uloženy do pozemku p.č. 91/1.

-č.66/1178 – RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/2005 s firmou TERRA – Pozemkové úpravy s.r.o. Šumperk, kde se jedná o úpravu názvu projektu na „Obnova polní cesty za Peští včetně terénní úpravy a úpravu ceny za zpracování projektové dokumentace pro územní řízení – místo 138.200,- Kč je nyní 88.345,- Kč a úhrada 85% částky bude provedena v letošním roce.

-č.66/1179 – RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 10/2005 s firmou TERRA – Pozemkové úpravy s.r.o. Šumperk, která souvisí se smlouvou č.04/2005 a týká se zpracování projektové dokumentace pro „Obnova polní cesty za Peští včetně terénní úpravy“ pro stavební povolení za částku 63.843,- Kč – úhrada bude provedena v 11/2005.

-č.66/1180 – RM se seznámila s projektovou dokumentací ve DSP na stavbu Zpomalovacích prahů v Lošticích na Sokolské ulici. RM tento projekt i umístění zpomalovacích prahů schvaluje s tím, že zatím bude na ulici zabudován zpomalovací práh č. l, který bude umístěn u cvičiště na Sokolské ulici.

-č.66/1181 – RM schvaluje žádost o vyjádření k žádosti o stavební povolení na rozkopání ulice Sokolská u provozovny tvarůžkáren JD z důvodu napojení plynovodní přípojky, které by se mělo realizovat v listopadu letošního roku. RM schvaluje za podmínek, že je nutno požádat o vydání povolení k uložení přípojky do MK a povolení na rozkopání MK s tím, že výkop bude nutno uvést do původního stavu ( zaasfaltování výkopu).

-č.66/1182 – RM schválila žádost manželů Slavíkových o výmaz předkupního práva pro parcelu p.č. 269/3 a 269/9 pro město Loštice, které bylo součástí kupní smlouvy na prodej pozemku na výstavbu rodinného domu až do doby provedení kolaudace RD. Kolaudace nabyla právní moci dne 1. 8. 2005.

-č.66/1183 – RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení elektro přípojky do pozemku p.č. 880/2, která je ve vlastnictví města pro novostavbu RD manželů Dlouhých s tím, že upozorňuje manžele Dlouhé, že  k jejich pozemku, kde plánují výstavbu RD není přístupová cesta, kterou si musí zajistit na vlastní náklady.

-č.66/1184 – RM schvaluje a doporučí ke schválení ZM prodej pozemku p.č. 1814 o vým. 140 m2 – ostatní plocha v k.ú. Loštice, lokalita pod Střelnicí manželům Jaroslavu a Miloslavě Dudovým, bytem Olomouc, Kosmonautů 15 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2.519,40 Kč za podmínek, které byly zveřejněny.

-č.66/1185 – RM schvaluje a doporučí ke schválení ZM prodej pozemku p.č. 1824/2 o vým. 101 m2 – ovocný sad v k.ú. Loštice, lokalita pod Střelnicí MUDr. Dagmar Sedlářové, bytem Loštice, Havelkova 637/11 a Josefu Furkovi, bytem Mohelnice, nám. Kosmonautů 896/5 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.893,35 Kč za podmínek, které byly zveřejněny.

-č.66/1186 – RM schvaluje a doporučí ke schválení ZM prodej části pozemku p.č. 1670 o vým. 64 m2 – ostatní plocha,ostatní komunikace v k.ú. Loštice manželům Josefovi a Janě Figurovým, bytem Loštice, U Rybníků 89 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2.002,59 Kč za podmínek, které byly zveřejněny.

 

 

 

 

Zapsal dne 20. 10. 2005 Zbyněk Mekiska

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                            Ing. Ladislav Škoda

     starosta                                                                             místostarosta

Zveřejněno: 25.10.2005

Jste zde: Loštice  >  RM 2005  >  Usnesení RM č.66 ze dne 17.10.2005

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace