Město Loštice

Usnesení RM č.67 ze dne 7.11.2005

 

U S N E S E N Í

z 67. zasedání rady města konaného dne 7. 11. 2005

 

-č.67/1187 – RM schvaluje žádost o možnost prodlení splátek na půjčku z fondu rozvoje bydlení až do konce roku. V měsíci prosinci bude nedoplatek uhrazen a dále budou splátky probíhat dle splátkového kalendáře.

-č.67/1188 – RM schválila návrh na jmenování hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí.

-č.67/1189 – RM schválila žádost Marka Rončáka o napojení splaškové kanalizační přípojky na hlavní řad v ulici Pod Lesem v Lošticích.

-č.67/1190 – RM schválila jednorázový finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč manželům Němcovým, kteří mají v pěstounské péči 5 dětí.

-č.67/1191 – RM schválila výši poplatků za znečišťování ovzduší za rok 2005 takto: firma Drkoš-Interiéry 2.000,- Kč, BMH s.r.o. 500,- Kč, METRIE s.r.o. 3.700,- Kč a firma Till s.r.o. 500,- Kč.  

-č.67/1192 – RM schvaluje žádost Jiřího Holáska, bytem Olomoucká 349, Loštice o povolení pokácení ořešáku na jeho pozemku z důvodu osychání a vyhnívání kmene.

-č.67/1193 – RM schvaluje žádost Správy silnic Olomouckého kraje o udělení souhlasu k provedení výřezu náletových dřevin rostoucích podél silnice č. 3/37321 (Loštice-Obectov), protože tyto zasahují do průjezdního profilu komunikace a ohrožují bezpečnost na této komunikaci.  

-č.67/1194 – RM schvaluje žádost pana Jana Malíka, Nová 499, Loštice o povolení pokácení ořešáku na jeho pozemku, jelikož dochází k silnému vyhnívání kmene a hrozí rozlomení stromu.  

-č.67/1195 – RM schválila a doporučí ke schválení zastupitelstvu města žádost Zdeňka Zdráhala, bytem Loštice, Sokolská 566 o poskytnutí návratné půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 100.000,- Kč.

-č.67/1196 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu žádost Jiřiny Hacarové o koupi části pozemku p.č. 566/1, který má jmenovaná v nájmu s tím, že bude prodaná část pozemku bez komunikace v rovině s oplocením žadatelky.

-č.67/1197 – RM schvaluje podání žádosti o dotaci na Regionální agenturu pro rozvoj střední Moravy na možný finanční příspěvek na zpracování protierozních opatření – Obnova polní cesty za Peští včetně terénních úprav, vybudování Protipovodňové hráze v Žádlovicích a Úprava toku DVT 51b km 0,000 – 0,100 a 0,280 – 0,570 v k.ú. Žádlovice.

-č.67/1198 – RM schvaluje zveřejnění záměru pronajmout kůlny za domem č. 516 na Sokolské ulici, a to na dobu tří let za částku 420,- Kč za kůlnu.

-č.67/1199 – RM schválila žádost firmy Projekce o vydání povolení k napojení (vybudování sjezdu) pro manžele Dlouhé, kteří hodlají vybudovat RD na parcele č. 879 – pod Pudilovými s tím, že investor zajistí svod povrchových vod a zajistí si údržbu vybudovaného sjezdu.

-č.67/1200 – RM schválila Plán zimního posypu údržby města a Nařízení rady města č. 1/2005 – seznam neudržovaných místních komunikací a chodníků v katastrálním území Loštice a Žádlovice.

-č.67/1201 – RM schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Oprava mostu – spodní část a kynety“ na ulici Ke Koupališti. Stavbu provede firma SART, a.s., Šumperk. Smlouva o dílo bude předložena na příštím zasedání RM.

-č.67/1202 – RM schvaluje doplnění smlouvy o zřízení věcného břemene pro p. Ambrože, kde bude doplněno o vodovodní přípojku a telefonní kabel.

-č.67/1203 – RM schvaluje sepsání dodatku k mandátní smlouvě s firmou SIS Olomou o rozšíření stavebního dozoru na ulici Ztracenou v Lošticích.

-č.67/1204 – RM schválila Smlouvu o dílo č. 14/LO/MO/2005 na zhotovení stavby Loštice ul. Ztracená – dešťová kanalizace a vícepráce – úprava povrchů s firmou MODOS Olomouc.

-č.67/1205 – RM schvaluje proplacení zálohových faktur firmě TERRA – Pozemkové úpravy Šumperk za vypracování dokumentace pro územní řízení na akci Obnova polní cesty za Peští včetně terénní úpravy ve výši 31.611,- Kč a za vypracování téže dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby ve výši 54.266,- Kč dle schválených smluv o dílo.

-č.67/1206 – RM schvaluje ohlášení stavebních úprav a provedení úpravy chodníku v ulici K Pešti – od křižovatky s ulicí Palackého z důvodu opravy uvedené křižovatky.

-č.67/1207 – RM schvaluje ohlášení stavebních úprav a jejich provedení, které spočívají v odstranění uchycené vegetace na objektu mostu, přezdění narušené části kamenného zdiva pravé kynety, provedení kamenné dlažby do betonu kolem pravobřežního pilíře.

-č.67/1208 – RM schvaluje úhradu první splátky ve výši 27.000,- Kč firmě Projekce Mohelnice, za vypracování projektové dokumentace a technickou pomoc z faktury č.1805 ze dne 13. 9. 2005 o celkové částce 108.000,- Kč.

-č.67/1209 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu prodej části pozemku  ve Vlčicích panu Aleši Grygarovi, který má tuto část pozemku pronajatou. Část pronajatého pozemku je vedena jako MK, ale prodej této části komunikace nijak neomezí průjezdnost po této MK.

 

 

 

 

Zapsal dne 11. 11. 2005 Zbyněk Mekiska

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                            Ing. Ladislav Škoda

     starosta                                                                             místostarosta

Zveřejněno: 16.11.2005

Jste zde: Loštice  >  RM 2005  >  Usnesení RM č.67 ze dne 7.11.2005

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace