Město Loštice

Usnesení RM č.69 ze dne 5.12.2005

 

U S N E S E N Í

z 69. zasedání rady města konaného dne 5. 12. 2005

 

-č.69/1224 – RM schvaluje úhradu elektrické energie za letošní rok provozu koupaliště a ukládá tajemníkovi, aby do konce února 2006 připravil návrh změny nájemní smlouvy o provozování koupaliště v Lošticích. Dále bylo s provozovatelem dojednáno, že město, jako majitel koupaliště zajistí umístění vodoměru a elektroměru do budovy koupaliště /provoz bufetu a restaurace/ a tyto spotřeby bude vždy hradit provozovatel koupaliště.

-č.69/1225 – RM schválila žádost ZUŠ Loštice o převod schváleného neinvestičního finančního příspěvku na investiční finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč.

-č.69/1226 – RM bere na vědomí Plán odpadového hospodářství.

-č.69/1227 – RM schvaluje, aby firmě BMH s.r.o. byl zrušen poplatek za znečišťování ovzduší ve výši 500,- Kč.

-č.69/1228 – RM schvaluje Dodatek ke smlouvě o dodávce zemního plynu č. 1258847 se Severomoravskou plynárenskou, a.s., Ostrava.

-č.69/1229 – RM projednala věc výpovědí z pronajatých bytů a souhlasí s tím, aby byl dodržován §710 Obč. zák., který praví, že výpovědní lhůta musí být nejméně tři měsíce tak, aby nájem skončil ke konci kalendářního měsíce. RM na základě dvou podaných výpovědí rozhodla, aby 2 uvolněné byty o velikosti 1+1 byly přiděleny do nájmu Zdeňce Tillové a Martině Grégrové.

-č.69/1230 – RM schvaluje návrhy na vyřazení pracovních pomůcek,  evidenčního majetku a křovinořezu FS 280 ( seznamy jsou přílohou tohoto zápisu), jelikož jsou tyto již opotřebované, nepoužitelné a jejich oprava by byla neekonomická.

-č.69/1231 – RM schvaluje závěrečné vyúčtování akce Dostavba kanalizační sítě Města Loštice – I. etapa, tak jak bude celá věc předložena Ministerstvu zemědělství ke schválení.

-č.69/1232 – RM seznámila se stanoviskem ŠPVS a.s., Šumperk ke kanalizačním přípojkám a schvaluje, aby byl občanům zaslán dopis včetně tohoto stanoviska a vzoru smlouvy se ŠPVS.

-č.69/1233 – RM bere na vědomí oznámení Povodí Moravy, s.p. o kácení stromů podél toku řeky Třebůvky v lokalitě Vlčice u lávky přes řeku Třebůvku.

-č.69/1234 – RM schvaluje Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě o obstarání záležitostí investora ze dne 10. 10. 2003 s firmou Stavební a inženýrský servis s.r.o., Olomouc, která se týká stavebního dozoru na akci Dostavba kanalizační sítě Města Loštice – I. etapa.

-č.69/1235 – RM schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 109/1 o vým. 148 m2 od manželů Zatloukalových a doporučí toto ke schválení i zastupitelstvu města.

-č.69/1236 – RM schvaluje žádost ZŠ Loštice na převod částky 130.000,- Kč z neinvestičního příspěvku na provoz školní jídelny do investičního příspěvku.

-č.69/1237 – RM schvaluje postup při poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva a doporučuje tento zakomponovat do rozpracovaného Vnitřního předpisu – Oběh účetních dokladů.

-č.69/1238 – RM schvaluje žádost p. Hániše a schvaluje zveřejnění záměru pronajmout dřevěnou kůlnu nacházející se na parcele č. 225/2 a část pozemku na zahrádku na stejné parcele o výměře cca 40 m2.

-č.69/1239 – RM schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo č. 1/2005, který se týká rozdělení nákladů a jejich úhradu, na projekty vypracované firmou Projekce Mohelnice.

-č.69/1240 – RM schvaluje žádost firmy Podnikatelství staveb – Ing. Milan Kalous o stanovisko města s výstavbou RD v lokalitě Střelnice ( bývalá zahrada p. Krchňáka). RM nemá proti výstavbě RD žádných námitek, pouze upozorňuje investora, že v místě výstavby se nejsou uloženy veškeré inženýrské sítě.

-č.69/1241 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu města změnu územního plánu, která se bude týkat parcely č. 1751/30 o výměře 9.727 m2 ( za firmou ZEKOF ) a zařadit tuto parcelu do smíšené zóny.

-č.69/1242 – RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemků uzavřené dne 30.9.2001 se společností PALOMO a.s., Loštice, která se týká výše nájemného.

-č.69/1243 – RM bere na vědomí oznámení Pozemkového fondu k výstavbě akce Obnova polní cesty za Peští.

-č.69/1244 – RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14/LO/MO/2005 s firmou MODOS spol. s r.o., Olomouc, který se týká úpravy povrchu místních komunikací Ke Koupališti a provedení uprav povrchu vozovky v ulici Ke Koupališti   po dřívějším uložení plynu.

-č.69/1245 – RM bere na vědomí informaci Ministerstva financí ČR, které ukončuje závěrečné vyhodnocení k použití prostředků státního rozpočtu na akci ZŠ Loštice – přístavba tělocvičny.

-č.69/1246 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu města odkoupení pozemku p.č. 1572 – ostatní plocha o výměře 159 m2 na ul. Jevíčské od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

-č.69/1247 – RM schvaluje oznámení Katastrálního úřadu Olomouckého kraje o opravě vlastnické hranice v k.ú. Mohelnice. Jedná se o pozemek p.č. 1722/23, kde změnou vlastnické hranice se pozemek ve vlastnictví města zmenší o 22 m2.

-č.69/1248 – RM schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků s ČRS MO Loštice.

-č.69/1249 – RM schvaluje podání návrhu na zapracování cyklotrasy na území k.ú. Mohelnice (Horní Krčmy) pokračování cesty vybudované v akci Obnova polní cesty za Peští.

-č.69/1250 – RM schvaluje, aby zbylá částka za projekty firmě Projekce Mohelnice, která činí 81.000,- Kč byla zaplacena do konce letošního roku.

-č.69/1251 – RM neschvaluje žádost občanů bydlících na ul. Kašparova s umístěním DZ zákaz zastavení, jelikož je zde již umístěny DZ zákaz stání.

-č.69/1252 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu města změnu územního plánu v Žádlovicích, a to o rozšíření zastavitelného území z důvodu uložení hlavního řadu plynu až za parcely č. 215 a 216, ale ponechat je stejně jako doposud, a to veřejná zeleň.

-č.69/1253 - RM bere na vědomí oznámení paní Novotné o odstoupení od kupní smlouvy na kanalizační přípojku.  

     

 

 

Zapsal dne 9. 12. 2005 Zbyněk Mekiska

 

 

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                            Ing. Ladislav Škoda

     starosta                                                                             místostarosta

Zveřejněno: 15.12.2005

Jste zde: Loštice  >  RM 2005  >  Usnesení RM č.69 ze dne 5.12.2005

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace