Město Loštice

Usnesení RM č. 74 ze dne 13.2.2006

 

U S N E S E N Í

ze 74. zasedání rady města konaného 13.2.2006

 

č.74/1289 - RM projednala nový návrh ZLKL na rozšíření provozu této firmy – stavbu haly pro obrábění dle předložené projektové dokumentace, se kterým souhlasí za předpokladu dodržení podmínek – dodržení předepsaných hygienických předpisů, platných norem a zásahu do parcely p. č. 590 pouze dle předložené dokumentace s ohledem na již uložené inženýrské sítě na parcele p. č. 590 – k. ú. Loštice a provedení výsadby stromů a ozelenění plochy podél vybudované obráběcí haly – výška cca 6 m a ukládá starostovi projednat s p. Brázdilem možnost odkoupení části pozemku – p. č.   590 v k. ú.  Loštice po zaměření vybudované stavby. Tím bude zamezeno dalšímu rozšiřování ZLKL do prostoru sídliště a na odkoupených pozemcích bude zřízeno parkoviště.

 

č.74/1290 - Starosta předložil radním návrh dopisu vysvětlujícího občanům situaci související

s rozšířením kanalizační sítě města a odkupem kanalizačních přípojek zbudovaných městem   na pozemcích města. RM návrh schválila a uložila starostovi dopis odeslat občanům města Loštic.

 

č.74/1291 - RM zrušila organizační řád ze dne 28. 12. 1998 a schválila nový organizační řád MěÚ s účinnosti od  1. března 2006

 

č.74/1292 - RM schválila návrh schodkového rozpočtu Města Loštice na r. 2006, který předloží ke schválení zastupitelstvu města.

 

č.74/1293 -. RM rozhodla řešit havarijní stav vytápění objektu na cvičišti uvolněním částky 25 tis. Kč z rozpočtu pro údržbu na zakoupení nového kotle.

 

č.74/1294 - RM souhlasí s převedením správy nové části kanalizační sítě – splašková kanalizace v ulici Ztracená na provozovatele - ŠPVS Šumperk a. s.  a doporučí zastupitelstvu města převod správy rovněž schválit.

 

č.74/1295 - RM schválila výsledky výběrového řízení  na dodavatele stavby „Víceúčelové zařízení pro rozvoj mimoškolní a zájmové činnosti dětí a mládeže v Lošticích“  a návrh smlouvy o dílo s vítězem soutěže na dodavatele stavby   SAN - JV, s.r.o., Šumperk a doporučí zastupitelstvu města ke schválení.

 

č.74/1296 -  RM bere na vědomí oznámení starosty, že p. Ing. Tempír odmítl dokončení územního plánu města. Proto bylo osloveno 6 projektantů, jejichž cena se za přepracování ÚP pohybuje v rozmezí 600.000 Kč až 900.000 Kč.

 

č.74/1297 - RM schvaluje a doporučí ZM prodej pozemku  v k.ú. a obci Loštice,

 p.č. 562 - vým. 252 m2….orná půda, paní Růženě Večeřové, bytem Loštice, Moravičanská 395  za 5.900 Kč za podmínek – veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy včetně daně z převodu nemovitostí hradí kupující

 

č.74/1298 - RM souhlasí a doporučuje ke schválení ZM / v případě, že nebudou k prodeji připomínky – záměr vyvěšen do 21. 2. 2006/ prodej pozemků p.Michkovi Lubomírovi, bytem Loštice, U  Mlýna 96, jejichž výměra je přílohou tohoto zápisu, za cenu 8.200 Kč, za podmínek - veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy - správní poplatek, vklad kupní smlouvy do KN, daň  z převodu nemovitosti, nové zaměření pozemků, zpracování GP - hradí kupující.

 

č.74/1299 - RM schvaluje prodej pozemků firmě PALOMO, a.s.Loštice, v k.ú. Loštice a obci Loštice, p.č. jsou přílohou tohoto zápisu, za částku 60.390,-  Kč a doporučuje schválení  prodeje  ZM  za podmínek – veškeré náklady spojené s prodejem a převodem pozemků hradí kupující, včetně daně z převodu nemovitostí a za předpokladu, že budovy nacházející se na pozemcích jsou ve vlastnictví PALOMO, a. s. Loštice.

 

č.74/1300 - RM předkládá k posouzení sociální komisi zastupitelstva města žádost p.Pudilové o finanční výpomoc ve výši 20.tis.Kč.

 

č74/1301 - RM souhlasí  s podáním žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku p. č. 214 – k. ú. Loštice, která bude bezprostředně navazovat na obnovenou cestu za Peští. RM doporučí ZM ke schválení.

 

 

č.74/1302 - RM povoluje Povodí Moravy, s. p. vstup na pozemky p. č. 668, p. č. 1527/2,

p. č. 1527/3, p. č. 1262/1, p. č. 1319 v souvislosti s prováděním čištění koryta řeky Třebůvky. Za stanovených podmínek – uvedení pozemků do původního stavu, neznečišťování MK, neporušení inženýrských sítí, které se nachází na těchto pozemcích a v korytu řeky Třebůvky.

- viz zápis

 

č.74/1303 - RM souhlasí s  odkoupením pozemků p.č. 348/26 v k. ú. Žadlovice o vým. 148m2 - lokalita skládka TKO - od manželů Zatloukalových, Olomouc, Foersterova 17 za 10Kč/m2.

za podmínky – veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a převodem pozemku včetně daně z převodu pozemků hradí kupující. Odkoupení pozemku doporučí ZM ke schválení.

 

č.741304 - RM  schvaluje rozšíření územního plánu o plochy:

- průmyslová zóna - za současnou provozovnou p. Fencla, ulice U vody, p.č. 1751/30 o  

  výměře 9727m2

- obytná zóna - celá lokalita pod Hájkem, až po pozemek p. Vydržela, chata pod Střelnicí,

  

- Žadlovice - rozšíření zastavitelného území z důvodu uložení řadu plynu až za parcely p.č.  

   215 a 216, ale ponechat veřejnou zeleň

 

  Změny v ÚP doporučí ZM ke schválení

 

č.74/1305  - RM souhlasí se žádostí paní Ing. Jany Stanislavové o snížení poplatků za svoz domovního odpadu pro rok 2006, protože bude většinu roku v zahraničí.

 

č.74/1306 - . RM souhlasí se změnou projektu na akci „Obnova polní cesty za Peští“ včetně terénní úpravy vzhledem k zamítavému stanovisku Pozemkového fondu ČR.

 

č.74/1307-RM souhlasí se žádostí manželů Jany a Jiřího Kristenových, Nová 227, Loštice, s instalací závěsného kabelu AYKYKZ 4 X 25 na betonové podpěry veřejného osvětlení, jako přípojky NN k rodinnému domu.

 

č.74/1308- RM povoluje skácení 7 ks stromů p. Mgr. Čestmíru Klevetovi, Nábřeží 1343,    736 61 Napajedla.

 

č. 74/1309- RM povoluje skácení 2 smrků p. Pavlu Vařekovi, K Pešti594, Loštice.

 

č. 74/1310-RM povoluje skácení dvou smrků  SOUz Loštice (vlastník- Olomoucký kraj)

 

č. 74/1311 – RM povoluje skácení 1ks břízy manželům Josefu a Doloros Vymazalovým, Bohdíkovská 61 A, 787 01  Šumperk.

 

č. 74/1312 – RM souhlasí  s úhradou nákladů za sepsání kupních smluv ve výši 500,- Kč za jednu kupní smlouvu sepsanou na prodávané pozemky z vlastnictví obce.

 

č. 74/1313 – RM souhlasí s pronájem pozemků:

 p. č. 187 – vým. 3054 m2 – ostatní plocha – lokalita – Žádlovice – u rybníku

p. č. 248/1 – vým. 5479 m2 – ostatní plocha – lokalita – Žádlovice - park

p. č. 249/1 – vým. 528 m2 – ostatní plocha – lokalita – Žádlovice – park

 

panu Ing. Aleši Miketovi – na dobu 3 roků – za údržbu. Za předpokladu dodržení stanovených podmínek.

 

č. 74/1314 – RM souhlasí s pronájem části pozemku p. č. 225/2  v k. ú. Loštice a s pronájem kůlny na parcele p. č. 225/2 – lokalita – ulice K Pešti – p. Dušanu Hánišovi za stanovených podmínek  na dobu 3 roků za původní nájem.

 

č. 74/1315 – RM souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout kůlny / 5 ks/ na parcele p. č. 225/2 v lokalitě ulice K Pešti a část pozemku p. č. 225/2 – lokalita K Pešti o výměře cca

773 m2.

 

č. 74/1316 – RM souhlasí s úplným zněním darovací smlouvy – dar ČRS MO Loštice – budovy čp. 258 včetně pozemků pod touto budovou – p. č. 1624/1 – vým. 726 m2 a parcela

p. č.  1624/2 – vým. 571 m2

 

č. 74/1317 – RM bere na vědomí vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav k .ú. Moravičany  /týká se i pozemku ve vlastnictví Města Loštice/ a svolání závěrečného jednání na 7. 4. 2006

 

č. 74/1318 RM nesouhlasí s postupem prací na rekonstrukci silnice v ulici Hradská a Jevičská dle sdělení Správy silnic Olomouckého kraje, které je v rozporu s výsledky předchozích  jednání s představiteli Olomouckého kraje. RM pověřuje starostu dalším jednáním s Krajským úřadem Olomouckého kraje ve věci změny postupu v provádění rekonstrukce silnice v ulici Hradská a Jevičská s tím, aby tyto práce byly realizovány v roce 2006.

 

 

Zapsal dne 15.2.2006 Ing. Ladislav Škoda.

 

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                                             Ing. Ladislav Škoda

   starosta města                                                                                       místostarosta

Zveřejněno: 24.2.2006

Jste zde: Loštice  >  RM 2006  >  Usnesení RM č. 74 ze dne 13.2.2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace