Město Loštice

Usnesení RM č. 75 ze dne 27.02.2006

 

U S N E S E N Í

ze 75. zasedání rady města konaného dne 27.2.2006

 

 

č.75/1319 RM projednala postup při jednání 16 zastupitelstva města  a  rozhodla se předložit     návrh na změnu programu jednání ZM  a to takto:

Vzhledem k tomu, že zásadní bod programu – III. rozpočtové změny roku 2005 a rozpočet města Loštice na rok 2006 nebyly vyvěšeny na úřední desce zákonnou 15 denní lhůtu, navrhuji přeložit program jednání uvedené na pozvánce na pondělí 13. března 2006 v 17.00 hod.

 

č.75/1320 RM projednala návrh pomoci rodině Strouhalových, Loštice U Valchy č.p. 289,  která se dostala v důsledku pádu střechy (vlivem mimořádných povětrnostních podmínek, velké  množství sněhu)  do tíživé životní situace.

Doporučí ZM poskytnout jako pomoc :

  • úhradu nákladů statika  a nákladů projektu do maximální výše 25 000 Kč  
  • materiál na stavbu krovu z městských lesů (tyčovinu dle skutečné potřeby)manipulaci a vlastní zpracování tyčoviny si uhradí pan Strouhal z vlastních  zdrojů.  Podmínkou poskytnutí  podpory je dodržení všech projektovaných parametrů, dohled stavebním dozorem  a  provedení řádného  kolaudačního řízení.

 

č.75/1321 RM zrušila vnitřní předpis – Kontrolní řád dle z.č. 320/2001 Sb., ze dne 10.06.2006 a RM schválila Vnitřní předpis č.5/2006 k finanční kontrole s účinností od 1.03.2006

 

č.75/1322 RM schválila návrh sociální komise k poskytnutí finanční podpory z rozpočtovaných nákladů pro sociální činnost města  a to:

  • Charitě Zábřeh ve výši 18 000,- Kč pro zabezpečení ošetřovatelské služby občanům města Loštice
  • Ireně Letochové  ve výši  5 000,- Kč pro Dětské centrum se sídlem v Olomouci
  • panu Arnoštu  Žáčkovi   ve výši 6 500,- Kč - zdravotní postižení 

 

č.75/1323 RM  projednala a schválila zprávu o provedené inventarizaci ze dne 31.12.2005

 

č.75/1324 RM souhlasí a uznává stávající průběh hranice mezi pozemky parcelní číslo 781/1 a p. č. 1202/1, 1202/2 v k. ú. Loštice tak, jak byl zjištěn v terénu za správný a současně bere na vědomí, že chybné určení hranice bude v souboru geodetických informací opraven podle nového zaměření. / zaměření garáže u pí Věry Siegelové,  Loštice, Olomoucká 247.   

 

č.75/1325 RM odsouhlasila text  smlouvy o budoucí kupní smlouvě na výkup pozemků za Peští na projekt „Obnova polní cesty za Peští včetně terénní úpravy“ za cenu 30,- Kč za 1 m²

 

č.75/1326 RM souhlasí se změnou licence / linku provozuje CONNEX MORAVA a. s./ k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na lince 930445 Mohelnice-Vranová Lhota týkající se zavedení nové zastávky Loštice, Metrie.

 

č.75/1327  RM souhlasí s vydáním stavebního povolení  na plynovou přípojku  pí. Frenclové,  parcela p.č.269/5- lokalita K Pešti, nový RD

 

č.75/1328 RM odsouhlasila text dopisu Odboru výstavby Městského úřadu Mohelnice k žádosti firmy ZLKL, s.r.o. k výstavbě  obráběcí haly v lokalitě za kostelem na parcele na části paracely p. č. 590, a parcele p. č. 640.

č.75/1329 RM ruší usnesení č. 73/1281 ze dne 31.1.2006  týkající se problematiky 

uváděné k vydání souhlasu s projektem výstavby obráběcí haly firmy ZLKL,s.r.o.

 

č.75/1330 RM schválila pořádání taneční zábavy dne 18.3.2006, kterou uspořádá taneční kroužek ORDA Loštice. RM schvaluje prominutí odvodu poplatků ze vstupného za podmínky, že tyto finanční prostředky budou prokazatelně použity na činnost dětského tanečního kroužku ORDA Loštice.

 

č.75/1331 RM schválila odpisový plán pro Základní uměleckou školu v Lošticích na rok 2006

 

č. 75/1331 RM schválila doplnění usn. č. 73/1287 – PD pro akci „Rekonstrukce chodníků v souběhu se silnicí III/37222 v Lošticích, v ulici Hradská a Jevičská a úprava autobusového nádraží“ na náměstí Míru v Lošticích“ – celková částka za PD činí 94.426,50  Kč.

 

č. 75/1332/ RM schválila uložení vytěženého materiálu z koryta řeky Třebůvky při akci „Třebůvka, Loštice – odtěžení nánosů“ na skládku, a to ve třech lokalitách – v prostoru za parkovištěm u restaurace „Na Pešti“, v kamenolomu Loštice a  v prostorách za kamenolomem

- skládka Loštické lesní s. r. o.

 

Zapsal dne 28.02.2006

 

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                                             Ing. Ladislav Škoda

starosta města                                                                                    místostarosta

Zveřejněno: 3.3.2006

Jste zde: Loštice  >  RM 2006  >  Usnesení RM č. 75 ze dne 27.02.2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace