Město Loštice

Usnesení RM č. 76 ze dne 20.3.2006

 

USNESENÍ

 

ze 76. zasedání Rady města konaného dne 20.3.2006

 

č.76/1333 RM přesně vymezila poskytnutí daru paní Pudilové ve výši 20 tis.Kč na prokazatelně uhrazené potřeby dítěte a stanovila termín možnosti čerpání do konce 10. měsíce r. 2006.

č.76/1334 RM schválila nové smlouvy Vismo IN na údržbu a rozšíření počítačové sítě v částce 25 tis. Kč.

č. 76/1335 RM souhlasí s požadavkem podniku ZLKL,s.r.o., Loštice na rozšíření záboru do pozemku p.č. 590 (cca 5 x 20m) o další 3m okolo budovy za účelem vytvoření manipulačního prostoru pro příjezd ke studni.

č. 76/1336 RM schvaluje přepracování projektové dokumentace „Obnova polní cesty k Pešti firmou TERRA - Pozemkové stavby, s.r.o., Nemocniční 53, Šumperk, a provedení úhrady faktury č. 2006/05 v částce 19.635 Kč a faktury č.2006/06 v částce 25.525,50 Kč. Dále RM schvaluje vypracování projektové dokumentace stejnou firmou na akci „Protipovodňová opatření - Loštice - Sokolská ulice“ za 38.913 Kč a SoD na zpracování PD na výše uvedenou akci - „Protipovodňová opatření v k. ú. Loštice – Sokolská ulice“

č. 76/1337 RM schvaluje dohodu s Městem Mohelnice o finančním podílu na dopravní obslužnosti pro r.2006 v částce 518.280 Kč v rámci schváleného rozpočtu města.

č. 76/1338 RM schvaluje zadání projektu na technickou dokumentaci elektroinstalace  k rekonstrukci Synagogy a s umístěním sloupu na pozemku.č.142/4.

č. 76/1339 RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy s paní Drahomírou Němcovou

o pronájmu pozemku p.č.1932/1 v k.ú. Loštice - lokalita Masnice o výměře 380,80 m2

 a souhlasí se zveřejněním záměru města tento pozemek pronajmout.

č. 76/1340 RM schvaluje realizaci přístavby výrobní hala a zastřešení manipulační plochy na pozemcích 909/87, 902/2, 902/3 firmě Till, s. r. o., za předpokladu, že nedojde ke zhoršení životního prostředí.

č. 76/1341 RM schvaluje vypracovat hodnocení zásahu stavby rekultivace skládky TKO v Žadlovicích panem Ing, Ivo Macharem  za částku cca 18 tis Kč.

č. 76/1342 RM schvaluje vypracování projektu na kanalizační přípojky v ulici Ztracené. Dále schvaluje vypracování projektu na povrchovou úpravu v této ulici.  Úhrada bude řešena rozpočtovými změnami.

č. 76/1343 RM schvaluje vnitřní předpis č.7/2006 Poskytování dotace nevýdělečným

organizacím a stanovuje předložit ho ke schválení do ZM při nejbližším zasedání.

č. 76/1344 RM revokuje usnesení č.46/837 ze dne 6.12.2004 týkající se uložení povinnosti občanům zaplatit za připojení na hlavní řad kanalizace částku 5.000 Kč, které nahrazuje tímto usnesením :

      RM stanovila pro občany, kteří se připojí na vlastní náklady k hlavnímu řadu kanalizace, částku            

      5.000  Kč jako cenu služby, za kterou  dá město pozemek či komunikaci ve vlastnictví města do

      původního stavu.

č. 76/1345 RM stanovila pro vybrané sportovce jednotnou výši odměny 5.000 Kč za příkladnou reprezentaci města, která bude jmenovanými sportovci použita na nákup sportovního vybavení. Odměnu získávají:

      Kaniščev, Kaniščevová. Krňávek, Němec, Paloušková, Emil Hekele mladší. Emil Hekele starší

     dostává tuto odměnu za celoživotní zásluhy o rozvoj cyklistického sportu v Lošticích.

 

č.76/1346 RM se seznámila s výsledky hospodaření města v prvních dvou měsících

letošního roku a příslušné formuláře jsou přílohou tohoto zápisu.

č.76/1347 RM souhlasí s tím, aby byl název projektu, na který město žádá o dotaci z 

Česko- německého fondu budoucnosti, změněn na „Rekonstrukce střechy,

oken a fasády“a aby požadovaná částka byla 600.000 Kč. RM ustanovuje koordinátorem

realizace projektu pana Luďka Štipla, představitele společnosti Respekt a tolerance.

č.76/1348 RM projednala a schválila uhradit nedoplatek 378 Kč a penále 780 Kč předepsané

zdravotní pojišťovnou METAL - ALIANCE bez nároku na postih a náhradu.

č.76/1349 RM projednala sdělení Mgr. Pavla Pospíšila o převzetí právního zastoupení manželů Bronislavy a Pavla Faltýnkových a navrhuje jednorázovou náhradu za omezení v obvyklém užívání pozemku za 1m uložené kanalizace podle provedeného znaleckého posudku. Posudek nechá zhotovit město.

č.76/1350 RM vzala na vědomí žádost občanů ze dne 21.12.2005 o nové projednání

změn cen kanalizačních přípojek. Na základě usnesení zastupitelstva a předchozích nabídek

občanů a zákona o vodovodech a kanalizacích považuje návrh za bezpředmětný.

č.76/1351 RM schvaluje žádost pana Petra Pyšného, Trávník 31, Loštice, skácet 1 ks

ořešáku na pozemku p.č.776 v k.u. Loštice.

      č.76/1352 RM schvaluje firmě ZLKL skácení stromů na pozemku p.č. 590 z důvodu

      výstavby nové výrobní haly pro obráběcí centra.

      č. 76/1353 RM schvaluje provozování hracích automatů v herně Tipsport, a.s., Loštice,

      Hradská 107, v limitovaném časovém termínu ve všední dny do 18.00h a o víkendech

      do13.00h.

č.76/1354 RM schválila žádost Qido Rock Agency, Uničovská 1196, Litovel, o povolení konat taneční zábavu dne 1.4.2006 v KD Loštice.

č.76/1355 RM souhlasí se žádostí  pana Davida Zlámala o povolení uložit přípojky NN,

vody a kanalizace na parcele č. 2116/1 – MK  v k.ú. Loštice pod místní komunikaci protlakem

za podmínky uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu, při pokládce a manipulaci na pozemcích města nesmí dojít k narušení zeleně nacházející se na dotčených pozemcích a k narušení již uložených inženýrských sítí.

č.76/1356 RM schvaluje vypracování projektu na kanalizační přípojky v ulici Ztracené.Dále schvaluje vypracování projektu na povrchovou úpravu v této ulici.

č.76/1357 RM projednala žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  

k převodu pozemku p.č.196/2 v k.ú. Žadlovice, o který požádali manželé Miketovi, bytem Žadlovice 54, kteří jsou vlastníky  sousedních pozemků. Žádost je přílohou tohoto zápisu a stanovisko RM je, že nedoporučuje převod předmětného pozemku z důvodu zamezení

přístupu majitelům okolních pozemků na svoje nemovitosti.

č.76/1358 RM souhlasí s návrhem pana Ambrože na vybudování přístupové cesty

k pozemkům p.č. 417, 416/1, 416/2, se zajištěním odtokových poměrů v lokalitě ulice Sokolská takto: 

1/ odkoupení části pozemku z parcely p. č. 405/1, 405/9  a 415 na vybudování přístupové cesty a zachování odtokového kanálu přes výše uvedené části pozemku se zaústěním do kanalizace.

2/ na parcely p. č. 405/1 a 405/3 zřídit věcné břemeno pro město Loštice o šířce cca 1 m na zachování odtokového kanálu se zaústěním do kanalizace na parcele p. č. 404/1

3/ z parcely p. č. 405/4 odkoupí město Loštice  část pozemku, který v současné době slouží jako veřejné prostranství.

 

Výše uvedený návrh – dohoda zúčastněných stran - na odkoupení pozemků a zřízení věcného

břemene z důvodu zachování stávajících odtokových kanálů a zajištění přístupové cesty bude předložen zastupitelstvu města k projednání

 

76/1359 RM  souhlasí s napojením p. č. 405/9  na místní komunikaci p. č. 404/1  sjezdem za předpokladu vyřešení zajištění odtoku povrchových vod stávajícími odtokovými kanály a zajištění přístupové cesty k dalším pozemkům v této lokalitě. Při budování sjezdu nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v této lokalitě.

 

 

 

 

Zapsal dne 24.3.2006 Ing. Škoda Ladislav

 

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                                             Ing. Ladislav Škoda

        Starosta                                                                                           místostarosta

Zveřejněno: 28.3.2006

Jste zde: Loštice  >  RM 2006  >  Usnesení RM č. 76 ze dne 20.3.2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Lucie Grundová, mobilní telefon: 776 772 855, e-mail: grundova@mohelnice.cz

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace