Město Loštice

Usnesení RM č. 77 ze dne 10.4.2006

 

U S N E S E N Í

ze 77. zasedání rady města konaného dne 10.4.2006

 

 

č. 77/1360 – RM ruší usnesení č. 76/1338

č. 77/1361 – RM schvaluje, aby do konce dubna byla podána žádost o dotaci ze státního rozpočtu na celkovou rekonstrukci školní jídelny a školní kotelny.

č. 77/1362 – RM schvaluje zrušení usnesení č. 46/837 a usnesení č. 76/1344 která se týkají uložení povinnosti občanům zaplatit za připojení na hlavní kanalizační řad částku 5.000,- Kč. RM dále sděluje, že se bude nadále striktně řídit zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.

č. 77/1633 – RM schvaluje návrhy na protipovodňová opatření a předloží návrh odkupu louky pana Krbce zastupitelstvu města k projednání.

č. 77/1634 – RM schvaluje, aby pro výkon stavebního dozoru pro stavby „Rekultivace skládky TKO Žádlovice“ a „Obnova polní cesty za Peští včetně terénní úpravy“ byly osloveny následující firmy, které zašlou své nabídky. Stavební a inženýrský servis,

Krapkova 4, Olomouc, Miloš Naxera, Skopalova 4, Přerov a BKP Global s.r.o., Klicperova 3, Olomouc.

č. 77/1635 – RM schvaluje, aby den Mikroregionu Mohelnicko byl součástí Loštických slavností, a to v sobotu 24. 6. 2006.

č. 77/1636 – RM schvaluje předání pamětních medailí občanům, kteří se zasloužili o rozvoj kultury v našem městě a jedná se o paní Seidlovou, Večerkovou a Langovou a pány Pechu, Marka a Řmota.

č. 77/1637 – RM schválila Smlouvu o zajištění regionální práce pro rok 2006 v Městské knihovně Loštice pro okolní obce.

č. 77/1638 – RM schvaluje,aby stavební dozor na akci Stavební úpravy objektu Loštice, U Valchy 258 vykonával Ing. arch. Milan Heidenreich – Projekce, Mohelnice.

č. 77/1639 – RM schvaluje, aby Jarmile Seidlové byl předán dar – dřevěná plastika – od řezbáře pana Beneše v hodnotě 3.900,- Kč za celoživotní práci v rámci tanečních souborů.

č. 77/1640 – RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Loštice a společností ČEZ Distribuce, a.s. Praha o uložení kabelu pro novostavbu rodinného domu pana Pavla Vařeku do pozemku p.č. 113/1 a 26/2, které jsou ve vlastnictví města s podmínkou, že toto bude provedeno do 30. 6. 2006.

č. 77/1641 – RM schvaluje svolání veřejného zasedání ZM na den 27. 4. 2006 v 17.00 hodin v KD Loštice.

č. 77/1642 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu města Smlouvy o dílo č.108/04/2006 a 108/03/2006 s firmou ŽSD a.s., Brno na provedení staveb Rekultivace skládky TKO Žádlovice a Obnova polní cesty za Peští včetně terénních úprav.

č. 77/1643 – RM schvaluje úpravu zřizovací listiny ZŠ s účinností od 1. 7. 2006 a vydává následující usnesení: RM navrhovanou roční sazbu 1,11% u odpisové skupiny 6, ponechání odpisů PO z tohoto majetku ve výši 50% a uzavření výpůjčky mezi ZŠ a ZUŠ na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.RM bere na vědomí předání nemovitého majetku ZŠ Loštice do správy k jejímu dalšímu hospodářskému využití. RM dále doporučuje ZM schválit dodatek ke zřizovací listině ZŠ – doplnění o předání majetků do správy a nakládání s tímto majetkem s účinností od 1. 7. 2006 a následně zrušení smlouvy o výpůjčce mezi Městem Loštice a ZŠ Loštice s účinností od 1. 7.2006. Dále RM doporučuje ZM vyhlásit úplné znění zřizovací listiny ZŠ Loštice, jak vyplývá ze změn provedených dodatky č. 1,2,3 a 4 s účinností od 1. 7. 2006. RM doporučuje schválit odpisový plán pro rok 2006 s odpisů budov ve výši 291.050,- Kč a nařídit odvod z odpisů do rozpočtu města ve výši 145.000,- Kč. Dále doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření s tím související – odpisy k budovám 291 a odvod z odpisů -145. RM dále ukládá tajemníkovi a vedoucí FO nachystat dodatek ke zřizovací listině ZŠ s účinností od 1. 7. 2006 do nejbližšího zasedání ZM.

č. 77/1644 – RM schvaluje žádost Jitky Nátěstové o pronájem pozemku p.č. 1932/1 v K.ú. Loštice o výměře 370,80 m2 na Masnicích za částku 0,50 Kč/m2 na 2 roky.

č. 77/1645 – RM schvaluje žádost o pronájem kůlen na pozemku p.č. 225/2 o velikosti cca 15 m2 a zájem o pronájem mají vlastníci domu čp. 505 – Koňarikovi, paní Stražická, paní Vitásková, paní Zimmermannová a pan Tilcer za částku 440,- Kč/rok s tím, že si nájemci budou sami hradit údržbu kůlen. Nájem se schvaluje do 31. 12. 2008.

č. 77/1646 – RM schvaluje žádost o pronájem části pozemku p.č. 225/2, kde se nacházejí kůlny, část slouží jako manipulační prostor a část slouží jako zahrada. Jedná se výměru 1326 m2 za částku 1,20 Kč/m2/rok. Zájem o pronájem mají vlastníci domu čp. 505 – Koňarikovi, paní Stražická, paní Vitásková, paní Zimmermannová a pan Tilcer. Pronájem se schvaluje do 31. 12. 2006.

č. 77/1647 – RM schvaluje zrušení poplatků za pronajaté pozemky, které byly v dubnu postiženy záplavami.

č. 77/1648 – RM schvaluje žádost pana Roberta Vyroubala, Loštice, Hradská 749, který žádá o ukončení nájemní smlouvy na byt, který nebude již od 1.4.2006 užívat.

č. 77/1649 – RM schvaluje žádost firmy Projekce, která zastupuje p. Pavla Pokorného, Vlčice 223 o vyjádření k uložení kanalizační přípojky do pozemku p.č. 2116/1 který je veden jako MK a je v majetku města. RM upozorňuje, že jestliže přípojka bude zasahovat do asfaltového povrchu, bude nutno požádat o povolení zvláštního užívání MK a bude nutno uvést vše do původního stavu a vytýčit všechna uložená podzemní vedení.

č. 77/1650 – RM schvaluje žádost fy Projekce, která zastupuje Josefa Bendu ml., o vyjádření a vydání souhlasu k odstranění stavby rodinného domu v Lošticích, Olomoucká 18, s podmínkou, že bude zachována čelní stěna včetně vstupu tak, aby byla zachována jedna linie s okolními domy.

č. 77/1651 – RM schvaluje žádost fy Projekce, která zastupuje Pavla Vařeku, Loštice K Pešti 594 o povolení uložení přípojek – vodovodní, plynovodní, kanalizace splašková a dešťová a elektropřípojka na parcely p.č. 113/1 a 26/2 a současně žádá o povolení napojení novostavby RD na parcele č. 26/3 na MK, která se nachází na parcele č.113/1 – ulice Ztracená přes pozemek p.č. 26/2 s podmínkou, že celková realizace bude ukončena do 30.6.2006.

č. 77/1652 – RM schvaluje, aby byly podány žádosti o dotaci na projekty týkající se zazelenění po rekultivaci skládky TKO Žádlovice a zazelenění Obnovené polní cesty za Peští.

č. 77/1653 – RM schvaluje žádost Lenky Vaškové, Mohelnice, nám. Kosmonautů 18 – vlastníka pozemku p.č. 111 v k.ú. Žádlovice, kde hodlá postavit nový RD o povolení uložení vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví města p.č. 114.

č. 77/1654 – RM schvaluje žádost Rudolfa Kunze o povolení uložení plynovodní přípojky do MK ulice Sokolské z důvodu napojení domu č.306 – bývalé tvarůžkárny s podmínkou, že MK bude dána do původního stavu.

č. 77/1655 – RM schvaluje dodatek č.8 ke smlouvě č. 999367 na zakázku Žádlovice – monitoring skládky.

č. 77/1656 - schvaluje na základě doporučení komise ŽP žádost Ing. Rulíška na úpravu zeleně tak, že dojde k ořezání suchých větví a částečné zkrácení korun stromů.

č. 77/1657 – RM schvaluje Pracovní řád Městského úřadu Loštice s účinností od 1. 4. 2006 a zároveň ke stejnému datu ruší kolektivní smlouvu ze dne 11. 1. 1996, jelikož odborová organizace ke dni 31. 3. 2006 ukončila svoji činnost.

č. 77/1658 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu města na nejbližším zasedání schválit závěrečný účet Města Loštice za rok 2005.

č. 77/1659 – RM schvaluje Návrh směrnice Městského kulturního střediska Loštice o dobrovolném vstupném. 

 

 

 

 

Zapsal dne 14.4.2006   Zbyněk Mekiska

 

 

 

 

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                                             Ing. Ladislav Škoda

   starosta města                                                                                       místostarosta

 

Zveřejněno: 19.4.2006

Jste zde: Loštice  >  RM 2006  >  Usnesení RM č. 77 ze dne 10.4.2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace