Město Loštice

Usnesení RM č.78 ze dne 27.4.2006

 

U S N E S E N Í

ze 78. zasedání rady města konaného dne 27. 4. 2006

 

 

č. 78/1660 – RM schválila a vnitřní předpis č. 9/2006 o práci přesčas a o pracovní pohotovosti u zaměstnanců zařazených do 1-4 platové třídy.

č. 78/1661 – RM schválila Dodatek č. 1 k pracovnímu řádu o postupu pro provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek.

č. 78/1662 – RM schválila žádost Petra Vyroubala, Lužická 8, Olomouc o souhlas na rekonstrukci RD na Olomoucké č. 126 v Lošticích ke stavebnímu povolení.

č. 78/1663 – RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 108/05/2006 s firmou ŽSD a.s., Brno-Pisárky, Hlinky 40/102 na Rekultivaci skládky TKO Žádlovice o provedení terénních úprav a urovnání stávajícího terénu.

č. 78/1664 – RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč Vlastivědné společnosti muzejní, Náměstí Republiky 6, Olomouc.

č. 78/1665 – RM schvaluje, aby stavební dozor na akcích Rekultivace skládky TKO Žádlovice a Obnova polní cesty za Peští vykonávala firma BKP Global s.r.o., Klicperova 367/3, Olomouc a schvaluje i Mandátní smluvy s vybranou firmou na uvedené akce.

č. 78/1666 – RM schvaluje žádost Markéty Vaňkové, Hradská 749 Loštice o přepsání nájemní smlouvy na její osobu, jelikož Robert Vyroubal, na kterého smlouva byla sepsána již nežije ve společné domácnosti.

č. 78/1667 – RM schvaluje smlouvu o dílo č. P/2006/20 s Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy se sídlem v Olomouci na vypracování technické dokumentace Cyklostezka Žádlovická park – Mohelnice (Krčmy), za částku 166.600,- Kč s tím, že částka 70.000,- Kč bude uhrazena z Regionálního fondu a město uhradí částku 96.600,- Kč.

č. 78/1668 – RM schvaluje změnu zaokrouhlování výměry a cen hrobového místa pro hřbitov Loštice na dvě desetinná místa. V případě, že rozměr hrobového místa bude mít víc jak dvě desetinná místa, číslo se zaokrouhlí vždy směrem dolů.

č. 78/1669 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu města pozemky v majetku města dle přílohy ZO ČZS Loštice-Barborka za celkovou částku 91.205,60 Kč.

č. 78/1670 – RM schvaluje, aby na parcele č. 405/1 ve vlastnictví p. Ambrože bylo zřízeno věcné břemeno a to o šířce 1m v místě, kde je pozemek zatrubněn. Dále RM schvaluje, aby byla část pozemku 405/1 o šířce 1m a z pozemku p.č. 405/9 rovněž 1m pro zajištění cesty odkoupena od p. Ambrože. RM schvaluje, aby bylo provedeno zaměření dotčených pozemků a cena byla majiteli uhrazena dle odhadu.  RM schvaluje zřízení věcného břemene o šířce 2m na parcele č. 1119 mezi ulicemi Krátká a Zahradní jako přístupovou cestu pro majitele k navazujícím pozemkům na uvedenou parcelu. RM souhlasí aby si majitel zřídil na pozemku p.č. 1119 přístupovou cestu za předpokladu zajištění řádného svedení povrchových vod a řádného zabezpečení již uložených inž. sítí.

č. 78/1671 – RM schvaluje žádost manželů Kristenových o povolení k napojení příjezdové cesty na parc. č. 996/5 na MK p.č. 997/1 v ulici Vejmoly z důvodu výstavby RD.

č. 78/1672 – RM schvaluje žádost Stavebního bytového družstva Zábřeh o povolení užívání pozemku kolem domu 723/8, ul. Sídliště v Lošticích.

č. 78/1673 – RM schvaluje žádost firmy Projekce Mohelnice o vyjádření a souhlas města se stavbou Přístavba výrobní haly, lisovny a zastřešení manipulační plochy a části stávajících objektů v Lošticích, Olomoucká – areál farmy.

č. 78/1674 – RM schvaluje žádost Marka Štiku o povolení zřízení předzahrádky na nám. Míru před pivnicí U Rytíře v době od 1. 5. 2006 do 30. 9. 2006 s tím, že pronájem chodníku budou hrazeny poplatky dle OZV o místních poplatcích.

č. 78/1675 – RM schvaluje Návrh na vyřazení nefunkčního a opotřebovaného majetku knihovny ve výši 1.700,- Kč dle přiloženého seznamu.

č. 78/1676 – RM schvaluje Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku č. 1/2006 a č. 2/2006  ( likvidační protokol) dle přiloženého seznamu.

 

 

 

Zapsal dne 2. 5. 2006   Zbyněk Mekiska

 

 

 

 

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                                             Ing. Ladislav Škoda

   starosta města                                                                                       místostarosta

Zveřejněno: 10.5.2006

Jste zde: Loštice  >  RM 2006  >  Usnesení RM č.78 ze dne 27.4.2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace