Město Loštice

Usnesení RM č.79 ze dne 15.5.2006

 

U S N E S E N Í

ze 79. zasedání rady města konaného dne 15. 5. 2006

 

 

č. 79/1677 – RM schválila na základě návrhu likvidační komise vyřadit na základě značného fyzického opotřebení 3 ks počítačů dle přiloženého seznamu.

č. 79/1678 – RM schválila žádost Vladimíra Léhara, Zvole 21 o povolení vjezdu na lesní cesty města Loštice v rámci srazu vojenských historických vozidel.

č. 79/1679 – RM schvaluje Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č.2 ze dne 15. 5. 2006.

č. 79/1680 – RM schvaluje Zásady hospodaření s movitým majetkem pro příspěvkové organizace, které slouží pro interní potřebu a pro potřebu příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město.

č. 79/1681 – RM schválila žádost firmy SEKNE spol. s r.o., Olomouc o vyjádření k úplné uzavírce sil III/37322 – Loštice-Vlčice(hranice okresu) z důvodu její celkové opravy. Oprava proběhne ve dvou etapách v termínech 12.-23.6.2006 a 26.6.-7.7.2006. RM má pouze podmínku, aby bylo zajištěno spojení pro obyvatele Vlčic, a byla umožněna doprava dopravní obsluze(sanitka, hasiči, zásobování) jinak RM nemá k tomuto jiné připomínky i vzhledem k tomu, že dotčená silnice není majetkem města. RM dále doporučuje, aby k dopravnímu značení a k celé záležitosti se vyjádřil odbor dopravy MěÚ Mohelnice.

č. 79/1682 – RM schvaluje žádost Jaroslavy Krejčové, bytem Loštice, Sídliště 723 o povolení parkování na ulici Ztracená – částečně v zeleném pásu. Vzhledem k tomu, že je na této ulici umístěna DZ zákaz stání RM schvaluje, aby zde bylo vybudováno ze zatravňovacích dlaždic jedno místo k parkování pro postižené manžele Krejčí, jelikož chůze po schodech je pro ně značně obtížná – v případě parkování na ulici Sídliště mezi domy.  Pro ostatní zájemce bude nadále platit zákaz stání, jelikož ulice je úzká.

č. 79/1683 – RM schválila návrh Kupní smlouvy na odkoupení pozemků od pana Aloise Krbce z Palonína.

č. 79/1684 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu města prodej pozemků v lokalitě Vlčice takto: p.č. 2127/4 o vým. 12 m2 – ost. Pl. Ost. Komunikace za 364,- Kč, p.č. 2104/5 o vým. 10 m2 – ost.pl.-neplodná za 41,- Kč a p.č. 1953/21 o vým. 85 m2 – lesní pozemek za 260,- Kč panu Aleši Grygarovi, Vlčice. Ceny jsou stanoveny na základě znaleckého posudku. V rámci tohoto prodeje doporučí RM zastupitelstvu odkoupení pozemku od pana Grygara p.č. 2083/2 o vým. 9 m2 za cenu dle znaleckého posudku 383,75 Kč, jelikož tento pozemek zasahuje do MK, kterou vlastní město. Dále RM doporučuje zastupitelstvu prodej části pozemku p.č. 566/1 – ost.plocha za cenu 28,4090 Kč/1m2 na Bezdušově ulici paní Jiřině Hadačové. Jedná se asi o 132 m2. Zaměření zajistí a uhradí kupující.

č. 79/1685 – RM schvaluje žádost Emila Hekeleho ml. o povolení zvláštního užívání místních komunikací ulic Pod Lesem, Ke Koupališti – od křižovatky pod Ohrádkou až ke kamenolomu a současně žádá o úplnou uzavírku ulic Pod Lesem, Ke Koupališti – od křižovatky, Pod Luštěm – okolo Drlíkových, Pod Střelnicí a to dne 10. 6. 2006 v době od 09.00 – 19.00 hodin z důvodu konání závodů MTB horských kol ŠVIH TOUR LOŠTICE 2006.

č. 79/1686 – RM schvaluje žádost Rudolfa Kunze, Olomouc, Miličova 8 o povolení rozkopávky ulice Sokolská – před provozovnou tvarůžkáren JD- z důvodu uložení plynové přípojky pro objekt na pozemku p.č. 306 v termínu od 23.5.- 31.5.2006.

č. 79/1687 – RM schvaluje uzavření nové Smlouvy o dílo o provozování koupaliště a o nájmu inventáře s panem Miroslavem Kneifelem na dobu tři roky.

č. 79/1688 – RM schvaluje návrh Mandátní smlouvy s Ing. arch. Milanem Heidenreichem – PROJEKCE na provádění investorsko-inženýrské činnosti na akci „Víceúčelové zařízení pro rozvoj mimoškolní a zájmové činnosti dětí a mládeže v Lošticích.

č. 79/1689 – RM schvaluje oslovit firmy EKOZIS Zábřeh, Němec Miroslav st., Žádlovice a PZOD Vařeka Zdeněk, Nemile a zaslat jim zadávací podmínky pro opravu chodníku na Sokolské ulici včetně soupisu požadovaných prací. Termín realizace je září 2006.

č. 79/1690 – RM schvaluje přidělení bytu na Hradské ulici Jiřině Bílkové, bytem Loštice, Nová 714.

č. 79/1691 – RM schvaluje žádost o souhlas s umístěním trafostanice na parcele č. 79 – u parkoviště na Komenského Ulici a parcele č. 158 – na křižovatce ulic Ztracená a Žadlovická v k.ú. Loštice.

č. 79/1692 – RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 09/MO/LO/2006 s firmou MODOS spol. s r.o. Olomouc na Vybudování kanalizačních domovních splaškových přípojek – ul. Ztracená v ceně 346.323,30 Kč včetně DPH. Tato smlouva je schválena v rámci Dostavby kanalizační sítě Města Loštice – I. etapa.

č. 79/1693 – RM schvaluje provést rozpočtovou změnu – navýšení výdajů v kapitole 3631 – Veřejné osvětlení o částku 200.000,- Kč z důvodu havarijního stavu rozvaděčů veřejného osvětlení v ulici U rybníků a na budově MěÚ a svodů k rozvaděčům u Metrie a Na Růžku. Dále je  nutné vyměnit kabel VO na nám. V Lošticích mezi domy č. 52-55 včetně osvětlovacích těles.

 

 

 

 

Zapsal dne 19. 5. 2006   Zbyněk Mekiska

 

 

 

 

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                                             Ing. Ladislav Škoda

   starosta města                                                                                       místostarosta

Zveřejněno: 24.5.2006

Jste zde: Loštice  >  RM 2006  >  Usnesení RM č.79 ze dne 15.5.2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace