Město Loštice

Usnesení RM č.86 ze dne 28.8.2006

 

USNESENÍ

z 86. zasedání rady města konaného dne 28. 8. 2006

 

č. 86/1785 – RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2006 – rozpočtové změny č. 8 ze dne 22. 8. 2006 tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.

č. 86/1786 – RM schvaluje nákup zastávky do Vlčic od firmy Vendula Nosálková-zámečnictví, Zábřeh za částku 43.000,- Kč. Podloží pro montáž zastávky provede firma Němec Miroslav, Žádlovice v termínu do konce září 2006.

č. 86/1787 – RM schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor k umístění a provozování peněžního bankomatu s Českou spořitelnou, a.s.

č. 86/1788 – RM schvaluje, aby ke každému projednávanému bodu z jednání rady bylo přijato konkrétní usnesení s výjimkou bodů, které rada města bere pouze na vědomí.

č. 86/1789 – RM schvaluje plán inventarizace a současně schvaluje složení inventarizačních komisí dle plánu inventarizace, který je přílohou tohoto zápisu.

č. 86/1790 – RM schvaluje Vnitřní předpis č. 12/2006 o zajištění závodní preventivní péče pro zaměstnance Městského úřadu v Lošticích s účinností od 1.9.2006.

č. 86/1791 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu města Dodatek č. 1 k Vnitřnímu předpisu č. 4/2006 – Sociálního fond a jeho používání s účinností od 1. 1. 2007.

č. 86/1792 – RM schvaluje a doporučí ke schválení ZM návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 10040021 mezi Městem Loštice a SFŽP ČR o poskytnutí finanční podpory.

č. 86/1793 – RM schvaluje rekonstrukci regulační stanice plynu pod firmou SAN-JV v ulici Moravičanská a nemá žádné připomínky k projektové dokumentaci stavby.

č. 86/1794 – RM schvaluje žádost SBD Zábřeh o povolení bezplatného užívání nezbytně nutné travnaté plochy kolem panelových domů na Sokolské ulici z důvodu oprav střech na domech s tím, že plocha bude po ukončení užívání dána do původního stavu a žádná těžká technika nebude přejíždět přes nově vybudované chodníky.

č. 86/1795 – RM nemá námitek, aby Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odprodal části pozemků p.č. 196/2 a 195/5 v k.ú. Žádlovice manželům Miketovým dle jejich žádosti.

č. 86/1796 – RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 102/2006 s firmou KOREKT DIPS, spol. s r.o.   

    Brno na opravu místní komunikace na Sokolské ulici.

č. 86/1797 – RM schvaluje projektovou dokumentaci na opravu silnice III/37322 – náměstí-

    změna autobusových stanovišť a zvýšení parkovacích ploch pro osobní auta, Hradská a

    Jevíčská ulice – opravy chodníků a povrchu s tím, že je nutno dohlédnout na úpravy kolem

    domu paní Moťkové – svod vody, aby tato nešla na dům a nedocházelo k jeho podmáčení a

    upravit nerovnosti komunikace za mostem přes potok Podhrádek směrem ke křižovatce ulic

    Jevíčská a Ke Koupališti. Dále RM schvaluje, aby firmě, která bude opravy provádět bylo

    bezplatně povoleno využívání parkoviště za KD.

č. 86/1798 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu Smlouvu o převodu ČOV

    včetně přilehlých pozemků na VHZ, a.s. Šumperk.

č. 86/1799 – RM ukládá starostovi města zajistit zpracování jednoduchého projektu pro řešení

    přístupové komunikace k dotčeným pozemkům v lokalitě Sokolské ulice – garáže a

    připravit kupní smlouvy k odkoupení pozemků od p. Ambrože pro vybudování této

    přístupové komunikace pro schválení zastupitelstvu města.

č. 86/1800 – RM schvaluje z důvodu dopravní obslužnosti zkrácení přestávky mezi

    dopoledním a odpoledním vyučováním a mezi hodinami v době odpoledního vyučování o 5

    minut.

 

č. 86/1801 – RM schvaluje žádost ZLKL Loštice o povolení umístění sloupu VN a

    trafostanice na pozemek p.č. 406/3 s tím, že budou dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy

    a normy.

 

 

 

Zapsal dne 29. 8. 2006   Ing. Ladislav Škoda

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                                             Ing. Ladislav Škoda

   starosta města                                                                                       místostarosta

Zveřejněno: 1.9.2006

Jste zde: Loštice  >  RM 2006  >  Usnesení RM č.86 ze dne 28.8.2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Lucie Grundová, mobilní telefon: 776 772 855, e-mail: grundova@mohelnice.cz

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace