Město Loštice

Usnesení RM č.87 ze dne 18.9.2006

 

USNESENÍ

z 87. zasedání rady města konaného dne 18. 9. 2006

 

č. 87/1802 – RM bere na vědomí zprávu České spořitelny, že bankomat v Lošticích bude v provozu nejpozději od 15. 11. 2006.

č. 87/1803 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu města prodej plynárenských zařízení Severomoravské plynárenské, a.s.

č. 87/1804 – RM schvaluje a doporučí ke schválení ZM 9. rozpočtové změny s tím, že do těchto změn bude zahrnut prodej plynárenských zařízení, vybudování nové lávky Pod Lesem a vrácení části dotace poskytnuté na plynofikaci Žádlovic.

č. 87/1805 – RM schvaluje materiál Vyhodnocení volebního období 2002-2006 včetně analýzy hospodaření v letech 2003-2006 a ukládá starostovi, aby materiály byly doplněny a aktualizován v závislosti na rozpočtových změnách.

č. 87/1806 – RM bere na vědomí stav hospodaření města k 31. 8. 2006.

č. 87/1807 – RM bere na vědomí informaci VHZ a.s. Šumperk, že se odkládá plánovaný prodej ČOV Loštice včetně dotčených pozemků.

č. 87/1808 – RM schvaluje předání zvláštního ocenění zastupitelům paní Kubínové, panu Malíkovi a panu Ing. Vintrochovi a občanům pánům Večerkovi a Weiserovi.

č. 87/1809 – RM schvaluje a doporučí ZM schválit podání žádosti o dotaci ve výši 500.000,-   

     Kč na opravu Synagogy Loštice na Fond Holocaustu.

č. 87/1810 – RM schvaluje a doporučí ke schválení ZM přijetí dotace ze státního rozpočtu ve

     výši 9.500.000,- Kč na vybudování Víceúčelového zařízení pro zájmovou činnost mládeže

     Loštice.

č. 87/1811 – RM bere na vědomí, že bylo provedeno posouzení stavu krovů na Synagoze

     Loštice a bylo zjištěno, že bude plně postačovat, když se tyto stávající krovy ponechají,

     pouze se musí chemicky ošetřit. Tím dojde ke snížení nákladů na rekonstrukci Synagogy a

     dojde na střeše pouze k výměně střešní krytiny.

č. 87/1812 – RM schvaluje žádost pana Zdeňka Héla o pokácení stromu na parcele č. 367/2,

     který je po zásahu bleskem o hrozí jeho pád.

č. 87/1813 – RM schvaluje žádost ZUŠ v Lošticích o stanovení školného na školní rok

     2006/2007 dle rozpisu, který je přílohou tohoto zápisu.

č. 87/1814 – RM projednala žádost Pavla Taťouna na umístění směrových označení

     důležitých míst v Lošticích pro lepší orientaci turistů. RM navrhuje, aby toto bylo zařazeno

     do rozpočtu na příští rok 2007.

č. 87/1815 – RM schvaluje přijetí příspěvku ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu Olomouckého

     kraje na pořízení motorového kalového čerpadla jako vybavení SDH Loštice a schvaluje

     Smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi Městem Loštice a Olomouckým krajem.

č. 87/1816 – RM bere na vědomí stav plnění rozpočtu na rok 2006 v období 8/2006.

č. 87/1817 – RM schvaluje žádost Milana Obšela o uspořádání taneční zábavy v KD Loštice

     v termínu 7. 10. 2006.

č. 87/1818 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu odkoupení části pozemku

     p.č. 1870 od Marka Ročáka, neboť část jeho pozemku zasahuje do pozemku p.č. 1871,

     který je veden jako cesta Pod Lesem ke Grohmannovým.

 

 

 

 

 

 

č. 87/1819 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu z důvodu vybudování

     přístupové komunikace k pozemkům v lokalitě garáží na Sokolské ulici sepsání Smlouvy o

     budoucí smlouvě na věcné břemeno, dle které p. Ambrož umožní přístup k uložení

     odvodňovacího kanálu na pozemku p.č. 405/1 a 405/9 a smlouvu o budoucí smlouvě na

     věcné břemeno na parcele p.č. 1119 – přístupová cesta na pozemek p.č. 1190 ve vlastnictví

     pana Ambrože a následné vykoupení pozemků od p. Ambrože p.č. 405/1 – 74m2, p.č.

     405/9 – 38m2, od paní Kašparové, Kocábové a pana Furmánka p.č. 415 – 66m2 a od paní

     Vařekové p.č. 405/4 – 13m2. Cena pozemků dle znaleckého posudku činí 16,30 Kč/m2.

     RM dále pověřuje starostu, aby se všemi jmenovanými projednal uvedený odprodej a to

     vše do termínu 4. 10. 2006.

č. 87/1820 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu Dodatek č. 3  ke smlouvě o

     poskytnutí dotací od SFŽP ČR na plynofikaci Žádlovic.

č. 87/1821 – RM bere na vědomí Rozhodnutí SFŽP ČR o vrácení části dotace za nesplnění

     podmínek při akci Plynofikace obce Žádlovice. Celá věc bude projednána na zasedání ZM.

č. 87/1822 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu prodej pozemku p.č. 1401 o

     vým. 101 m2 manželům Pivoňkovým za cenu dle znaleckého posudku 2.238,- Kč.

č. 87/1823 – RM schvaluje Smlouvu na věcné břemeno mezi městem a manželi Faltýnkovými

     za uložení kanalizace v jejich pozemku.

č. 87/1824 – RM schvaluje projektovou dokumentaci firmy ENPRO Přerov na nové vedení

     NN,VN a TS pro bytové jednotky ve Vlčicích a nemá k této žádných připomínek.

č. 87/1824 – RM bere na vědomí výpověď Františka Siegla z bytu na ul. Hradská 749

s tím, že by chtěl ukončit nájemné k 31. 10. 2006. Dle občanského zákoníku je výpovědní

lhůta 3 měsíce což znamená do 30. 11. 2006. V případě vyřízení veškerých náležitostí

s novým nájemníkem může být výpovědní lhůta zkrácena po vzájemné dohodě. RM

schvaluje, aby uvolněný byt byl pronajat panu Štolcovi, který bydlí v bytě 1+kk. O nájmu

uvolněného bytu po panu Štolcovi rada rozhodne až žadatelé předloží potřebná potvrzení.

č. 87/1825 – RM schvaluje žádost o vyjádření k projektu vedení NN pro rodinný dům

     manželů Altových – lokalita pod Hájkem a nemá k danému projektu žádných připomínek.

č. 87/1826 – RM projednala návrh Policie ČR OOP Mohelnice na změnu a doplnění

     dopravního značení v obci Loštice. Jedná se o zvýšení rychlosti na ulici Ke Koupališti na

     40 km/h s upravením dodatkové tabulky E9 – druh vozidla. RM toto poměrem hlasů 4:0:0

schvaluje, aby pro osobní vozidla byla rychlost zvýšena na 40 km/h a pro nákladní vozidla

zůstala 20 km/h. Dále RM projednala návrh na umístění DZ B 28 – zákaz zastavení v obou

směrech ulice Palackého. RM v tomto ukládá tajemníkovi, aby celou záležitost projednal

s občany zde bydlícími a podnikateli, kteří v uvedené ulici provozují svoji činnost.

č. 87/1827 – RM bere na vědomí oznámení MěÚ Mohelnice odbor výstavby o vydání

stavebního povolení na stavební úpravy v budově radnice pro umístění bankomatu.

č. 87/1828 – RM bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru

     životního prostředí a zemědělství – vydání souhlasu k provozování „Zařízení k využívání

     odpadů na povrchu terénu – obnova polní cesty za Peští včetně terénní úpravy“ včetně

     dodržení provozního řádu.

č. 87/1829 – RM bere na vědomí vydání stavebního povolení na realizaci Obnovy

polní cesty za Peští včetně terénních úprav.

č. 87/1830 – RM bere na vědomí Oznámení MěÚ Mohelnice odboru výstavby o

sloučení územního řízení se stavebním, zahájení sloučeného řízení a pozvání k ústnímu

jednání ve věci Synagoga – přístavba a stavební úpravy.

č. 87/1831 – RM projednala možnost zvýšení regulovaného nájemného v obecních bytech od

1. 1. 2007 na základě zákona č. 107/2006. RM se shodla, aby o tomto jednala a rozhodla

již nová rada po volbách do zastupitelstev obcí v říjnu 2006.

 

č. 87/1832 – RM schvaluje umístění prezentace Města Loštice na zvukových

informačních panelech, umístěných v Olomouci. Smlouva se sjednává na dobu tři roky za

částku 33.500,- Kč bez DPH s tím, že první splátka ve výši 23.500,- Kč bude splatná do

28. 2. 2007, druhá splátka 5.000,- Kč bude splatná v termínu do 28. 2. 2008 a třetí splátka

ve výši 5.000,- Kč bude splatná v termínu do 28. 2. 2009. 

 

 

 

 

Zapsal dne 20. 9. 2006   Zbyněk Mekiska

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                                             Ing. Ladislav Škoda

   starosta města                                                                                       místostarosta

Zveřejněno: 26.9.2006

Jste zde: Loštice  >  RM 2006  >  Usnesení RM č.87 ze dne 18.9.2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Lucie Grundová, mobilní telefon: 776 772 855, e-mail: grundova@mohelnice.cz

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace