Město Loštice

Usnesení RM č.90 ze dne 18.10.2006

 

USNESENÍ

z 90. zasedání rady města konaného dne 18. 10. 2006

 

č. 90/1849 – RM schvaluje výsledky hospodaření města k 30. 9. 2006 zjištěné mimořádnou účetní uzávěrkou, tj. výkaz FIN 2-12, rozvahu a přílohu k účetní uzávěrce.

č. 90/1850 – RM schvaluje výsledky inventarizace majetků města k 30. 9. 2006 s tím, že v účetní jednotce nebyl zjištěn přebytek ani manko.

č. 90/1851 – RM schvaluje vyřazení movitého majetku dle předloženého návrhu na vyřazení ze dne 30. 9. 2006 z důvodu zastaralosti a nefunkčnosti.

č. 90/1852 – RM schvaluje změnu v žádosti o vyjádření k projektu na stavbu Přípojky NN pro RD manželů Altových. Stavba se dotýká parcel ve vlastnictví města – p.č. 1837 a 1839 – úvozová cesta okolo Dudových a Vydrželových ke „křížku“. Tyto parcely budou kříženy izolovanými vodiči. Další změna spočívá v uložení přípojky pod komunikaci.

č. 90/1853 – RM schvaluje žádost firmy Projekce o vyjádření ke st. povolení na stavby, které bude realizovat pan Frencl–sklad materiálu s tím, že budou dodrženy všechny platné předpisy a hygienické požadavky na životní prostředí, nebude překračována povolená výše hluku a bude dodržena dostatečná vzdálenost od navazujících RD.

č. 90/1854 – RM schvaluje žádost firmy Projekce  o souhlas se stavbou „sklad na technický plyn“ – investor ZLKL Loštice na pozemcích p.č. 938/1 na Olomoucké ulici.

č. 90/1855 – RM bere na vědomí oznámení o sloučení územního řízení se stavebním pro výstavbu trafostanice a kabelové přípojky pro ZLKL Loštice v ulici Sokolská. Jednání proběhnou dne 30. 10. 2006 v 9.00 hodin.

č. 90/1856 – RM schvaluje žádost Davida Zlámala o povolení provedení protlaku pod místní komunikací ve Vlčicích pro napojení přípojky NN a vodovodu a kanalizace na parcelu č. 2119/1 ve Vlčicích.

č. 90/1857 – RM bere na vědomí oznámení, že bylo započato kolaudační řízení SKATEBOARDU a IN LINE areálu na ulici Ke Koupališti.

č. 90/1858 – RM bere na vědomí oznámení o zahájení stavebního řízení ve věci stavebních úprav bytových domů č. 554 a 577 ve vlastnictví SBD Zábřeh, u kterých dojde k zastřešení valbovou střechou.

č. 90/1859 – RM bere na vědomí konečný projekt na úpravu nám. Míru a chodníků v ulici Hradská a Jevíčská.

č. 90/1860 – RM schvaluje žádost Věry Kučerové o povolení zřízení sjezdu z její parcely na silnici přes parcelu č. 1210, na které se nachází veřejná zeleň a chodník.

č. 90/1861 – RM projednala žádost  PharmDr. Čestmíra Běhávky – návrh na parkování osobních aut po obou stranách silnice naproti lékárně. RM k tomuto sděluje, že v současné době po levé straně silnice parkují autobusy a celá záležitost parkování na náměstí je řešena projektem úprava nám. Míru a chodníků v ulicích Hradská a Jevíčská. Bude zajištěno vyznačení parkovišť mezi městským úřadem a restaurací U Coufalů.

č. 90/1862 – RM projednala Veřejnou vyhlášku o oznámení projednávání návrhu konceptu řešení územního plánu velkého územního celku Olomouckého kraje. Jednání se uskuteční 13. 11. 2006. Vzhledem k tomu, že je zde stále zařazeno protipovodňové opatření vodní nádrže (poldry) Jeřmaň v plném rozsahu a ochranná hráz Loštice (pojem doposud neznámý) RM rozhodla, aby město vstoupilo do jednání s Krajským úřadem.

č. 90/1863 – RM bere na vědomí oznámení o zahájení jednání rekonstrukce silnice III/37322 – ulice Hradská a Jevíčská, které proběhne dne 24. 10. 2006 na MěÚ Loštice.

č. 90/1864 – RM bere na vědomí oznámení o zahájení stavebního řízení – úprava hospodářské části u restaurace Na Růžku.

č. 90/1865 – RM schvaluje Nařízení obce č. 1/2006 o úsecích místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v obvodu města Loštice a části Žádlovice.

č. 90/1866 – RM schvaluje vyhlášení zimní pohotovosti od 1.12.2006 a plán zimní údržby místních komunikací, chodníků  a průjezdních úseků v Lošticích a místních částech Žádlovicích a Vlčicích.

č. 90/1867 – RM schvaluje povolení uzavírky MK Ke Koupališti, Pod lesem, Pod Střelnicí a Pod Luštěm dne 26. 11. 2006 v době od 9.00 – 16.00 hodin z důvodů pořádání cyklokrosového závodu Budvar Cup.

č. 90/1868 – RM schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni mezi p. Ambrožem a Městem Loštice – povolení uložení odvodňovací roury a povolení vstupu na pozemek p.č. 405/1 a věcné břemeno na pozemek p.č. 1190 – pás o šířce 3m pro vybudování přístupové cesty k pozemku p.č. 1119 v ulici Krátká.

č. 90/1869 – RM schvaluje smlouvu o pronájmu objektu tribuny na Sokolské ulici oddílu TJ Slavoj Loštice.

č. 90/1870 – RM schvaluje úpravu rozpočtu 2006 – 13. rozpočtové opatření ze dne 17.10.2006.

č. 90/1871 – RM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství a spolupráci ve věci posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Olomouckém kraji mezi Městem Loštice a Olomouckým krajem.

č. 90/1872 – RM schvaluje opravu části chodníku v ulici K Pešti, který je v havarijním stavu. Práce provede stavební firma Němec a úhrada bude provedena na základě skutečně provedených prací.

   

 

 

Zapsal dne 19. 10. 2006   Zbyněk Mekiska

 

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                                            Mgr. Lubomír Faltus

   starosta města                                                                                           člen rady

Zveřejněno: 24.10.2006

Jste zde: Loštice  >  RM 2006  >  Usnesení RM č.90 ze dne 18.10.2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace