Město Loštice

Usnesení RM č.1 ze dne 13.11.2006

 

USNESENÍ

z 1. zasedání rady města konaného dne 13. 11. 2006

 

č. 1/1 – RM schvaluje jednací řád rady města pro nastávající volební období 2006-2010.

č. 1/2 – RM dle ustanovení § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích stanoví,

     aby místostarosta pan Mgr. Lubomír Faltus mohl užívat při významných příležitostech

     a občanských obřadech závěsný odznak se státním znakem.

č. 1/3 – RM schvaluje, aby z důvodu platných právních předpisů byl ukončen nájem

     archivu Muzea Šumperk a místo něj byl zřízen archív pro potřebu městského úřadu,

     který bude vyhovovat stávajícím právním předpisům. RM dále souhlasí s tím, aby

     archív muzea byl přestěhován do budovy ZŠ Loštice, kde jsou volné prostory.

č. 1/4 – RM schvaluje, aby byla místostarostovi zřízena kancelář v místnosti rozhlasu.

č. 1/5 – RM 5:0:0 schvaluje, aby z došlých nabídek na vypracování restaurátorského

     průzkumu synagogy v Lošticích tyto práce na základě nejnižší cenové nabídky provedla

     firma ARCHKASO spol. s r.o., Kamenice u Jihlavy za částku 67.515,- Kč.

č. 1/6 – RM schvaluje, aby ve věci skateparku byl panu

     Konečnému a panu Knoblochovi zaslán dopis s tím, že RM požaduje, aby do 31. 12.

     2006 bylo předloženo zaregistrování občanského sdružení popřípadě jiné organizace

     včetně IČ a zodpovědné osoby, která bude za areál skateparku odpovídat. V případě, že

     RM toto neobdrží, bude dne 2. 1. 2007 vyhlášeno výběrové řízení na provozovatele

     skateparku Loštice s tím, že vybraný zájemce zahájí vlastní provoz od 1. 2. 2007. RM

     dále schvaluje, aby firma DOKA spol. s r.o. Dolany provedla nástřik vnitřních stěn a

     střechy haly tepelnou a akustickou izolací CLIMATIZER PLUS za částku 124.000,-

     Kč. Ostatní práce jako stavba lešení, zakrytí ploch a úklid provedou zaměstnanci údržby

     města. RM ukládá tajemníkovi, aby zajistil od dodavatelské firmy atesty na nehořlavost

     materiálu a zda je materiál vyhovující po stránce hygieny. RM dále schvaluje, aby do

     doby vyřešení celé záležitosti nejpozději však do 31. 1. 2007 byl z úřadu práce přijat

     zaměstnanec jako správce areálu, který bude po celou dobu veden na ÚP, ale dle

     platných právních předpisů si může k podpoře za daných podmínek přivydělat

     stanovenou finanční částku. RM dále ukládá starostovi, aby do příštího zasedání

     předložil provozní řád areálu skateparku.

č. 1/7 – RM bere na vědomí Žádost o vydání souhlasu s napojením nemovitostí na

     veřejný kanalizační řad, kterou podali manželé Linhartovi, Zelinkovi, Eliášovi a

     Poštulková a tuto žádost předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva města

     k projednání.

č. 1/8 – RM projednala vyúčtování provozu koupaliště v roce 2006 a poměrem

      hlasů 5:0:0 schvaluje, aby toto bylo odloženo na příští zasedání RM s tím, že bude

     k projednání předložena nájemní smlouva na provoz koupaliště a provozovatel

     koupaliště provede doplnění předloženého vyúčtování. RM dále ukládá starostovi

     v termínu do konce ledna 2007 projednat s Hygienou Šumperk podmínky provozu

     v roce 2007. RM dále ukládá, aby tajemník společně s provozovatelem koupaliště

     panem Kneifelem a panem Milanem Novákem provedli soupis nutných oprav v areálu

     koupaliště včetně návrhu na zlepšení areálu koupaliště. Na základě předloženého

     soupisu zajistí tajemník společně s paní Tomanovou oslovení tří projekčních firem,

     které zašlou v termínu do konce roku 2006 své nabídky na vypracování projektu

     celkové rekonstrukce koupaliště Loštice tak, aby koupaliště plně vyhovovalo platným

     právním a hygienickým předpisům. Na základě došlých nabídek vybere RM v termínu

     do 31. 1. 2007 firmu, která z pracuje uvedenou projektovou dokumentaci.

 

č. 1/9 – RM schvaluje, aby paní Melhubová zajistila odbornou firmu, která provede

prořezání lip v areálu cvičiště na Sokolské ulici, jelikož zde hrozí ulomení uschlých větví a mohlo by dojít k vážnému úrazu.

č. 1/10 – RM schvaluje žádost manželů Němcových o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro jejich 6 dětí, které mají v pěstounské péči. Částka je určena na nákup hraček a oblečení na Vánoce s tím, že manželé Němcovi donesou na Městský úřad k proplacení fakturu v uvedené výši.

č. 1/11 – RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 102/2006 ze dne 1. 8. 2006 uzavřenou s firmou KOREKT DIPS spol. s r.o. Brno na Opravy místních komunikací v Lošticích. Jedná se o navýšení částky o 53.550,- Kč, jelikož nad rámec uvedené smlouvy byly provedeny opravy ulic Ke Koupališti, Ztracená a Sídliště.

č. 1/12 – RM schvaluje žádost České pošty, s.p. o vydání souhlasu s rekonstrukcí datových sítí v pronajatých nebytových prostorech v budově čp. 72, jejímž vlastníkem je Město Loštice s tím, že rada města schvaluje, že v případě, že by technické zhodnocení činilo více jak 40.000,- Kč, může si pošta odepisovat majetek sama a Město Loštice nenavýší hodnotu budovu o částku jejich technického zhodnocení.

č. 1/13 – RM bere na vědomí Zprávu o kontrole dokumentace závěrečného vyhodnocení registrovaného projektu a čerpání prostředků ze státního rozpočtu na akci Dostavba kanalizační sítě – Loštice, kterou provedlo Mze ČR, Odbor Zemědělská agentura a Pozemkový úřad Šumperk s výsledkem, že při kontrole nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.

č. 1/14 – RM bere na vědomí zprávu o činnosti Jezdeckého klubu Loštice za rok 2006.

č. 1/15 – RM bere na vědomí zprávu o Hlavní prohlídce mostu přes řeku Třebůvku na ulici Ke Koupališti v Lošticích.

č. 1/16 – RM projednala žádost pana Ing. Zbyňka Poštulky o poskytnutí informací a podkladů pro zastupitele Města Loštice a  poměrem hlasů 5:0:0 schvaluje, aby byl pan Ing. Poštulka pozván na příští zasedání RM a celá žádost byla s ním osobně projednána.

č. 1/17 – RM  se na základě podnětu Ing. Poštulky seznámila s veškerou dokumentací ohledně nečistot na ulicích Hradské a Ke Koupališti způsobenou dopravou kameniva z kamenolomu. RM schvaluje, aby i tato problematika byla osobně projednána s panem Ing. Poštulkou na příštím zasedání RM.

č. 1/18 – RM schvaluje žádost firmy MINERAL, kamenolomy ČR, s.r.o. o souhlas s umístěním výstražných tabulí na parcele p.č. 1442/1 – zelený pás a chodník podél silnice Ke Koupališti s podmínkou, že výstražná tabule bude umístěna na pozemku města a budou splněny všechny platné předpisy, zákony a normy.

č. 1/19 – RM schvaluje a doporučí zastupitelstvu města žádost Miroslava Lineta o zrušení žádosti o odkoupení pozemku p.č. 1275/2 o vým. 19m2, lokalita Pod Střelnicí.

č. 1/20 – RM schvaluje žádost Ivo Furmánka o zábor chodníku před domem č. 186 na ul. Moravičanská z důvodu výměny střešní krytiny o výměře cca 8m2 na dobu max. 9 dnů.

č. 1/21 – RM schvaluje a doporučí ke schválení zastupitelstvu města zveřejnění záměru města na odprodej pozemků p.č. 1275/2 o vým. 19m2, část parcely č. 1274 – cca o vým. 52,6 m2 a část parcely č. 1276 – cca o vým. 56,3 m2.

č. 1/22 – RM projednala žádost Josefa Krejčího o stanovení napojení kanalizační přípojky na hlavní řad na ulici Hradské. Vzhledem k tomuto RM schvaluje poměrem hlasů 5:0:0 aby byl zpracován projekt na prodloužení hlavního kanalizačního řadu od jeho stávajícího konce na Hradské ulici dále směrem k náměstí.

č. 1/23 – RM na základě požadavku obyvatel ulic Pod Střelnicí a Pod Luštěm opětovně projednala umístění DZ Zákaz vjezdu automobilů nad 3,5t z ulice Havelkova k uvedeným ulicím. Na základě předložených podpisů obyvatel uvedených ulic rada města poměrem hlasů 5:0:0 schvaluje, aby zde tato DZ umístěna nebyla. Tímto RM revokuje svoje předcházející usnesení.

č. 1/24 – RM schvaluje žádost firmy Projekce o souhlas ke stavebnímu povolení novostavby RD a uložením přípojek na inž. sítě na parcele č. 1150 v k.ú. Loštice lokalita ulice Zahradní.

č. 1/25 – RM schvaluje žádost manželů Kristenových o povolení uložení inženýrských sítí do pozemků p.č. 997/1 a 996/6 v Lošticích ul. Vejmoly s tím, že přípojka plynu bude provedena protlakem pod komunikací, že nedojde k narušení povrchu vozovky s podmínkami, že při pracích nedojde k poškození okolní zeleně, nedojde k sesuvu břehu směrem k cihelně a v případě poškození povrchu vozovky bude tato dána do původního stavu.

 

 

Zapsal dne 15. 10. 2006   Zbyněk Mekiska

 

 

 

PhDr. Ctirad Lolek                                                                             Mgr. Lubomír Faltus

   starosta města                                                                                        místostarosta

Zveřejněno: 16.11.2006

Jste zde: Loštice  >  RM 2006  >  Usnesení RM č.1 ze dne 13.11.2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace