Město Loštice

Nařízení Krajské veterinární správy - varroaza včel

 

 

Nařízení
Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.1/2006
ze dne 22.3.2006
o mimořádných veterinárních opatřeních proti nebezpečné nákaze – varroaze včel
 
Krajská veterinární správa pro Olomoucký jako věcně a místně příslušný  orgán státní správy ve věcech veterinární péče podle § 47, odst. 1, písm. b) a § 49, odst.1, písm.g)  rozhodla na základě zmocnění, vyplývajícího z § 49, odst. 1, písm. c) a s použitím ustanovení § 54, odst. 1, písm. b),d),j), odst. 2, písm. a) a odst. 3 a § 76, odst. 3 zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon ) ve znění pozdějších předpisů o nařízení   mimořádných veterinárních opatření.
Čl. 1.
Mimořádná veterinární opatření se nařizují ve snaze zabránit šíření nebezpečné nákazy – varroazy v chovech včel v Olomouckém kraji z důvodu snížení výskytu roztočů Varroa destructor u včel a současně omezení tvorby resistence na používaná léčiva.
Čl.2.
Na základě posouzení nákazové situace v chovech včel, chovaných na území Olomouckého kraje, zjištěné vyšetřením směsných vzorků zimní měli ze včelstev v r. 2006 je nákazová situace v Olomouckém kraji posouzena jako jednotná.
 Nařizuje se ošetření plodu nátěrem vodní emulze přípravku  M – 1 AER, spojené s fumigací Varidolem FUM těm chovatelům včel :
a)      kteří nesplnili rozsah mimořádných veterinárních opatření, nařízených pro období podzim - zima 2005-2006.
b)       kterým vyšetřením zimní měli prokázalo nálezy nad 3 samičky roztoče v průměru na 1 včelstvo
Zajištění ošetření svých včelstev je povinností chovatele včel. Ošetření včelstev se nařizuje provést buď osobou odborně způsobilou k potřebnému výkonu nebo veterinárním lékařem za přítomnosti chovatele, následujícím postupem :
Včelstva se rozeberou, vyjmou se plásty se zavíčkovaným plodem a včely se smetou. Víčka plodu se natřou vodní emulzí přípravku M - 1 = 5 kapek na 50 ml vody. Potře se plocha nejvýše 10 dm² u jednoho včelstva a to jen víčka plodových buněk. Pokud má včelstvo více plodu, musí se plod nad tuto hranici odstranit a spálit, popř. roztavit na vosk.Včelstva, u
kterých se rozrušil zimní chumáč při ošetření plodu se následně ošetří fumigací Varidolem FUM podle návodu. U včel, spojených v zimním chumáči nelze fumigaci použít.
 
Čl.3.
Vzhledem k životnímu cyklu včel a ročnímu období se uvedené ošetření nařizuje provést  bezodkladně, nejpozději však do 15.4.2006.  Do ukončení odběru medu je další použití chemických přípravků k ošetření včelstev zakázáno. Připouští se pouze tepelné metody a odstraňování trubčího plodu nebo je možno použít Formidol ( kyselina mravenčí ) podle návodu VÚVč, zejména tam, kde se vyskytuje zvápenatění plodu nebo nosematoza. Pásky GABON PA 92 lze použít pouze k letnímu ošetření, ale výhradně jen v období po ukončení odběru medu. Pro jarní ošetření včelstev se použití přípravků GABON PA 92 a GABON PF 90 zakazuje.
Čl.4.
Letní ošetření přípravky GABON PA 92 nebo GABON PF 90 se nařizuje těm chovatelům včel, u kterých byl :
-         průměrný přirozený letní spad roztočů větší, než 5 samiček denně,
-         diagnostikován vysoce invadovaný trubčí plod,
a dále v těch ZO ČSV, ve kterých bylo více než 30% stanovišť s nálezem více jak 3 roztočů na jedno včelstvo v průměru.
K snížení rizika tvorby reziduí se GABON PF 90 aplikuje maximálně ve dvou letech po sobě. Potom musí následovat nejméně jednoletá přestávka nebo záměna za GABON PA 92. Pro GABON PA 92 nejsou z hlediska tvorby reziduí žádná omezení. Přípravky GABON PA 92 i GABON PF 90 se aplikují co nejdříve po posledním odběru medu. Při nižších intenzitách varroázy je vhodné doporučit včelařům použití FORMIDOLU.
 
Čl.5.
 Přesuny včelstev k trvalému přemístění při změně majitele a přesuny včelstev kočováním mimo územní obvod Olomouckého kraje lze uskutečnit jen na základě vystaveného veterinárního osvědčení pro přemístění, po předchozím souhlasu Krajské veterinární správy toho kraje, kam mají být včelstva přemísťována a předchozím informování příslušné ZO ČSV místa přemístění. Přesuny včelstev kočováním a přesunyvčelstev k trvalému přemístění při změně majitele v rámci územního obvodu kraje Olomouckého se mohou uskutečnit, jedná li se o přemístění do stejné nákazové situace. Kočující včelstva musí mít řádně vyplněný kočovný průkaz a neprodleně po každém návratu z kočovného stanoviště po 1.6.2006 být preventivně přeléčena Formidolem, pokud se návrat uskuteční před posledním vytočením medu, nebo Gabonem PA 92 či PF 90, pokud se návrat uskuteční po posledním vytočení medu.
Přesuny včelstev, včetně kočování nejsou povoleny těm chovatelům včel, kteří :
-         nesplnili rozsah nařízených mimořádných veterinárních opatření pro období podzim - zima 2005-2006, zejména těm, kteří neodebrali vzorky zimní měli nebo je nemají vyšetřeny,
-         kterým byl zjištěn vyšetřením větší nález než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo,
-         na které se vztahují omezení, vyplývající z mimořádnýchveterinárních opatření proti moru včelího plodu na území Olomouckého kraje,
-         hodlají kočovat se včelstvy do oblastí s prokázaným výskytem rezistentních roztočů.
 
Čl.6.
U chovatelů včel s masivním nálezem roztočů se nařizuje provést v chovech včel prohlídku úředním veterinárním lékařem.
 
 
 
Čl.7.
Kontrolu dodržování povinností, stanovených touto vyhláškou budou provádět orgány veterinární správy.
Za porušení povinností nařízených touto vyhláškou fyzickou osobou, právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání bude uložena pokuta podle ustanovení § 711) nebo § 72 2) zák. č. 166/1999 Sb. ( veterinární zákon ).
Čl.8.
 
Tento právní předpis Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, jímž je první den jeho vyvěšení na
úřední desce Krajského úřadu v Olomouci. Doba jeho platnosti se stanovuje do zrušení mimořádných veterinárních opatření.
Čl.9.
 
Tímto právním předpisem pozbývá platnost Právní předpis KVS pro Olomoucký kraj č. 3/2005 ze dne 22.3.2005 o mimořádných veterinárních opatřeních proti nebezpečné nákaze – varroaze včel a mimořádná veterinární opatření v něm obsažená se ruší.
 
Příloha : Seznam obcí v Olomouckém kraji a počtů stanovišť včelstev v nich s nálezem nad 3 roztoče v průměru na jedno včelstvo a počtů včelstev s nálezem nad 3 roztoče.
                                                             
                                                          
 
                                                                MVDr. Zdeněk Králík
                              ředitel
 Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj
 
Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne :
 
 
[1] § 71 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
2 § 72 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
 
Příloha k Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.1/2006 ze dne 22.3.2006
o mimořádných veterinárních opatřeních proti nebezpečné nákaze včel – varroaze včel
Obec - počet stanovišť s nálezem nad 3 roztoče v průměru na jedno včelstvo / počet včelstev s nálezem nad 3 roztoče v ohnisku
 okr. Jeseník

Adolfovice
1/19
Javorník
2/22
Supíkovice
3/28
Bernartice
2/2
Jeseník
6/44
Vápenná
2/14
Bělá p. Prad
3/28
Mikulovice
1/6
Vlčice u Jeseníku
1/2
Černá Voda
1/5
Ondřejovice
1/10
Velké Kunětice
1/4
Dětřichov
1/4
Písečná
1/13
Zlaté Hory
1/15
Heřmanovice       
1/8
Skorošice
2/12
 
 

 
okres Olomouc

Babice
1/9
Ondrášov
2/22
Veselíčko
3/27
Bohuňovice
1/2
Pateřín
1/6
 
 
Nouzov
2/96
Přáslavice
1/2
 
 
Hynkov
1/9
Řídeč
2/33
 
 
Cholina
1/7
Sedm Dvorů
1/7
 
 
Komárov
1/4
Střeň
1/3
 
 
Moravský Beroun
2/13
Štarnov
1/8
 
 
Mezice
1/6
Šternberk-město
8/40
 
 
Mladějovice
1/12
Šumvald
1/3
 
 
Moravská Huzová
1/3
Topolany
1/3
 
 
Náklo
1/7
Toveř
1/4
 
 
Nové Zámky
1/5
Tučapy
1/3
 
 
Nové Dvory
1/7
Uničov
1/12
 
 
Olejnice
1/18
Velký Újezd
2/11
 
 

 
okr. Šumperk

Bludov
1/5
Mostkov
1/3
Štíty
1/4
Dolní Studénky
1/8
Ostružná
1/3
Šumperk
6/46
Hanušovice
2/9
Palonín
2/13
Úsov
1/4
Hrabenov
2/3
Písařov
1/5
Velké Losiny
1/6
Hrabová
1/3
Podolí
1/10
Vernířovice
2/5
Hančina
2/24
Potůčník
Zveřejněno: 28.3.2006

Jste zde: Loštice  >  Oznámení  >  Nařízení Krajské veterinární správy - varroaza včel

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky