Město Loštice

Oznámení o konání opakované dražby

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY

(ve smyslu § 25 zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách)
 
č. 2005/14/DO
 
 
Ing. Richard Benýšek, dražebník, se sídlem v Olomouci, Šemberova 66/9, PSČ 772 00, IČ: 70037043, zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 10280, tel.: 585 750 005, jako dražebník oprávněný k provozování činnosti provádění veřejných dražeb na základě koncesní listiny vydané Okresním úřadem v Olomouci - okresní živnostenský úřad dne 21.7.2000 pod č.j. OŽÚ/01640/00/Zl/KF/ROZ (dále jen „dražebník“)
 
 
v y h l a š u j e
 
podle ustanovení § 25 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, na návrh navrhovatele JUDr. Miroslava Müllera, správce konkursní podstaty úpadce JD s.r.o. se sídlem Olomouc, Spojenců 29/1024, PSČ 772 00, IČ: 61974072, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7335
 
 
na den 5. května 2006 ve 13.00 hodin
 
v sídle dražebníka na adrese Šemberova 66/9, Olomouc
 
 
k o n á n í   v e ř e j n é   d o b r o v o l n é   d r a ž b y   o p a k o v a n é
 
takto:
 
 
1.       Místo, datum a čas zahájení opakované dražby:
Opakovaná dražba se koná v sídle dražebníka na adrese Šemberova 66/9, Olomouc, dne 5.5.2006 se zahájením ve 13.00 hodin.
Zahájení opakované dražby bude provedeno vyvoláním licitátora.
 
2.       Zápis účastníků opakované dražby
Zápis účastníků opakované dražby se koná v místě konání opakované dražby dne 5.5.2006 v době od 12.00 hodin do zahájení opakované dražby.
 
3.       Podrobné informace
V  kanceláři   dražebníka   na   adrese   Šemberova   66/9,   Olomouc,   tel.: 585 750 005, fax: 585 750 004, GSM 724 361 213.
4.       Označení předmětu opakované dražby
Předmětem opakované dražby je budova bez čp/če, způsob využití průmyslový objekt, postavená na pozemku p.č. 307/4, pozemek jiného vlastníka, zaps. na LV č. 1342 pro k.ú. Loštice, obec Loštice, okres Šumperk u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk.
 
5.       Práva a omezení na předmětu opakované dražby váznoucí
Práva a závazky na předmětu opakované dražby váznoucí a s ním spojená:
Na listu vlastnictví č. 1342 pro katastrální území Loštice jsou zapsána tato zástavní práva a omezení vlastnického práva:
 
-          zástavní právo smluvní k budově bez čp/če na pozemku p.č. 307/4 pro pohledávku ve výši 1.007.450,-Kč a budoucí pohledávky do výše 4.000.000,-Kč dle Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.zák. ze dne 5.2.2003, právní účinky vkladu práva ke dni 5.2.2003, č.j. V 399/2003-809 pro společnost Místecká mlékárna, s.r.o. se sídlem Příborská 659, Frýdek – Místek, PSČ 738 37, IČ: 25818805,
-          zástavní právo smluvní k budově bez čp/če na pozemku p.č. 307/4
1.       pro pohledávku ve výši 7.561.886,10 Kč
2.       pro budoucí pohledávky do výše 4.000.000,-Kč, které budou vznikat do 31.12.2004
dle Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.zák. ze dne 12.12.2003, právní účinky vkladu práva ke dni 19.1.2004, č.j. V 264/2004-809 pro společnost Místecká mlékárna, s.r.o. se sídlem Příborská 659, Frýdek – Místek, PSČ 738 37, IČ: 25818805.
 
Omezená vlastnická práva přechodem vlastnictví k předmětu opakované dražby v souladu s ust. § 34 odst. 2 zák.č. 26/2000 Sb. a v souladu s ust. § 28 odst. 5 zák.č. 328/1991 Sb. v platném znění zanikají. Současně zanikají zástavní práva ke všem movitým věcem, jakož i jiná práva na oddělené uspokojení oddělených věřitelů vztahující se k draženému majetku.
 
Shora uvedená zástavní práva zanikají nejpozději zpeněžením předmětu dražby, pokud nezaniknou nebo již nezanikla dříve, tudíž neovlivňují hodnotu předmětu dražby.
 
Pozemek p.č. 307/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 761 m2, na kterém je postavena budova, která je předmětem dražby, je zapsán na LV č. 1337 pro k.ú. Loštice, obec Loštice, okres Šumperk u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, k.p. Šumperk a vlastníky pozemku jsou:
a) Rudolf Kunze, bytem Milíčova 8,čp. 146, Olomouc – Bělidla     ½
b) Olga Křupková, bytem tř. Spojenců 29, čp. 1024, Olomouc      ½
 
Navrhovateli nejsou známa jiná práva k předmětu dražby, která by podstatným způsobem ovlivňovala hodnotu předmětu dražby. Omezení vlastnického práva z titulu zahrnutí předmětu dražby do konkursní podstaty úpadce ve prospěch správce konkursní podstaty zaniká zpeněžením předmětu dražby, a tudíž neovlivňuje hodnotu předmětu dražby.
 
6.       Nájemní smlouvy na předmětu opakované dražby váznoucí
Na předmět opakované dražby nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.
7.       Stav předmětu opakované dražby
 
Jedná se o objekt haly bývalé výroby tvarůžek. Předmět opakované dražby je samostatně stojící objekt halového typu, je obdélníkového půdorysu, v části je jednopodlažní, v části dvoupodlažní ke střední části je přistavěn krček a nákladní výtah. Objekt je zastřešen sedlovou vazníkovou střechou. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet v kombinaci se zdivem stěn z cihel a tvárnic, stropní konstrukce v patrové části jsou železobetonové, v jednopodlažní části je podhled pod vazníky. Střecha je sedlová vazníková, krytina je z vlnitého eternitu. Okna jsou dřevěná, zdvojená a luxfery, dveře jsou plechové a dřevěné, vrata jsou plechová. Podlahy jsou betonové a z keramických dlaždic, vytápění je teplovodní s registry napojené na centrální zdroj. Objekt je napojen na areálový rozvod elektro, na rozvod vody a kanalizace v areálu. Objekt je využíván od roku 1986, v posledních letech není využíván, protože výroba byla zastavena. Údržba nebyla prováděna. Stáří haly je 19 roků.
 
Stavba na pozemku může být napojena na inženýrské sítě: vodovod z řadu, kanalizace do řadu, plyn, elektroinstalaci, telefon. Přístupová komunikace je zpevněná. Po roce 2000 k převodu budovy nedošlo. Budova je nevyužívána nejméně po dobu 1 roku. Budova je volně stojící a je postavena na cizím pozemku.
V lokalitě, kde se nemovitost nachází se nepřipravuje rozsáhlá výstavba, která by mohla v budoucnu výrazně ovlivnit současnou obvyklou cenu.
 
Silné stránky:
-          vhodné prostory pro daný účel
-          možnost napojení na všechny inženýrské sítě
 
Slabé stránky:
-          objekt na pozemku jiného vlastníka
-          přístup a příjezd přes pozemky jiných vlastníků (není zřízeno věcné břemeno příjezdu a přístupu)
-          napojeno na vnitroareálové rozvody inženýrských sítí (není zřízeno věcné břemeno vedení inženýrských sítí k objektu)
-          omezené víceúčelové užití objektu
 
Jako doplňující informace k popisu předmětu dražby a stavu, v němž se předmět dražby nachází, slouží níže uvedený odhad předmětu dražby, který je k dispozici k nahlédnutí u dražebníka.
 
Navrhovatel přenechává předmět dražby jak stojí a leží ve smyslu § 501 občanského zákoníku.
Předmět dražby se draží tak, jak stojí a leží ve smyslu § 501 občanského zákoníku a zájemci o vydražení předmětu dražby jsou s touto skutečností zcela srozuměni.
 
 
8.       Datum a čas konání prohlídky předmětu opakované dražby
I. prohlídka        26.4.2006 ve 13.00 hodin
II. prohlídka         3.5.2006 ve 13.00 hodin
 
Sraz zájemců k prohlídce je v sídle dražebníka na adrese Šemberova 66/9, Olomouc, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu opakované dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem, tel.: 607 610 533.
9.       Odhadnutá cena předmětu opakované dražby
 
Odhadnutá (zjištěná) cena:                    450.000,-Kč
                                                           (slovy: čtyřistapadesáttisíc korun českých)
 
Tato cena byla zjištěna na základě znaleckého posudku č. 3793-368/2005 ze dne 4.11.2005, vyhotoveného znalcem Ing. Bohuslavem Štenclem.
10.   Nejnižší podání a minimální příhoz:
Nejnižší podání                         300.000,-Kč.
(slovy: třistatisíc korun českých)
 
Stanovený minimální příhoz                      10.000,-Kč
                                                               (slovy: desettisíc korun českých)
11.   Výše dražební jistoty
Dražební jistota:                                   75.000,-Kč
                                                           (slovy: sedmdesátpěttisíc korun českých)
 
 
 
12.   Náležitosti nezbytné pro účast na opakované dražbě:
 
Dražební jistota:
 
Dražební jistota musí být složena ve lhůtě počínající dnem uveřejnění tohoto oznámení o konání opakované dražby a končící zahájením opakované dražby, a to:
 
a)       na bankovní účet dražebníka č.ú. 86-6557240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Olomouc, variabilní symbol (VS) = identifikační číslo nebo rodné číslo účastníka dražby, konstantní symbol = 558, specifický symbol 200514, a to buď z účtu složitele dražební jistoty na účet dražebníka nebo vložením hotovosti na účet dražebníka, přičemž poplatky bance za složení částky v hotovosti je povinen uhradit v plné výši složitel, tak, aby mohl být dražebníkovi předložen do zahájení dražby níže uvedený dokad o složení dražební jistoty, nebo
 
b)       v hotovosti v sídle dražebníka na adrese Šemberova 66/9, Olomouc (v tomto případě od pondělí do pátku v době od 9.00 do 16.00 hodin, a to nejpozději v den, který předchází dni zahájení dražby). Dále v den zahájení dražby v místě dražby, tj. v sídle dražebníka na adrese Šemberova 66/9, Olomouc od 9.00 hodin do zahájení dražby, nebo
 
c)       ve formě bankovní záruky na základě písemného prohlášení banky v záruční listině, že tato banka uspokojí dražebníka (věřitele), a to do výše dražební jistoty, jež je uvedena výše, jestliže dražebník o plnění vyplývající z bankovní záruky písemně požádá banku, a to z toho důvodu, že dlužník (osoba, na jejíž žádost se zavázala banka záruční listinou) jako vydražitel zmařil dražbu. Dražebník (věřitel) musí být v záruční listině označen tak, jak je označen v rámci této vyhlášky. Doba platnosti takové bankovní záruky musí být minimálně 30 dnů po skončení lhůty stanovené touto vyhláškou jako nejpozdější termín pro úhradu ceny dosažené vydražením. Záruční listina nemůže obsahovat žádná ustanovení, která by umožňovala bance uplatňovat jakékoliv námitky či výhrady vůči dražebníkovi s výjimkou námitky, že písemné požádání o plnění z bankovní záruky bylo učiněno až po době platnosti bankovní záruky. Záruční listina nesmí obsahovat ani žádná ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky, v záruční listině uvedené, na jinou podmínku, než je písemné požádání o plnění vyplývající z bankovní záruky, učiněné ze strany dražebníka. Záruční listina nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala dražebníka při uplatňování jeho práv vyplývajících mu ze záruční listiny či mu ukládala pro dosažení plnění, vyplývajícího ze záruční listiny, jinou povinnost (jako např. povinnost učinit předchozí výzvu dlužníkovi nebo doložení dalších písemností), než povinnost písemně požádat o toto plnění v době platnosti uvedené v záruční listině. Prohlášení v záruční listině může učinit pouze banka, která podle zák.č. 21/1992 Sb. o bankách v platném znění, může vykonávat tuto činnost na území ČR, a toto prohlášení musí být učiněno v českém jazyce nebo musí být opatřeno úředním překladem do českého jazyka.
 
Platba směnkou, platební kartou nebo šekem je nepřípustná.
 
Dokladem o složení dražební jistoty je:
a)       výpis z bankovního účtu složitele dražební jistoty či potvrzení banky, dle kterého byla převedena na účet č. 86-6557240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., stanovená dražební jistota, nebo
b)       doklad (potvrzení) banky, u níž je veden výše uvedený účet dražebníka, o tom, že složitel dražební jistoty složil dražební jistotu na stanovený účet dražebníka v hotovosti, či převodem z účtu složitele dražební jistoty na účet dražebníka, nebo
c)       doklad vydaný dražebníkem potvrzující, že dražební jistina byla složena dražebníkovi v plné výši, nebo
d)       originál záruční listiny, který splňuje výše uvedené podmínky stanovené pro záruční listinu
 
Vrácení dražební jistoty:
Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, bude jimi složená dražební jistota vrácena dražebníkem nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání dražby.
a)       převodem z účtu dražebníka u banky ve prospěch účtu u banky, který účastník dražby písemně sdělí dražebníkovi při zápisu do seznamu účastníků dražby nebo
b)       těm účastníkům, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu formou bankovní záruky, vrátí dražebník listiny, prokazující bankovní záruku v den dražby po jejím skončení. Pokud si tento záruční listinu nevyzvedne po skončení dražby osobně u dražebníka, zašle ji dražebník tomuto účastníku formou listovní zásilky dodávané do vlastních rukou, nebo
c)       těm účastníkům, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu v hotovosti před zahájením dražby, bude dražební jistota vrácena v hotovosti po skončení dražby,
d)       v případě upuštění od dražby vrátí dražebník složené dražební jistoty bez zbytečného odkladu po upuštění od dražby.
 
Jednacím jazykem na opakované dražbě je český jazyk. Podání a příhozy mohou být učiněny pouze v korunách českých, a to zvednutím dražebního čísla a ústní nabídkou.
13. Způsob a lhůta úhrady ceny dosažené vydražením
Vydražitelem složená dražební jistota a její příslušenství se započítává vydražiteli na cenu dosaženou vydražením.
Dražební jistota se započítá vydražiteli na cenu dosaženou vydražením.
Zbývající část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen uhradit v hotovosti ihnedpo skončení opakované dražby v případě je-li cena dosažená vydražením rovna nebo nižší než 200.000,-Kč.
V případě, že cena dosažená vydražením je vyšší než 200.000,-Kč je vydražitel povinen zbývající část ceny dosažené vydražením uhradit takto:
 
-          do 10 dnů ode dne přidělení příklepu v případě je-li cena dosažená vydražením vyšší než 200.000,-Kč a rovna nebo nižší než 500.000,-Kč
-          do tří měsíců ode dne přidělení příklepu a to v případě, že cena dosažená vydražením je vyšší než 500.000,-Kč
a to:
a)       v hotovosti složením na účet dražebníka číslo 86-6557240287/0100, vedeného u Komerční banky, a.s., pobočka Olomouc, variabilní symbol = identifikační číslo nebo rodné číslo vydražitele, specifický symbol 200514, přičemž poplatky bance za složení částky v hotovosti je povinen uhradit v plné výši vydražitel; nebo
b)       převodem z účtu u banky ve prospěch účtu dražebníka číslo 86-6557240287/0100, vedeného u Komerční banky, a.s., pobočka Olomouc, variabilní symbol = identifikační číslo nebo rodné číslo vydražitele, konstantní symbol = 558, specifický symbol 200514; nebo
c)       poštovní poukázkou na účet dražebníka číslo 86-6557240287/0100, vedeného u Komerční banky, a.s., variabilní symbol = identifikační číslo nebo rodné číslo vydražitele, konstantní symbol = 558, specifický symbol 200514.
Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v termínu její splatnosti některým ze způsobů, uvedených v tomto bodě. Dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, platba směnkou, šekem nebo platební kartou je nepřípustná.
 
14.   Podmínky předání předmětu opakované dražby vydražiteli
Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, je podle ustanovení § 29 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a dostupné listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby. Vydražitel převzetí předmětu dražby potvrdí. Předmět dražby předává vydražiteli za účasti dražebníka bývalý vlastník – osoba oprávněná podle zvláštních předpisů předmět dražby zcizit. O předání předmětu dražby bude sepsán protokol o předání předmětu dražby, který podepíší dražebník, bývalý vlastník – osoba oprávněná podle zvláštních předpisů předmět dražby zcizit a vydražitel.
Předání předmětu dražby vydražiteli se uskuteční v místě, kde se předmět dražby nachází a bude zahájeno nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se dražebník dozví, že vydražitel nabyl vlastnictví k předmětu dražby.
O datu a čase zahájení předání předmětu dražby vydražiteli uvědomí dražebník vydražitele písemně zásilkou zaslanou do vlastních rukou na adresu vydražitele uvedenou v seznamu účastníků dražby nejméně 7 dnů přede dnem zahájení předání předmětu dražby, pokud se dražebník a vydražitel po dni nabytí vlastnictví k předmětu dražby vydražitelem nedohodnou jinak.
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.
Za administrativní úkony spojené předáním předmětu dražby vydražiteli dražebník účtuje 1.000,-Kč a cestovné 8,-Kč/km. Toto bude vyúčtováno vydražiteli samostatným dokladem se splatností 14 dnů ode dne vystavení.
Vydražitel bude, pokud to bude možné, při předání objektu seznámen s rozvody existujících sítí.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby.
Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
15.   Závěrečná ustanovení
V případě, kdy dojde ke změnám v rozsahu práv a závazků na předmětu opakované dražby váznoucích a s ním spojených, nebo stavu, v němž se předmět opakované dražby nachází dražebník vyhotoví a připojí dodatek ke zveřejněnému oznámení o konání opakované dražby bez zbytečného odkladu poté, co se o změnách dozvěděl a takový dodatek zveřejní stejným způsobem.
 
 
V Olomouci dne 13. dubna 2006
 
 
………………………………….
                                                                                              Ing. Richard Benýšek
                                                                                              dražebník
 
Vyvěšeno:
Sejmuto:

Zveřejněno: 24.4.2006

Jste zde: Loštice  >  Oznámení  >  Oznámení o konání opakované dražby

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Lucie Grundová, mobilní telefon: 776 772 855, e-mail: grundova@mohelnice.cz

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace