Město Loštice

Oznámení o mimořádném veterinárním opatření-varroaza včel

 

 

Nařízení
Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 17/2006
ze dne 8.9.2006
 
o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – varroazy včel
 
 
 
 
Krajská veterinární správa  pro Olomoucký kraj, jako místně a věcně příslušný správní orgán, na základě zmocnění, vyplývajícího z § 49, odst. 1, písm. c), s použitím ustanovení § 54, odst. 1, písm. a), j) a l), odst. 2, písm. a) a odst. 3 zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon ) ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o nařízení těchto
 
mimořádných veterinárních opatření
v souvislosti s varroazou včel.
 
Čl. 1
 
            Mimořádná veterinární opatření se nařizují ve snaze zabránit šíření nebezpečné nákazy – varroazy v chovech včel, omezit tvorbu resistence na používaná léčiva, udržet současnou stabilizovanou nákazovou situaci u varroazy včel, pomoci v diagnostice moru včelího plodu a k monitoringu potenciálního výskytu malého úlového brouka Aethina tumida na území Olomouckého kraje.
 
Čl. 2
 
V Olomouckém kraji je každý chovatel včel povinen:
a)      Zabezpečit provedení ošetření všech chovaných včelstev přípravkem VARIDOL (FUM, AER) podle technologického postupu, stanoveného výrobcem přípravku, a to třikrát v období od 10.10.2006 do 31.12.2006 tak, aby mezi prvním a druhým ošetřením byl interval 14-21 dnů. Poslední ošetření však nesmí být provedeno dříve, než 20.11.2006, nejlépe i začátkem prosince 2006, kdy jsou včelstva bez plodu. Ošetření fumigací nebo aerosolem je nutné provést v době, kdy včely nelétají. Ve včelstvech při druhém a třetím ošetření nesmí být přítomen zavíčkovaný plod. Podle klimatických podmínek se Varidol aplikuje při venkovní teplotě nad +10ºC formou fumigace, při venkovní teplotě od +2ºC do +10ºC jako aerosol. Při použití acetonu lze aerosol aplikovat až do venkovní teploty - 5ºC. Všechna tři ošetření se nařizují provést bez ohledu na to, zda chovatel použil v letním období k léčbě přípravky GABON PF 90 nebo PA 92.
b)      Pro zabránění tvorby resistence se doporučuje provést ošetření včelstev umístěných na území obce v jednotném termínu.
c)      V termínu nejpozději do 30.9.2006 před ošetřením vložit na dna úlů podložky a po ukončení léčby je ze dna úlů vyjmout a řádně očistit a omést a vrátit zpět na dna úlů. Mezi posledním ošetřením a ometením podložek dodržet interval v délce 7 dnů.
d)      Po posledním ošetření před odběrem měli dodržet interval mezi ometením podložek ( po posledním ošetření ) a odběrem zimní včelí měli v délce nejméně 30 dnů.
e)      Provést odběr směsného vzorku zimní včelí měli ze všech včelstev na všech stanovištích a zajistit jejich doručení tak, aby tyto byly nejpozději do 15.února 2006 dodány k vyšetření do Státního veterinárního ústavu nebo do laboratoře, která byla pro vyšetření na varroazu akreditována a které Státní veterinární správa České republiky vydala souhlas k provádění laboratorní diagnostické činnosti. Vyšetření hradí chovatel včel.
f)        Nepřesívat odebranou měl přes síta s menšími otvory než 5 mm pro případný záchyt brouka Aethina tumida.
g)      Z obcí ohnisek a ochranných pásem moru včelího plodu zabezpečit z nákazových důvodů ( infekční materiál ) odběr vzorků zimní měli do nerozbitné a těsné vzorkovnice a zabalení nejméně do tří vrstev nepropustných obalů z PVC a zajistit jejich odeslání do akreditované laboratoře i k vyšetření na původce moru včelího plodu. Požadavek na toto vyšetření řádně vyznačit !
h)      Dbát na řádnou a čitelnou evidenci o odběru zimní měli, zejména na uvedení příjmení, jména, chovatelského čísla a plné adresy chovatele včel, stanoviště včelstev včetně uvedení reg. čísla, počet včelstev ve směsném vzorku měli a datum odběru vzorku. Vést řádně evidenci o ošetření včelstev s daty léčby a o názvu použitého léčebného přípravku.
 
Čl. 3
 
a)      Za jeden směsný vzorek zimní včelí měli se považuje veškerá zimní měl nebo spad ze všech úlů jednoho stanoviště včelstev. Má li chovatel více stanovišť včelstev, musí odebrat stejný počet směsných vzorků, kolik má stanovišť se včelstvy.
b)      Za ošetření se považuje komisionální ošetření, provedené osobami odborně způsobilými k potřebnému výkonu.
c)      Zajištění ošetření včelstev je povinností chovatele včel.
 
Čl. 4
 
Kontrolu dodržování povinností, stanovených touto vyhláškou bude provádět orgán státní správy ve věcech veterinární péče 1.
 
Za porušení povinností nařízených touto vyhláškou fyzickou osobou 2, právnickou osobou nebo fyzickou osobou, oprávněnou k podnikání 3 bude uložena pokuta.
 
 
Čl. 5
 
Zrušuje se platnost Právního předpisu Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 13/2005 ze dne 9.9.2005 o mimořádných veterinárních opatřeních proti nebezpečné nákaze – varroaze včel.
 
 
 
 
 
Čl.6
 
Toto Nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni vyhlášení, jímž je první den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu  Olomouckého kraje a doba jeho platnosti se stanovuje do nařízení ukončení mimořádných veterinárních opatření nebo do zrušení jeho platnosti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    MVDr. Zdeněk K r á l í k
                                                                        ředitel
                                          Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne :
 
Sejmuto dne :


1 § 47, odst. 1, písm. b), § 49, odst. 1, písm. c), g), u) zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon ) ve znění pozdějších předpisů
 
2 § 71, odst. 1, písm. c) zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon ) ve znění pozdějších předpisů
 
3 § 72, odst. 1, písm. d) zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon ) ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: 14.9.2006

Jste zde: Loštice  >  Oznámení  >  Oznámení o mimořádném veterinárním opatření-varroaza včel

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace