Město Loštice

Oznámení stavebního povolení rekonstrukce silnice III/37322

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE
odbor dopravy
U Brány 2, 789 85 Mohelnice
 
VÁŠ DOPIS ZN.:
 
 
 
 
 
ZE DNE:
 
 
 
 
 
NAŠE ZN.:
OD/27298-06/4559-06/Kall
 
Správa silnic Olomouckého kraje příspěvková organ.
 Lipenská 753/120
 779 00 Olomouc
 
 
 
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
oprávněná úřední osoba Kalousová Lenka
583 452 184
583 452 151
kalousoval@mu-mohelnice.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM:
1.11.2006
 
 
 
 

 
 
STAVEBNÍ POVOLENÍ
 
Městský úřad Mohelnice, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm a) zákona o pozemních komunikacích a § 120 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 25.9.2006 podal žadatel:
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ., Lipenská 753/120,
779 00 Olomouc, IČO 70960399
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
p o v o l u j e
stavbu
Rekonstrukce silnice č. III/37322 ve městě Loštice (část SSOK)

 
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 113/1, 1318/1, 1498, 1499, 1500, 1527/1, 1527/3, 1531/9, 1544/4, 1575/1, 2239, 2253/1, 2256/1, 2256/6, 2257/1 v katastrálním území Loštice.
 
Stavba obsahuje:
  • Jedná se o rekonstrukci silnice č. III/37322 ve městě Loštice – ve správě a údržbě SSOK, prostor nám. Míru a o průtah obcí v délce cca 800 m (ulice Jevičská a Hradská) po navázání na silnici č. II/635.
 
q       Náměstí:
Silnice č. III/37322 na náměstí Míru se dělí do dvou jednosměrných větví kolem parčíku. Od začátku rekonstrukce vlevo ve směru staničení (směr Vlčice) od km 0,015 po km 0,060 jsou odstavné plochy pro autobusy a vpravo od km 0,011 po km 0,078 jsou parkoviště pro osobní automobily a výjezdy k budovám. V km 0,068 31 odbočuje jednosměrná větev ve směru Olomouc. Vlevo této větve jsou odstavné plochy pro autobusy a vpravo jsou nástupiště pro autobusovou dopravu. Od km 0,068 31 ve směru Vlčice je silnice obousměrná. Silnice prochází mezi řadovou zástavbou ulice Hradská a Jevičská. Zástavba se v několika případech značně přibližuje ke komunikaci.
Cílem projektu je rekonstrukce silnice č. III/37322 a obnovení povrchu silnice v úseku od vyústění z náměstí po konec obce ve směru Vlčice. Rekonstrukcí se docílí směrová a výšková úprava a uvedení konstrukce vozovky do normového stavu. Dále bude zajištěno odvodnění podpovrchové i povrchové, stabilizace zemní pláně a zřízena ochrana proti promrzání podloží.
Jízdní pruhy silnice na náměstí Míru jsou navrženy dlážděné z kostek, předpokládá se ve velké míře využití stávajícího materiálu. Konstrukce silničních pruhů je silnější s ohledem na zatížení provozem. Dláždění silnice bude ukončeno v km 0,088 80. Na rozhraní povrchu silnice a parkovišť je osazen řádek dlažebních kostek 160/160 mm., který bude uložen do betonu B10 s boční opěrou. Ohraničení chodníků a zeleně bude kamenným krajníkem OP4 20/25 cm osazených do betonu B10 s boční opěrou. Obrubníky budou osazeny 12,5 cm nad úroveň přilehlé plochy. Podél obrubníku bude dvouřádek resp. odvodňovací proužek z kostek 100/100 mm osazených do betonu B10 a vyspárovaných cementovou maltou. Odvodňovací proužek bude i v místech, kde je usměrňována voda do uličních vpustí. V místě vstupů a vjezdů do budov a v místě přechodů pro chodce bude výška obruby 20 mm nad přilehlou komunikací.
 
 
q       Průtah silnice:
Vozovka na průtahu obcí – od km 0,088 80 do km 0,624 bude odfrézována v tl. 100 mm.
V navržených místech budou osazeny obrubníky, od začátku úseku původní kamenné obrubníky lemované dvojřádkem dlažebních kostek vel. 100 mm. V úseku od km 0,120 vpravo a 0,190 vlevo nové silniční betonové obruby, od km 0,120 oboustranně lemované silniční přídlažbou.
Poslední část silnice bude pouze šířkově upravena a místně doplněna obrubníky. Tato část je po nově provedené opravě technologií studeného remixu. V místech rozšíření bude doplněna nová konstrukce. Rovněž v km 0,375 je navržena výměna celé konstrukce vozovky, vzhledem k patrnému rozpadu krytu v mozaikových trhlinách, které svědčí o nedostatečné únosnosti konstrukce. Jedná se o předpolí mostu. Po odkrytí konstrukce je možné očekávat i nutnost sanace podloží, v ploše cca 40 m².
Zemní pláň silnice musí být zhutněna nebo stabilizována na hodnotu modulu přetvárnosti E def = min. 45 Mpa.
 
 
q       Směrové a výškové řešení:
Silnice od začátku rekonstrukce po konec dlážděné úpravy v km 0,088 80 stoupá 1,15%.
Úsek je v přímém směru s vloženým směrovým obloukem R 1000 m od km 0,064 21 po km 0,071 20. Odbočení ze silnice ve směru Olomouc v km 0,068 31 až po konec rekonstrukce je ve sklonu 3,22% a přímé v celé délce.
Další směrový a výškový průběh je zcela závislý na přilehlé zástavbě, úrovni vchodů a vjezdů na navazujících místních komunikacích a mostě. Tato omezení nedovolují navrhnou zcela plynulou niveletu a výraznější úpravy prostorového vedení trasy.
 
 
Konstrukce vozovky na náměstí:
Kostková dlažba                                    tl. 120 mm
Písek říční                                              tl. 40 mm
Kamenivo zpevněné cementem             tl. 210 mm
Mechanicky zpevněná zemina               tl. 200 mm
Geotextilie 500 gr. M-²
-----------------------------------------------------------
 Celkem                               min.          tl. 570 mm
 
 
Vozovka průtahu obcí (po odfrézování):
Asfaltový beton střednězrnný               tl. 50 mm
Spojovací postřik 0,5 kg/m²
Obalované kamenivo                            tl. 50 mm
Spojovací postřik 0,8 m²
----------------------------------------------------------
Celkem                               min.          tl. 100 mm
 
 
 
Vozovka průtahu obcí ( doplnění konstrukce):
Asfaltový beton střednězrnný                 tl 50 mm
Spojovací postřik 0,5 kg/m²
Obalované kamenivo                              tl. 80 mm
Spojovací postřik      0,8 kg/m²
Mech,. Zpevněné kamenivo                   tl. 150 mm
Štěrkodrť                                                tl. 200 mm
---------------------------------------------------------------
Celkem                        min.                  tl. 480 mm
 
 
q       Odvodnění:
Náměstí:
Odvodnění komunikací je zajištěno podélným sklonem 1,15 a 3,22 % . Příčný sklon silnice je jednostranný a střechovitý 2,5%. Ostatní plochy jsou v jednostranném proměnlivém sklonu od 0,5% do 8,33% směrem k betonové přídlažbě resp. k odvodňovacímu proužku.
Odvodnění zemní pláně je provedeno příčným sklonem min. 3% do podélných trativodů DN 150, které jsou zaústěny do dešťových vpustí.
 
Průtah obcí:
Odvodnění je realizováno pomocí odvodňovacích proužků do stávajících dešťových vpustí, které budou výškově, případně polohově upraveny a dle skutečného stavu obměněny.
 
 
q       Inženýrské sítě:
V místě úprav se vyskytují tyto podzemní inženýrské sítě
-          vedení Telefónica
-          vedení ČEZ – NN
-          vedení vodovodu a kanalizace – ŠPVS
-          vedení plynovodu SMP
Především v oblasti náměstí Míru budou stavební práce prováděny v blízkosti těchto vedení a je nutno maximálně respektovat jejich ochranné pásmo a požadavky správců jednotlivých vedení. Pokud jsou vedení uložena v hloubce dle ČSN, nedojde k jejich dotčení. Každé vedení je však nutné vytyčit a zjistit skutečnou hloubku uložení. V trase silnice se dále vyskytují další vzdušná vedení. Jejich průběh je třeba respektovat hlavně při práci se zvedacími mechanismy.
 
 
q       Dopravní značení:
Svislé dopravní značení je beze změn, vodorovné značení budou tvořit vodící proužky š. 25 cm a středová přerušovaná čára v tl. 12,5 cm, obnoví se značení přechodů pro chodce.
V oblasti náměstí budou vodící proužky tvořeny odlišnou velikostí dlažby a jiné vyznačení proužků nebude prováděno.
 
q       Rozsah a postup prací:
Vytyčí se všechny inženýrské sítě a základní části stavby. Provede se zajištění všech dotčených inženýrských sítí.
Rozebere se stávající dláždění silnice a materiál dlažby se vytřídí pro další použití. Vybourají se stávající obrubníky a stávající dešťové vpusti.
Provedou se výkopy pod úrovní zemní pláně pro přípojky dešťových vpustí, těla vpustí, šachty a napojovací stoky.
Osadí se potřebné části šachty, dešťových vpustí a provede se propojení přípojkami a stokou. Zřídí se trativody DN 150 a zaústí se do vpustí. Provede se řádně zhutněný zásyp rýh.
Provede se zbývající odkop pláně a únosnost pláně se ověří zátěžovou zkouškou. V případě, když nebudou dosaženy ani po zhutnění pláně projektové parametry, se zemní pláň vhodným způsobem stabilizuje.
Na upravenou zemní pláň se rozprostře geotextilie a konstrukční vrstvy do úrovně podkladních konstrukcí obrubníku, resp. odvodňovacích proužků.. Po zřízení a dosažení dostatečné pevnosti betonu se zřídí obrubníky s přídlažbou, řádky z dlažby 160/160 mm a odvodňovací proužky. Zřídí se další vrstva konstrukce vozovky, kolem poklopů stávajících i nových šachet bude proveden dvojřádek dlažebních kostek uložených do betonového lože, zřídí se dlažba vozovky.
Vybouraný materiál, který nebude dále využitý se odveze na skládku stavebního odpadu. Na průtahu obcí se provede vybourání obrub a zbytků dvojřádku a a zádlažby v okraji vozovky. Provede se odfrézování vrstev krytu, osadí se nové obruby s dvojřádkem kostek nebo přídlažbou. V navržených místech se provede odtěžení pro výměnu konstrukce nebo pro rozšíření vozovky a vytvoří se nové podkladní vrstvy. Na závěr bude rozprostřena podkladní vrstva obalovaného kameniva a obrusná vrstva AB.
Na očištěný povrch se za suchého počasí provede vodorovné dopravní značení.
 
 
q       Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1.       Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala firma Dopravní projektování , spol. s r.o., středisko Křížkovského 5, Olomouc, Ing. Radovan Komínek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a která je přílohou tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.
2.       Investor zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3.       Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4.       Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
5.       Před zahájením stavebních prací musí být vytyčena všechna podzemní vedení a práce v prostoru všech vedení budou prováděny dle pokynů příslušných správců.
6.       V průběhu stavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
7.       Stavebník je povinen mít na stavbě stavební povolení , dokumentaci a jednoduše a přehledně vést stavební deník, který předloží na požádání ke kontrole oprávněným orgánům a osobám, respektovat znění § 100 stavebního zákona, týkající se státního stavebního dohledu. Staveniště musí být označeno tabulkou „Stavba povolena“.
8.       Po dokončení stavby podá stavebník návrh na kolaudaci MěÚ Mohelnice odboru dopravy, jako speciálnímu stavebnímu úřadu. Návrh bude obsahovat všechny náležitosti a přílohy uvedené v § 30 vyhlášky č. 132/1997 Sb.
9.       Odpad vzniklý při realizaci stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími.
10.   Zhotovitel stavby požádá před vlastním započetím prací příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání ve smyslu § 25 odst. 6 písm c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích.
11.   Budou respektovány a splněny podmínky a požadavky uplatněné ve vyjádřeních zainteresovaných účastníků řízení.
12.   Případné vstupy na soukromé či pronajaté pozemky budou včas s předstihem projednány s jejich vlastníky a uživateli.
13.   Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
14.   Stavba bude prováděna dodavatelsky - dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení. Zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů. Před zahájením prací bude speciálnímu stavebnímu úřadu dodavatel stavby písemnou formou oznámen.
15.   Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení ke skládkám materiálu na veřejném prostranství. O použití veřejného prostranství musí být požádáno u příslušného městského úřadu.
16.   Vzhledem ke skutečnosti, že dojde k zemním pracím na území s archeologickými nálezy, je nutno před zahájením prací ohlásit akci příslušnému Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně, Královopolská ul. č. 147, případně uzavřít dohodu o archeologickém dohledu ( ustanovení § 22 zákona 20/1987 Sb., o památkové péči, v platném znění). Termín zahájení zemních prací musí být této organizaci písemně ohlášen s předstihem nejméně 10 pracovních dnů.
17.   Budou splněny podmínky Společnosti Telefónica O2 Czech republik, a.s., uvedené ve vyjádření ze dne 23.01.2006 pod č. j. 0010936/06/MOL/M00.
18.   Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., uvedené ve vyjádření ze dne 29.08.2006 pod č. j. 1007524144 – podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení a podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 06.09. 2006 pod č. j. 1007391360.
19.   Budou splněny podmínky společnosti Severomoravská plynárenská a.s., uvedené ve vyjádření ze dne 19.10.2006 pod č. j. 1569/2006:
§         Písemně uvědomit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 7 pracovních dnů předem.
§         Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy plynárenského zařízení el. magnetickým hledačem potrubí (zajišťuje SMP) případně kontrolními sondami ručním výkopem nebo z povrchu. S vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.
§         Při pracích ve vzdálenosti do 1 m po každé straně vyznačené trasy plynovodního potrubí nepoužívat mechanizačních prostředků a dbát zvýšené opatrnosti. Zemní práce provádět ručním způsobem.
§         Neprodleně ohlásit každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení a to i bez výronu nebo přerušení dodávky plynu na telefon 1239.
§         Případnou změnu stavby nutno projednat písemně s technikem vyjadřování před zahájením prací. Změny v uložení plynárenského zařízení, opatření plynovodu nebo přípojky chráničkou, případně přeložky vyvolané výše uvedenou stavbou uhradí investor stavby.
§         Stavebník zajistí ochranu plynárenského zařízení v rozsahu daném zejména zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN 736005, TPG 70201, TPG 70204 i v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození plynárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené plynárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.
§         V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s podzemním zařízením ostatních správců s provozovaným plynárenským zařízením požaduje se před záhozem převzetí uvedených úseků zástupcem příslušného mistrovského okrsku zápisem do stavebního deníku.
20.   Budou splněny podmínky Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 31.3.2006 pod č. j. 146/03/2006 a ze dne 01.09.2006 pod č. j. 002/09/2006, v příloze č. 1, zejména:
§         Při výstavbě dojde ke styku se zařízením a před zahájením prací je nutné požádat o jejich vytýčení.
§         Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace a v souladu s platným stavebním povolením.
§         Před zahájením zemních prací musí být provedeno vytýčení tras vodovodu a kanalizace dle požadavků ŠPVS a.s.a předána mapová dokumentace (situace ) stavby sloužící k vytýčení , která bude následně uložena na ŠPVS a.s. Během stavebních prací musí být dodržena ČSN 73 6005 a zákon č. 274/2001 Sb., v platném znění.
§         Při nemožnosti vytýčení nebo nejasnosti trasy budou provedeny zemní kopané sondy.
§         Umístění značek, vyznačující vytýčený vodovod a kanalizaci bude po dobu stavby udržováno v nezměněném stavu. Při jakékoliv nesrovnalosti v uložení potrubí nebo při jeho poškození bude toto neprodleně oznámeno ŠPVS a.s.
§         Při zjištění nevytýčeného potrubí, případně jeho poškození budou práce přerušeny a toto bude neprodleně oznámeno ŠPVS a.s.
§         ŠPVS a.s. požaduje vytažení všech poklopů na jejich inženýrských sítích na novou niveletu terénu. Správnost provedení bude kontrolována pracovníky provozu Mohelnice.
21.   Bude splněna podmínka Města Loštic uvedená ve vyjádření ze dne 29.08.2006 pod č. j. 1539/2006:
§         Vody z komunikací nesmějí stékat na chodníky nebo zdi rodinných domů, které se nachází podél komunikace.
22.   Budou splněny podmínky MěÚ Mohelnice odboru životního prostředí, úseku odpadového hospodářství uvedené ve vyjádření ze dne 21.08.2006 pod č. j. ŽP/21253-06/4737-06/olgsp:
§         Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani okolí. Nakládání s odpady zabezpečuje a zodpovídá za ně subjekt, při jehož činnosti vznikly, tzn. za odpady ze stavby zodpovídá zhotovitel stavby a za odpady z provozu zařízení zodpovídá jeho provozovatel.
§         Investor bude odpady vznikající při stavbě využívat v rámci této stavby (§ 11 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech).
§         Odpady, které není možno využít, musí být odstraněny na zařízení, jež je k tomu určeno (§ 12 odst. 2 zákona o odpadech).
§         V případě využití odpadu na povrchu terénu musí odpad splňovat obecné technické požadavky a podmínky § 12 a § 14 odst. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
§         Investor bude dodržovat i další povinnosti původce odpadů vyjmenované v § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, včetně vedení evidence odpadů, kterou předloží při kolaudaci stavby.
§         Dřevo je možno použít jako palivo jen v tom případě, že nebude chemicky ošetřeno.
23.     Musí být dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, orgánu ochrany   přírody ze dne 28.08.2006 pod č. j. ŽP/21253-06/4927-06/cerp:
§           Stávající vzrostlá zeleň bude respektována v maximální možné míře a bude zajištěna její ochrana před možným poškozením během stavebních prací.
§           Uvažované kácení stromu bude projednáno s orgánem ochrany přírody MěÚ Loštice, který je oprávněn povolovat kácení dřevin rostoucích mimo les.
§           Při realizaci stavebních objektů v blízkosti stromů bude dodržena dostatečná vzdálenost od nich a bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému.
§           Stavební práce budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
24.   Bude dodržena podmínka vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu ze dne 15.08.2006 pod č. j ŽP/21491-06/4619-06/Dram:
§         Výstavbou objektu ani jeho provozem nesmí dojít k ohrožení ani ke zhoršení jakosti podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
25.   Musí být splněna podmínka uvedená ve vyjádření Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR ze dne 16.08.2006 pod č. j. 148/2006/Ja:
§         Řešení chodníků, přechodů, výškových rozdílů u přechodů bude respektovat požadavky bodů 1.1; 1.2; 1.4; 1.5. přílohy č. 1 vyhlášky č. 369/2001 Sb.
26.   Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje p.o., Střediska údržby Šumperk ze dne 25.08.2006 pod č. j. SSOK/Hl/229/06/3222:
§         Práce na silničním pozemku lze zahájit na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, vydaném silničním správním úřadem (MěÚ Mohelnice, odbor dopravy) – ve smyslu § 25 odst. 6 bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích).
§         Jednotlivé uzavírky s objížďkami budou povoleny příslušným silničním správním úřadem na základě souhlasu DI OŘ Policie ČR Šumperk – ve smyslu ustanovení § 27 zákona o pozemních komunikacích.
§         Jednotlivé uzavírky a objížďky budou označeny dle stanovení příslušného silničního správního úřadu.
§         Označení zabezpečí žadatel na svůj náklad a bude odpovídat za jeho stav po dobu trvání uzavírek a objížděk.
§         Po ukončení jednotlivých uzavírek bude dopravní značení uvedeno do původního stavu.
§         Při úpravách budou respektována všechna napojení silnic, MK a všech stávajících vjezdů k nemovitostem.
§         Bude zajištěno řádné odvodnění silničního tělesa (realizovaného pomocí odvodňovacích proužků, výšková úprava stávajících dešťových vpustí a doplnění nových dešťových vpustí).
§         Po ukončení stavby bude provedeno geometrické zaměření s dořešením majetkoprávních vztahů (ve smyslu ustanovení § 11 zákona o pozemních komunikacích.
§         Nově navržené dopravní značení bude osazeno do doby kolaudace stavby na základě stanovení silničního správního úřadu.
 
q       Doložené doklady:
1.         Výpis z obch. rejstříku žadatele – Správy silnic Olomouckého kraje p.o., Lipenská 120, 772 11 Olomouc
2.         Správa silnic Olomouckého kraje , pověření.
3.         Výpis z katastru nemovitostí dotčených a sousedních pozemků a kopie katastrální mapy.
4.         Projektová dokumentace ověřená autorizovaným inženýrem Ing. Radovanem Komínkem a osvědčení o autorizaci.
5.         Kopie živnostenského listu firmy Dopravní projektování spol. s r. o., Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava –Moravská Ostrava.
6.         Vyjádření města Loštic, Nám. Míru 66, 789 83 Loštice, ze dne 18.09.2006 pod č. j. 1619/2006 a vyjádření k existenci podzemního vedení, ze dne 27.09.2006 pod č. j. 1619/2006.
7.         Vyjádření UPC Česká republika, Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava, ze dne 25.09.2006 – sítě se nenachází
8.         Vyjádření ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, pracoviště Zábřeh, ze dne 06.09.2006 pod č. j. 1007391360 a ze dne 29.08.2006 pod č. j. 1007524144 a ze dne 22.02.2006 pod č. j. 10046+67135 – dojde ke styku.
9.         Vyjádření Severomoravské plynárenské a.s., Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, ze dne 19.10.2006 pod č. j. 1569/2006 a ze dne 20.02.2006 pod č. j. 233/2006/So.
10.     Vyjádření Český Telecom a.s, Stupkova 18, 779 00 Olomouc, ze dne 23.01.2006 pod č.j. 0010936/06/MOL/M00 – dojde ke styku.
11.     Vyjádření Šumperské provozní vodohospodářské společnosti a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk, ze dne 31.03.2006. pod č. j. 146/03/2006 a ze dne 01.09.2006 pod č. j. 002/09/2006 – dojde ke střetu.
12.     Vyjádření Vojenské ubytovací a stavební správy Olomouc, ze dne 30.01.2006 – bez připomínek.
13.     Vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru dopravy, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, ze dne 23.08.2006 pod č. j. OD/21291-06/4641-06/Kall.
14.     Sdělení MěÚ Mohelnice, odboru výstavby, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, ze dne 16.08.2006 pod č. j. VÝST-704/06/Po, podle § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním, řádu,ve znění pozdějších předpisů.
15.     Vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí , U Brány 2, 789 85 Mohelnice, úseku odpadového hospodářství, ze dne 21.08.2006 pod č. j. ŽP/21253-06/4737-06/olgsp.
16.     Vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody, ze dne 28.08.2006 pod č. j. ŽP/21253-06/4927-06/cerp.
17.     Vyjádření MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, ze dne 15.08.2006 pod č. j. ŽP/21491-06/4619-06/Dram.
18.     Stanovisko MěÚ Mohelnice, odboru školství a kultury, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, ze dne 16.10.2006 pod č. j. OŠK/27630-06/5008-04/sro.
19.     Vyjádření Policie ČR – DI Šumperk, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk, ze dne 21.08.2006 pod č. j. ORSU-17-56/DI-200.6.
20.     Vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republik, ze dne 21.08.2006 pod č. j. 142670/06/MOL/M00.
21.     Vyjádření Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, Kozinova 13, 787 01 Šumperk, ze dne 16.08.2006 pod č. j 148/2006/Ja.
22.     Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor SEVER, Šumperk, ze dne 23.08.2006 pod č. j. HSOL-900/SU-STA-2006.
23.     Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Šumperk, ze dne 25.08.2006 pod č. j. 2006/700/611.SU.
 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád):
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ, Lipenská 753/120,
779 00 Olomouc, IČO 70960399.
 
 
Odůvodnění:
Dne 25.9.2006 podal investor žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Speciální stavební úřad v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu oznámil dne 03.10.2006 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a současně nařídil podle § 61 odst. 1 stavebního zákona ústní jednání spojené s místním šetřením na den 24.10.2006. Speciální stavební úřad upozornil účastníky, že nejpozději při ústním jednání mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.
 
Speciální stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby dle § 27 odst. 2 správního řádu:
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ, Telefónica 02, Czech Republic, a.s., POS Šumperk, Severomoravská energetika, a.s. Ostrava, Severomoravská plynárenská, a.s. Ostrava, ŠPVS, a.s., Jílová 6, Šumperk, MěÚ Loštice + úřední deska.
 
Vypořádání se s námitkami účastníků:
  • Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
 
Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
  • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
 
 
Upozornění:
  • Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
  • Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
 
 
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se dle § 81 správního řádu mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a SH Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu.
 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každ

Zveřejněno: 7.11.2006

Jste zde: Loštice  >  Oznámení  >  Oznámení stavebního povolení rekonstrukce silnice III/37322

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky