Město Loštice

Nařízení obce č.1/2004

 

Nařízení obce č. 1/2004

 
o rozsahu, způsobu a lhůtách pro odstraňování závad ve schůdnosti na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic a o úsecích místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v obvodu města Loštice a části Žádlovice
 
 
 
Rada obce Loštice se dne  22. 11. 2004 usnesla vydat podle § 102 odst. 2 písm. d/ zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 27 odst. 6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
 
 
Část první
o rozsahu, způsobu a lhůtách pro odstraňování závad ve schůdnosti na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic.
 
Čl. 1
 
Obecná ustanovení
o povinnosti a odpovědnosti vlastníků nemovitostí, které v zastavěném území města hraničí se silnicí nebo místní komunikací, při odstraňování – zmírňování – závad ve schůdnosti na přilehlém chodníku
 
1/ Povinnosti a odpovědnost vlastníků nemovitostí, které v zastavěném území obce hraničí
    s místní komunikací jsou stanoveny v § 27 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
    komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – vlastník nemovitosti, která v zastavěném
    území obce hraničí se silnicí nebo místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou
    byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo
    sněhem
 
2/Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území města hraničí se silnicí nebo místní
    komunikací je povinen provést odstranění sněhu a posyp chodníku v případě, že došlo ke
    změnám ve schůdnosti v nočních hodinách nejpozději do 7.00 hod.
 
V průběhu dne / v době 7.00 – 20.00 hod./ je povinen provést tyto práce bez zbytečných průtahů, a to dle potřeby i opakovaně.
 
Čl. 2
 
Rozsah údržby chodníků a průjezdních úseků silnic
 
1/ Chodníky se udržují v celé jejich délce a šířce
 
2/ K posypu je zakázáno používat škváru. Sníh je zakázáno shrnovat způsobem, který by
   ohrozil bezpečnost uživatelů chodníku.
 
3/ Sněhovou břečku je nutno z chodníku odstranit
 
4/ Je zakázáno shrnovat sníh a sněhovou břečku do vozovky, ke sloupům veřejného osvětlení,
    ke sloupům el. vedení a ke stromům.
 
5/ Místní komunikace a chodníky ve správě Města Loštice budou udržovány dle stanovaného
    a radou města schváleného plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků pro
    příslušné zimní období.
  
 
6/ Zmírňování závad ve schůdnosti na průjezdních úsecích silnic se bude provádět pouze na
    vyznačených přechodech. Na ostatních průjezdních úsecích silnic budou závady ve
    schůdnosti zmírňovány správcem silnice, a to zmírněním závad ve sjízdnosti.
 
7/ Závady ve schůdnosti na místních komunikacích budou zmírňovány zmírněním závad ve
    sjízdnosti místních komunikací.
 
 
Čl. 3
 
Sankce
 
1/ Porušení ustanovení této vyhlášky bude postihováno podle § 42 odst. 1 písem. b/ zákona
    číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 48
    zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,.
 
Část druhá
 
o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí:
 
 
 
Čl. 1
Neudržované místní komunikace
 
-         U Valchy – od domu čp. 289 k potoku Líšnička
-         Krátká – v celé její délce
-         Ke Koupališti – od domu čp. 456 po konec MK vedoucí k chatové oblasti Pod Ohrádkou až do Vlčic k ČOV
-         Na „Masnicích“ – podél zahrádkářské osady „Barborka“ až po mysliveckou střelnici a MK mezi areály č. 2 a 3 v zahrádkářské osadě „Barborka“
-         část ulice Na Výsluní – od domu čp. 496 po konec místní komunikace
      -    Žádlovice – cesta do parku
Místní komunikace budou označeny dopravní značkou A22 a dodatkovou tabulkou
 
 
 
 
 
Čl. 2
Neudržované chodníky
 
-         U Rybníků – ulička mezi domem čp. 568 a čp. 655 až po potok Líšničku včetně mostku přes potok
-         Moravičanská ul. – okolo podniku ZZN
-         Sokolská ul. – okolo celého parku
-         Vejmoly – chodník pravá strana od křižovatky s ulicí Palonínská
-         Moravičansku ulice – park – všechny cesty v parku
-         Žádlovice – cesta do parku okolo rybníku
 
 
Část třetí
 
Závěrečná ustanovení
 
 
 
     Nařízení obce č. 1/2004 v části první je v platnosti od 15. 12. 2004  na dobu neomezenou, v části druhé je v platnosti od  15. 12. 2004 do 31. 3. 2005  včetně
 
 
 
Tímto nařízením obce č. 1/2004 se ruší nařízení obce č. 1/2003 z 4. 11. 2003
 
                                                   
                                                                          PhDr. Ctirad Lolek
                                                                               starosta města
 
 
V Lošticích, dne 22. 11. 2004
 
 
Vyvěšeno dne: 
 
Sejmuto dne:
 
Rok 2006:
 
Vyvěšeno dne:
 
Sejmuto dne:

Zveřejněno: 4.12.2006

Jste zde: Loštice  >  Oznámení  >  Nařízení obce č.1/2004

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace