Město Loštice

Oznámení zahájení stavebního řízení, Silnice III/37322 tř.

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE
odbor dopravy
U Brány 2, 789 85 Mohelnice
 
VÁŠ DOPIS ZN.:
 
 
 
 
 
ZE DNE:
 
 
 
 
 
NAŠE ZN.:
OD/3944-07/710-07/Kall
 
             Město Loštice
             Nám. Míru 66
 789 83 Loštice
 
 
 
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
oprávněná úřední osoba Kalousová Lenka
583 452 184
583 452 151
kalousoval@mohelnice.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM:
30.1.2007
 
 
 
 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
 
Město Loštice, Nám. Míru 66, 789 83 Loštice, IČO 00302945,
(dále jen "stavebník") dne 26.1.2007 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
Silnice č. III/37322 ve městě Loštice - část město Loštice

 
na pozemku parc. č. 113/1, 114/1, 2239, 2253/1, 2253/2, 2253/3, 1527/1, 1527/3, 1575/1, 1498, 1499, 1500, 1576/1, 2254/3, 2254/4, 2256/1, 1370, 1318/1 v katastrálním území Loštice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
 
Městský úřad Mohelnice, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
5. března 2007 (pondělí) v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných do zasedací místnosti Městského úřadu Loštice.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Mohelnice, odbor dopravy, úřední dny: Po, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00).
 
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec speciálního stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Speciální stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
 
 
 
 
 
Miroslav Jurníček
vedoucí odboru dopravy
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
 
Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
 
 
Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
1. Město Loštice, Nám. Míru 66, 789 83 Loštice + úřední desky
 
dotčené orgány
2. Policie ČR, Okresní ředitelství - DI, Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk
3. Městský úřad Mohelnice odbor školství a kultury, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
4. Městský úřad Mohelnice odbor životního prostředí, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
5. Městský úřad Mohelnice odbor výstavby, U Brány 2, 789 85 Mohelnice
6. Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, Kozinova 13, 772 00 Šumperk
 
ostatní
7. Město Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice + úřední desky
8. Severomoravská plynárenská, a.s. Ostrava, Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava
9. ŠPVS, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk
10. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
11. Správa silnic Olomouckého kraje příspěvková organizace, středisko údržby Šumperk, Zábřežská 70, 787 01 Šumperk
12. správní cestmistr Ing. Hlobilová, Tunklova 7, 789 01 Zábřeh
13. Telefónica 02, Czech Republic, a.s., POS Šumperk, 1. máje 3, 709 05 Ostrava

Zveřejněno: 1.2.2007

Jste zde: Loštice  >  Oznámení  >  Oznámení zahájení stavebního řízení, Silnice III/37322 tř.

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace