Město Loštice

Oznámení o zahájení řízení o povolení zvl.užívání MK-Horní Pomoraví II 5B Loštice, kanalizace

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOŠTICE                               
Nám. Míru 66, PSČ 789 83 Loštice
        

 
 
Úřední deska

Telefon: 583 445 101
Fax: 583 445 193
IČO: 302 945
Banka: ČS a. s. Loštice
Číslo účtu: 190 568 5379/0800
  
                                                                                                   
                                                                         V Lošticích, dne 24. 4. 2007
                                                                         Č.j.: 499/2007
 
 
O Z N Á M E N Í
 
ZAHÁJENÍ   ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
 
 
 
     Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, kterou zastupuje AQU PROCON, s. r. o., proj. a inž. společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno /dále jen „žadatel/ podal dne 22. 3. 2007 žádost o vydání povolení zvláštního užívání místních komunikací v k. ú. Loštice a k. ú. Žádlovice – obec Loštice pro akci:
 
„Horní Pomoraví II – 5B Loštice – doplnění kanalizace“
 
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení zvláštního užívání místních komunikací v 
k. ú. Loštice a k. ú. Žádlovice – soupis parcel - viz příloha
 
Městský úřad Loštice jako silniční správní úřad, příslušný dle ustanovení § 40 odst. 1 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje zahájení řízení - povolení zvláštního užívání místních komunikací v k. ú. Loštice a
k. ú. Žádlovice, a to z důvodu uložení kanalizačního řadu do silničního tělesa místních komunikací v Lošticích a části obce Žádlovice v rámci akce – „Horní Pomoraví II – 5B Loštice – doplnění kanalizace“
                                                                                      
 
Silniční správní úřad žádá účastníky řízení, dotčené orgány a příp. veřejnost, aby své námitky uplatnili do 9. 5. 2007.
 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadě Loštice – č. dveří 15, úřední dny Po, St, 8:00 – 11:30; 12:30 – 17:00.
 
 
 
 
Poučení:
 
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
 
     Nechá-li se některý s účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce ověřenou písemnou plnou moc.
 
 
 
                                                                                       Zbyněk Mekiska
                                                                        oprávněná úřední osoba – tajemník obce
                                                                                     v. r.
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
 
 
Vyvěšeno dne: ……………………..                             
 
Sejmuto dne: ……………………….
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni ……………………….
 
 
 
Obdrží:
Navrhovatel.
AQU PROCON, s. r. o. proj. a inž. společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno
 
Ostatní účastníci:
 
Město Loštice
 

Zveřejněno: 25.4.2007

Jste zde: Loštice  >  Oznámení  >  Oznámení o zahájení řízení o povolení zvl.užívání MK-Horní Pomoraví II 5B Loštice, kanalizace

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Lucie Grundová, mobilní telefon: 776 772 855, e-mail: grundova@mohelnice.cz

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace