Město Loštice

Obecně závazná vyhláška č.16/2001

Nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOŠTICE č. 16/2001

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

 

Zastupitelstvo města Loštice schválilo dne 11. prosince 2001 dle § 10, § 12 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Článek 1

Působnost obecně závazné vyhlášky

 

 1. Tato obecně závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města Loštice, včetně nakládání se stavebním odpadem.

 

 1. Tato obecně závazná vyhláška je závazná:

 

a)      pro fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt

b)      pro fyzické osoby které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci

c)      pro původce, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání a tyto osoby využívají systém nakládání s odpady zavedený obcí pro nakládání s komunálním odpadem, na základě písemné smlouvy s obcí.

 

Článek 2

Základní pojmy

 

Za odpad ve smyslu § 3 odst. (1) a § 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu, se pro účely této obecně závazné vyhlášky považuje:

 1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

 

 1. Osoba má povinnost zbavit se movité věci příslušející do některé ze skupin odpadů, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.1)

 

 

 1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických  osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

 

 1. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností (např. výbušnosti, hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicitu, žíravost, infekčnost a pod.)

 

 1. Využitelnými složkami komunálního odpadu jsou:

                 

1/ sběrový papír

2/ sběrové sklo

3/ sběrové sklo barevné

4/ odpadní směsné plasty

5/ železný šrot

6/ odpad barevných kovů

7/ odpad textilu a oděvů

8/ vyřazená elektronická zařízení

 

 1. Stavební odpad je zemina a kamenivo ze staveních výkopů a terénních úprav, tavební suť, demoliční a podobný odpad neznečištěný látkami, které mají nebezpečné vlastnosti

 

 1. Nakládání s odpady jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování

 

 1. Shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady

 

 1. Původce odpadu je právnická osoba, při jejíž činnost vznikající odpady nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoby odpad odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stává vlastníkem odpadu.

 

 1. Oprávněnou osobou se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí každá osoba,která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona nebo podle zvláštních předpisů.2)

 

 1. Sběr odpadů je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.

 

 

1)       Například zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

2)       Například zákon č. 445/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších  předpisů,  zákon č. 138/1973 Sb.,  veznění  pozdějších  předpisů,   zákon  č. 309/1991Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

 

Článek 3

Nakládání s komunálním odpadem

 

1)      Katastrální území obce tvoří samostatnou svozovou oblast, včetně místních částí: Vlčice a Žádlovice

 

2)      Místem odstranění odpadu je skládka – technické zařízení provozované oprávněnou osobou a určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země.

 

3)      Pro shromažďování odpadů, tj. krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady, jsou k dispozici tyto shromažďovací prostředky a zařízení:

 

Ø      Shromažďovací prostředky – složí k ukládání komunálního odpadu po vytřídění (kovové a plastové popelnice 110 l, kovové kontejnery 1100 l, kovové kontejnery 5000 l)

Ø      Shromažďovací prostředky na využitelné složky komunálního odpadu – sklo, ostatní plasty, ostatní kov, papír (plastové nádoby 240 l, plastové a kovové nádoby 1100 l s označením pro co jsou určeny)

Ø      Mobilní kontejnery – slouží k ukládání velkoobjemového odpadu/nábytek atp. (jsou přistavovány dle dohody se svozovou firmou na veřejné prostranství podle předem vyhlášeného harmonogramu rozmístění – zpravidla v měsících květen, říjen)

Ø      Sběr vyřazených léků – v kterékoliv lékárně nebo při sběru nebezpečných složek komunálního odpadu mobilním způsobem

Ø      Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu dle zákona o odpadech – ve spolupráci s oprávněnou osobou lze zneškodňovat nebezpečné složky komunálního odpadu (znehodnocené průmyslové oleje a tuky, léky a lékovky, televizory, radiopřijímače, lednice, zbytky barev, ředidla, lepidla, rozpouštědla, fotochemikálie, chemická hnojiva, přípravky na ochranu rostlin, zářivky, výbojky, sorbenty, akumulátory a monočlánky)

 

 

4)      Sběr komunálního odpadu na území obce na základě smlouvy oprávněná osoba podle svozového plánu. Výkon práv a povinností vyplývajících z této vyhlášky pro obec zajišťuje obcí pověřená osoba.

 

5)      Shromažďovací prostředky se umisťují na veřejných prostranstvích v době maximálně 12 hodin před plánovaným svozem nejpozději však v 6:00 hod. dne, v němž je svoz prováděn případně na jiných vhodných místech tak, aby byly dobře přístupné oprávněné osobě a umožňovaly jí řádný svoz komunálního odpadu. Umístění shromažďovacích prostředků nesmí způsobit hygienické závady, překážku silničního provozu nebo ohrozit bezpečnost chodců.

 

6)      Shromažďovací prostředky, pro které není určeno stálé místo na veřejném prostranství (stanoviště), musí být pro sběru komunálního odpadu bez zbytečného prodlení z veřejného prostranství odstraněny.

 

7)      Každý, kdo využívá  systému nakládání s komunálním odpadem podle této obecně závazné vyhlášky, je povinen si zajistit na vlastní náklady takový objem shromažďovacích prostředků v souladu se systémem stanoveném obcí tak, aby nenarušoval životní prostředí, hygienické normy a předpisy. Přitom je povinen udržovat pořádek a čistotou v bezprostředním okolí shromažďovacích prostředků.

 

8)      S odpadem vzniklým při čištění komunikací, údržbě veřejné zeleně a hřbitovů, nakládá oprávněná osoba v souladu se smlouvou mezi obcí a oprávněnou osobou.

 

9)      Není dovoleno:

           

a) ukládat odpad mimo místo určená touto vyhláškou

b) ukládat do shromažďovacích prostředků jiné druhy odpadů než ty, pro které jsou určeny

c) zapalovat odpad ve sběrných nádobách

d) palovat odpad v domácích topeništích a na pozemku, který není veřejným prostranstvím, s výjimkou dřeva neznečistěného látkami, které mají nebezpečné vlastnosti

e) spalovat odpad na veřejném prostranství

f) vylévat a odhazovat nebezpečné odpady do kanalizace

 

 

Článek 4

Povinnosti fyzických osob

 

Fyzické osoby sou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí pokud samy nevyužijí v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a zvláštními právními předpisy.3) To znamená:

 

a)      odpad třídit dle obcí stanoveného systému na využitelné složky uvedené v příloze č. 1

b)      využitelné složky komunálního odpadu – sklo, plasty, papír, a ostatní kov odkládat do označených shromažďovacích prostředků

c)      odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné složky komunálního odpadu a odložit do sběrného dvora nebo využít mobilního způsobu sběru, přitom jsou povinny si počítat tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí a zvířat nebo nedošlo k poškození životního prostředí

d)      naplňovat shromažďovací prostředky tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával

e)      počínat si tak, aby svým jednáním neznemožnil provedení pravidelného sběru odpadů nebo nezpůsobily narušení systému

f)        objemný odpad (např. starý nábytek, lina, koberce apod.) ukládat do označených mobilních kontejnerů

 

3)Například zákon č. 309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 398/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

 

Článek 5

Povinnosti oprávněné osoby

 

 

1.      Zajišťovat žádný sběr komunálního odpadu v minimální frekvenci svozu podle svozového plánu schváleného obcí

 

2.      Neprodleně při sběru odstraňovat znečištění bezprostředního okolí shromažďovacích prostředků na veřejném prostranství způsobené manipulací s těmito prostředky

 

3.      Shromažďovací prostředky používané ke sběru využitelných složek komunálního odpadu podle této vyhlášky zřetelně označovat

 

4.      V případě neuskutečnění sběru odpadu vlivem nepředvídatelných okolností zajistit náhradní sběr nejpozději do konce následujícího pracovního dne.

 

5.      Zajišťovat uložení shromažďovacích prostředků na původní nebo smluvními stranami dohodnuté místo.

 

6.      Na výzvu příslušného orgánu správce obce být připraven provést mimořádný sběr za účelem odstranění havarijního nebo nepředvídatelného výskytu odpadu nejpozději do jednoho dne po výzvě.

 

7.      Při vyprazdňování shromažďovacích prostředků a sběru dbát na ochranu majetku fyzických osob a obce.

 

 

Článek 6

Nakládání se stavebním odpadem

 

 1. Fyzická osoba, která produkuje stavební odpad je povinna:

 

a)

oddělovat ze stavebního odpadu využitelné a nebezpečné složky komunálního odpadu ve smyslu Článku 4 této obecně závazné vyhlášky

b)

stavební odpad předat na vlastní náklady provozovateli zařízení na úpravu (recyklaci) stavebního odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

 

 1. Původce odpadu dle Článku 1 odst. 2. písm. c) je povinen třídit stavební a demoliční odpad a nabízet na vlastní náklady provozovateli zařízení na úpravu (recyklaci) stavebního odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

 

 

Článek 7

Přeprava stavebního odpadu

 

 

 1. Vozidla převážející stavební odpad musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou nebo musí mít jiným způsobem zamezen únik prachu do ovzduší ve smyslu příslušného právního předpisu.4)

 

 1. Pokud dojde během přepravy ke znečištění komunikací, přepravce je povinen toto znečištění odstranit ve smyslu příslušného právního předpisu.5)

 

4) Zákon č. 361/2000 Sb., o provoz na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

5) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Článek 8

Sankce

 

Porušení ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zvláštních právních předpisů.6)7)

6) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

7) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

Článek 9

Kontrolní činnost

 

Dodržování jednotlivých ustanovení této obecně závazné vyhlášky je v pravomoci městského úřadu.

 

Článek 10

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002

 

 

PhDr.Ctirad Lolek – starosta města

Ing. Vintrocha Petr - místostarosta

Zveřejněno: 28.5.2003

Jste zde: Loštice  >  Obecně závazné vyhlášky a Nařízení města  >  Obecně závazná vyhláška č.16/2001

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace