Město Loštice

Obecně závazná vyhláška č. 18/2002

Požární řád města

Obecně závazná vyhláška města Loštice č. 18/2002

 

Město Loštice, nám. Míru 66, 789 83  Loštice

vydává

 

podle zákona ČNR č. 128/2001 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 29 zákona ČNR č. 133/1995 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/201 sb.) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 k provedení zákona o požární ochraně tento:

 

 

P O Ž Á R N Í     Ř Á D

m ě s t a    L o š t i c e

 

Požární řád města Loštice upravuje organizaci a zásady zabezpečení ochrany na území města a obsahuje:

 

 • Vymezení činnosti osob povřených zabezpečováním požární ochrany ve městě a v jeho místních částech
 • Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
 • Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě
 • Kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičů města, její početní stav a vybavení
 • Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
 • Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a jejich označení
 • Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje

 

 

Tento Požární řád nabývá účinnosti dnem  30. 4. 2002

 

 

                                                                                                          PhDr. Ctirad  Lolek

                                                                                                              starosta města

 

 

Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Loštice dne 8. 4. 2002

Sejmuto dne 29. 4. 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAŤ  1

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě a v jeho místních částech

 

 

Starosta – statutární orgán odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany (dále jen PO):

 

 • dle § 2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.),
 • dle § 29 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění  č. 67/2001 Sb.),
 • dle nařízení vlády č. 172/2001 k provedení zákona o požární ochraně,
 • dle § 29 písm. a) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, (úplné znění č. 67/2001 Sb.), zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů města (činnost viz. stať 4).

 

 

Tajemník:

 

 • odpovídá za plnění povinností na úseku PO v době nepřítomnosti starosty,
 • zabezpečuje plnění úkolů v oblasti PO města (dle pokynů starosty města),
 • zajišťuje koordinaci činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů pří zabezpečování PO města,
 • zabezpečuje spolupráci s jednotlivými sbory dobrovolných hasičů na území města,
 • vyhodnocuje preventivně výchovné akce na úseku PO.

 

 

Referent hospodářského oddělení:

 

 • podílí  se  na zpracování  předepsané  dokumentace  PO  dle  §  15 zákona  ČNR č. 133/1985 Sb.,  o  požární  ochraně  ve  znění  pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.) a zajišťování plnění podmínek požární bezpečnosti v ní stanovené a udržuje ji v souladu se skutečným stavem,
 • podílí  se na zpracování  předepsané  dokumentace  stanovené  nařízením  vlády č. 172/2001 k provedení zákona o požární ochraně,
 • na základě požadavku provádí školení a odbornou přípravu zaměstnanců o PO,
 • provádí pravidelné kontroly dodržování předpisů o PO a vede záznam o provedené kontrole,
 • na základě požadavku provádí zabezpečuje školení osob podílejících se na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží,
 • spolupracuje s občanskými sdruženími působícími na úseku PO ve městě, případně v okrese.

 

 

 

 

Preventivní požární hlídka:

 • zúčastňuje se na akcích organizovaných Městem (stať 2) a dohlíží na dodržování předpisů o PO a v případě vzniku požáru provádí nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolá jednotku požární ochrany a zúčastní se likvidace požáru.

 

 

 

Sbory dobrovolných hasičů:

·        spolupůsobí při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů, majetku před požáry a při poskytování pomoci pří živelných pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek,

·        v souladu s cílem své činnosti a v rámci základních podmínek této činnosti pomáhají veřejnosti, zejména obcím, státním orgánům, fyzickým a právnickým osobám,

·        podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží,

·        organizují kulturní, sportovní a jiné akce pro své členy i pro další občany.

 

 

 

 

STAŤ  2

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 

 

Podmínky požární bezpečnosti se stanoví k zabránění vzniku požáru a k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření.

 

Při stanovení podmínek požární bezpečnosti se k prostorám, objektům a pracovištím, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují činnosti, přiřadí charakteristiky, podle kterých jsou definovány činnosti se zvýšeným požární nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečí (§ 4 odst. 2,3 zákona o PO). Činnosti, které nejsou uvedené (§ 4 odst. 2,3 zákona o PO) se považují za činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí.

 

 

Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce

 

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob:

 

 1. obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních předpisů, 1 i) lze instalovat a používat pouze schválené druhy.

 

 1. vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.

 

 

K provedení rychlého a účinného zásahu zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby:

 

 1. bylo zřetelně označeno číslo tísňového volání (ohlašovny požárů), popřípadě uvedeny další pokyny ke způsobu ohlášení požáru. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným  požárním nebezpečí a s vysokým požárním nebezpečím zveřejňují požární poplachové směrnice
 2. byl umožněn přístup ke spojovacím prostředkům, zabezpečena jejich provozuschopnost a použitelnost pro potřeby tísňového volání
 3. byly  dodrženy  trvale volné průjezdové šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m k objektům, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů
 4. bylo provedeno označení a umožněno použití nástupních ploch pro požární techniku
 5. vyla zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest (např. požární výtahy, požární žebříky) a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou
 6. byla označena rozvodová zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení

 

 

K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby:

 

 1. byly označeny nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu: toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru,které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa
 2. byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce
 3. chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem zvyšujícím požární riziko

 

 

Vypalování prostorů

 

            Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby nesmí vypalovat    porosty.

 

 

Spalování hořlavých látek ve volném prostranství

 

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném  prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

 

 

Povinnosti vlastníků lesů

 

Vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů je povinen zabezpečit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, nad rámec povinností stanovených § 5 zákona o PO, opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany, pokud tak neučiní Ministerstvo zemědělství podle zvláštního zákona.

 

 

Stanovení podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

 

 • 500 osob na volném prostranství
 • 200 osob ve stavebním objektu nebo shromažďovacím prostoru – jako např. letní kina, taneční zábavy, jarmarky, ohňostroje, výstavy, hromadná sportovní a kulturní vystoupení, cirkusy apod.

 

 

Povinnosti pořadatele:

 

 1. zřídit požární hlídku, která bude složena z velitele a nejméně jednoho člena (počet se zvyšuje úměrně rozsahu akce a nárokům na požární bezpečnost)
 2. uskutečňovat akci pouze v objektech a na místech, splňujících požadavky na bezpečnou evakuaci osob a na příjezdech jednotek PO
 3. udržovat evakuační cesty a příjezdové komunikace k objektům trvale volné (včetně dostupnosti prostoru pro hasební zásah)
 4. uspořádat stánky tak, aby mezi skupinami stánků vznikl dostatečný prostor k zabránění přenosu požáru
 5. provádět ohňostroje pouze osobou k tomu odborně způsobilou a se souhlasem města, stanovit opatření zamezující vzniku požáru od zalétnutí žhavých částic
 6. zamezit plnění balónků, které ve směsí se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylen)
 7. chránit lahve technických stlačených plynů (např. CO2, PB) proti tepelnému namáhání (např. sluneční záření, uložení méně než 3 m od otevřeného ohně, atd.)
 8. u lahví s hoření podporujícím plynem vyžadovat závazné vybavení obsluhy PHP s min. náplní 5 kg. CO2
 9. zajistit trvale označení členů požární hlídky na levém záloktí červenou rukávkovou páskou s nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“
 10. projednat požární zabezpečení akcí většího významu s územně příslušným hasičským záchranným sborem kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

 

 

Odborná příprava osob zařazených do preventivních požárních hlídek:

 

 • odborná příprava preventivních požárních hlídek se provádí pře zahájením akce, které se zúčastní větší počet osob
 • u opakujících se akcí se odborná příprava preventivní požárních hlídek provádí nejméně jednou za rok
 • teoretická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení s požárním nebezpečím provozované činnosti, se způsobem vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotky požární ochrany a s poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru
 • praktická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů, evakuace osob, zvířat nebo materiálu
 • rozsah a obsah odborné přípravy preventivních požárních hlídek určuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba tematickým plánem a časovým rozvrhem, rozsah odborné přípravy musí odpovídat vykonávaným činnostem
 • znalosti získané při odborné přípravě preventivních požárních hlídek se ověřují v rozsahu a způsobem určeným v dokumentaci požární ochrany (např. § 36 vyhlášky o požární prevenci)

 

 

Právnické a podnikající fyzické osoby

           

            zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými předpisy, zákonem ŇR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších  předpisů  (úplné  znění  č.  67/2001  Sb.),  vyhláškou MV č. 246/2001 109/2001 Sb. a dalšími předpisy, které upravují povinnosti na úseku PO.

 

 

Základní povinnosti fyzických osob

 

Fyzická osoba je povinna

 

 1. počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení
 2. zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení
 3. plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech
 4. obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanovené zákonem
 5. zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání
 6. vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce
 7. umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkolů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru
 8. oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá
 9. dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností

 

 

Fyzická osoba nesmi:

 

 1. vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání
 2. provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových práci zvláštními právními předpisy
 3. poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 4. omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku
 5. používat barevné označení  vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany
 6. provádět vypalování porostů

 

 

Ten kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

 

Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle § 35 zákona a PO a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.

 

 

 

Některé podmínky požární bezpečnosti u fyzických osob

 

Tepelné spotřebiče:

Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návrh výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu a podobně), se postupuje podle dokumentace techniky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů.

 

 

 

Není-li bezpečná vzdálenost spotřebiče od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot doložena návodem výrobce, zkoušku nebo předepsána technickou dokumentací stanoví se bezpečné vzdálenosti podle normativních požadavků (např. ČSN 06 1008).

Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá do nehořlavých uzavíratelných nádob.

 

 

Komíny a kouřovody

Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem (vyhláška č. 11/1981 Sb., o čištění komínů).

V případě skladování hořlavých látek v původních prostorách se za bezpečné považuje jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

 

 

Hořlavé nebo požárně nebezpečné látky:

Pevná paliva se ukládají odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých anebo hoření podporujících látek.

Při skladování látek majících sklon k samovznícení se podle druhu a způsobu umístění sleduje, zda nedochází k procesu samovznícení.

Ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin se používají pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené. Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny.

Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacím množství 40 litrů n´v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič.

V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20litrů olejů na jedno stání. v hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel.

Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) se umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního trénu, ve světnicích, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společenských prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

 

 

Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy (nad 50 m3 u vybraných druhů objektů, lesů a komunikací:

Ø      300 m od závodů (skladů), v nichž se vyrábějí, zpracovávají nebo uskladňují výbušné nebo lehce vznětlivé látky (např. celuloid, nitrocelulóza nebo na volném prostranství se uskladňují snadno hořlavé kapaliny (např. benzín, sirouhlík, aceton)

Ø      200 m od krajní koleje železniční trati, je-li kolej železniční trati na náspu

Ø      100 m od ostatních průmyslových závodů, zemědělských středisek a lesů, krajní koleje železniční trati

Ø      60 m od krajní koleje železniční trati, je-li volný sklad položen alespoň o 6 m výše než kolej železniční trati

Ø      60 m od veřejné komunikace

Ø      50 m od okrajové budovy souvislé zástavby obcí, činné skládky domovního odpadu, volného skladu sena a slámy

Ø      30 m od krajního vodiče el. vedení o vysokém napětí

 

Porušením uvedených povinností, bude – li naplněna skutková podstata přestupku, se postihuje pokutou až do výše 25.000,- Kč

 

 

STAŤ 3

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 

 

Trvalá pohotovost jednotek PO pro účely města je zajištěna:

 

Na území města zabezpečují požární represi tyto jednotky PO:

1/ JSDH města Loštice

2/ JSDH Žadlovice

 

K ověření Požárního řádu Města  Loštice, zejména akceschopnosti JSDH, věcných prostředků PO, použitelnosti zdrojů požární ochrany, spojení, zařízení pro vyhlášení požárního poplachu a připravenosti fyzických osob pro případ vzniku požáru se vyhlašuje nejméně jednou ročně prověřovací cvičení.

Od tohoto cvičení se upouští, byla-li akceschopnost prověřena výjezdem k požáru nebo k mimořádné události (povodeň, vichřice apod.).  

 

 

STAŤ 4

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů města, její početní stav a vybavení

 

Základní údaje:

Název: Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Loštice (dále jen JSDH).

JSDH města je pro účely plošného rozmístění sil a prostředků na území okresu zařazena do kategorie III. a je složena z členů SDH Loštice. Velitel SDH zodpovídá Městu Loštice za připravenost JSDH k plnění stanovených úkolů. Zřízení JSDH bylo potvrzeno usnesením MěR č. 56/186 ze dne 15. 5. 1993.

Konkrétní úkoly v oblasti prevence a represe vyplývají z uzavřeného jmenovacího dekretu mezi městským zastupitelstvem a jednotlivými členy zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Loštice.

 

 

Základní úkoly JSDH:

Ø      udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů

Ø      provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků

Ø      provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech

Ø      spolupracuje pří zdolávání požárů a záchranných pracích při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami PO, útvary Policie ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů (základní úkoly jednotek PO jsou zakotveny v § 70 odst. 1 zákona o PO).

 

Vymezení působnosti:

Své základní úkoly plní JSDH především na území města Loštice a místních částí. Na území jiných obcí plní tyto úkoly podle poplachového plánu nebo podle rozhodnutí operačního střediska Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje

 

 

 

STAŤ 5

Přehled o zdrojích vody pro hlášení požárů a podmínky trvalé použitelnosti

 

Zdroje požární vody, hasební látky.

 

Městský úřad:

 

1/ zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od k´jejich majitelů a od majitelů hydrantové sítě její údržbu tak, aby byla vždy použitelná

 

2/ určuje zdroje požární vody:

            Loštice –     a) hydrantová soustava

                                 b) řeka Třebůvka

 

            Žadlovice – a) hydrantová soustava

                                 b) rybník

 

            Vlčice –       a) hydrantová soustava

                                 b) řeka Třebůvka 

 

3/ seznámí jednotky požární ochrany s umístěním vodních zdrojů

 

4/ dohlíží, aby ve vyčleněných objektech, kde charakter provozu nedovoluje hasit vodou, byly k dispozici vhodné hasební prostředky

 

K vnějším odběrným místům požární vody musí být trvale zajištěn volný příjezd.

 

 

STAŤ 6

seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a jejich označení

 

Označení požáru a vyhlášení požárního poplachu:

V obvodu města a místních částech lze použít pro nahlašování požárů telefonních budek „SPT Telecom“.

Ohlašovna požárů Loštice – Městský úřad Loštice, tel.: 583 445 101

Ohlašovna požárů – HZS Olomouckého kraje – OPIS Šumperk – tel.: 150

Ohlašovna požárů musí být vybavena dokumentací, podle které plní tyto úkoly:

- přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelné pohromě, zjišťuje, kde k události došlo, o jakou událost jde, jaký má rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí

- oznamuje nahlášenou událost Operačnímu středisku HZS Olomouckého kraje

- vyhlašuje  požární poplach místní jednotce – požární hlídce PO a dále postupuje podle poplachového plánu a řádu ohlašovny požárů

 

Vyhlášení požárního poplachu jednotkám PO se provádí následujícím způsobem:

-         svolávacím pagingovým systémem „Motorola“

-         sirénou přerušovaným tónem 25s. po dobu 1 min.

-         ruční sirénou

 

V případě poruchy sirény bude požární poplach vyhlášen městským rozhlasem a závodním rozhlasem.

 

Ohlašovna  požárů  přivolá  požární  pomoc  podle  požárního  poplachového plánu města – obcí.

 

Zkouška pagingového systému a sirén se provádí vždy první sobotu v měsíci ve 12:00 hod.

 

 

 

STAŤ 7

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

 z požárního poplachového plánu kraje

 

Předurčenost jednotek PO plošného rozmístění SaP pro úrovně garantované pomoci pro katastrální území města Loštice.

 

I. stupeň                                                             II. stupeň

Kategorie jedn. PO

Název

Kategorie jedn. PO

Název

JPO III

JSDH Loštice

JPO I

HZS Šumperk

JPO II

JSDH Mohelnice

JPO I

HZS Šumperk

JPO III

JSDH Lukavice

JPO I

JSDH Úsov

JPO I

HZS Zábřeh

 

 

 

 

Jednotky PO jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů podle poplachového plyánu. Jednotky povolává velitel zásahu prostředncktím operačního střediska HZS Olomouckého kraje.

 

STAŤ 8

Způsob zabezpečení pohotovosti

 

Trvalá pohotovost jednotek PO pro účely města a obcí je zajištěna:

-         akceschopností JSDH

 

 

                                                                                                          PhDr. Ctirad Lolek

                                                                                                              starosta města

Zveřejněno: 20.5.2003

Jste zde: Loštice  >  Obecně závazné vyhlášky a Nařízení města  >  Obecně závazná vyhláška č. 18/2002

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace