Město Loštice

Obecně závazná vyhláška č. 19/2002

O udržování čistoty na veř. prostranstvích související s chovem psů

O b e c n ě  z á v a z n á  v y h l á š k a m ě s t a  L o š t i c e

č. 19/2002

o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území města Loštice.

 

Zastupitelstvo města L o š t i c e schválilo na 21. zasedání dne 7. října 2002 na základě § 10 písm,/b ,d/ a § 84 odst. 2 písm. i/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl.1

Základní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška vytváří na základě zákonného zmocnění a v souladu s platnou právní úpravou rámec pro zajištění místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území města Loštice a jeho místních částí Vlčice a Žadlovice.

čl.2

Základní pojmy

1. Veřejným prostranstvím jsou všechny náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky

a další prostory přístupné každnému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez

ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

2. Zařízení sloužící potřebám veřejnosti jsou taková zařízení, která slouží veřejnosti, a to na

veřejném prostranství ( např. veřejné telefonní automaty, lavičky, veřejné odpadové nádoby,

veřejné osvětlení a pod.)

3. Veřejnou zelení se rozumí zejména soubory stromů, keřů, travnatých a květinových ploch,

ojediněle rostoucí stromy, keře, trávníky, květinové záhony, včetně technických prvků

veřejné zeleně jako jsou opory, podpory, úchyty sazenic stromků, přenosné nádoby na

zeleň, nacházející se na veřejném prostranství.

4. Veřejným pořádkem ve městě se rozumí stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití

občanů i návštěvníků města a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnost osoby a jejího

soukromí, ochrany majetku, ochrany zdraví a práva na příznivé životní prostředí.

Čl.3

Zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty veřejných prostranství

v souvislosti s chovem a držením psů.

1. Fyzická osoba, která vede nebo doprovází psa:

a/ je povinna mít při sobě evidenční známku, není-li oznečen pes sám,

b/ je povinna mít psa na veřejném prostranství na vodítku a je povinna zajistit , aby pes

nemohl ohrozit okolí v zastavěné oblasti nebo místech osídlení na celém území města,

c/ je povinna zabránit vstupu psa na některá veřejná prostranství, jímž se rozumí všechna

veřejně přístupná dětská hřiště či pískoviště, veřjená sportoviště, školské areály, parky a

hřbitov na území města Loštice, popř. další místa označená značkou se zákazem vstupu

se psem.

- 2 -

d/ je povinna zajistit, aby pes neznečišťoval zařízení sloužící potřebám veřejnosti a

nepoškozoval veřejnou zeleň,

e/ je povinna neprodleně odstranit nečistoty ( exkrementy a pod.) způsobené psem

na veřejném prostranství a zajistit, aby bylo s nčistotami naloženo hygienicky

nezávadným způsobem,

2. Povinnosti fyzických osob vedoucích nebo doprovázejících psa stanovené v odst. l

písm./c se nevztahují na Polici ČR, Armádu ČR a dále na osoby, které jsou nevidomé,

bezmocné nebo držitelé průkazů ZTP /P.

Čl.4

Kontrtola

Kontrolu nad dodržováním ustanovení této obecně závazné vyhlášky vykonávají pověření

pracovníci Městského úřadu v Lošticích.

Čl.5

Sankce

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihnout jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů. l/

Čl.6

Závěrečná ustanovení

Uplatněním této obecně závazné vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti tanovené jinými právními předpisy.

Čl. 7

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2002

 

 

 

 

---------------------------- ---------------------------------

PhDr. Ctirad L o l e k Ing. Petr V i n t r o c h a

starosta města místostarosta

 

 

 

 

Vyvěšeno:

 

Sejmuto :

 

1/ § 46 odst. 2 zák.č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

§ 58 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění

Zveřejněno: 16.10.2002

Jste zde: Loštice  >  OZV a nařízení obce  >  Obecně závazná vyhláška č. 19/2002

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace