Město Loštice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOŠTICE  č. 1/2004

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo města Loštice schválilo dne 14.12.2004 na základě § 14 odst. 2 zákona  č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d)  a ust. § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Článek 1

Působnost

 

1. Město Loštice stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) vznikajících na území města Loštice.

 

2. Tato obecně závazná vyhláška stanoví výši a způsob výběru poplatku.

 

3. Správu poplatku provádí Městský úřad Loštice (dále jen správce poplatku).

 

4. V řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zvláštního zákona 1) pokud nestanoví zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, jinak.

 

------------------------------------------------------------------------

1) zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

Článek 2

Poplatník

 

1. Poplatek platí:

 

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

2. Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci.

 

 

 

Článek 3

Sazba poplatku

 

1)      Sazba poplatku pro fyzickou osobu a kalendářní  rok činí 400,- Kč a je tvořena: a) částkou podle ustanovení § 10b odst. 3 písm. a  zákona č. 565/1990 Sb., o místních

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  ve výši 250,- Kč za osobu a kalendářní rok.

b) částkou podle ustanovení § 10b odst. 3 písm. b  zákona č. 565/1990 Sb., o místních

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 150,- Kč za osobu a kalendářní rok.

 

2)      Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci nebo sloužící k individuální rekreaci dle Článku 2 odst. 1. písm. b) je stanovena ve výši odpovídající sazbě poplatku za jednu fyzickou osobu dle odst. 1.

 

3)      Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je

provedeno podle skutečných nákladů předchozího roku a je uvedeno v „Příloze č. 1“.

 

4)      V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

 

 

 

 

 

 

     

Článek 4

Oznamovací povinnost

 

Oznamovací povinnost se vztahuje na nové vlastníky staveb, které jsou určeny nebo slouží k individuální rekreaci. Vlastník nabyté stavby je povinen tuto skutečnost oznámit správci poplatku nejpozději do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí o povolení vkladu do katastru nemovitostí, rozhodnutí osvědčující vlastnické právo nebo doručení vyrozumění o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

 

 

 

Článek 5

Splatnost poplatku

 

     Poplatek je splatný ve dvou splátkách vždy nejpozději do 31. března a 30. září příslušného kalendářního roku. V případě, že poplatková povinnost vznikne po termínu splatnosti, je poplatek splatný do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

 

 

 

 

 

 

Článek 6

Úlevy a osvobození

 

1. Výše poplatku se snižuje v následujících případech:

      a)   u osob invalidních (držitelů průkazu ZTP a ZTPP) se poplatek snižuje o 50 %

      b)   poplatek za každý objekt v zahrádkářské osadě ČZS „Barborka“ se snižuje na

            100,- Kč.

 2. Od poplatku je osvobozen:   

a)   u vícečetných rodin (otec,matka a děti  věku do 18 let) za třetí a další dítě se poplatek nevybírá do konce kalendářního roku, ve kterém dovrší 18 let

b)  u samostatné(ho) živitelky(e) za třetí a další dítě v její (jeho) péči ve věku do 18 let se poplatek nevybírá do konce roku, v kterém dítě dovrší 18 let

c)   u osob nepřítomných v místě trvalého pobytu nepřetržitě po dobu minimálně 6 měsíců se poplatek za období nepřítomnosti nevybírá.

d)   poplatník dle č. 2 odst. 1 písm. b), který je současně poplatníkem dle č. 2 odst. 1 písm. a), tj. fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba  a která má současně na území města trvalý pobyt .

3. Vznik nároku na osvobození a úlevy od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo do protokolu v lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

 

 

 

 

Článek 7

Ustanovení společná a závěrečná

 

1.     Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši,  vyměří obec  poplatek platebním  výměrem. Včas  nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo  jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může  obec   zvýšit  až  na  trojnásobek.   Vyměřené  poplatky  se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 zákona o správě daní a poplatků.

 

3.   Pokud  poplatník  nebo  plátce  nesplní svoji poplatkovou povinnost  stanovenou obecně  závaznou vyhláškou  obce, lze dlužné částky vyměřit nebo  doměřit do 3 let od  konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

4. Byl-li  před uplynutím  této lhůty  učiněn úkon směřující k vyměření  nebo doměření  poplatku, běží  tříletá lhůta  znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen.  Vyměřit a  doměřit poplatek lze nejpozději do  10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

5.     Obec,  která  poplatky  spravuje,  může  na žádost poplatníka z důvodu  odstranění  tvrdosti  poplatek  nebo  jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

 

 

Článek 8

Přechodné ustanovení

 

Práva a povinnosti vzniklé před účinností této obecně závazné vyhlášky, včetně výše poplatku za komunální odpad, se řídí obecně závaznou vyhláškou účinnou v době vzniku a trvání poplatkové povinnosti.

 

 

Článek 9

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města č. 17/2001 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálního odpadu,     včetně dodatků 1/2001 a 3/2004.

 

 

Článek 10

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PhDr. Ctirad Lolek                                                                      Ing. Škoda Ladislav

        starosta města                                                                          místostarosta města

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:

 

 

Sejmuto:

Zveřejněno: 24.1.2005

Jste zde: Loštice  >  Obecně závazné vyhlášky a Nařízení města  >  Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace