Město Loštice

UZ č.12

 

U s n e s e n í

 

z 12. zasedání zastupitelstva Města Loštice konaného dne 14. 3. 2005

Zastupitelstvo města:

 

I.                   Bere na vědomí:

1)      Kontrolu usnesení z 11. zasedání zastupitelstva ze dne 14. 12. 2004.

2)      Zprávu kontrolního výboru č. 1/2005 a ukládá RM k tomuto materiálu zaujmout stanovisko.

 

 

II.                Schvaluje:

1)      Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Loštice za rok 2004 a schvaluje návrh opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření města loštice za rok 2004.

2)      Závěrečný účet výdajů a příjmů města Loštice za rok 2004, jehož součástí je i vyúčtování finančních vztahů se zřízenými organizacemi.

3)      Závěrečnou zprávu o hospodaření Loštické lesní s.r.o. za rok 2004.

4)      Dodatek č. 1 k Příloze ke zřizovací listině Základní školy v Lošticích.

5)      Plán kontrol kontrolního výboru na rok 2005 a ukládá tajemníkovi města, předložit požadované podklady kontrolnímu výboru.

6)      Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Loštice za rok 2003 včetně opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

7)      Závěrečný účet příjmů a výdajů města Loštice za rok 2003, jehož součástí je i vyúčtování finančních vztahů se zřízenými organizacemi.  

 

           

III.             Majetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo města schvaluje majetkoprávní záležitosti takto:

 

1)      ZM schvaluje zveřejnit záměr města odprodat pozemek p.č. 1523/2 o vým. 32 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Loštice, ulice Hradská za těchto podmínek.

-         daň z převodu nemovitostí hradí kupující

-         náklady spojené s převodem nemovitostí na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj hradí kupující

-         náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy hradí kupující

-         kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy

2)      ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1827/5 - nové p.č. 1827/13 odděleno  geometrickým plánem č. 677-104/2004 o vým. 2589 m2 – lesní pozemek v k.ú. Loštice – lokalita „Střelnice“ za cenu dle znaleckého posudku ve výši 38.470,- Kč. Obvyklá cena  předmětné nemovitosti je totožná s cenou vypočtenou dle znaleckého posudku. Pozemek se odprodává firmě Metrie spol. s r.o., Loštice, Moravičanská 20 za podmínek, že nový majitel uhradí geometrické oddělení pozemku, náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitosti, cenu dle odhadu zaplatí před podpisem kupní smlouvy a náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy. V kupní smlouvě bude zapsáno věcné břemeno pro vlastníky a uživatele pozemků p.č. 1832, 1833 a 1834. Náklady spojené se zapsáním a zaměřením věcného břemene hradí rovněž kupující.

3)      ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1524 – nové p.č. 1524/2 odděleno geometrickým plánem č. 684-162/2004 o vým. 72 m2 – ostatní plocha – zeleň v k.ú. Loštice za cenu dle odhadu ve výši 2.108,- Kč manželům Ladislavu a Ivě Kašparovým, bytem Olomoucká 650, Loštice za podmínek, že nový majitel uhradí geometrické oddělení pozemku, náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitosti, cenu dle odhadu před podpisem kupní smlouvy a náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy. Inženýrské sítě musí zůstat na pozemku města Loštice.

4)      ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1705/30 – nové p.č. 1705/44 – orná půda o vým. 832 m2 odděleno geometrickým plánem č. 690-52/2004 v k.ú. Loštice za cenu dle odhadu ve výši 49,55 Kč/m2, celkem za 41.226,- Kč manželům Magdě a Vlastislavu Marečkovým, bytem Loštice, nám. Míru 53 za podmínek, že nový majitel uhradí geometrické oddělení pozemku, náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitosti, cenu dle odhadu před podpisem kupní smlouvy a náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy.

5)      ZM schvaluje bezplatný převod pozemků p.č. 313 o vým. 40 m2 a p.č. 315/1 o vým. 73 m2 v k.ú. Loštice do vlastnictví obce. Pozemky jsou ve vlastnictví Jesenických mlékáren t.č. v likvidaci. Pozemky se nachází na ulici Weselsova.

6)      ZM schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 223 v k.ú. Žádlovice od Lesů ČR do vlastnictví obce, jelikož v této části pozemku se nachází hlavní řad plynu. Cena bude stanovena dle odhadu a náklady spojené se zaměřením pozemku budou hrazeny rovným dílem s panem Miroslavem Veselkou, který má zájem o druhou část uvedeného pozemku.

7)      ZM schvaluje převod pozemků v rámci pozemkových úprav v k.ú. Moravičany.

 

 

IV.       Volí:

 

1)        Dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. o) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo města volí Ing. Zbyňka Poštulku, Zdenku Poštulkovou a Květoslava Skopala za členy kontrolního výboru zastupitelstva města.

 

V.         Ruší:

 

1)      Usnesení č. II/11 z 11. zasedání ZM ze dne 14. 12. 2004 o rozšíření kontrolního výboru a nahrazuje ho novým usnesením č. IV/1 z dnešního zasedání.

2)      Usnesení č. II/1 z 8. zasedání ZM ze dne 16. 3. 2004 o schválení závěrečného účtu příjmu a výdajů města Loštice za rok 2003, který byl schválen bez závěrečné zprávy o hospodaření města Loštice za rok 2003 a nahrazuje ho novým usnesením č. II/8 z dnešního zasedání.

3)      Usnesení č. I/3 z 9. zasedání ZM ze dne 10. 6. 2004 o výsledcích přezkoumání hospodaření města Loštice za rok 2003 a nahrazuje ho novým usnesením č. II/7 z dnešního zasedání.

4)      Usnesení č. III/4 z 11. zasedání ZM ze dne 14. 12. 2005 o prodeji pozemku firmě METRIE s.r.o., Loštice a nahrazuje jej novým usnesením č. III/2 z dnešního zasedání.

 

 

 

 

 

VI.       Neschvaluje:

 

1)      Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2005 a ukládá RM a starostovi města předložit nový návrh rozpočtu tak, aby byly posouzeny požadavky občanů pana Pechy a paní Kopčákové.

 

 

VII.     Ukládá:  

 

1)      Starostovi jednat s Severomoravskou plynárenskou a.s. a připravit prodej plynovodů v majetku města.

2)      Finančnímu výboru připravit materiál na zpracování materiálů pro analýzu financování investičních akcí dle usnesení č. IV/3 a IV/5 ze zasedání ZM dne 14.12.2005.

3)      Tajemníkovi města, aby seznamoval zaměstnance s novými interními předpisy písemnou formou tak, že každý zaměstnanec potvrdí seznámení svým podpisem.

4)      Osadnímu výboru Vlčice předložit návrh na doplnění osadního výboru do příštího zasedání zastupitelstva města.

5)      Starostovi a Mgr. Šilberskému připravit kontrolu výtěžnosti kamene v kamenolomu Loštice za rok 2004.

6)      Tajemníkovi, aby se řídil jednacím řádem zastupitelstva , a to ve věci vyrozumívání občanů o konání veřejného zasedání zastupitelstva města.  

 

 

 

 

 

 

V Lošticích dne 14. 3. 2005

 

 

 

 

------------------------------                                                         --------------------------------------

           starosta                                                                                           místostarosta

     PhDr. Ctirad Lolek                                                                        Ing. Ladislav Škoda

 

 

 

Ověřovatele zápisu:       Pelzl Milan

 

                                       Konečný Jan 

 

Zveřejněno: 22.8.2005

Jste zde: Loštice  >  ZM 2005  >  UZ č.12

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace