Město Loštice

UZ č.13

 

U s n e s e n í

 

z 13. zasedání zastupitelstva Města Loštice konaného dne 14. 4. 2005

Zastupitelstvo města:

 

I.                   Bere na vědomí:

1)      Kontrolu usnesení z 12. zasedání zastupitelstva ze dne 14. 3. 2005.

2)      Zprávu finančního výboru o financování investičních akcí města

3)      Zprávu kontrolního výboru

 

 

II.                Schvaluje:

1)      Změnu jednacího řádu zastupitelstva města.

2)      Dle ustanovení § 4 odst.5 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech rozpočet na rok 2005 v položkách příjmy 28.477.000,- Kč, financování 13.731.000,- Kč a výdaje ve výši 42.208.000,- Kč jako rozpočet schodkový.

3)      Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 010/S/2003 s firmou ALTERSTAV s.r.o. Vysoké Mýto týkající se změny pozastávky.

4)      Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 005/S/2003 s firmou ALTERSTAV s.r.o. Vysoké Mýto týkající se změny pozastávky.

5)      Smlouvu o převodu práv a povinností stavebníka – převod elektrické přípojky pro 22 b.j. a 11 b.j. do vlastnictví Severomoravské energetiky a.s. .

6)      Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 10040021 – plynofikace obce Žádlovice – z důvodu prodloužení lhůty na Závěrečné vyhodnocení akce do 1/2005.  

7)      Schvaluje změnu projektu Výstavba kanalizační sítě I.etapa Loštice takto:

a) - zrušení větve  AI-2b

b) - zrušení části větve mezi Š9 = L11 - Š10-L12

c) - změnu části větve  Š8 = L10 po Š PA 8V na stoku

d) - za zrušené stoky zařadit do projektu vybudování kanalizace Ztracená ulice

            8)   Plán práce finančního výboru pro rok 2005

            9)   Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení Lukáši Vykydalová ve výši

                  80.000,- Kč, Martě Salomonové ve výši 50.000,- Kč a Ester Salomonové ve výši  

                  25.000,- Kč.

    

III.             Majetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo města schvaluje majetkoprávní záležitosti takto:

 

1)      ZM schvaluje zveřejnit záměr města odprodat pozemky v k.ú. Loštice, a to p.č. 1275/2 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 19 m2, ulice Pod Střelnicí, p.č. 1277/2 – zastavěná plocha a nádvoří o vým. 11 m2, ulice Pod Střelnicí a pozemek p.č. 1278 – trvalý travní porost o vým. 75 m2, ulice Pod Střelnicí za těchto podmínek.

-         daň z převodu nemovitostí hradí kupující

-         náklady spojené s převodem nemovitostí na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj hradí kupující

-         náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy hradí kupující

-         kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy

2)      ZM nemá námitek k převodu pozemků, které jsou ve vlastnictví pozemkového fondu na jinou fyzickou nebo právnickou osobu. Město o předmětné pozemky nemá zájem.

 

 

IV.       Odvolává:

 

      1)    Dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. o) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění

             pozdějších předpisů, zastupitelstvo města na základě vlastní žádosti odvolává Ing.

             Petra Vintrochu z funkce člena kontrolního a finančního výboru.

 

V.         Volí:

 

1)        Dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. o) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo města volí Ing. Aleše Miketu za člena kontrolního výboru zastupitelstva města.

2)        Dle  ustanovení § 84 odst. 2 písm. o) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo města volí Karla Bloudka a Jaroslava Mrnku za členy osadního výboru Vlčice. 

 

 

 

VI.       Ukládá:

  

 

1)                Starostovi města realizovat potřebné kroky  ke změně výstavby kanalizační sítě ulice Ztracená v Lošticích.

2)                Starostovi a Mgr. Šilberskému připravit kontrolu výtěžnosti kamene z kamenolomu Kozí Vrch v Lošticích za rok 2004.

3)                Starostovi a radě města projednat do příštího zasedání zastupitelstva města zprávu č.2 kontrolního výboru a předložit své stanovisko k této zprávě.

 

 

 

 

V Lošticích dne 14. 4. 2005

 

 

 

 

------------------------------                                                         --------------------------------------

           starosta                                                                                           místostarosta

     PhDr. Ctirad Lolek                                                                        Ing. Ladislav Škoda

 

 

 

Ověřovatele zápisu: Bohumil Till

        

 

                                 Jan Malík      

 

Zveřejněno: 22.8.2005

Jste zde: Loštice  >  ZM 2005  >  UZ č.13

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace