Město Loštice

UZ č.14

 

U s n e s e n í

 

z 14. zasedání zastupitelstva Města Loštice konaného dne 25. 7. 2005

Zastupitelstvo města:

 

I.                   Bere na vědomí:

1)      Kontrolu usnesení z 13. zasedání zastupitelstva ze dne 14. 4. 2005.

2)      Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby Synagoga-přístavba a stavební úpravy, kterým se stala firma SAN-JV s.r.o., Šumperk

3)   Stanovisko občanů ke kanalizačním přípojkám ve městě a trvá na svém původním

      rozhodnutí ze dne 16. 3. 2004 pod č. usnesení II/7.

4)   Účetní uzávěrku Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko za rok 2004.

 

 

 

 

 

II.                Schvaluje:

            1)   Smlouvu o dílo s firmou SAN-JV s.r.o., Lidická 56, Šumperk na dodávku akce:        

                  „Synagoga – přístavba a stavební úpravy“

            2)   Aby akce „Synagoga-přístavba a stavební úpravy“ byla rozdělena na jednotlivé 

                  etapy v závislosti na získávání finančních prostředků z různých zdrojů.

            3)   Podání žádosti o poskytnutí dotace na I. Etapu rekonstrukce synagogy z fondu

                  česko-německé budoucnosti do maximální výše 2.000.000,- Kč  

            4)   Rozšíření nadačního výboru Synagoga, na základě žádosti zástupců židovské

                  obce, o pana  ing. Stanislava Poskočila a pana Luďka Štipla.

            5)   Aby rada města zajišťovala podání žádostí o získání dotací na opravu synagogy

                  z různých zdrojů 

            6)   Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení Aleně Horákové ve výši 80.000,- Kč a

                  Iloně Šmoldasová ve výši 30.000,- Kč.

            7)   Vzhledem ke změnám vyplývajícím ze stanovení nového záplavového území a

                  nutnosti přehodnocení rozvojových ploch, zadání pořízení nové územní    

                  pozemkové dokumentace (ÚPD) s tím, že již zpracované části územního plánu

                  budou použity jako podklad pro zadání.

            8)   I. rozpočtové změny roku 2005 takto:

                 

                                                                            schválený rozp.   změna    rozp. po změnách

P 1122 daň z příjmů práv. osob za obce                     0            + 950.880            950.880

V 6399-5362 ostatní finanční operace                        0            +950.880             950.880

 

P 3392-2324 přijaté nekap příspěvky                       0             +17.592                17.592

V 3392-5139 nákup materiálu                        50.000             +17.592                67.592

 

P 3429-2111příjmy z poskytování služeb    210.000             -210.000                        0

P 3429-2329 ostatní nedaňové příjmy                     0            +210.000             210.000

 

      P 5512-3113 příjmy z prod. hm. maj.                      0               + 6.000                  6.000

V 5512-5139 nákup materiálu                                  0                + 6.000                             6.000

 

P 3722-2111 příjmy z poskyt.služeb a výrobků 65.000       +13.483                    78.483

P 6310-2142 příjmy z podílů na zisku a dividend       0      +17.226                  17.226 

P 6409-2210 přijaté sankční platby                               0        +5.000                    5.000

V 3322-5222 neinv.dotace církvi římskokatol            0      +35.709                   35.709

 

P 6402-2229 ostatní přijaté vratky transferů               0       + 6.492                     6.492

V 6402-5366 výdaje fin.vypořádání min.let               0        + 6.492                        6.492

 

V 2219-5139 nákup materiálu                                       0      +25.000                   25.000

V 2219-5171 opravy a udržování                     200.000     - 25.000                   175.000

 

V 3111-5163 pojištění majetku                                  0         +3.624                     3.624

V 3113-5163 pojištění majetku                                    0       +30.565                   30.565

V 3141-5163 pojištění majetku                                    0        + 3.453                     3.453

V 3314-5163 pojištění majetku                                  0        + 2.922                     2.922

V 3392-5163 pojištění majetku                                  0        + 6.780                     6.780

V 3429-5163 pojištění majetku                                  0         +3.552                     3.552

V 5512-5163 pojištění majetku                           8.000         +1.104                     9.104

V 6320-5163 pojištění nespecifikované            52.000        -52.000                            0

 

V 3326-5171 opravy a udržování                     0      + 56.525                   56.525

V 3745-5137 drobný hmotný majetek            185.000        -40.000                 145.000

V 3745-5139 nákup materiálu                        160.000        -16.525                 143.475

 

V 3722-5169 nákup ostatních služeb          1,440.000          -16.600               1,423.400

V 3722-5166 konzultační, právní služby                      0       +16.600                    16.600

 

V 5212-5171 opravy a udržování                      6.000          -1.500                      4.500

V 5212-5169 nákup ostatních služeb                4.000          +1.500                      5.500

 

V 6112-5023 odměny členů zastupitelstev    620.000       - 10.000                  610.000

V 6112-5173 cestovné                                       3.000       + 10.000                   13.000

 

V 6171-5011 platy zaměstnanců                  1,815.000       -131.000               1,684.000

V 6171-5171 opravy a udržování                  190.000         - 90.000                  100.000

V 6171-5172 programové vybavení                  20.000        +63.000                    83.000

V 6171-6122 stroje, přístroje a zařízení                     0        +62.000                    62.000

V 6171-6125 výpočetní technika                               0        +96.000                    96.000                                  

 

 

P ř í j m y                                                      28,688.000      +1,016.673          29,704.673

 

V ý d a j e                                                     42,208.000      +1,016.673          43,224.673

 

            9)   Dopracování projektové dokumentace víceúčelového zařízení pro zájmovou

                  činnost dětí a mládeže s tímto zaměření:

-     klubovna pro rybářskou mládež

-         klubovna a sklad pro vodácké sporty, popřípadě další zájmové organizace dětí a mládeže

-         ubytovací zařízení pro organizování dětských táborů a dalších akcí, které vyžadují ubytování

-         byt správce

-         technické prostory pro organizování hromadných akcí pro děti a mládež

-         stávající areál sběrných surovin u koupaliště přebudovat na skateboardové hřiště

10)  Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí ČR na vybudování víceúčelového

       zařízení pro zájmovou činnost dětí a mládeže.

11)  ZM pověřuje RM k definitivnímu odsouhlasení projektové dokumentace

       víceúčelového zařízení pro zájmovou činnost dětí a mládeže a k podání žádosti o

       poskytnutí dotace na MF ČR v konečné formě.

    12)     Doplnění rady ZŠ Loštice o pana Vlastislava Heidenreicha.

   

    

III.             Majetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo města schvaluje majetkoprávní záležitosti takto:

 

1)      ZM schvaluje zveřejnit záměr města odprodat pozemky v k.ú. Loštice, a to p.č. 1814 – ostatní plocha o vým. 140 m2, lokalita Pod Střelnicí, p.č. 1824/2 – ovocný sad o vým. 101 m2, lokalita  Pod Střelnicí, část pozemku p.č. 1670 – ostatní plocha - komunikace o vým. 64 m2, ulice U rybníků a část pozemku p.č. 1705/30 – orná půda, lokalita K Pešti za těchto podmínek.

-         daň z převodu nemovitostí hradí kupující

-         náklady spojené s převodem nemovitostí na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj hradí kupující

-         náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy hradí kupující

-         kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy

-         náklady spojené s geometrickým zaměřením hradí kupující

2)      ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1523/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Loštice o vým. 32 m2 paní Jiřině Novotné bytem Loštice, Hradská 112 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2.504,- Kč za níže uvedených podmínek.

3)      ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 1275/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Loštice o vým. 19 m2 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.190,- Kč, p.č. 1277/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Loštice o vým. 11 m2 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 688,95 Kč a p.č. 1278 – trvalý travní porost v k.ú. Loštice o výměře 75 m2 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1706,06 Kč panu Miroslavu Linetovi, bytem Pateřín 30, Bílá Lhota. Všechny výše uvedené pozemky se prodávají za těchto podmínek:

-         daň z převodu nemovitostí hradí kupující

-         náklady spojené s převodem nemovitostí na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj hradí kupující

-         náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy hradí kupující

-         kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy

     4)    ZM schvaluje prodej části parcely p.č. 26 v k.ú. Loštice – zahrada o výměře 644 m2

            (dle GP č. 718-20/2005 – p.č. 26/3) za cenu 350,- Kč/m2 celkem za částku

            225.400,- Kč panu Pavlu Vařekovi, bytem Loštice, K Pešti 594 za stejných podmínek.

     5)    ZM schvaluje odkoupení části pozemku v okolí synagogy p.č. 1705/11 v k.ú. Loštice  

            – orná půda o výměře 157 m2 ( dle GP č. 718-20/2005 – p.č. 1705/47 ) za cenu 100,-

            Kč/m2 celkem za částku 15.700,- Kč za podmínky, že veškeré náklady spojené

            s odkoupením pozemku hradí kupující.

     6)    ZM neschvaluje zveřejnit záměr města odprodat pozemky p.č. 1528 o vým. 555 m2 a

            část pozemku p.č. 1529 o vým. 302 m2.

     7)    ZM schvaluje odkoupení pozemku u synagogy p.č. 142/2 – zastavěná plocha a

            nádvoří v k.ú. Loštice o vým. 34 m2 za cenu 100,- Kč/m2 celkem za částku 3.400,- Kč

            za podmínky, že veškeré náklady spojené s odkoupením pozemku hradí kupující.

     8)    ZM schvaluje předání další části nově vybudované kanalizace a ČS 2 do správy ŠPVS  

            a.s. Šumperk a schvaluje sepsání smlouvy o provozování kanalizace a úpravě

            vzájemných vztahů.

     9)    ZM schvaluje Darovací smlouvu o přijetí nemovitosti č.p. 258 v Lošticích, na ulici

            U Valchy darem od MO ČRS Loštice, která je jediným vlastníkem nemovitosti včetně

            pozemků na kterých se nachází. Jedná se o pozemky p.č. 1624/1 a 1624/2 v k.ú.

            Loštice, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 317.  

 

 

IV.       Ruší:

 

      1)    Část usnesení č. II/9 ze 13. zasedání ZM ze dne 14. 4. 2005 týkající se poskytnutí

              půjčky z fondu rozvoje bydlení panu Lukáši Vykydalovi. 

      2)    Veškerá usnesení týkající se projednávání návrhu územního plánu Města Loštice

              projednané k dnešnímu dni.              

 

  V.       Ukládá:

  

 

 1)   Starostovi města předkládat jedenkrát ročně výsledek hospodaření a zprávu o činnosti    

       Nadačního fondu Synagoga.

 2)   Starostovi města zveřejnit rozpočtové změny v termínu 15 dnů před projednáním na  

       veřejném zasedání zastupitelstva města, na kterém budou schvalovány.

 3)   RM projednat zprávu kontrolního výboru, která se týkala Obecně závazných vyhlášek 

       města. 

 4)  Radě města zveřejňovat zprávy kontrolního výboru včetně stanovisek kontrolovaných

      orgánů na úřední desce po dobu 10 dnů.

 5)  Tajemníkovi, aby v usneseních ze zasedání rady a zastupitelstva byly uváděny co

       možná nejpřesnější údaje jako jsou finanční částky, parcelní čísla, čísla smluv a ze

       kterých kapitol budou jednotlivé částky hrazeny

 

 

 

V Lošticích dne 25. 7. 2005

 

 

 

------------------------------                                                         --------------------------------------

           starosta                                                                                           místostarosta

     PhDr. Ctirad Lolek                                                                        Ing. Ladislav Škoda

 

 

Ověřovatelé zápisu:       MUDr. Zdenko Koval

 

                                       Milan Pelzl        

Zveřejněno: 22.8.2005

Jste zde: Loštice  >  ZM 2005  >  UZ č.14

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace