Město Loštice

Usnesení ZM ze dne 7.11.2005

 

U s n e s e n í

 

z 15. zasedání zastupitelstva Města Loštice konaného dne 7. 11. 2005

Zastupitelstvo města:

 

I.                   Bere na vědomí:

1)      Kontrolu usnesení z 14. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 7. 2005.

2)   Dopis Mgr. Jany Hamplové ve věci kanalizačních přípojek a uvádí, že u bodů

      1-4 je jednáno dle usnesení ZM ze dne 14. 4. 2005 č. II/7c ( změna části větve

                  Š8-L10 po ŠPA PV na stoku a u bodu 5 je jednáno dle původního rozhodnutí ZM

                  ze dne 16. 3. 2004 pod č. usnesení II/7. ZM sděluje, že se s konečnou platností již

                  otázkou kanalizačních přípojek nebude zabývat.

3)   Předložené zprávy Finančního úřadu v Šumperku, Nejvyššího kontrolního úřadu a

      Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výsledcích kontrol o financování

       investičních akcí a průběhu výběrového řízení.

4)   Námitku Mgr. Šilberského k zápisu ze 14. zasedání ZM a zprávu Kontrolního

      výboru o kontrole zápisů a usnesení z jednání ZM a RM. 

5)  Stanoviska RM ke kontrolám kontrolního výboru zastupitelstva města. 

II.                Schvaluje:

            1)   Do projednání a schválení rozpočtu pro rok 2006 rozpočtové provizorium pro

                  čerpání finančních prostředků na provoz a údržbu města na jeden kalendářní měsíc  

                  ve výši jedné dvanáctiny nákladů čerpaných v roce 2005

            2)   Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 250.000,- Kč panu Martinu 

                  Pelzlovi a ve výši 100.000,- panu Zdeňkovi Zdráhalovi.

            3)   Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola,  

                  okres Šumperk, Trávník 596, Loštice a Přílohu č. 1 k dodatku č. 1 ke zřizovací

                  listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Loštice, okres Šumperk.  

            4)   Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Loštice,

                  okres Šumperk, Trávník 595, Loštice, Přílohu č. 1 k dodatku č. 1 ke zřizovací

                  listině příspěvkové organizace Mateřská škola Loštice, okres Šumperk a Smlouvu    

                  o výpůjčce včetně přílohy č. 1 k této smlouvě uzavřenou mezi Městem Loštice a

                  MŠ Loštice.

            5)   Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Loštice,

                  okres Šumperk, Komenského 17, Loštice, Přílohu č.1 k dodatku č. 1 ke zřizovací

                  listině příspěvkové organizace Základní škola Loštice, okres Šumperk a Smlouvu

                  o výpůjčce včetně přílohy č. 1 k této smlouvě uzavřenou mezi Městem Loštice a

                  ZŠ Loštice.   

            6)   Obecně závaznou vyhlášku Města Loštice č. 1/2005 o zrušení obecně závazné

                  vyhlášky č. 6/1993 včetně dodatku č.1, o stanovení příspěvku na částečnou úhradu

                  neinvestičních nákladů provozu mateřské školy ze dne 27. 8. 1993.

            7)   Zřízení školské rady při Základní škole v Lošticích na dobu neurčitou s účinností

                  od 1. 1. 2006 v počtu 6-ti osob.

            8)   Volební řád pro volby do školské rady.

            9)   Povodňový plán Města Loštice.

          10)   Doplnění usnesení č. III/9 ze 14. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. 7. 2005

                  takto: ZM schvaluje Darovací smlouvu „A SMLOUVU O ZŘÍZENÍ

                  PŘEDKUPNÍHO PRÁVA“ o přijetí …. Další znění zůstává nezměněno.

          11)   Dle § 84 odst. 1 písm. u) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích název ulice Žadlovická.

          12)   II. rozpočtové změny roku 2005.

III.             Majetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo města schvaluje majetkoprávní záležitosti takto:

 

1)      ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1814 – ostatní plocha o vým. 140 m2, lokalita Pod Střelnicí, manželům Jaroslavovi a Miloslavě Dudovým, bytem Olomouc, Kosmonautů 15 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2.519, 50 Kč.

2)      ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1824/2 – ovocný sad o vým. 101 m2, lokalita  Pod Střelnicí paní MUDr. Dagmar Sedlářové, bytem Loštice, Havelkova 637/11 a panu Josefu Furkovi, bytem Mohelnice, nám. Kosmonautů 896/5 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1. 893,50 Kč.

3)      ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1670/2 – ostatní plocha - komunikace o vým. 64 m2, ulice U rybníků manželům Josefovi a Janě Figurovým, bytem Loštice, U Rybníků 89 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2.002,50 Kč.

Všechny výše uvedené pozemky budou prodány za těchto podmínek:

-         daň z převodu nemovitostí hradí kupující

-         náklady spojené s převodem nemovitostí na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj hradí kupující

-         náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy hradí kupující

-         kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy

-         náklady spojené s geometrickým zaměřením hradí kupující

      4)  ZM schvaluje zveřejnit záměr města odprodat části pozemků p.č. 1318/3 – ostatní

           plocha – ostatní komunikace o vým. 89 m2, p.č. 1480/5 – ostatní plocha – ostatní

           komunikace o vým. 173 m2 oba v lokalitě U Mlýna v k.ú. Loštice. ZM dále schvaluje

           zveřejnit záměr odprodat pozemky v k.ú. Loštice, lokalita farma Palomo a.s. a jedná se

           o pozemek p.č. 897/1 – zastavěná plocha o vým. 220 m2, p.č. 896/6 – zastavěná plocha

           a nádvoří o vým. 55 m2, p.č. 895/13 – zastavěná plocha a nádvoří o vým. 148 m2 a p.č.

           909/12 – zastavěná plocha a nádvoří o vým. 1590 m2. ZM schvaluje zveřejnit záměr

           města odprodat pozemek p.č. 562 – orná půda o vým. 252 m2 v k.ú. Loštice. Záměry

           odprodat budou vyvěšeny za těchto podmínek:

                  -    daň z převodu nemovitostí hradí kupující

-         náklady spojené s převodem nemovitostí na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj hradí kupující

-         náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy hradí kupující

-         kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy

-         náklady spojené s geometrickým zaměřením hradí kupující

     5)    ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č. 179/2 o vým. 872 m2 v k.ú. Žádlovice od pana

            Zdeňka Moťku, bytem Žádlovice č.8 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 41.660,-

            Kč + 20% dle uzavřené smlouvy to je 8.332,- Kč, čímž celková cena činí 49.992,- Kč

            za výše uvedených podmínek.

           

 

IV.       Volí:

             Ludmilu GRÉZLOVOU, nar. 24. 5. 1945, bytem Loštice, Sokolská 577  a Alenu

             KLECKEROVOU, nar. 14. 11. 1939, bytem Loštice, Moravičanská 213 do funkce

             přísedících u Okresního soudu v Šumperku na další období v délce čtyř let

 

      

 

 

 

V.          Pověřuje:

 

            Radu města k sepsání jednotlivých smluv s firmou Železniční stavitelství Brno na

            rekultivaci skládky TKO Žádlovice-Pavlov, na výstavbu „Obnova polní cesty za Peští

            včetně terénních úprav a výstavbu protipovodňové ochranné hrázky v Žádlovicích.

 

VI.         Ukládá:

 

1)  RM vypracovat návrh nového jednacího řádu dle připomínek a změn zaslaných Mgr.

     Šilberským.

2)  Tajemníkovi, aby řádně informoval vedení příspěvkových organizacích o usneseních ze

      zasedání zastupitelstva města.

3)  Vedoucímu Městského kulturního střediska panu Veselému vypracovat směrnici

      k vybírání dobrovolného vstupného.

4)  Starostovi prověření a posouzení odpovědnosti za případný úraz v šachtové jímce

     kanalizačních přípojek a o výsledku informovat občany, a to v termínu do 21. 11. 2005.

 

 

 

V Lošticích dne 7. 11. 2005 

 

 

 

------------------------------                                                         --------------------------------------

           starosta                                                                                           místostarosta

     PhDr. Ctirad Lolek                                                                        Ing. Ladislav Škoda

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Vlastislav Heidenreich

 

 

                                         Jan Malík     

Zveřejněno: 10.11.2005

Jste zde: Loštice  >  ZM 2005  >  Usnesení ZM ze dne 7.11.2005

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace