Město Loštice

Usnesení ZM č.17 ze dne 13.3.2006

 

U S N E S E N Í

ze 17. zasedání Zastupitelstva města Loštice

konaného dne 13.03.2006

 

1. ZM  bere na vědomí  zprávu  o kontrole usnesení z 15.a 16. jednání zastupitelstva  a ukládá

zastupitelům města podat připomínky k návrhu Jednacího řádu zastupitelstva do 31.března 2006, starostovi města zapracovat připomínky do jednacího řádu a předložit je ke  konečnému projednání na následném jednání zastupitelstva.

 

ZM bere na vědomí zprávu o fungování  a finanční situaci  Nadačního fondu Synagoga.

 

2. ZM schvaluje  III. rozpočtové změny roku 2005.

 

3. ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města za rok 2005 a schvaluje pokrytí ztráty  hospodaření ZUŠ v roce 2005 ve výši 35 153,71 Kč   jako závazný ukazatel  pro rok 2006   a zároveň tím snižuje příspěvek na provoz z rozpočtu 2006 o částku 35 153,71 Kč.

ZM bere na vědomí zlepšený výsledek hospodaření ZŠ Loštice za rok 2005 ve výši  131 988,46 Kč a následně  schvaluje jeho přidělení  do rezervního fondu v celé jeho výši  tj. 131 988.46  Kč.

 

 ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města za rok 2005.

 

4. ZM  schvaluje rozpočet města pro rok 2006

    a) s celkovými příjmy 37,902 001 Kč, celkovými výdaji 38,054 001 Kč a schodkem

        hospodaření 152 000 Kč.  – příloha č. 1 a 2

    b) příspěvky a dotace z rozpočtu města ve výši 471 000 Kč – přéloha č. 3

    c) rozpočet sociálního fondu – příloha č. 4

    d) rozpočet FRB – příloha č. 5

    e) závazné ukazatele PO – příloha č.7

 

    Zastupitelstvo města zároveň zmocňuje Radu města k provádění rozpočtových opatření,   

    které nemají zásadní vliv na celkový výsledek hospodaření, tzn.

-         přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo celkový rozdíl příjmů a výdajů

-         rozpočtové změny  jednotlivých položek v příslušném paragrafu

-         v posledním měsíci účetního roku, tj. v prosinci kalendářního roku tak, aby se rozpočet ztotožnil se skutečností, při nejbližším jednání bude informováno ZM o případných změnách vázaných ukazatelů vycházejících z platné legislativy

 

 

5. ZM schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele  akce  „Víceúčelové zařízení pro rozvoj mimoškolní a zájmové činnosti dětí a mládeže v Lošticích.“

 

6. ZM schvaluje uzavření  smlouvy o dílo č. 1/2006 s firmou SAN-JV, s.r.o., Lidická 56,    787 01 Šumperk, jako dodavatele stavby akce  „Víceúčelové zařízení pro rozvoj mimoškolní a zájmové činnosti dětí a mládeže v Lošticích“

 

7. ZM bere na vědomí zprávu jednatele společnosti Loštická Lesní,s.r.o., pana Jana Konečného a schvaluje pohledávku Města Loštice vůči společnosti Loštická lesní, s.r.o. pro příští čtyři roky, tj. do konce decenia takto: výše ročního nájmu za pronajaté lesní plochy je stanovena ve výši 1 200 000,- Kč.

 

8. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2005 a zprávy z provedených kontrol kontrolním výborem a stanoviska k provedeným kontrolám rady města. Ukládá tajemníkovi Městského úřadu v Lošticích realizovat jednotlivá opatření k odstranění nedostatků tak, jak jsou formulována v stanoviscích rady.

ZM schvaluje plán práce kontrolního výboru pro rok 2006takto:

ü      Kontrola činnosti Loštické lesní, s.r.o.

ü      Kontrola plnění usnesení ZM a RM.

ü      Kontrola objemu těžby v kamenolomu Kozí vrch ve vazbě na vykazovaný objem finančních prostředků pro město Loštice.

 

9. ZM bere na vědomí zprávu o připravovaných investičních akcích na rok 2006 a ukládá je RM a starostovi dle předloženého návrhu realizovat, především záměr v ulici Ztracená.

 

10. ZM  schvaluje přijetí  dotace  od - MF  ve výši 9,5 mil.Kč na výstavbu  „Víceúčelového zařízení a skateboartového hřiště  pro rozvoj zájmové činnosti dětí a mládeže v Lošticích.“

 

11. ZM schvaluje podání žádosti na získání dotace na částečnou rekonstrukci objektu Synagogy  na Českoněmecký fond budoucnosti - oprava střechy 330 000,- Kč. 

 

12. ZM  schvaluje  podání žádosti na získání dotace  na  částečnou rekonstrukci objektu Synagogy na  Nadační fond obětem holocaustu  ve výši 25 000,- USD.       

 

13. ZM  schvaluje podání žádosti na získání dotace  z Významných projektů pro Olomoucký kraj - projekt  „Loštické  poháry – fenomén středověké kultury“, ve výši  176 000,- Kč

 

14. ZM ukládá RM  a starostovi  akce zařazené do bodu 10.11.12.13, v případě získání dotací, realizovat  v roce 2006.

 

15. ZM  schvaluje podání žádosti o dotaci  na opravu jídelny ze státních prostředků nebo z jiných prostředků v maximální výši,  které bude možné získat pro rok 2007 a ukládá starostovi jednat s příslušnými institucemi o jejich získání.

 

16. ZM schvaluje podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod parcely p. č. 214 o výměře 501 m² v k. ú. Žádlovice – jako součást obnovené cesty za Peští.

 

17. ZM souhlasí s úplatným převodem (odkoupením) pozemku p. č. 1572 o výměře            159 m² v k. ú. Loštice z majetku ČR - od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

do majetku města Loštice  za  podmínky: náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy hradí kupující.

 

18. ZM souhlasí s předáním správy nové splaškové kanalizace v ulici Ztracená Šumperské provozní vodohospodářské společnosti a. s., Šumperk.

 

19. ZM souhlasí s odkoupením pozemku p. č. 348/26 v k. ú. Žádlovice o vým. 148 m²,  lokalita  skládka TKO – od manželů Zatloukalových, Förstrova 17, Olomouc, za částku      10,- Kč/m² za podmínek: veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, včetně daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.     

 

20. ZM schvaluje prodej pozemků v k. ú. a obci Loštice:

             p. č. 897/1-  vým. 220 m² –  zastavěná plocha a nádvoří

             p. č. 896/6-  vým.   55 m² -   zastavěná plocha a nádvoří

             p. č. 895/13- vým. 148 m² – zastavěná plocha a nádvoří

             p. č. 909/12-  vým.1590 m²  zastavěná plocha a nádvoří

 

firmě PALOMO,a. s. Loštice, za kupní cenu 30,- Kč/m² – celková cena  60.390,- Kč za podmínek:  náklady spojené s převodem budou hrazeny dle zákona.

            

21. ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 562 – vým 252 m² – orná půda v k. ú. a obci Loštice,  paní Růženě Večeřové, bytem Moravičanská 395, Loštice, za celkovou kupní cenu 5.900,- Kč.

 

22. ZM schvaluje prodej pozemků v k. ú. a obci Loštice:

část pozemku p. č.1318/3 – ostatní plocha – 88 m² /odd. GP 716- 231/2005 začleněn do nového poz. č.1318/3/

část pozemku p. č.1499 – ostatní plocha – 1 m² /oddělený GP č. 716-231/2005  a  začleněn do nového poz. 1318/3/

část pozemku p. č.1480/1 – ostatní plocha – 173 m² /oddělený GP č. 716-  231/2005 a začleněn do nového poz. 1480/5/

panu Lubomíru Michkovi, bytem U Mlýna 96, Loštice, za celkovou kupní  cenu 8200,- Kč  za podmínek:  veškeré náklady spojené se  sepsáním  kupní smlouvy včetně daně  z převodu nemovitostí a nového   geometrického plánu hradí kupující.

 

23. ZM schvaluje zveřejnit  záměr města odprodat z majetku města na základě  žádosti občana pí. Hacarové, část parcely p. č. 566/1 – ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. a obci Loštice o výměře cca 132 m² – přesná výměra bude určena až geometrickým plánem.

 

24. ZM schvaluje zveřejnit záměr města odprodat z majetku města na základě žádosti občana pana Grygara,  části pozemků v k. ú. a obci Loštice:

p. č. 2104/1 o vým. 10 m² – ostatní plocha

p. č. 1953/1 o vým. 85 m² – lesní pozemek

p. č. 2127/4 o vým. 12 m² – ostatní plocha

za podmínek: veškeré náklady spojené s prodejem pozemků, včetně GP a daně z převodu nemovitostí, hradí kupující.

 

25. ZM schvaluje zveřejnit záměr města odprodat z majetku města na základě žádosti pozemky v k. ú. a obci Loštice:

 

         Parcela č.

Výměra v m2

Kultura

1932/1

6500

zahrada

1932/2

    16

zastavěná plocha

1932/3

    16

zastavěná plocha

1932/8

    22

zastavěná plocha

1937/9

    16

zastavěná plocha

1937/14

    16

zastavěná plocha

1937/19

    16

zastavěná plocha

 

za podmínky: veškeré náklady pojené se sepsáním kupní smlouvy, včetně daně z převodu nemovitostí, hradí kupující

 

26. ZM schvaluje v plném znění darovací smlouvu mezi městem Loštice a ČRS MO  Loštice.

 

27. ZM schvaluje doplnění návrhu územního plánu takto:

a/ rozšíření průmyslové zóny v lokalitě U Vody – o parcelu p. č. 1751/30 o vým.   9727 m² – k. ú. Loštice

b/ rozšíření zóny pro výstavbu rodinných domů – o lokalitu nad ulicí Zahradní až po  parcelu p. č. 1807 v k. ú . Loštice

c/ v k. ú. Žádlovice – rozšíření zastavitelného území až za parcely p. č. 215 a 216    s tím, že využití území bude ponecháno – pouze veřejná zeleň.

 

28. ZM schvaluje změnu projektu – „Obnova polní cesty za Peští“ včetně terénní úpravy  s tím, že stavba se bude realizovat převážně na pozemcích města Loštice a pouze 970 m² bude realizováno na soukromých pozemcích.

 

29. ZM bere na vědomí zahájení průzkumných prací spojených s vybudováním průmyslové zóny směrem k Palonínu. ZM ukládá RM a starostovi realizovat veškeré potřebné kroky nutné k realizaci zřízení průmyslové zóny na navrhovaných pozemcích.

 

30. ZM ruší Vnitřní předpis MěÚ Loštice č.1 – statut sociálního fondu ze dne 1.01.1996.     ZM schvaluje Vnitřní předpis č. 4/2006 - Sociální fond a zásady jeho poskytnutí s účinností od 01.04.2006.

 

31. ZM  schvaluje Vnitřní předpis  č.3/2006 - Fond  pro poskytnutí příspěvku na ošatné a náklady na ošacení při obřadech,  s účinností od 01.04.2006.

 

32. ZM schvaluje odpisový plán ZUŠ  Loštice na rok 2006 ve výši 28 672,- Kč  jako závazný ukazatel.

 

33. ZM schvaluje zřizovací listinu JSDH města Loštice s účinností  od 13.03.2006. 

 

34. ZM schvaluje dar města Loštice rodině pana Strouhala Martina, U Valchy 289, Loštice, a to statické posouzení, projekt zřícené střechy do maximální výše 25 tisíc Kč  a materiál  na krovy -kulatinu (množství dle projektu ) z městského lesa. Náklady na vytěžení a manipulaci dřeva si uhradí pan  Strouhal Martin, U Valchy 289, Loštice, z vlastních prostředků.

 

35. ZM schvaluje poskytnutí daru Města Loštice pro pí. Pudilovou ve výši 20 000,- Kč na řešení složité životní situace pro zajištění potřeb dítěte.

 

36. ZM ukládá RM a starostovi města prověřit veškeré podmínky a možnosti realizace projektu Zdravého stáří, předloženého sociální komisí, a návrh jeho řešení předložit  předložit na jednání příštího  zastupitelstva.

 

37. ZM schvaluje výší odměn za výkon funkce člena Zastupitelstva města Loštice podle NV č. 50/2006 ze dne 22.února 2006, příloha č.1, s účinností od 1. března 2006 takto:

člen rady                                             1 430,00 Kč

člen výboru, komise, rady                       960,00 Kč

člen ZM                                                 340,00 Kč

 

 

S účinností od 1. ledna 2006 podle Čl.II odst.2 bude do 30. dubna 2006 doplacen rozdíl mezi výši měsíčních odměn podle dosavadní právní úpravy a výši měsíčních odměn podle tohoto nařízení.

 

Zveřejněno: 20.3.2006

Jste zde: Loštice  >  ZM 2006  >  Usnesení ZM č.17 ze dne 13.3.2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace