Město Loštice

Usnesení ZM č. 18 ze dne 27.4.2006

 

U s n e s e n í

 

z 18. zasedání zastupitelstva Města Loštice konaného dne 27. 4. 2006

Zastupitelstvo města:

 

 

1)      Ruší jednací řád zastupitelstva města Loštice schválený dne 12. 11. 2002 na ustavujícím zasedání ZM a schvaluje novelizovaný jednací řád Zastupitelstva města Loštice s účinností od 27. 4. 2006.

 

2)   Schvaluje zřízení komise pro jednání o možnosti odkoupení objektu jídelny

      PALOMO a.s., Loštice v tomto složení: starostu PhDr. Ctirada Lolka, předsedkyni

      sociální komise paní Dášu Kobzovou, předsedu finančního výboru Ing. Jana

      Červinku a předsedu kontrolního výboru Mgr. Šilberského.

 

            3)   Schvaluje zařazení dílčího projektu č. 5 „Město Loštice – kanalizace“

                  v předloženém rozsahu, jako součást projektu „ Zlepšení kvality vod horního

                  povodí řeky Moravy“ – II. etapa, který bude podán společností Vodohospodářská

                  zařízení Šumperk, a.s., jako investorem, s žádostí o finanční podporu z Fondu

                  soudržnosti EU na jeho realizaci.

           

            4)   Schvaluje finanční spoluúčast Města Loštice ve výši 15% z celkových investičních

                  nákladů na realizaci dílčího projektu č. 5 „ Město Loštice – kanalizace“ 

                  maximálně však ve výši 27 mil. Kč, v letech 2009-2010.

           

            5)   Schvaluje, aby součástí zadání veřejné zakázky, investora projektu, společnosti

                  Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s., na zpracování projektové dokumentace

                  na dílčí  projekt č. 5 „ Město Loštice –  kanalizace“, bylo i zpracování projektové

                  dokumentace na nové kanalizační přípojky v rámci tohoto dílčího projektu, které

                  nejsou součástí vlastní projektové dokumentace.

                  Finanční náklady na zpracování projektové dokumentace na nové kanalizační

                  přípojky v rámci dílčího projektu č. 5 „Město Loštice – kanalizace“ ponese ze

                  svého Město Loštice.

           

            6)   Bere na vědomí zprávu o průběhu povodní z března 2006  

           

            7)   Schvaluje odkoupení pozemků ve vlastnictví pana Krbce z Palonín p.č. 821, 823,

                  1751/5,  1751/10, 2259/96 a 2264/1 o celkové výměře 11.128 m2 pro vybudování

                  vodního díla v jižní části města jako jedno z řešení protipovodňových opatření za

                  částku 750.000,- Kč formou tří splátek ve výši 250.000,- Kč. První splátka bude

                  uhrazena při podpisu kupní smlouvy. Další splátky budou provedeny v termínech

                  do 31.3.2007 a do 31.3.2008. Vklad do katastru nemovitostí bude proveden po

                  podpisu a uhrazení první splátky. Veškeré náklady spojené s koupí a převodem

                  uvedených pozemků bude hradit kupující.

           

            8)   Schvaluje smlouvu o dílo č. 108/03/2006 s firmou ŽSD a.s., Brno – Pisárky,

                  Hlinky 40/102, na akci „ Obnova polní cesty za Peští včetně terénní úpravy“

            

          

             9)   Schvaluje v rámci protipovodňových opatření zvýšení pravého břehu Pod Luštěm

                   od Drlíkových po proudu řeky po most na Olomoucké ul. a ukládá starostovi

                   města projednat další postup při řešení protipovodňových opatření s Povodím

                   Moravy s.p.. 

          

          10)   Schvaluje celoroční hospodaření města včetně hospodaření zřízených

                   příspěvkových organizací a hospodaření organizací založených městem a

                   závěrečný účet města za rok 2005 včetně zprávy kontrolního pracovníka

                   Krajského úřadu Olomouckého kraje a výsledku přezkoumání hospodaření města

                   Loštice za rok 2005 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě a výsledku

                   hospodaření a přijímá tato opatření:

                       a) Město provede uvolněnému členu zastupitelstva úpravu měsíční odměny ve   

                           výplatním termínu 10. 4. 2006

                       b) Zastupitelstvo města schválí svým usnesením závazná pravidla pro

                           provádění rozpočtových změn

          

           11)   Schvaluje I. rozpočtové změny roku 2006 a rozpočtová pravidla pro schvalování

                    rozpočtových změn takto:

                       a) Změny rozpočtu roku 2006 se budou provádět rozpočtovým opatřením,

                           které bude schvalovat zastupitelstvo města dle schváleného rozpočtu

                           oddíl/paragraf.

                       b) Zastupitelstvo města Loštice zmocňuje radu města k provádění rozpočtových

                           opatření, které nemají zásadní vliv na celkový výsledek hospodaření, tzn.

                 - přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem

                   ovlivňují, aniž by se změnil celkový objem nebo celkový rozdíl příjmů a výdajů

                 - rozpočtové změny jednotlivých položek v příslušném paragrafu do 200.000,- Kč

                 - v posledním měsíci účetního roku, tj. v prosinci kalendářního roku tak, aby se

                    rozpočet ztotožnil se skutečností, při nejbližším jednání bude informováno

                    zastupitelstvo města o případných změnách vázaných ukazatelů vycházejících

                    z platné legislativy

         

          12)   Schvaluje změnu provedení rekultivace skládky TKO Žádlovice dle projektu Ing.

                  Ladislava Černého a schvaluje smlouvu o dílo č. 108/04/2006 s firmou ŽSD a.s.,

                  Brno – Pisárky, Hlinky 40/102, na akci „Rekultivace skládky TKO Žádlovice“ a

                  ukládá starostovi města projednat s dodavatelem prodloužení záruční doby dle

                  Občanského zákoníku na dobu 36 měsíců.

         

          13)   ZM schvaluje příjem dotace na vypracování projektu v rámci Studie protierozních

                   a protipovodňových opatření v obvodu územního plánu Loštice, a to na

                   vypracování projektu „Cyklostezka Žádlovická park – Mohelnice (Krčmy) ve výši

                   70.000,- Kč.

                 

          14)   Schvaluje Dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola

                  Loštice, okres Šumperk, Komenského 17, Loštice s účinností od 1. 7. 2006 a    

                  následně zrušení smlouvy o výpůjčce mezi Městem Loštice a ZŠ Loštice

                  s účinností od 1. 7. 2006. Schvaluje sazbu ročních odpisů 1,11% u odpisové

                  skupiny 6 a pro rok 2006 odvod z odpisů ve výši 145.000,- Kč do rozpočtu

                  zřizovatele. Ukládá RM vyhlásit úplné znění zřizovací listiny Základní školy

                  Loštice č.j. 1468/95 ze dne 10. 11. 1995 jak vyplývá ze změn provedených

                  dodatkem č. 1,2,3,4 a 5 s účinností od 1. 7. 2006.

          15)   Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Loštice č. 1/2006 o zrušení obecně

                  závazné vyhlášky č. 4/1992, o uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví

                  města ze dne 25. 5. 1992. Tyto budou nadále sepisovány dle Obč. zákoníku.

                 

          16)   Schvaluje Odpisový plán Základní školy Loštice na rok 2006 jako závazný

                  ukazatel.

          

          17)   Schvaluje Vnitřní předpis č. 7/2006, o poskytování dotací nevýdělečným

                  organizacím a v rámci tohoto předpisu schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Slavoj

                  Loštice ve výši 65.000,- Kč, SK Loštice – oddíl kopané ve výši 110.000,- Kč a

                  Církvi československé husitské Loštice ve výši 70.000,- Kč.

         

          18)   Schvaluje v rámci I.etapy dostavby kanalizační sítě Města Loštice – Ztracená ulice

                   nabídnout občanům zde bydlícím možnost napojení a odkoupení kanalizačních

                   přípojek na veřejné části za 50% pořizovacích nákladů s podmínkou, že smlouva

                   bude uzavřena a podepsána v termínu do 30. 6. 2006 za stejným podmínek jako   

                   v I. části výstavby této etapy.

 

          19)   ZM schvaluje podání žádosti na Státní fond životního prostředí o vydání souhlasu

                  k prodeji ČOV Loštice. V případě vydání souhlasu k prodeji ZM schvaluje prodej

                  ČOV Loštice obchodní společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. se

                  sídlem Šumperk, Jílová 6, IČ: 47674954 za účetní cenu ve výši 30.415,119,- Kč a 

                  souhlasí, aby takto vzniklá pohledávka byla kapitalizována při navýšení

                  základního kapitálu této společnosti. Město tak obdrží 30.416 ks akcií této

                  společnosti.

 

          20)   Zastupitelstvo města ukládá starostovi zajistit členům kontrolního výboru

                  zplnomocnění ke vstupu ke kamenolomu Loštice k provedení kontroly výtěžnosti

                  kamene.

 

Majetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo města schvaluje majetkoprávní záležitosti takto:

 

1)      ZM schvaluje prodej pozemků níže uvedených Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Loštice – Barborka za podmínek, že náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí kupující a náklady spojené s převodem nemovitostí na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk hradí kupující. Jedná se o pozemky:

-         p.č.1932/1 o vým.6500 m2 –zahrada, za cenu dle odhadu ve výši 86.415,50 Kč

-         p.č.1932/2 o vým. 16 m2 – zast.plocha, za cenu dle odhadu ve výši 751,40 Kč

-         p.č.1932/3 o vým. 16 m2 – zast.plocha, za cenu dle odhadu ve výši 751,40 Kč

-         p.č.1932/8 o vým. 22 m2 – zast.plocha, za cenu dle odhadu ve výši 1033,10 Kč

-         p.č.1937/9 o vým. 16 m2 – zast.plocha, za cenu dle odhadu ve výši 751,40 Kč

-         p.č.1937/14 o vým. 16 m2 – zast.plocha, za cenu dle odhadu ve výši 751,40 Kč

-         p.č.1937/19 o vým. 16 m2 – zast.plocha, za cenu dle odhadu ve výši 751,40 Kč

CELKEM                                                                                       91.205,60 Kč

 

 

 

2)      ZM schvaluje podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemků na Olomoucké ulici p.č. 1209 o vým. 561 m2, p.č. 781/2 o vým. 86 m2, p.č. 1188 o vým. 938 m2, p.č. 872 o vým. 1383 m2, p.č. 1210 o vým. 533 m2, p.č. 1189 o vým. 1038 m2 a p.č. 1060/1 o vým. 1901 m2. Jedná se o pozemky, na kterých je vybudován chodník a částečně i zelená manipulační plocha.

     

 

 

 

 

V Lošticích dne 27. 4. 2006 

 

 

 

 

 

------------------------------                                                         --------------------------------------

           starosta                                                                                           místostarosta

     PhDr. Ctirad Lolek                                                                        Ing. Ladislav Škoda

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:      Mgr. Petr Šilberský

 

                                     

                                               Bohumil Till        

Zveřejněno: 4.5.2006

Jste zde: Loštice  >  ZM 2006  >  Usnesení ZM č. 18 ze dne 27.4.2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace