Město Loštice

Usnesení ZM č.19 ze dne 27.6.2006

 

U s n e s e n í

 

 

z 19. zasedání zastupitelstva Města Loštice konaného dne 27. 6. 2006

Zastupitelstvo města:

 

 

 

1)      Bere na vědomí kontrolu usnesení z 18. zasedání zastupitelstva města

 

            2)   ZM bere na vědomí informace o možnosti odkoupení objektu Paloma a.s. na

                  Hradské ulici č. 107. Odkládá definitivní rozhodnutí o realizaci záměrů vybudovat

                  objekt  pro účely  domova s byty zvláštního určení ( domov pro seniory    

                  se speciální službou) pro zastupitelstvo ustavené v novém volebním období

                  v letech 2006-2010.

 

3)   Bere na vědomí úpravu rozpočtu 2006 - rozpočtové opatření č. 2 ze dne 9. 5. 2005,

      které schválila rada města dne 15. 5. 2006 pod č. usnesení 79/1679.

 

            4)   Schvaluje úpravu rozpočtu 2006 - rozpočtové opatření č. 3 ze dne 7. 6. 2006 a

                  rozpočtové opatření č. 4 ze dne 16. 6. 2006.

           

            5)   Revokuje část usnesení č. 18/11 z 18. zasedání zastupitelstva města týkající se

                  rozpočtových pravidel a schvaluje nová rozpočtová pravidla na rok 2006.

           

           6)    Schvaluje Odpisový plán budov na rok 2006 pro Základní školu Loštice, okres

                  Šumperk, příspěvková organizace.

 

           7)    Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor mezi Základní školou Loštice,

                  okres Šumperk, příspěvková organizace a Základní uměleckou školou Loštice,

                  okr. Šumperk, příspěvková organizace s účinností od 1. 7. 2006.  

           

            8)   Bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru ke kontrole ze dne 28. 4. 2006.

           

            9)   Schvaluje služební zahraniční cestu starostovi města do Vilniusu za účelem

                  předání pamětní medaile v době trvání od 28. 7. 2006 do 1. 8. 2006 dle

                  schválených vnitřních pravidel.

 

          10)  Schvaluje přijetí neinvestičního příspěvku na věcné vybavení jednotky SDH

                 Loštice ve výši 99.300,- Kč od Krajského úřadu Olomouckého kraje.

 

          11)  Schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu

                 Olomouckého kraje na věcné vybavení jednotky SDH Loštice ve výši 99.300,- Kč.

 

 

 

 

 

Majetkoprávní záležitosti:

 

        12)   Schvaluje zveřejnění záměru odprodat regulační stanici plynu – budova na parcele

                p.č. 909/7 – stavba technického vybavení o vým. 11 m2, pozemek bod budovou –

                p.č. 909/7 – zastavěná plocha a nádvoří o vým. 11 m2, pozemek nacházející se

                okolo budovy p.č. 909/8 – ostatní plocha-manipulační plocha o vým. 160 m2 a

                pozemek navazující na manipulační plochu p.č. 909/9 – ostatní plocha-manipulační

                plocha o vým. 36 m2. Výše uvedené nemovitosti hodlá Město Loštice odprodat

                Severomoravské plynárenské, a.s.

        13)   ZM Loštice schvaluje zveřejnit záměr odprodat plynovod z vlastnictví obce Loštice

                do vlastnictví SMP a. s. Jedná se o:

 

Druh plynovodu

Místo plynovodu

STL plynovod Loštice z toho:

 

 

 

 

 

 

 

části ulic – Olomoucká, Palonínská, Vejmoly, Havelkova, Pod Lesem, Pod Luštěm, Pivovarská, Ke Koupališti, Jevičská, Na Výsluní, Hradská, Malé nám. + 6 ks přípojek,

Pod Střelnicí

 

Regulační stanice

 

na pozemku p. č. 909/7

 

VTL –přívod k regulační stanici

 

NTL plynovod DN 100 –

 

NTL plynovod DN 80 v délce 357,50 m z toho:

 

 

 

 

NTL plynovod DN 400 v délce 305,00 m z toho:

 

 

NTL plynovod DN 300:

 

NTL plynovod PE 110

Nová ul. – 116,50 m

 

 

Olomoucká ul.........86,50 m

Malé Náměstí........ 67,50 m

Moravičanská.........88,00 m

Palackého..............116,00 m

 

 

Nám. Míru ...........129,00 m

Komenského.........176,00 m

 

Moravičanská ul.....65,00 m

 

U Rybníků............464,00 m

STL plynovod „Loštice-Sídliště“ z toho:

 

 

PE trub prům 63.....204,5 m

            prům. 50....157,40 m

oc trub iz. DN 40... 12,80 m

   vč. 3 ks přípojek

 

 

Prodl. NTL – K Pešti z toho:

 

 

 

PE 110....51,6 m

   + 3 ks příp.

PE 40......5,1 m

PE 32......6,-  m

 

PE 110 .......59,96 m

PE 90..........74,68 m

+ 10 ks přípojek NTL

PE 40...........55,30 m

STL plynovod Žádlovice

z toho:

 

 

 

Žádlovice – přípojky

69 ks  z toho:

 

PE 90.....1595,80 m

PE 50.....1320,20 m

DN 63 .......46,16 m

 

 

PE 32 ..........622,80 m

PE 40 ............16,60 m

 

Komenského ul. – tělocvična

Přípojky – z toho:

PE 63...........28,70 m

DN 50............2,00 m

PE 90.............8,5 m – ochr.ptorubí

 

 

Hradská ul. –3 ks STL přípojek :

 

 

PE  délka ..................60 m

 

U Vody

 

Zahradní

 

Sídliště – přípojky

 

 

   

 

 

      14)  Bere na vědomí potvrzení Státního fondu životního prostředí ČR, že jeho pohledávky

             vůči městu Loštice dle smlouvy č. 08839611 zanikly, neboť půjčka ve výši

             7.962,000,- Kč byla splacena a tím došlo k zániku zástavního práva a bere na vědomí

             sdělení, že SFŽP ČR nemá žádné námitky proti převodu ČOV Loštice na společnost

             VHZ Šumperk a.s.

 

 

 

 

 

     15)   Schvaluje zveřejnění záměru odprodat z vlastnictví obce podle připojeného snímku

             katastrální mapy níže uvedené nemovitosti včetně  technologií, které jsou součástí

             stavby – Čistírny odpadních vod“ v Lošticích.

 

 

 

Poř. č.

Parcela č.

Výměra v m2

Kultura

Kat. území

1.

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního na parcele p. č. 1729/7

134

stavba technického vybavení

Loštice

2.

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního na parcele p. č. 1729/8

35

stavba technického vybavení

Loštice

3.

pozemek pod budovou p. č. 1729/7

134

Zastavěná plocha a nádvoří

Loštice

4.

pozemek pod budovou p. č. 1729/8

35

Zastavěná plocha a nádvoří

Loštice

5.

pozemek p. č. 1729/6

4001

Zastavěná plocha a nádvoří

Loštice

6.

pozemek p. č. 1729/2

1875

ostatní plocha - zeleň

Loštice

 

7. Technologie, která je součástí ČOV Loštice:

 

     a/ dešťová zdrž a čerpací stanice

     b/ lapač písku

     c/ biologické čistění

     d/ čerpací stanice kalů

     e/ kalojem  

     f/ propojovací podkova

     g/ komunikace a zpevněné plochy

     h/ venkovní osvětlení

     i/ oplocení

     j/ telefonní přípojka

     k/ přípojky vody

     l/ příjezdová komunikace

     m/ odvodnění stavby

     n/ přípojka NN

     o/ Trafostanice

     p/ Vnitřní kanalizace

     q/ hydranty

     Podmínky prodeje:

-         Na výše uvedené stavbě ČOV Loštice je pohledávka – půjčka ve výši 7,541.867,- Kč, kterou je nutno uhradit věřiteli – VHZ a. s. Šumperk

-         Budova a technologie musí sloužit k provozování čistírny odpadních vod pro Město Loštice 

-         Náklady spojené s prodejem budou hrazeny kupujícím

-         Celková hodnota bude předmětem dalšího jednání

      16) Schvaluje zveřejnit záměr Města Loštice odprodat parcelu p. č. 1401 – vým. 101 m2  -

            zahrada – v k. ú. Loštice.

 

            Podmínky prodeje:

-         náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí – hradí kupující

-         náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy – hradí kupující

-         daň z převodu nemovitostí – hradí kupující

 

      17) Schvaluje prodej pozemků v k.ú. Loštice lokalita Vlčice, a to p.č. 2104/5-ostatní

            plocha o vým. 10 m2 za částku 41,- Kč, p.č. 2127/4 – ostatní plocha, ostatní

            komunikace o vým. 12 m2 za částku 364,- Kč a p.č. 1953/21 – lesní pozemek o vým.

            85 m2 za částku 260,- Kč panu Aleši Grygarovi z Vlčic.

           Podmínky prodeje:

-    náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí – hradí kupující

-         náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy – hradí kupující

-         daň z převodu nemovitostí – hradí kupující

-         geometrické zaměření – hradí kupující

 

      18) Schvaluje odkoupení pozemku p.č. 2083/2 – ostatní plocha,ostatní komunikace o

            vým. 9 m2 v k.ú. Loštice lokalita Vlčice za částku 383,75 Kč od pana Aleše Grygara

            z Vlčic.

              Podmínky prodeje:

-         náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí – hradí kupující

-         náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy – hradí kupující

-         daň z převodu nemovitostí – hradí kupující

 

      19) Schvaluje odkoupení autobusové čekárny u závodu OLPA Vlčice za částku 1,- Kč od

            Olšanských papíren a.s., Lukavice. Podmínky odkoupení budou upřesněny po

            projednání s prodávajícím.      

          

 

 

 

V Lošticích dne 27. 6. 2006 

 

 

 

 

 

------------------------------                                                         --------------------------------------

           starosta                                                                                           místostarosta

     PhDr. Ctirad Lolek                                                                        Ing. Ladislav Škoda

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Červinka

 

 

                                 Bohumil Till          

Zveřejněno: 29.6.2006

Jste zde: Loštice  >  ZM 2006  >  Usnesení ZM č.19 ze dne 27.6.2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace